«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ            ζηη Γιδακηική Ππάξη»     ...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ    Δηζαγωγή – Υποβοι...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ1. Περί αηηήζεωλ Δθπαηδεσ...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ  b. Τνλ ηπραίν αξηζκό ...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε ΔθπαηδεπηηθώλΔθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιι...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε ΔθπαηδεπηηθώλΔθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιι...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ6. Αίηεζε Δπηκορθούκελοσ ...
Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ    Ο ππνςήθηνο πξέπε...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20130321 teachers requestsmanual

830 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
635
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130321 teachers requestsmanual

 1. 1. «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Σσμπράττων Δικαιούτος Φορέας Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο ΧπήζηρΠληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β’ Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Πάηπα, Μάπηιορ 2013
 2. 2. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Δηζαγωγή – Υποβοιή Αίηεζες Δθπαηδεσηηθώλ γηα ζσκκεηοτή ζε Δπηκορθωηηθά Προγράκκαηα Β’ Δπηπέδοσ Περηετόκελα1. Πεξί αηηήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Κιήξσζεο (Α Φάζε) ..................................... 32. Αλάθηεζε Κσδηθώλ ............................................................................................... 43. Τξνπνπνίεζε Πξνζσπηθώλ Σηνηρείσλ .................................................................. 44. Τξνπνπνίεζε Σηνηρείσλ Δηδηθόηεηαο .................................................................... 55. Πξνβνιή Γηαζέζηκσλ Πξνγξακκάησλ (Α Φάζε) ................................................. 66. Αίηεζε Δπηκνξθνύκελνπ (Α Φάζε) ...................................................................... 77. Πξνβνιή Αίηεζεο Δπηκνξθνύκελνπ (Α Φάζε) ..................................................... 8ΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 2/8
 3. 3. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ1. Περί αηηήζεωλ Δθπαηδεσηηθώλ θαη Κιήρωζες (Α Φάζε)Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ζα γίλεηαπνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπέξγνπ (ΟΠΣΓ Β’ Δπηπέδνπ – MIS) ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: http://b-epipedo2.cti.gr/mis/Γηα ηελ είζνδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην MIS ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νηθσδηθνί πνπ ηνπο είραλ δηαηεζεί γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζηναπηνύ ή παιαηόηεξνπ έξγνπ Α’ Δπηπέδνπ.Σε πεξίπησζε απώιεηαο ησλ θσδηθώλ απηώλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηαλα αλαθηήζνπλ ηνπο θσδηθνύο ηνπο a. Από ηελ επηινγή αλάθηεζε θσδηθώλ πνπ πξνζθέξεη ην MIS ηνπ Β’ Δπηπέδνπ (βι. Δλόηεηα Αλάθηεζε Κσδηθώλ) b. Από ηελ επηινγή αλάθηεζε θσδηθώλ πνπ πξνζθέξεη ην MIS ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ Α’ Δπηπέδνπhttp://epimorfosi.cti.gr/certification/password_recovery.aspxΟη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε από ηελνηθεία δηεύζπλζε εθπαίδεπζεο (απνζηνιή κε fax ζην 210 3222135), πξνθεηκέλνπ λαηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. Σρέδηαησλ βεβαηώζεσλ δηαηίζεληαη ζην portal ηνπ έξγνπ http://b-epipedo2.cti.gr ζην ΥιηθόΓηαρείξηζεο / Οξγάλσζεο -> Γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (ΚΣΔ) ->Οδεγίεο, Έληππα, Γηαδηθαζίεο (ΚΣΔ) -> Σρέδηα Βεβαηώζεσλ / Υπεύζπλεο Γειώζεηο.Δπίζεο εθόζνλ έλαο εθπαηδεπηηθόο πηζηνπνηήζεθε σο αλαπιεξσηήο θαη ηώξα είλαηκόληκνο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη εγθαίξσο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζην Help Deskηνπ Β Δπηπέδνπ (http://b-epipedo2.cti.gr -> Υπνζηεξηθηηθέο Γνκέο -> Help Desk) ζηννπνίν ζα αηηείηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθώλ ηνπ. Τν πεξηερόκελν ηνπ mail ζαπξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη ηνλ αξηζκό ηνπΦΔΚ Γηνξηζκνύ ηνπ.Καηά ηελ αίηεζε επηκόξθσζεο ν εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη: a. Να δειώζεη κέρξη 3 πξνγξάκκαηα b. Να δειώζεη πξνγξάκκαηα κίαο δηεύζπλζεο εθπαίδεπζεο c. Να δειώζεη πξνγξάκκαηα κόλν ηνπ θιάδνπ (ηεο εηδηθόηεηαο) ηνπ (εθηόο εάλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «ζπλαθώλ» θιάδσλ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά δηδάζθεη έλα από ηα βαζηθά καζήκαηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνύλ ηα πξνγξάκκαηα).Ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο αηηήζεσλ ηεο Α Φάζεοεπηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα ιάβεη ρώξα ε θιήξσζε.Η θιήξσζε ζα γίλεη θεληξηθά, ζα βαζηζηεί ζηνλ ίδην αιγόξηζκν πνπ έρεηρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θιεξώζεηο ηνπ Α’ Δπηπέδνπ θαη ζα ιάβεη ππόςε ηεο: a. Τνλ θιάδν (εηδηθόηεηα) ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ πξνγξακκάησλΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 3/8
