N i Dung     GI I TÍCH CƠ B N4. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHI U BI N      PGS.TS Lê Hoàn Hoá  Khoa Toán-Tin h c, Đ...
N i DungN i dung 1  S liên t c    Không gian n    Gi i h n và s liên t c : 2  S kh vi    Đ o hàm riêng  ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :N i dung 1  S liên t c   ...
S liên t c  Không gian n            S kh vi   Gi i h n và s liên t c :       nKhông gian       ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :       nKhông gian Chu n Euc...
S liên t c   Không gian n              S kh vi    Gi i h n và s liên t c :         nKhông gian ...
S liên t c    Không gian n                   S kh vi     Gi i h n và s liên t c :       ...
S liên t c    Không gian n                   S kh vi     Gi i h n và s liên t c :       ...
S liên t c    Không gian n                    S kh vi     Gi i h n và s liên t c :      ...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa       PGS Lê Hoàn Hoá  ...
S liên t c  Không gian n           S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên       PGS L...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D  ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D  ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D  ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D  ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D  ...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa       PGS Lê Hoàn Hoá  ...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng       PGS Lê H...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA   ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA  ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA  ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA  ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA  ...
S liên t c  Không gian n            S kh vi   Gi i h n và s liên t c :       nKhông gian       ...
S liên t c  Không gian n            S kh vi   Gi i h n và s liên t c :       nKhông gian Đ nh lý  ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :         nKhông gian ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :          nKhông gian ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :N i dung 1  S liên t c   ...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa       PGS Lê Hoàn Hoá  ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n      ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n Cho D  ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n Cho D ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n Cho D ...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa       PGS Lê Hoàn Hoá  ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s   ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s Cho...
S liên t c    Không gian n                 S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h ...
S liên t c    Không gian n                  S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h...
S liên t c    Không gian n                  S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h...
S liên t c  Không gian n            S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c        ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n c ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n ...
S liên t c  Không gian n                     S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên ...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa       PGS Lê Hoàn Hoá  ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c     ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c Cho f ...
S liên t c  Không gian n                 S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c ...
S liên t c   Không gian n                 S kh vi    Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên...
S liên t c  Không gian n            S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c        ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liê...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s l...
S liên t c  Không gian n            S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c        ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s ...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s ...
S liên t c  Không gian n                 S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm...
S liên t c  Không gian n         S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi c...
S liên t c  Không gian n          S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý      PGS Lê Hoàn Ho...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p đó...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p đ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 1. Cho f x y  1  x 2 ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 1. Cho f x y  1  x ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Biên c a Dg là hai đư ng...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Biên c a Dg là hai đư ng...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Biên c a Dg là hai đư ng...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n                  S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Th t v y, đ t:  ...
S liên t c  Không gian n    S kh vi   Gi i h n và s liên t c :PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao h c năm 2010
S liên t c  Không gian n    S kh vi   Gi i h n và s liên t c :PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao h c năm 2010
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 2     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c    Không gian n                   S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 2. Cho A...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 2     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 Th t v y , v i x y  0 1  ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 Th t v y , v i x y  0 1  ...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 Th t v y , v i x y   0 1 ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 3     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c        Không gian n              S kh vi         Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 3...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 3     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c      Không gian n                S kh vi       Gi i h n và s liên t c :Ví d 3    ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 3     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c   Không gian n                S kh vi    Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 Hư ng d n:    ...
S liên t c     Không gian n                 S kh vi      Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 Hư ng d ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 3     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 3         x 2y Đ t: ...
S liên t c   Không gian n               S kh vi    Gi i h n và s liên t c :Ví d 3          x...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 4     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 4 4. Cho D là t p b đóng, b...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 4 4. Cho D là t p b đóng, ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 5     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c   Không gian n              S kh vi    Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 5. Cho D là t p đón...
S liên t c   Không gian n              S kh vi    Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 5. Cho D là t p đón...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 5     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c   Không gian n               S kh vi    Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 V ix  D, xét hai...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 6     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n                 S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 6. Cho f  n   l...
S liên t c  Không gian n                S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 6. Cho f   n    ...
S liên t c    Không gian n                  S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 6. Cho f ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 6     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 Do f liên t c đ u trên t p...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 7     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c    Không gian n              S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 7. Cho     ...
S liên t c     Không gian n                    S kh vi      Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 ...
S liên t c  Không gian n        S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 7     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi cao ...
S liên t c    Không gian n               S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 V y: f liên t c...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 V y: f liên t c t i 0...
S liên t c    Không gian n               S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 V y: f liên t...
S liên t c  Không gian n         S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi c...
S liên t c  Không gian n               S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p 1. Kh o sát các gi i h...
S liên t c  Không gian n         S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi c...
S liên t c  Không gian n             S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p 2. Đ nh a đ các hàm s sau ...
S liên t c  Không gian n         S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi c...
S liên t c    Không gian n              S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Bài t p 3. Ch ng minh hà...
