παρουσιαση 19o γυμνάσιο_θεσσαλονίκης

1,158 views

Published on

Διαγωνισμός FLL 19Robogators

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
782
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσιαση 19o γυμνάσιο_θεσσαλονίκης

 1. 1. ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΜΑ΢ ΢ΣΟ FLL 1οσ Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ First Lego League (FLL) για το 6ο Μακθτικό ΢υνζδριο Πλθροφορικισ.
 2. 2. Η δοκιμαςία Nature’s Fury • Η δοκιμαςία περιλαμβάνει τo ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και διαγωνιςμό ρομπότ, ζρευνα ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ (Project), πείραμα και παρουςίαςθ με βάςθ πάντα τισ Αξίεσ (Core Values) του FLL όπωσ ομαδικότθτα, ευ αγωνίηεςκε, εξάπλωςθ γνώςθσ και εμπειρίασ, επαγγελματιςμό και διαςκζδαςθ.
 3. 3. Ο Διαγωνιςμόσ
 4. 4. Διαγωνιςμόσ Σο διαγωνιςτικό μζροσ αποτελείται από 4 ςκζλθ. 1. Σα Core Values (οι αξίεσ που διζπουν το διαγωνιςμό) 2. Σο Robot Design (θ τεχνολογία: το ςτιςιμο και ο προγραμματιςμόσ του ρομπότ) 3. Σο Robot Game (θ απόδοςθ του ρομπότ πάνω ςτθ κεματικι πίςτα) 4. Σο Project (θ επιςτιμθ: θ ζρευνα πάνω ςτο κζμα τθσ χρονιάσ)
 5. 5. Κεντρικζσ Αξίεσ (Core Values) Σο πρώτο μζροσ του διαγωνιςμοφ. • Είμαςτε ΟΜΑΔΑ • Εμείσ κάνουμε τθ δουλειά για να βροφμε λφςεισ, με τθν κακοδιγθςθ από τουσ προπονθτζσ και τουσ ςυμβοφλουσ μασ • Γνωρίηουμε ότι οι προπονθτζσ και οι ςφμβουλοί μασ δεν ζχουν όλεσ τισ απαντιςεισ. Μακαίνουμε μαηί! • Σιμοφμε το πνεφμα τθσ ευγενοφσ άμιλλασ • Αυτό που ανακαλφπτουμε είναι πιο ςθμαντικό από ό,τι ςυνολικά κα κερδίςουμε • Μοιραηόμαςτε τισ εμπειρίεσ μασ με τουσ άλλουσ • ΢ε ότι κάνουμε εκφράηουμε αξιοπρεπι επαγγελματιςμό • Περνάμε καλά!
 6. 6. Σο Λογότυπο τθσ ρομποτικισ ομάδασ
 7. 7. ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤ΢ΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
 8. 8. Robot Design & Game • Σο δεφτερο & τρίτο μζλοσ του διαγωνιςμοφ είναι το κακαρά ρομποτικό. Οι ομάδεσ καλοφνται να ςχεδιάςουν, να καταςκευάςουν και να προγραμματίςουν αυτόνομα ρομπότ. • Χρθςιμοποιώντασ μόνο Lego τουβλάκια, τα ρομπότ εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ αποςτολζσ (19 φζτοσ) ςε δεδομζνθ πίςτα (για φζτοσ ιταν μια προςομοίωςθ με Lego τουβλάκια διαφόρων φυςικών καταςτροφών) και χρόνο (2.30΄φζτοσ) ςε ςυνολικά τρείσ προςπάκειεσ κρατώντασ τθν καλφτερθ προςπάκεια βακμολογικά.
 9. 9. Η Ρομποτικι καταςκευι
 10. 10. Η Ρομποτικι καταςκευι
 11. 11. Η ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΙ΢ΣΑ
 12. 12. Σα μοντζλα τθσ πίςτασ βακμολογθμζνα
 13. 13. Προγράμματα του Robot Game ςε NXT-G
 14. 14. Ο Διαγωνιςμόσ Robot Game
