Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2nd transnational meeting, italy 2018 report

37 views

Published on

The report of the 2nd Transnational meeting in Udine, Italy, of "The ARTICS", our erasmus+ project.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2nd transnational meeting, italy 2018 report

  1. 1. 2η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 14 – 17 Οκτωβρίου 2018 ΤΟΠΟΣ Istituto Statale d’Istruzione Superiore “B. Stringher”, Udine, Ιταλία. Το σχολείο είναι Επαγγελματικό Λύκειο που παρέχει ειδίκευση σε Υπηρεσίες Εστίασης και Φιλοξενίας. ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοίστόχοιτης δεύτερηςδιεθνικήςσυνάντησης καθηγητών ήταν:  να κάνουμε μια παρουσίαση σε power-point σχετικά με την εθνική παραδοσιακή κουζίνα,  δημιουργικό εργαστήρι μαγειρικής: κάθε εταίρος να μαγειρέψει παραδοσιακές συνταγές ή να φέρει παραδοσιακά φαγητά στην Ιταλία,  κάθε εταίρος να ετοιμάσει προσχέδιο ενός μονόπρακτου σχετικά με τη έμφυλη βία με την προοπτική να παιχτεί από την ομάδα του στην Πορτογαλία στα πλαίσια μιας συνεργατικής παράστασης. Κάθε σκετς θα διαρκεί περίπου 5 λεπτά και θα αναφέρεται σε διαφορετική περίπτωση έμφυλης βίας.  να υλοποιηθεί εργαστήρι στη δημιουργική προετοιμασία και παρουσίαση τοπικών προϊόντων (με μαθητές και καθηγητές από τον τομέα της Εστίασης),  να γίνει παρουσίαση από καθηγητές του ιταλικού σχολείου για την πολιτική ενσωμάτωσης μαθητών από διαφορετικές εθνότητες, αλλά και ατόμων με ειδικές ανάγκες,  να γίνει παρουσίαση από καθηγητές του ιταλικού σχολείου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής σε τουριστικές επιχειρήσεις,  να πραγματοποιηθεί σεμινάριο στο Etwinning από την εκπαιδευτικό Stefania Nonino, συντονίστρια της ιταλικής ομάδας και πρέσβειρα του Etwinning.  να επισκεφτούμεμέρημε ιστορικόκαιπολιτιστικόενδιαφέρον,ώστενα ενημερωθούμε για την πολιτιστικήκληρονομιά της Ιταλίαςκαιειδικότερα τηςπεριοχήςFriuli,  να γνωρίσουμετη Ιταλικήκουλτούρα (συνήθειες,παράδοση,κουζίνα),  να εργαστούμεπάνωσεζητήματα τουπρογράμματος:διαχείρισηκαιαξιολόγησητης πορείας,σχεδιασμόςτης3ης διεθνικήςσυνάντησηςμαθητών καθηγητών στην Πορτογαλία,ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμόκαιτιςτεχνικέςδιάχυσης,απορίες για το mobility tool κλπ. Programme: Erasmus+ Field: KA2 - Strategic Partnerships for Schools Only ProjectTitle: The ARTICS Projectno: 2017- 1- LV01- KA219- 035422_3
