Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cach Do Do Mo Da Gay

 • Be the first to comment

Cach Do Do Mo Da Gay

 1. 1. CÁCH ĐO ĐỘ MỜ DA GÁY
 2. 2. Tầm soát trisomy 21 Độ mờ da gáy thai nhi Nguy cơ (%) Độ mờ da gáy (mm) 100 8.0 NT 7.0 Nguy cơ ban đầu 6.0 10 5.0 NT 4.0 1 3.0 2.0 0.1 1.0 0.0 45 55 65 75 85 0.01 20 25 30 35 40 45 Chiều dài đầu mông(mm) Tuổi  ÔÛ thai kyø bình thöôøng, ÑMDG taêng theo tuoåi thai  ÔÛ thai trisomy 21 ÑMDG taêng (treân baùch phaân vò thöù 95 trong hôn 75% tröôøng hôïp)  Nguy cô trisomy 21 ñöôïc tính baèng nguy cô tuoåi meï vaø nguy cô lieân quan ñeán tuoåi thai nhaân vôùi tæ leä likelihood (LR)  LR tuøy thuoäc vaøo doä leäch cuûa ÑMDG so vôùi trung bình chuaån( ñöôïc mong ñôïi) theo tuoåi thai Snijders et al, Lancet 1998;351:343–6.
 3. 3. Cách tính nguy cơ ĐMDG 60 50 % Bình thườing 40 Trisomy 21 30 20 b 10 a 0 Độ mờ da gáy (Delta)
 4. 4. Độ mờ da gáy Hình ảnh nào là đúng? A B C D
 5. 5. Cách đo độ mờ da gáy chuẩn  Tuổi thai từ 11- 13 tuần  CRL 45-84 mm  Mặt cắt dọc giữa chuẩn  Kích cỡ ảnh: đo được đến 0.1mm  Tư thế ngửa  Tách ra khỏi màng ối  Đo khoảng mờ lớn nhất  Đo trong - trong
 6. 6. Mặt cắt dọc giữa
 7. 7. Sự phóng lớn Chỉ thấy đầu và ngực Mỗi nấc di chuyển là số đo thay đổi 0,1 mm
 8. 8. Tư thế đầu Ưỡn quá mức
 9. 9. Vị trí đặt điểm đo
 10. 10. Vị trí đặt điểm đo Đo thiếu Đo dư
 11. 11. Vị trí đặt điểm đo 1.9 mm Phóng đại ít Phóng đại nhiều 1.5 mm 1.9 mm
 12. 12. Vị trí đặt điểm đo Nguy cơ (%) CDĐM: 54mm 100 10 1: 100 1 1.5 2.9 1: 600 0.1 1: 3,700 Điểm đo nào chính xác? 0.01 20 25 30 35 40 45 Tuổi
 13. 13. Dây rốn vùng cổ
 14. 14. Bằng chứng nhận đủ khả năng siêu âm thai từ 11- 13 tuần  Phaûi qua khoùa lyù thuyeát vaø thi ñaït  Ñöôïc ñaøo taïo thöïc haønh  Thu thaäp 10 hình aûnh Caøi ñaët phaàn meàm ñaùnh giaù nguy cô:  Kieåm tra haèng naêm  Söï phaân boá cuûa NTs  Chaát löôïng cuûa 5 hình aûnh
 15. 15. Thu thập 10 hình ảnh  Mặt cắt dọc giữa chuẩn  Kích cỡ ảnh: Đo được đến 0.1mm  Tư thế ngửa  Đo trong - trong  Đo khoảng mờ lớn nhất ĐẠT: Đủ cả 5 tiêu chuẩn của ít nhất 8 hình trong số 10 hình 3-5 hình không đạt: Bổ sung 5 hình khác 6-10 hình không đạt: bổ sung 10 hình khác
 16. 16. Độ mờ da gáy – Kiểm soát của FMF Hoàn hảo 40-60% đo trên trung bình 6.0 5.0 Nuchal translucency (mm) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Crown- rump length (mm) Hành động: Thay bằng mới mỗi 1 năm
 17. 17. Độ mờ da gáy – Kiểm soát của FMF Đo thiếu Đo dư >60% đo dưới mức trung bình >60 % đo trên mức trung bình 4.0 4.0 Nuchal translucency (mm) Nuchal translucency (mm) 3.0 3.0 2. 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Crown- rump length (mm) Crown- rump length (mm) Hành động: Thay bằng mỗi 3 tháng
 18. 18. Độ mờ da gáy – với sự kiểm tra của FMF Lỗi hệ thống hay sai kỹ thuật? Thai trisomy 21 Độ chuyên nghiệp của người siêu âm là trung bình NT hay phải đào tạo lại? (MoM) 4.0 Nuchal translucency (mm) 3.0 2. 1.9 1.0 1.1 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Crown- rump length (mm) Có thể được Không tốt SURUSS 2003

×