Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi III

Toimialajako-taulukko

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi III

  1. 1. Nuorisotyön tehtäväalueet Toiminnan kohteet Arvopohja Ydintavoitteet Toiminta- ympäristöt Työmenetelmät Toteuttajat Y K S I L Ö R Y H M Ä 1. Kohtaava ja kasvatuksellinen nuorisotyö Kaikki nuorisotyön piirissäjasen rajapinnoilla monialaisesti toteutetut,yksilö- ja ryhmämuotoiset toiminnotjaprosessit, joidensisällätoteutuu tarpeenmukainen, kullekintyömuodolle ominainenyksittäisen nuorentai nuorten ryhmän elämäntilannettatukeva kohdennettutyö. Kohderyhmä: Kaikki nuoret, nuortenryhmät ja heidän lähiverkostonsa Painpiste: yksilöjaryhmä OSALLISUUS DIALOGISUUS YHDEN- VERTAISUUS Ydintavoitteet: - nuortenyksilöiden ja ryhmienkasvun tukeminen (=kasvatus) edellä mainittujenarvojen suunnassa - nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen FYYSINEN DIGI- TAALINEN SOSIAALI- SENEN PSYYKKINEN KULTTUURI- NEN Kaikki nuortenkasvua ja hyvinvoinnin edistämistä yksilö-,jaryhmätasolla tukevatjaerilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvat työmenetelmät. Menetelmätvoivat olla: - dialogisia,osallistavia, ryhmyttäviä, informatiivisia - toiminnallisia, digitaalisia - taidepainotteisia, liikunnallisia,luontoon liittyviäjne. Nuoret, nuorisotyön toimijatjulkisella, yksityisellä, kolmannellaja neljännelläsektorilla (vanhemmat,perhe, oheiskasvattajat, ystäväpiiri) - monialaiset verkostot Y H T E I S Ö 2. Lähiympäristön kehittäminenja yhteisökasvatuksellinen nuorisotyö - erilaisetlähiyhteisöjen kehittämiseentähtäävät ja yhteisökasvatukselliset prosessit,projektit, tapahtumat - nuortenomaehtoinen, yhteisötason vaikuttamiseen Kohderyhmä: kaikki nuoret, nuortenryhmät ja kasvuyhteisöt; myösyhteisöjen työntekijätja muutaikuiset toimijat Painopiste: nuorten kasvuyhteisöt Ydintavoitteet: - yhteisöjen dialoginen, nuorilähtöinen kehittäminen, - demokratian edistäminen - eriarvoistumisen ehkäiseminen Kaikki nuorisotyön tavoitteita yhteisötasollatukevat ja erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvat työmenetelmät. Menetelmätvoivat olla: - dialogisia,osallistavia, ryhmyttäviä, informatiivisia Nuoret,nuorisotyön toimijatjulkisella, ykstyisellä, kolmannellaja neljännelläsektorilla - monialaiset verkostot - muutkuntalaiset
  2. 2. tähtäävä toimintajasen tukeminen - toiminnallisia, digitaalisia - taidepainotteisiajne. Y H T E I S K U N T A R A K E N T E E T 3. Nuorisotyön organisointi,poliittinen ohjaus ja vaikuttaminen - hallinto, päätöksenteko, johtaminen, edunvalvonta, vaikuttaminen - strateginen kehittämistyö - nuortenviralliset vaikuttamisfoorumit ym.demokratian muodot -kansalais- vaikuttaminen Kohderyhmä: paikallisen, alueellisenja valtakunnallisen tason viranomaisetja poliittiset päättäjät; julkinenja yksityinen sektori,järjestöt, säätiöt,muut yhteisöt nuoretja heidän vanhempansa vapaat kansalaisliikkeet ja ryhmät Painopiste yhteiskunnan rakenteet Ydintavoitteet: - rakenteidenja uusien toimintamallien kehittäminen valittujenarvojen suunnassa - toimintaedellytysten luominennuorten kasvuatukevalle (kohdat1-3) toiminnalle - nuortenasemaanja elinoloihin vaikuttaminen - demokratian edistäminenja nuortenjaperheiden eriarvoistumisen ehkäiseminen - hallintoon, päätöksentekoon, johtamiseen, kehittämiseenyms. soveltuvatja arvopohjaatukevat menetelmät (demokraattiset) paikallisen, alueellisenja valtakunnallisen tasonviranomaisetja poliittisetpäättäjät; julkinenjayksityinen sektori,järjestöt, säätiötja muut yhteisöt - vapaat kansalaisliikkeetja ryhmät 4. Nuorisotyön asiantuntijapalvelut Työmuotoja mm: - nuorisoalantoimijoille nuortenparissa toimivat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä Ydintavoitteet: - nuorisotoimialan asiantuntijuudenja osaamisen vahvistaminen - koulutukseen, tutkimukseenja kehittämiseen soveltuvatja arvopohjaatukevat - nuorisoalan oppilaitoksetja tiedeyhteisöt - nuorisotyön valtakunnalliset
  3. 3. ja organisaatioille suunnatutkoulutus-, tutkimus-,kehittämis- ym.osaamistaja asiantuntijuutta edistävättoiminnot organisaatiot Painopiste yhteiskunnan rakenteet valittujenarvojen suunnassa - toimialaa palvelevantiedon lisääminen - rakenteidenja toimintamallien kehittäminen työmenetelmät palvelu- ja kehittämiskeskukset - muutasiantuntija- organisaatiot -aluehallinnon nuorisotoimet

×