  2. 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AnnaVerza(συντονίστρια τουπρογράμματος) Marianna Abricka fromJana EglisaPreiluValstsgimnazija, Preili, Λετονία Irene Enes José Novais fromAgrupamentode escolasCarolina Michaëlis,Porto, Πορτογαλία NinaRaappana AilaRaappana fromUtajärvenlukio,Utajärvi, Φινλανδία Fran Alfonso JuanJose fromIesIsidrode Arcenegui yCarmona, Marchena, Ισπανία StefaniaNonino FrancescaPassereli AnnaStaropoli AdolfoCasagrande fromIstitutoStatale d'Istruzione Superiore "BonaldoStringher",Udine, Ιταλία KonstantinaKatirtzi PanagiotisDouligeris from12th Gymnasiumof Peristeri,Athens, Ελλάδα 1η μέρα (Κυριακή, 14-10-2018), Άφιξη των αποστολών Η Κυριακήήτανη ημέρα άφιξηςτωναποστολών στοξενοδοχείο Due Palme, στοΟύντινε καιέκλεισεμετοπρώτοκοινό δείπνοστο εστιατόριοτουξενοδοχείου.Οισυμμετέχοντεςκαθηγητέςαπόόλεςτις χώρες είχαν τη δυνατότητα να ξανασυναντηθούν,να γνωρίσουντουςκαινούριουςσυμμετέχοντες,να κουβεντιάσουν θέματα κοινούενδιαφέροντος σε ένα φιλικόκαιιδιαίτερα ζεστόκλίμα. 2η μέρα (Δευτέρα, 15-10-2018), Εργασία στο σχολείο, επίσκεψη στην Τεργιέστη  Η ομάδα μας επισκέφτηκετοσχολείουποδοχήςστο Ούντινε.Μετά τοκαλωσόρισμα απότηδιευθύντρια ακολούθησεξενάγησηστουςχώρουςτουσχολείου και σύντομηαναφορά στην ιστορίακαιτιςδιακρίσειςτου σχολείου.Επισκεφτήκαμεκυρίωςτα εργαστήριακαιτιςαίθουσεςδημιουργικήςαπασχόλησηςτωνμαθητώνμε ειδικέςανάγκες.  Στη συνέχεια έγινεηπρώτη συνάντησηεργασίαςτων καθηγητών μετα εξήςθέματα:  διαχείρισηκαιαξιολόγησητηςπορείας,  σχεδιασμόςτης 3ης διεθνικήςσυνάντησηςμαθητών καθηγητών στην Πορτογαλία,  ζητήματα σχετικά μετονπροϋπολογισμό, τιςτεχνικέςδιάχυσηςκαι το mobility tool. Σχετικά με τηνεπόμενησυνάντησημαθητών καθηγητών στην Πορτογαλία αποφασίστηκεηκάθεχώρα να παρουσιάσειένα σκετςδιάρκειας5΄μεθέμα σχετικόμε την έμφυλη βία καιτις ανισότητεςσεσχέση με το φύλο.Η χώρα μας δήλωσεότι θα ασχοληθείμε το οικογενειακόπεριβάλλον και επέλεξεωςθέμα την ψυχολογικήβία που ασκείη δυναμικήμητέρα τηςοικογένειαςστον ηττοπαθήσύζυγοπαρουσία τωνδύο παιδιώντης οικογένειας. Συμφωνήθηκεεπίσηςστις 25 Νοεμβρίου,Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψητηςβίαςκατά των γυναικών,και κατά τηνεβδομάδα πουακολουθεί,να οργανωθούνδράσειςσχετικέςσεκάθεσχολείοκαινα διαχυθούνμέσω του eTwinningκαιτουιστολογίουτουπρογράμματος.  Μετά τοδιάλειμμα για καφέπουετοιμάστηκεαπόμαθητέςτουσχολείου,ακολούθησαν δύοπαρουσιάσεις απόκαθηγητέςτουσχολείου.  Η πρώτη αφορούσετηνπολιτικήενσωμάτωσηςμαθητών απόδιαφορετικέςεθνότητες,αλλά και ατόμωνμε ειδικέςανάγκες,
  3. 3.  Η δεύτερηαφορούσετονσχεδιασμόκαιτην υλοποίησηπρογραμμάτων μαθητείαςκαιπρακτικήςσε τουριστικέςεπιχειρήσεις,  Ακολούθησεγεύμα στοσχολείο,όπουείχαμε τηδυνατότητα να δοκιμάσουμεδημιουργικήιταλικήκουζίνα βασισμένησε παραδοσιακάιταλικάπιάτα απόμαθητέςτουσχολείου.  Το απόγευμα όληη ομάδα επισκέφτηκετο «καταραμένο»κάστροτουΜιραμάρεέξωαπότην Τεργιέστη, ξεναγήθηκεστοεσωτερικότουκιέμαθετην ιστορία του.Στησυνέχεια επισκέφτηκετην Τεργιέστηκαι περπάτησεστοιστορικόκέντροτηςπόλης.  