 15. 15. Project • Σο τζταρτο διαγωνιςτικό μζροσ αφορά ζνα Project, όπου μζςα από τθ μελζτθ και ζρευνα του κα πρζπει να προτακεί μια καινοτόμα λφςθ για το πρόβλθμα που μελετάται. • Για φζτοσ το πρόβλθμα ιταν οι φυςικζσ καταςτροφζσ. ΢υγχρόνωσ κα ζπρεπε να επιλεγεί ζνα είδοσ φυςικισ καταςτροφισ π.χ. ςειςμοί, πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ κ.λ.π και μια κοινότθτα που υφίςταται τισ ςυνζπειεσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου.
 16. 16. Ποια Φυςικι Καταςτροφι; • ΢ειςμοί • Πλθμμφρεσ • Πυρκαγιζσ • Σςουνάμι • Κατολιςκιςεισ ι χιονοςτιβάδεσ • Συφώνεσ ι κυκλώνεσ • Ηφαιςτειακζσ εκριξεισ • Καταιγίδεσ
 17. 17. Οι Μζντορεσ μασ • Ι.Τ.Σ.Α.Κ (Ινςτιτοφτου Σεχνικισ ΢ειςμολογίασ & Αντιςειςμικών Καταςκευών του Ο.Α.΢.Π.) • Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ. (Εκελοντικι Διαςωςτικι Ομάδα Αντιμετώπιςθσ Καταςτροφών) • 2θ Ε.Μ.Α.Κ (Ειδικι Μονάδα Αντιμετώπιςθσ Καταςτροφών ) • Κ.Ε.Α.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Κζντρο Εκπ/ςθσ & Αποκατάςταςθσ Συφλών) (πρώθν ΢ΧΟΛΗ ΣΤΦΛΩΝ)
 18. 18. ΚΑΤΑ΢ΕΥΣΗ ΚΤΙ΢ΙΟΥ ΑΡΠ ΣΕΙΣΜΟ
 19. 19. Φρήζηος Παπαϊωάλλοσ, Γεωιόγος- Σεηζκοιόγος, εθπρόζωπος ηοσ Ι.Τ.Σ.Α.Κ. ποσ αλήθεη ζηολ Οργαληζκό Αληηζεηζκηθού Στεδηαζκού θαη Προζηαζίας (Ο.Α.Σ.Π.)
 20. 20. Εζειοληηθή Δηαζωζηηθή Οκάδα Αληηκεηώπηζες Καηαζηροθώλ (ΕΔΟΜΑΚ) θ.Μαρία Γαύροσ & θ. Δεκήηρα Φαηδεηωαλλίδοσ
 21. 21. 2ε Εηδηθή Μολάδα Αληηκεηώπηζες Καηαζηροθώλ (Ε.Μ.Α.Κ.) Πσραγός, Δεκήηρηος Σπύροσ θαη Αρτηπσροζβέζηες, Παλαγηώηες Αποζηοιίδες.
 22. 22. Κέληρο Εθπαηδεύζεως & Αποθαηαζηάζεως Τσθιώλ ΚΕΑΤ Θεζ/λίθες (http://www.keat.gr/) (πρώελ Στοιή Τσθιώλ «Ο Ήιηος»)….
 23. 23. Σο καπέλο με ηον αιζθηηήπα ςπεπήσων…..
 24. 24. Ζνα «ζξυπνο» λευκό μπαςτοφνι…
 25. 25. NXT Γπανάζια Κινηηήπαρ Αιζθηηήπαρ Απόζηαζηρ
 26. 26. Σο καπέλο με ηον αιζθηηήπα…..
 27. 27. Αν η απόζηαζη είναι μεηαξύ 5 και 85 εκ. πποειδοποιεί με αςξανόμενη ένηαζη με ηη λέξη: «ΕΜΠΟΔΙΟ» Αλλιώρ, ζηιρ κονηινέρ αποζηάζειρ λέει: «΢ΣΑΜΑΣΑ Σο ππόγπαμμα…
 28. 28. Ανάλογα με ηο ποιο κοςμπί είναι παηημένο ζηέλνονηαι οι απιθμοί 2, 3, 4 ζηο άλλο ΝΥΣ Μεηά από 1 ώπα ζηέλνεηαι αςηόμαηα ο απιθμόρ 1 ζηο άλλο ΝΥΣ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΦΤ
 29. 29. Ανάλογα με ηο ποιόρ απιθμόρ έσει ζηαλεί εμθανίζεηαι και ακούγεηαι ηο ανάλογο μήνςμα ζηο ΝΥΣ ηος διαζώζηη ΤΟ ΝΦΤ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ
 30. 30. Οι Βραβεφςεισ Β΢ΑΒΕΙΑ • PROJECT • Καινοτομία : Βαςιλειάδα • Ραρουςίαςθ : RoboAxion • Ζρευνα : 19Robogators • CORE VALUES • Ζμπνευςθ : FAR.GO.Bots • Ομαδικότθτα : ΣΡ΢΢΢΢΢Ρ • Gracious Professionalism : Robot Killers • ROBOT • Στρατθγικι και Καινοτομία : RoboRockers • Μθχανικόσ Σχεδιαςμόσ : Robotrainers • Ρρογραμματιςμόσ : the L.O.R.D.S. • Robot Performance : Robot Masters • ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΣΩΝ • Ανερχόμενο Αςτζρι (Rising Star) : Robopower • Ενάντια ςτισ Συνκικεσ (Against all Odds) : ΢ομποκυβερνιτεσ • Βραβείο Νζου Ρροπονθτι : Σάββασ Τελικιόηογλου (΢ομποπάτορεσ) • Βραβείο Μζντορα : π. Ακθναγόρασ (FAR.GO.Bots) ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1. RoboRockers (Μεγάλοσ Πρωτακλθτισ) 2. Robot Masters 3. Robotrainers 4. Robopower 5. Βαςιλειάδα 6. The L.O.R.D.S. 7. 19Robogators 8. Robot Killers 9. RoboGenious 10. RoboAxion
 31. 31. Η βράβευςθ μασ • Η απονομι του κυπζλλου για τθν ζρευνα ςτθ κατθγορία Project, καταςκευαςμζνο από τουβλάκια Lego.
 32. 32. H βράβευςθ μασ • Σο μετάλλιο τθσ βράβευςθσ μασ για τθν ζρευνα ςτθ κατθγορία Project.
 33. 33. Κοινοποίηζη http://blogs.sch.gr/19gymthe/ http://blogs.sch.gr/ntsormp/
 34. 34. Κοινοποίηζη
 35. 35. ΢υμπεράςματα-Προτάςεισ • Σελικά, πζρα από τισ γνώςεισ, τισ εμπειρίεσ και τθ χαρά που παίρνουμε από τθν εναςχόλθςθ μασ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςυγκεκριμζνα με τθ ρομποτικι, εκείνο που μασ ενκουςίαςε περιςςότερο δεν ιταν οφτε καν το βραβείο, αλλά όλο αυτό το «ταξίδι» που ηιςαμε και τισ φιλίεσ που κάναμε. • Προτείνουμε λοιπόν και ςε άλλουσ ενδιαφερομζνουσ να τολμιςουν και να εφχονται «..να είναι μακρινό το ταξίδι για τθν Ικάκθ..»
 36. 36. Ευχαριςτίεσ • ςτο Διμο Θεςςαλονίκθσ • ςτον κ. Χριςτο Παπαϊωάννου, Γεωλόγο-΢ειςμολόγο, εκπρόςωπο του Ινςτιτοφτου Σεχνικισ ΢ειςμολογίασ & Αντιςειςμικών Καταςκευών (Ι.Σ.΢.Α.Κ.) του Ο.Α.΢.Π. • ςτισ κυρίεσ Μαρία Γαφρου και Διμθτρα Χατηθιωαννίδου, εκπροςώπουσ τθσ Εκελοντικισ Διαςωςτικισ Ομάδασ Αντιμετώπιςθσ Καταςτροφών (ΕΔΟΜΑΚ). • ςτον Πυραγό Δθμιτριο ΢πφρου και ςτον Αρχιπυροςβζςτθ Παναγιώτθ Αποςτολίδθ τθσ 2θσ Ειδικισ Μονάδασ Αντιμετώπιςθσ Καταςτροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). • ςτο προςωπικό και τα παιδιά του ΚΕΑΣ Θεςςαλονίκθσ. • ςτουσ Vinir, ςτον κ. Lee Magpili και ςτον κ. Βαςίλθ Χρυςανκακόπουλο. • ςτον κ. Νίκο Ρουμελιώτθ, ςτθν κ. Ειρινθ ΢υμεωνίδθ, ςτθν κ. Μαρία ΢φυρι • ςτισ κακθγιτριεσ του 19ου Γ/ςιου Θες/νίκθσ κ. Μαρία Σηιβάνογλου και κ. Ειρινθ Καπαγιορίδου. • ςτθν οικογζνεια μασ, ςτουσ κακθγθτζσ μασ, ςτουσ φίλουσ και ςυμμακθτζσ μασ • και βζβαια ςε όλα τα παιδιά τθσ EduAct.
 37. 37. Βιβλιογραφικζσ και Διαδικτυακζσ Πθγζσ Διαδίκτυο • http://firstlegoleague.gr • http://www.eduact.org/ • http://robotics.eduact.org/ • http://education.lego.com/ • http://www.legofoundation.com/ • http://mindstorms.lego.com • http://www.nxtprograms.com Βιβλιογραφία Ειςαγωγι ςτο προγραμματιςμό με το LEGO MINDSTORMS NXT. Κώςτασ Δθμθτρίου, Γιώργοσ Κορρζσ, Διερευνθτικι Μάκθςθ Α.Ε.
 38. 38. ΕΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ!!!

×