Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les institucions de catalunya

3,388 views

Published on

 • Be the first to like this

Les institucions de catalunya

 1. 1. El Parlament de Catalunya L’edifici és al parc de la Ciutadella Una sessió al parlament
 2. 2. El Parlament de Catalunya és una de les institucions que formen la Generalitat de Catalunya , juntament amb la Presidència de la Generalitat de Catalunya , el Consell Executiu o Govern , el Consell de Garanties Estatutàries , el Síndic de Greuges , la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya . L'article 55 de l'Estatut de Catalunya de 2006 defineix el Parlament com aquell que: 1. Representa el poble de Catalunya . 2. Exerceix la potestat legislativa, aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya i controla i impulsa l'acció política i de govern. 3. El Parlament és inviolable. La seva composició ha de ser d'entre 100 i 150 diputats, actualment està format per 135 diputats , que s'elegeixen per sufragi universal. Les seves sessions són dutes a terme al Palau del Parlament al parc de la Ciutadella de Barcelona . El Parlament de Catalunya
 3. 3. <ul><li>Aprova lleis sobre matèries que l'Estatut estableix com a exclusives de la Generalitat de Catalunya i també sobre les matèries compartides amb l'Estat. </li></ul><ul><li>Aprova els pressupostos del Govern de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Controla l'acció del Govern: El Parlament té el poder d'aprovar o fer caure el Govern, i al llarg de la legislatura té una funció de control atès que el Govern i el seu President són políticament responsables davant del parlament. També té competències de control dels organismes dependents del Govern i les empreses públiques. </li></ul><ul><li>Elegeix el President de la Generalitat </li></ul><ul><li>Elegeix i nomena el Síndic de Greuges </li></ul>Les funcions del Parlament de Catalunya
 4. 4. Façana del Parlament de Catalunya
 5. 5. El President de la Generalitat <ul><li>El President de la Generalitat és elegit pel Parlament de Catalunya i nomenat pel rei d'Espanya . Concentra dos tipus de funcions: representatives i governatives. </li></ul><ul><li>Funcions representatives </li></ul><ul><li>El president de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat de Catalunya i l'ordinària de l' Estat espanyol a Catalunya . </li></ul><ul><li>Li correspon, també, mantenir les relacions amb les altres institucions de l'Estat i la resta de les comunitats autònomes , convocar les eleccions al Parlament de Catalunya i nomenar els alts càrrecs que les lleis determinin. Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, promulga en nom del rei les lleis de Catalunya. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>El president forma part del Govern de Catalunya i és qui el dirigeix i el coordina, establint les directrius generals de l'acció de govern. En aquest sentit, nomena els consellers, convoca i presideix les reunions del Govern i signa els decrets acordats pel Consell Executiu i ordena que es publiquin. </li></ul><ul><li>També pot demanar que el Parlament es reuneixi en sessió extraordinària i, arribat el cas, ha de dissoldre'l o sol·licitar que s'hi celebri un debat general. </li></ul><ul><li>El president de la Generalitat també ha de coordinar el programa legislatiu del Govern i l'elaboració de normes de caràcter general, convocar i presidir les comissions del Consell Executiu i facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al Govern. </li></ul>El President de la Generalitat Funcions governatives
 7. 7. El President de la Generalitat Josep Tarradellas José Montilla Artur Mas Pasqual Maragall Jordi Pujol
 8. 8. El Govern Generalitat de Catalunya
 9. 9. El Govern <ul><li>El Consell Executiu de Catalunya o Govern és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix la política i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>És així mateix titular de la funció executiva i de la potestat reglamentària. </li></ul>
 10. 10. Reunió del consell executiu El Govern

×