Η μέρα αυτήέκλεισεμε τυπικό ιταλικόδείπνοσεεστιατόριοτουΟύντινε,προσφορά τουσχολείου. 3η μέρα (Τρίτη, 16-10-2018): Εργασία στο σχολείο, επίσκεψη στη Cividale del Friuli, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο Η ημέρα ξεκίνησε με τις προγραμματισμένες εργασίες στο χώρο του σχολείου:  Παρουσιάσεις για την παραδοσιακή κουζίνα κάθε χώρας από τους συμμετέχοντες καθηγητές.  Σεμινάριο στο Etwinning από την εκπαιδευτικό Stefania Nonino, συντονίστρια της ιταλικής ομάδας και πρέσβειρα του Etwinning. Ακολούθησε διάλειμμα για καφέ.  Δημιουργικό εργαστήρι μαγειρικής στις εγκαταστάσεις του σχολείου: κάθε εταίρος μαγείρεψε παραδοσιακές συνταγές από τη χώρα του. Η ελληνική ομάδα ετοίμασε μια πλούσια χωριάτικη σαλάτα και έκανε σπιτική σπανακόπιτα με χειροποίητο φύλλο. Σέρβιρε ως απεριτίφ λικέρ μαστίχας που είχε φέρει μαζί.  Ο σεφ του σχολείου μας έδειξε την αυθεντική συνταγή για πίτσα.  Ακολούθησε γεύμα με παραδοσιακά προϊόντα της κάθε χώρας. Το απόγευμα επισκεφτήκαμε τη Cividale del Friuli, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Περπατήσαμε στη μεσαιωνική πόλη, μάθαμε για την ιστορία της, επισκεφτήκαμε την εκκλησία των Λογγοβάρδων και το αντίστοιχο μουσείο. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε ένα εργαστήρι παρασκευής «Gubana», παραδοσιακού κέικ της περιοχής που είναι γεμιστό με σταφίδες, καρύδια κι άλλα υλικά. Η ημέρα έκλεισε με δείπνο σε εστιατόριο του Ούντινε, προσφορά του σχολείου. 4η μέρα (Τετάρτη, 17-10-2018): Επίσκεψη στη Βενετία, διανυκτέρευση Την τέταρτη μέρα πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκδρομή στη Βενετία. Όλες οι αποστολές διανυκτέρευσαν εκεί, καθώς η αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για την επόμενη μέρα από τα αεροδρόμια της περιοχής. Κατά την παραμονή μας στην μεσαιωνική πόλη επισκεφτήκαμε αξιοθέατα και σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τη γέφυρα Ριάλτο, εκκλησίες και καθεδρικούς, το παλάτι των Δόγηδων. Περπατήσαμε επίσης στα στενά σοκάκια και τις αναρίθμητες γέφυρες της πόλης. Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα στις 18-10-2018. Σε γενικές γραμμές η 2η διεθνική συνάντηση καθηγητών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Κατά του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες είχαν την ευκαιρία να εντοπίσουν ομοιότητες στην κουλτούρα, ειδικότερα την παραδοσιακή κουζίνα, και κοινά στοιχεία στη γλώσσα που μας εξέπληξαν, να καλλιεργήσουν όχι μόνο ένα εξαιρετικό κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αλλά και μια ειλικρινή φιλία.
  4. 4. Παράλληλα, έμαθαν πολλά για τη γοητευτική κι ενδιαφέρουσα ιταλική κουλτούρα και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής Friuli. Η Διευθύντρια Ευγενία Ρούτουλα Χημικός

×