 4. 4. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ b. Τνλ ηπραίν αξηζκό θιήξσζεο πνπ ζα απνδνζεί ζε θάζε εθπαηδεπηηθό. Γηα ην αδηάβιεην ηεο θιήξσζεο ν ηπραίνο αξηζκόο ζα απνδίδεηαη θαη ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά ηελ ώξα ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ. Τπρόλ δηαγξαθή ηεο αίηεζεο δελ ζπλάγεη ηε δηαγξαθή ηνπ ηπραίνπ αξηζκνύ πνπ έρεη απνδνζεί.Τν απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο ζα αλαθνηλώλεηαη πξνζσπηθά ζε θάζε εθπαηδεπηηθόθαη κόλν κέζα από ην MIS Β-Δπηπέδνπ ώζηε λα αθοιοσζήζεη ε Β Φάζε αηηήζεωλζύκθωλα κε ηελ ορηζκέλε δηαδηθαζία.Η αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ιίγεο ώξεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαοππνβνιήο αηηήζεσλ.2. Αλάθηεζε ΚωδηθώλΚάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Αλάθηεζε Κσδηθώλ» εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε.Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθηήζεη ηνπο θσδηθνύο ηνπ ζπκπιεξώλνληαο είηε ην ΑΦΜηνπ είηε ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ είηε ην email ηνπ.Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν «Αλάθηεζε Κσδηθώλ» θαη ιακβάλεηειεθηροληθό κήλσκα ζηε δηεύζσλζε email ποσ σπάρτεη θαηατωρηζκέλε ζηοπιεροθορηαθό ζύζηεκα ηοσ έργοσ.3. Τροποποίεζε Προζωπηθώλ ΣηοητείωλΚάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Τξνπνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ» ν ρξήζηεοκπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κόλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζε γθξη θόλην.Προζοτή!! Όηαλ κία επηιογή ζηο κελού επηιογώλ έτεη ηο εηθολίδηο αρηζηεράηες, ζεκαίλεη όηη ο τρήζηες πρέπεη λα θάλεη θιηθ ζηο εηθολίδηο ασηό γηα λαεκθαληζηούλ οη σπο-επηιογές ηες.ΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 4/8
 5. 5. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε ΔθπαηδεπηηθώλΔθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιιάμεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λαεπηιέμεη ην πιήθηξν «Καηατώρηζε» γηα λα θαηαρσξηζζνύλ ηα δεδνκέλα ζην MIS.4. Τροποποίεζε Σηοητείωλ ΔηδηθόηεηαςΚάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ εηδηθόηεηαο» ν ρξήζηεοκπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κόλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζε γθξη θόλην.Προζοτή!! Καηά ηελ περίπηωζε ποσ ε επηζσκεηή ζτοιηθή κολάδα δελεκθαλίδεηαη, παραθαιούκε όπως ελεκερώζεηε ηο Help Desk (http://b-epipedo2.cti.gr-> Υπνζηεξηθηηθέο Γνκέο -> Help Desk) γηα ηελ εηζαγωγή ηες.ΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 5/8
 6. 6. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε ΔθπαηδεπηηθώλΔθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιιάμεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λαεπηιέμεη ην πιήθηξν «Καηατώρηζε» γηα λα θαηαρσξηζζνύλ ηα δεδνκέλα ζην MIS.5. Προβοιή Γηαζέζηκωλ Προγρακκάηωλ (Α Φάζε)Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο επηινγήο «Πξνβνιή Γηαζέζηκσλ Πξνγξακκάησλ» έρεη ηεδπλαηόηεηα λα δεη ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα αλά δηεύζπλζε εθπαίδεπζεοαλεμάξηεηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ.Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ θσδηθό πξνγξάκκαηνο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα πιήξεζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ΚΣΔ. (π.ρ αλαιπηηθό πξόγξακκα, επηκνξθσηέο,ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ΚΣΔ, θιπ)ΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 6/8
 7. 7. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ6. Αίηεζε Δπηκορθούκελοσ (Α Φάζε)Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο επηινγήο «Αίηεζε Δπηκνξθνύκελνπ» έρεη ηε δπλαηόηεηαλα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο. Οεθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θαηαρσξίζεη έσο θαη 3 επηινγέο.Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη πξνγξάκκαηα κόλν κίαο ΓηεύζπλζεοΔθπαίδεπζεο.Η επηιεγκέλε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο δύλαηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή απηήο ηεονξγαληθήο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.Τα επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηα εηδηθόηεηαο κε απηήο ηνπεθπαηδεπηηθνύ.Γηα λα θαηαρσξηζηεί ε αίηεζε πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην πιήθηξν θαηαρώξηζεΚαηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα ηπραίν αξηζκό πνπ ζαρξεζηκνπνηεζεί ζηε θιήξσζε. Ο ησταίος ασηός αρηζκός δελ ηροποποηείηαη ζεπερίπηωζε δηαγραθής θαη εθ λέοσ θαηατώρηζες ηες αίηεζες.Σε πεξίπησζε ιάζνπο θαηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο εκθαλίδεηαη αληίζηνηρνκήλπκα ιάζνποΟη πξναπαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη νη εμήο:ΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 7/8
 8. 8. Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Α’ Φάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην ηειέθσλν θαη ην email ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία «Τξνπνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ».  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην ζρνιείν ππεξεζίαο ηνπ θαζώο θαη λα επηβεβαηώζεη όηη αζθεί δηδαθηηθό έξγν θαηά ηε πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο επηκόξθσζεο. Γηα ην ζθνπό απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία «Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ εηδηθόηεηαο».7. Προβοιή Αίηεζες Δπηκορθούκελοσ (Α Φάζε)Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο «Πξνβνιήο Αίηεζεο Δπηκνξθνύκελνπ» έρεη ηεδπλαηόηεηα λα δεη ηελ θαηαρσξηζκέλε αίηεζε ηνπ αιιά θαη ην αποηέιεζκα ηεοθιήξσζεο, κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο.ΙΤΥΔ «Γηόθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 8/8

×