S liên t c    Không gian n                  S kh vi     Gi i h n và s liên t c :Bài t p 3. Ch n...
S liên t c  Không gian n         S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p     PGS Lê Hoàn Hoá  Ôn thi c...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p 4. Ch ng minh hàm s sa...
S liên t c  Không gian n              S kh vi   Gi i h n và s liên t c :Bài t p 4. Ch ng minh hàm s sa...
Đ o hàm riêng               S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng          S liên t c                S kh vi          S kh vi       ...
Đ o hàm riêng             S liên t c                    S kh vi              ...
Đ o hàm riêng                 S liên t c                         S kh vi     ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng         S liên t c               S kh vi         S kh vi          ...
Đ o hàm riêng            S liên t c                   S kh vi             S kh v...
Đ o hàm riêng              S liên t c                       S kh vi          ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng         S liên t c               S kh vi         S kh vi          ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                        S kh vi       ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng                 S liên t c                        S kh vi      ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                    S kh vi             ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng             S liên t c                   S kh vi             S k...
Đ o hàm riêng         S liên t c                S kh vi          S kh vi         ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng                S liên t c                         S kh vi      ...
Đ o hàm riêng         S liên t c                S kh vi          S kh vi         ...
Đ o hàm riêng                S liên t c                       S kh vi       ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng             S liên t c                      S kh vi            ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng                   S liên t c                           S kh vi...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng        S liên t c              S kh vi        S kh vi             ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                      S kh vi           ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                    S kh vi             ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                     S kh vi           ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                     S kh vi           ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                       S kh vi          ...
Đ o hàm riêng        S liên t c               S kh vi         S kh vi            ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                      S kh vi           ...
Đ o hàm riêng         S liên t c                S kh vi          S kh vi         ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                      S kh vi         ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng       S liên t c              S kh vi        S kh vi              Hà...
Đ o hàm riêng          S liên t c                 S kh vi           S kh vi      ...
Đ o hàm riêng               S liên t c                     S kh vi           ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                    S kh vi             ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng             S liên t c                   S kh vi             S k...
Đ o hàm riêng               S liên t c                      S kh vi          ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Đ o hàm riêng           S liên t c                  S kh vi            S kh vi   ...
Đ o hàm riêng            S liên t c                    S kh vi            S kh ...
Đ o hàm riêng            S liên t c                  S kh vi            S kh vi ...
Đ o hàm riêng                S liên t c                      S kh vi         ...
Đ o hàm riêng            S liên t c                  S kh vi            S kh vi ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                    S kh vi             ...
Đ o hàm riêng            S liên t c                  S kh vi            S kh vi ...
Đ o hàm riêng              S liên t c                     S kh vi            ...
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Vphnb
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vphnb

5,268 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,217
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vphnb

 1. 1. N i Dung GI I TÍCH CƠ B N4. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHI U BI N PGS.TS Lê Hoàn Hoá Khoa Toán-Tin h c, Đ i h c Sư Ph m TPHCM http://math.hcmup.edu.vn Ngày 19 tháng 12 năm 2009 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 2. 2. N i DungN i dung 1 S liên t c Không gian n Gi i h n và s liên t c : 2 S kh vi Đ o hàm riêng S kh vi Hàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 3. 3. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :N i dung 1 S liên t c Không gian n Gi i h n và s liên t c : 2 S kh vi Đ o hàm riêng S kh vi Hàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 4. 4. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 5. 5. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Chu n Euclide PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 6. 6. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Chu n Euclide V ix x1 x2 xn y y1 y2 yn n ,đ t: PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 7. 7. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Chu n Euclide V ix x1 x2 xn y y1 y2 yn n ,đ t: 1 i) x 2 x1 2 x2 2 xn 2 là chu n Euclide c a x PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 8. 8. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Chu n Euclide V ix x1 x2 xn y y1 y2 yn n ,đ t: 1 i) x 2 x1 2 x2 2 xn 2 là chu n Euclide c a x 1 ii) d x y x y x1 y1 2 x2 y2 2 xn yn 2 2 là kho ng cách gi a x y . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 9. 9. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Chu n Euclide V ix x1 x2 xn y y1 y2 yn n ,đ t: 1 i) x 2 x1 2 x2 2 xn 2 là chu n Euclide c a x 1 ii) d x y x y x1 y1 2 x2 y2 2 xn yn 2 2 là kho ng cách gi a x y . iii) B x r y n d x y r là qu c u m tâm x, bán kính r . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 10. 10. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 11. 11. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 12. 12. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D n , đi m x n đư c g i là đi m biên c a D n u v i m i r 0 thì B x r D và B x r n D . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 13. 13. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D n , đi m x n đư c g i là đi m biên c a D n u v i m i r 0 thì B x r D và B x r n D . N u x là đi m biên c a D thì x cũng là đi m biên c a n D. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 14. 14. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D n , đi m x n đư c g i là đi m biên c a D n u v i m i r 0 thì B x r D và B x r n D . N u x là đi m biên c a D thì x cũng là đi m biên c a n D. T p t t c các đi m biên c a D đư c g i là biên c a D, ký hi u D. Ta có: D n D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 15. 15. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D n , đi m x n đư c g i là đi m biên c a D n u v i m i r 0 thì B x r D và B x r n D . N u x là đi m biên c a D thì x cũng là đi m biên c a n D. T p t t c các đi m biên c a D đư c g i là biên c a D, ký hi u D. Ta có: D n D T pm PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 16. 16. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D n , đi m x n đư c g i là đi m biên c a D n u v i m i r 0 thì B x r D và B x r n D . N u x là đi m biên c a D thì x cũng là đi m biên c a n D. T p t t c các đi m biên c a D đư c g i là biên c a D, ký hi u D. Ta có: D n D T pm T p D đư c g i là m n u m i x D, có r 0 sao cho B x r D. N u D là t p m , x D thì x không là đi m biên c a D. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 17. 17. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m biên Cho D n , đi m x n đư c g i là đi m biên c a D n u v i m i r 0 thì B x r D và B x r n D . N u x là đi m biên c a D thì x cũng là đi m biên c a n D. T p t t c các đi m biên c a D đư c g i là biên c a D, ký hi u D. Ta có: D n D T pm T p D đư c g i là m n u m i x D, có r 0 sao cho B x r D. N u D là t p m , x D thì x không là đi m biên c a D. V y n u D là t p m thì D không ch a đi m biên c a D và ngư c l i. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 18. 18. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 19. 19. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 20. 20. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA n đư c g i là đóng n u n A là t p m . A là t p đóng A A PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 21. 21. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA n đư c g i là đóng n u n A là t p m . A là t p đóng A A Đ t: 0 D D D là t p m l n nh t ch a trong D và g i là ph n trong c a D. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 22. 22. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA n đư c g i là đóng n u n A là t p m . A là t p đóng A A Đ t: 0 D D D là t p m l n nh t ch a trong D và g i là ph n trong c a D. D D D là t p đóng bé nh t ch a D và g i là bao đóng c aD PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 23. 23. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA n đư c g i là đóng n u n A là t p m . A là t p đóng A A Đ t: 0 D D D là t p m l n nh t ch a trong D và g i là ph n trong c a D. D D D là t p đóng bé nh t ch a D và g i là bao đóng c aD T p b ch n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 24. 24. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa T p đóng TpA n đư c g i là đóng n u n A là t p m . A là t p đóng A A Đ t: 0 D D D là t p m l n nh t ch a trong D và g i là ph n trong c a D. D D D là t p đóng bé nh t ch a D và g i là bao đóng c aD T p b ch n Tâp D đư c g i là b ch n n u có M 0 sao cho x M v i m ix D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 25. 25. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 26. 26. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Đ nh lý PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 27. 27. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Đ nh lý i) n là không gian đ y đ , nghĩa là m i dãy cơ b n trong n đ uh it . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 28. 28. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c : nKhông gian Đ nh lý i) n là không gian đ y đ , nghĩa là m i dãy cơ b n trong n đ uh it . ii) Cho A là t p đóng b ch n trong n và xk k là dãy trong A. Khi đó có dãy con xk i i c a dãy xk k sao cho lim xk i x i và x A PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 29. 29. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :N i dung 1 S liên t c Không gian n Gi i h n và s liên t c : 2 S kh vi Đ o hàm riêng S kh vi Hàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 30. 30. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 31. 31. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 32. 32. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n Cho D n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 33. 33. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n Cho D n i) Đi m x0 n đư c g i là đi m gi i h n (hay đi m t ) c a D n u v i m i r 0 thì D B x0 r x0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 34. 34. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Đi m gi i h n Cho D n i) Đi m x0 n đư c g i là đi m gi i h n (hay đi m t ) c a D n u v i m i r 0 thì D B x0 r x0 ii) M nh đ : x0 là đi m gi i h n c a D n u và ch n u có dãy xk k trong D, xk x0 , lim xk x0 k PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 35. 35. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 36. 36. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 37. 37. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s Cho f D và x0 là đi m gi i h n c a D. Ta nói: PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 38. 38. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s Cho f D và x0 là đi m gi i h n c a D. Ta nói: i) lim f x a 0 0 x D 0 d x x0 x x0 f x a PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 39. 39. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s Cho f D và x0 là đi m gi i h n c a D. Ta nói: i) lim f x a 0 0 x D 0 d x x0 x x0 f x a ii) lim f x A 0 x D 0 d x x0 x x0 f x A PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 40. 40. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Gi i h n c a hàm s Cho f D và x0 là đi m gi i h n c a D. Ta nói: i) lim f x a 0 0 x D 0 d x x0 x x0 f x a ii) lim f x A 0 x D 0 d x x0 x x0 f x A ii) lim f x A 0 x D 0 d x x0 x x0 f x A PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 41. 41. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 42. 42. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n c a hàm s PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 43. 43. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n c a hàm s Ta có : lim f x a xk k D xk x0 lim xk x0 x x0 k lim f xk a k PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 44. 44. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n c a hàm s Ta có : lim f x a xk k D xk x0 lim xk x0 x x0 k lim f xk a k Ghi chú PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 45. 45. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Gi i h n c a hàm s Ta có : lim f x a xk k D xk x0 lim xk x0 x x0 k lim f xk a k Ghi chú Đ ch ng minh không có lim f x ta c n ch ra có hai dãy x x0 xk k yk k trong D xk x0 yk y0 lim xk x0 lim yk mà k k lim f xk lim f yk k k PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 46. 46. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 47. 47. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 48. 48. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c Cho f D và x0 D. Ta nói: PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 49. 49. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c Cho f D và x0 D. Ta nói: f liên t c t i x0 0 0 x D d x x0 f x f x0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 50. 50. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh nghĩa Hàm s liên t c Cho f D và x0 D. Ta nói: f liên t c t i x0 0 0 x D d x x0 f x f x0 N u f liên t c t i m i x D ta nói f liên t c trên D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 51. 51. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 52. 52. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 53. 53. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c f liên t c trên D x D 0 0 x D d x x f x f x PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 54. 54. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c f liên t c trên D x D 0 0 x D d x x f x f x f liên t c đ u trên D 0 0 x x D d x x f x f x PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 55. 55. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 56. 56. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 57. 57. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c Ta có: N u x0 D và x0 là đi m gi i h n c a D thì: f liên t c t i x0 lim f x f x0 x x0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 58. 58. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c Ta có: N u x0 D và x0 là đi m gi i h n c a D thì: f liên t c t i x0 lim f x f x0 x x0 Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 59. 59. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c Ta có: N u x0 D và x0 là đi m gi i h n c a D thì: f liên t c t i x0 lim f x f x0 x x0 Đ nh nghĩa TpD n đư c g i là liên thông n u không có hai t p m O1 O2 sao cho : PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 60. 60. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Gi i h n và s liên t c Hàm s liên t c Ta có: N u x0 D và x0 là đi m gi i h n c a D thì: f liên t c t i x0 lim f x f x0 x x0 Đ nh nghĩa TpD n đư c g i là liên thông n u không có hai t p m O1 O2 sao cho : D Oi ,i 1 2 D O1 O2 D O1 O2 O PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 61. 61. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 62. 62. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 63. 63. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p đóng b ch n trong n và f A liên t c. Khi đó: PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 64. 64. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p đóng b ch n trong n và f A liên t c. Khi đó: i) f liên t c đ u trên A PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 65. 65. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p đóng b ch n trong n và f A liên t c. Khi đó: i) f liên t c đ u trên A ii) f đ t c c đ i, c c ti u trên A, nghĩa là có x0 y0 A sao cho : f x0 max f x x A f y0 min f x x A PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 66. 66. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Đ nh lý Đ nh lý Cho A là t p đóng b ch n trong n và f A liên t c. Khi đó: i) f liên t c đ u trên A ii) f đ t c c đ i, c c ti u trên A, nghĩa là có x0 y0 A sao cho : f x0 max f x x A f y0 min f x x A iii) N u gi s thêm A liên thông và đ t : m min f x x A , M max f x x A Khi đó :f A m M PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 67. 67. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 68. 68. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 1. Cho f x y 1 x 2 y 2 , mi n xác đ nh Df x2 y2 1 là t p đóng, b ch n trong 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 69. 69. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 1. Cho f x y 1 x 2 y 2 , mi n xác đ nh Df x2 y2 1 là t p đóng, b ch n trong 2 x2 Cho g x y y 2 1 ln 4 x 2 y 2 mi n xác đ nh: 4 x2 Dg x y 2 /x 2 y2 4 4 y2 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 70. 70. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 71. 71. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Biên c a Dg là hai đư ng cong : x2 C1 y2 1 C2 x2 y2 4 4 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 72. 72. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Biên c a Dg là hai đư ng cong : x2 C1 y2 1 C2 x2 y2 4 4 M i x y C1 x y 2 0 thì x y Dg PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 73. 73. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Biên c a Dg là hai đư ng cong : x2 C1 y2 1 C2 x2 y2 4 4 M i x y C1 x y 2 0 thì x y Dg M i x y C2 thì x y Dg Dg là t p b ch n, Dg không là t p đóng cũng không là t p m . Dg không liên thông PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 74. 74. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 75. 75. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 1 Th t v y, đ t: 2 2 O1 x y /y 0 O2 x y /y 0 O1 O2 là t p m th a mãn: Dg Oi i 1 2 Dg O1 O2 Dg O1 O2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 76. 76. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 77. 77. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 78. 78. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 79. 79. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 2. Cho A x y 2 /x y 0 1 B x y 2 /x y 0 1 Khi đó : 0 0 A B 0 1 0 1 A B A B 0 1 0 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 80. 80. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 81. 81. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 Th t v y , v i x y 0 1 0 1 và r 0, trong qu c u m tâm x y bán kính r , g i D là hình vuông m ch a trong qu c u r r r r D x x y y 2 2 2 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 82. 82. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 Th t v y , v i x y 0 1 0 1 và r 0, trong qu c u m tâm x y bán kính r , g i D là hình vuông m ch a trong qu c u r r r r D x x y y 2 2 2 2 Do m i kho ng m khác r ng đ u ch a vô s s h u t và s vô t nên D A D B D 2 A D 2 B PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 83. 83. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 2 Th t v y , v i x y 0 1 0 1 và r 0, trong qu c u m tâm x y bán kính r , g i D là hình vuông m ch a trong qu c u r r r r D x x y y 2 2 2 2 Do m i kho ng m khác r ng đ u ch a vô s s h u t và s vô t nên D A D B D 2 A D 2 B V y x y A x y B Ngoài ra, t p các đi m gi i h n c a D cũng là 0 1 0 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 84. 84. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 85. 85. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 3. Tính các gi i h n: sin xy sin t t a) lim 3 lim 1 lim t 3 xy 01 1 xy t 0 1 1 t 3 t 0 3 (đ t t xy ) 1 cos xy x2 1 cos xy b) lim lim 0 xy 0 y2 xy 0 x 2y 2 c) lim x 2 y 2 e x y 0 xy PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 86. 86. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 87. 87. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 x2 y2 x2 y2 Th t v y : ex y ex ey xy lim xy 0 x y không t n t i. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 88. 88. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 89. 89. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 Hư ng d n: xy Th t v y, đ t: f x y , x y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 90. 90. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 Hư ng d n: xy Th t v y, đ t: f x y ,ch n: x y 1 1 xk yk 0 0 0 lim f 0 0 k k k 1 1 1 1 1 1 k2 xk yk 0 0 lim f xk yk lim k k k k k2 k k 1 k2 x 2y lim không t n t i. xy 0 x4 y2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 91. 91. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 92. 92. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 x 2y Đ t: f x y , x4 y2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 93. 93. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 3 x 2y Đ t: f x y , ch n: x4 y2 1 1 xk yk 0 0 0 lim f 0 0 k k k 1 1 1 1 1 xk yk 0 0 lim f k k2 k k k2 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 94. 94. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 4 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 95. 95. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 4 4. Cho D là t p b đóng, b ch n trong n và x0 n. Ch ng minh: có x1 y1 D sao cho : d x0 x1 max d x0 x x D d x0 y1 min d x0 x x D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 96. 96. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 4 4. Cho D là t p b đóng, b ch n trong n và x0 n. Ch ng minh: có x1 y1 D sao cho : d x0 x1 max d x0 x x D d x0 y1 min d x0 x x D Hư ng d n: Đ tf D đ nh b i: f x d x0 x thì f liên t c. Do D là t p đóng, b ch n nên f đ t c c đ i, c c ti u trong D. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 97. 97. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 98. 98. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 5. Cho D là t p đóng trong n và x0 n. Ch ng minh: có x1 D sao cho : d x0 x1 min d x0 x x D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 99. 99. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 5. Cho D là t p đóng trong n và x0 n. Ch ng minh: có x1 D sao cho : d x0 x1 min d x0 x x D Hư ng d n: Đ t: f D đ nh b i: f x d x0 x thì f liên t c. V i M 0 đ l n sao cho D B x0 M B x0 r là qu c u đóng). Đ t D1 D B x0 M thì D1 là t p đóng, b ch n. V y có x1 D sao cho: d x0 x1 min d x0 x x D1 M PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 100. 100. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 101. 101. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 5 V ix D, xét hai trư ng h p: x D1 thì d x0 x d x0 x1 x D thì d x0 x M d x0 x1 V y d x0 x1 min d x0 x x D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 102. 102. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 103. 103. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 6. Cho f n liên t c và th a mãn: lim f x 0. Ch ng x minh: f liên t c đ u. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 104. 104. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 6. Cho f n liên t c và th a mãn: lim f x 0. Ch ng x minh: f liên t c đ u. Hư ng d n: V i 0, do lim f x 0, có M 0 sao cho khi x x thì: f x 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 105. 105. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 6. Cho f n liên t c và th a mãn: lim f x 0. Ch ng x minh: f liên t c đ u. Hư ng d n: V i 0, do lim f x 0, có M 0 sao cho khi x x thì: f x 3 Khi đó: v i x y n x M y M thì 2 f x f y 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 106. 106. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 107. 107. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 6 Do f liên t c đ u trên t p đóng, b ch n B 0 M 1 nên có 0 sao cho khi x y B 0 M 1 d x y thì f x f y V y f liên t c đ u trên n . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 108. 108. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 109. 109. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 7. Cho x2 y2 x2 y2 x2 y2 0 f x y a x y 0 2 y2 x2 y 2 ex x2 y2 0 g x y b x y 0 Đ nh a b đ f g liên t c t i 0 0 . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 110. 110. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 7. Cho x2 y2 x2 y2 x2 y2 0 f x y a x y 0 2 y2 x2 y 2 ex x2 y2 0 g x y b x y 0 Đ nh a b đ f g liên t c t i 0 0 . Hư ng d n: Đ t t x 2 y 2 , ta có: lim x 2 y 2 x2 y2 lim t t 1 xy 0 t 0 (do lim ln t t lim t ln t 0) t 0 t 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 111. 111. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 112. 112. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 V y: f liên t c t i 0 0 a 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 113. 113. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 V y: f liên t c t i 0 0 a 1 Do x y 0, có th gi s x 2 y 2 1. Khi đó: x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 114. 114. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Ví d 7 V y: f liên t c t i 0 0 a 1 Do x y 0, có th gi s x 2 y 2 1. Khi đó: x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 Suy ra: lim x 2 y2 x2 y2 1 xy 0 V y g liên t c t i 0 0 b 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 115. 115. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 116. 116. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p 1. Kh o sát các gi i h n sau: y x2 y2 a) lim 2 xy 0y x2 y2 2 1 2 b) lim 1 xy x xy x 0 y 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 117. 117. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 118. 118. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p 2. Đ nh a đ các hàm s sau lên t c: x3 y3 cos 2 x2 y2 0 a) f x y x y2 a x y 0 1 x cos 2 x2 y2 0 b) g x y x y2 a x y 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 119. 119. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 120. 120. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p 3. Ch ng minh hàm s sau liên t c đ u trên 2: 1 x y sin x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 121. 121. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p 3. Ch ng minh hàm s sau liên t c đ u trên 2: 1 x y sin x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 HD: lim f x y 0 x2 y2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 122. 122. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 123. 123. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p 4. Ch ng minh hàm s sau không liên t c đ u trên 2: 1 x2 y 2 cos x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 124. 124. S liên t c Không gian n S kh vi Gi i h n và s liên t c :Bài t p 4. Ch ng minh hàm s sau không liên t c đ u trên 2: 1 x2 y 2 cos x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 HD: Hàm f x y tương đương v i hàm g x y x2 y 2 khi x2 y2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 125. 125. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nN i dung 1 S liên t c Không gian n Gi i h n và s liên t c : 2 S kh vi Đ o hàm riêng S kh vi Hàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 126. 126. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 127. 127. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh nghĩa Đ o hàm riêng Cho D là t p m trong n, f D . Đ t ei 0 0 1 0 0 (thành ph n th i b ng 1). PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 128. 128. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh nghĩa Đ o hàm riêng Cho D là t p m trong n, f D . Đ t ei 0 0 1 0 0 (thành ph n th i b ng 1). f V ix D, đ o hàm riêng c a f t i x theo bi n xi , ký hi u x , xi đ nh b i: f x tei f x x lim (n u gi i h n t n t i, h u h n) xi t 0 t PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 129. 129. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nN i dung 1 S liên t c Không gian n Gi i h n và s liên t c : 2 S kh vi Đ o hàm riêng S kh vi Hàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 130. 130. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 131. 131. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi S kh vi PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 132. 132. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi S kh vi Cho D là t p m trong n , f D và x D. Gi s t n t i f các đ o hàm riêng x i 1 n. xi PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 133. 133. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi S kh vi Cho D là t p m trong n , f D và x D. Gi s t n t i f các đ o hàm riêng x i 1 n. xi Ta nói f kh vi t i x n u v i h h1 h2 hn n sao cho x h D thì: n f f x h f x x hi h h xi i 1 trong đó xác đ nh trong lân c n c a O n th a: lim h 0 h O n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 134. 134. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 135. 135. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi Vi phân PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 136. 136. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi Vi phân Vi phân c a f t i x, ký hi u là df x , đ nh b i: n n f f df x x hi x dxi thay hi b ng dxi xi xi i 1 i 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 137. 137. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi Vi phân Vi phân c a f t i x, ký hi u là df x , đ nh b i: n n f f df x x hi x dxi thay hi b ng dxi xi xi i 1 i 1 M nh đ : PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 138. 138. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi Vi phân Vi phân c a f t i x, ký hi u là df x , đ nh b i: n n f f df x x hi x dxi thay hi b ng dxi xi xi i 1 i 1 M nh đ : PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 139. 139. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi Vi phân Vi phân c a f t i x, ký hi u là df x , đ nh b i: n n f f df x x hi x dxi thay hi b ng dxi xi xi i 1 i 1 M nh đ : i) N u f kh vi t i x thì f liên t c t i x. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 140. 140. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nS kh vi Vi phân Vi phân c a f t i x, ký hi u là df x , đ nh b i: n n f f df x x hi x dxi thay hi b ng dxi xi xi i 1 i 1 M nh đ : i) N u f kh vi t i x thì f liên t c t i x. f ii) N u các đ o hàm riêng i 1 2 n liên t c t i x thì f xi kh vi t i x PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 141. 141. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nGhi chú PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 142. 142. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nGhi chú Ghi chú: Hàm xy x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 f f có 0 0 0 0 0 nhưng f không liên t c t i 0 0 (do x y không t n t i lim f x y ). xy 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 143. 143. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí du 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 144. 144. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí du 1 Ví d 1: x sin f x y e y x f 1 x sin y x y cos e x y y x f x x sin y x y cos e y y2 y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 145. 145. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 146. 146. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 1 y y z z ln f x y z e x x f z y z f z y z f y y z x y z , , ln x y x y y x z x x PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 147. 147. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 1 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 148. 148. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 1 x2 y2 2 f x y e t dt sin x f 2 y2 2 2 x y 2xe x cos xe sin x , x f 2 y2 2 x y 2y e x y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 149. 149. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 150. 150. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 Ví d 2: a) Xét s kh vi c a các hàm sau t i 0 0 xy 2 x x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 151. 151. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 a) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 152. 152. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 a) Ta có: f f t 0 f 0 0 f f 0 t f 0 0 0 0 lim 1, 0 0 lim x t 0 t y t 0 t V ih s t , 1 f f s t f s t f 0 0 0 0s 0 0t s 2 t 2 x y st 2 s t . Suy ra: lim s t 0 s2 t2 st 0 V y f kh vi t i 0 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 153. 153. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 154. 154. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 3 b) f x y x3 y3 f f t 0 f 0 0 0 0 lim 1, x t 0 t f f 0 t f 0 0 0 0 lim 1 y t 0 t V ih s t , 1 f f s t f s t f 0 0 0 0s 0 0t s 2 t2 x y 1 3 s t s3 t3 s t s2 t2 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 155. 155. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 b) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 156. 156. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 2 b) 1 3 1 3 Ch n s t 0, s s s 2 2s 2 2 s 2 2 Suy ra: không có lim s t 0 st 0 V y f không kh vi t i 0 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 157. 157. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 158. 158. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 Ví d 3: Cho 1 x 2 sin x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 Xét s kh vi c a f t i m i x y 2. Xét s liên t c c a f f t i 0 0. x y Ti x y 0 0: PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 159. 159. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 160. 160. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 f 1 2x 3 1 x y 2x sin cos x x2 y2 x2 y2 2 x2 y2 f 2x 2y 1 x y 2 2 2 cos 2 y x y x y2 f f Do liên t c t i m i x y 0 0 nên f kh vi t i m i x y x y 0 0. Ti 0 0: PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 161. 161. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 162. 162. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 f f t 0 f 0 0 f f 0 t f 0 0 0 0 lim 0, 0 0 lim x t 0 t y t 0 t s2 1 V ih s t , s t sin 2 s2 t 2 s t2 Suy ra: lim s t 0 st 0 V y f kh vi t i 0 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 163. 163. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 164. 164. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 Ch n: 1 f 1 f 1 xk yk 0 0 0, 0 0, 0 0 k x k y k 1 1 xk yk 0 0, 2 k 2 k f f x y x y 16 k x k k y k k f f Suy ra không t n t i lim x y , lim x y xy 0 x xy 0 y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 165. 165. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 166. 166. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nVí d 3 f f V y không liên t c t i 0 0 x y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 167. 167. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 168. 168. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p 1) Cho sin xy f x y x 0 x Đ nh giá tr c a f t i 0 y đ f liên t c. Khi đó tính f f 0 0 0 0 x y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 169. 169. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 170. 170. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p 2) Cho x2 2y 2 x y f x y x y 0 x y a) Xét tính liên t c c a f t i 0 0 và 1 1 f f b) Tính 0 0 0 0 x y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 171. 171. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 172. 172. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p 3) Cho x sin y x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 Xét s kh vi c a f t i 0 0 . PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 173. 173. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 174. 174. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p 4) Cho 1 1 e x2 y2 x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 f f Tính x y x y và xét tính liên t c c a chúng t i m i x y x y , đ c bi t t i 0 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 175. 175. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p 4) Cho 1 1 e x2 y2 x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 f f Tính x y x y và xét tính liên t c c a chúng t i m i x y x y , đ c bi t t i 0 0 tn HD: Dùng lim t 0 t e PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 176. 176. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 177. 177. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p f f 5) Ch ng t các hàm sau có đ o hàm riêng không liên t c x y t i 0 0 nhưng f kh vi t i 0 0 : 1 x2 y 2 sin x2 y2 0 a) f x y x2 y2 0 x y 0 1 ln 1 x2 y 2 sin x2 y2 0 b) f x y x2 y2 0 x y 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 178. 178. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 179. 179. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nBài t p 6) Cho 1 x 2 sin 1 3 x2 y2 0 f x y x2 y2 0 x y 0 f f Ch ng minh các đ o hàm riêng liên t c t i m i x y x y đ c bi t t i 0 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 180. 180. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nHư ng d n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 181. 181. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nHư ng d n HD: f 1 2 x3 1 x y 2x sin 1 4 cos 1 x x2 y2 3 3 x2 y2 3 x2 y2 3 f 2 x 2y 1 x y cos y 3 x2 y2 4 3 x2 y2 1 3 x 3 x 1 0 4 1 x 3 x2 y2 3 x2 y2 3 x 2 y y 1 0 4 1 y 3 x 2 y 2 3 x 2 y 2 3 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 182. 182. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nN i dung 1 S liên t c Không gian n Gi i h n và s liên t c : 2 S kh vi Đ o hàm riêng S kh vi Hàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 183. 183. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nHàm n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 184. 184. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nHàm n Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 185. 185. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nHàm n Đ nh nghĩa Cho A n B p , m i ph n t c a A B ghi là x y v i x A y B. Cho f A B p. M i x y A B f x y p ghi là: f x y f1 x y f2 x y fp x y Các hàm f1 f2 fp A B đư c g i là hàm thành ph n c a f. PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 186. 186. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nHàm n Đ nh nghĩa Cho A n B p , m i ph n t c a A B ghi là x y v i x A y B. Cho f A B p. M i x y A B f x y p ghi là: f x y f1 x y f2 x y fp x y Các hàm f1 f2 fp A B đư c g i là hàm thành ph n c a f. M i hàm thành ph n là m t hàm s th c theo n p bi n s th c x y x1 x2 xn y1 y2 yp PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 187. 187. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 188. 188. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ Đ nh nghĩa PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 189. 189. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ Đ nh nghĩa Phương trình f x y O p (1) tương đương v i h th ng g m p phương trình: f1 x y 0 f2 x y 0 (2) fp x y 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 190. 190. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 191. 191. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ Ánh x n PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 192. 192. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ Ánh x n Khi nào t phương trình vectơ (1) có th gi i đư c y x ? Ánh x xác đ nh trong t p con c a n có giá tr trong p , n u có, đư c g i là ánh x n suy ra t phương trình vectơ (1). PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 193. 193. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 194. 194. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nPhương trình vectơ Hàm n Đi u này tương đương v i bài toán: khi nào t h phương trình (2) có th gi i đư c y1 y2 yp là các hàm theo các bi n x1 x2 xn : y1 1 x1 x2 xn y2 2 x1 x2 xn yp p x1 x2 xn Các hàm 1 2 p, n u có, đư c g i là hàm n suy ra t h phương trình (2) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 195. 195. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n i) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 196. 196. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n i) Sau đây là đ nh lí hàm n cho trư ng h p đ c bi t i) Phương trình f x y 0: f f Cho f có đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a x0 y0 . x y f Gi s : f x0 y0 0 và x0 y0 0 y Khi đó, có kho ng m I ch a x0 , hàm y I kh vi liên t c th a mãn: y x0 y0 f x y x 0 x I PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 197. 197. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n ii) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 198. 198. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n ii) ii) Phương trình f x y z 0: Cho f có đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a x0 y0 z0 f Gi s f x0 y0 z0 0 và x0 y0 z0 0 z Khi đó có t p m D 2 x y D, hàm z D có đ o 0 0 hàm riêng liên t c th a mãn: z x0 y0 z0 , f x y z x y 0, x y D PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 199. 199. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n ii) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 200. 200. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n ii) và f f x y z x y x y z x y z x z y x y , x y , x y x f y f x y z x y x y z x y z z PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 201. 201. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n iii) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 202. 202. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n iii) iii) H phương trình: f x y z 0 g x y z 0 Cho f g có các đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a M0 x0 y0 z0 . Gi s : f f f x0 y0 z0 0 M0 M0 và x y 0 g x0 y0 z0 0 g g M0 M0 x y PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 203. 203. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n iii) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 204. 204. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n iii) Khi đó có kho ng m I ch a z0 và các hàm x y I kh vi liên t c th a mãn: x z0 x0 , y z0 y0 f x z y z z 0 v i z I g x z y z z 0 PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 205. 205. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n iii) PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010
 206. 206. Đ o hàm riêng S liên t c S kh vi S kh vi Hàm nĐ nh lý hàm n iii) dx dy và đ o hàm đư c tính t h phương trình tuy n tính: dz dz f dx f dy f 0 x dz y dz z g dx g dy g 0 x dz y dz z PGS Lê Hoàn Hoá Ôn thi cao h c năm 2010

×