Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20041127 thay hoa-bai4

342 views

Published on

 • Sách chuyên Toán:
  1. http://sachsangtao.com
  2. http://sachsangtao.com
  3. http://sachsangtao.com
  4. http://sachsangtao.com
  5. http://sachsangtao.com
  6. http://sachsangtao.com
  7. http://sachsangtao.com
  8. http://sachsangtao.com
  9. http://sachsangtao.com
  10. http://sachsangtao.com
  11. http://sachsangtao.com
  12. http://sachsangtao.com
  13. http://sachsangtao.com
  14. http://sachsangtao.com
  15. http://sachsangtao.com
  16. http://sachsangtao.com
  17. http://sachsangtao.com
  18. http://sachsangtao.com
  19. http://sachsangtao.com
  20. http://sachsangtao.com
  21. http://sachsangtao.com
  22. http://sachsangtao.com
  23. http://sachsangtao.com
  24. http://sachsangtao.com
  25. http://sachsangtao.com
  26. http://sachsangtao.com
  27. http://sachsangtao.com
  28. http://sachsangtao.com
  29. http://sachsangtao.com
  30. http://sachsangtao.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

20041127 thay hoa-bai4

 1. 1. GI I TÍCH (CƠ B N) Tài li u ôn thi cao h c năm 2005 Phiên b n đã ch nh s a PGS TS. Lê Hoàn Hóa Ngày 15 tháng 12 năm 2009Phép Tính Vi Phân Hàm Nhi u Bi nI - S liên t c 1. Không gian : Đ nh nghĩa: V i , đ t: - là chu n Euclide c a - là kho ng cách gi a . - là qu c u m tâm , bán kính . Cho , đi m đư c g i là đi m biên c a n u v i m i thì và . N u là đi m biên c a thì cũng là đi m biên c a . T p t t c các đi m biên c a đư c g i là biên c a , ký hi u . Ta có: T p đư c g i là m n u m i , có sao cho .N u là t p m , thì không là đi m biên c a . V y n u là t p m thì không ch a đi m biên c a và ngư c l i. T p đư c g i là đóng n u là t p m . là t p đóng Đ t: là t p m l n nh t ch a trong và g i là ph n trong c a . là t p đóng bé nh t ch a và g i là bao đóng c a Tâp đư c g i là b ch n n u có sao cho v im i Đ nh lý: 1) là không gian đ y đ , nghĩa là m i dãy cơ b n trong đ uh it . 2) Cho là t p đóng b ch n trong và là dãy trong . Khi đó có dãy con c a dãy sao cho và 2. Gi i h n và s liên t c : Đ nh nghĩa: Cho , đi m đư c g i là đi m gi i h n (hay đi m t ) c a n uv i m i thì 1
 2. 2. là đi m gi i h n c a n u và ch n u có dãy trong , ,2.1 Cho và là đi m gi i h n c a . Ta nói: Ta có : Ghi chú : Đ ch ng minh không có ta c n ch ra có hai dãy trong mà2.2 Cho và . Ta nói: liên t c t i N u liên t c t i m i ta nói liên t c trên liên t c trên liên t c đ u trên Ta có: N u và là đi m gi i h n c a thì: liên t c t i2.3 T p đư c g i là liên thông n u không có hai t p m sao cho : Đ nh lý: Cho là t p đóng b ch n trong và liên t c. Khi đó: a) liên t c đ u trên b) đ t c c đ i, c c ti u trên , nghĩa là có sao cho : 2
 3. 3. c) N u gi s thêm liên thông và đ t : , Khi đó :3. Thí d : 3.1 Cho , mi n xác đ nh là t p đóng, b ch n trong Cho mi n xác đ nh: / Biên c a là hai đư ng cong : M i thì M i thì là t p b ch n, không là t p đóng cũng không là t p m . không liên thông Th t v y, đ t: / / là t p m th a mãn: 3.2 Cho / / Khi đó : Th t v y , v i và , trong qu c u m tâm bán kính , g i là hình vuông m ch a trong qu c u Do m i kho ng m khác r ng đ u ch a vô s s h u t và s vô t nên Vy Ngoài ra, t p các đi m gi i h n c a cũng là 3
 4. 4. 3.3 Tính các gi i h n: i) (đ t ) ii) iii) Th t v y : iv) không t n t i. Th t v y, đ t , ch n: v) không t n t i. Đ t , ch n:3.4 Cho là t p b đóng, b ch n trong và . Ch ng minh: có sao cho : Đ t đ nh b i: thì liên t c. Do là t p đóng, b ch n nên đ t c c đ i, c c ti u trong .3.5 Cho là t p đóng trong và . Ch ng minh: có sao cho : Đ t: đ nh b i: thì liên t c. V i đ l n sao cho là qu c u đóng). Đ t thì là t p đóng, b ch n. V y có sao cho: V i , xét hai trư ng h p: - thì 4
 5. 5. - thì Vy 3.6 Cho liên t c và th a mãn: . Ch ng minh: liên t c đ u. V i , do , có sao cho khi thì: Khi đó: v i thì Do liên t c đ u trên t p đóng, b ch n nên có sao cho khi thì V y liên t c đ u trên . 3.7 Cho Đ nh đ liên t c t i . Đ t , ta có: (do ) V y: liên t c t i Do , có th gi s . Khi đó: Suy ra: Vy liên t c t iBài t p1 - Kh o sát các gi i h n sau: i) ii)2 - Đ nh đ các hàm s sau lên t c: i) ii)3 - Ch ng minh hàm s sau liên t c đ u trên : HD: 5
 6. 6. 4 - Ch ng minh hàm s sau không liên t c đ u trên : HD: Hàm tương đương v i hàm khiII - S kh vi 1. Đ o hàm riêng: Cho là t p m trong , . Đ t (thàng ph n th b ng 1). V i , đ o hàm riêng c a t i theo bi n , ký hi u , đ nh b i: (n u gi i h n t n t i, h u h n) 2. S kh vi: Cho là t p m trong , và . Gi s t n t i các đ o hàm riêng . Ta nói kh vi t i n uv i sao cho thì: trong đó xác đ nh trong lân c n c a th a: Vi phân c a t i , ký hi u là , đ nh b i: thay b ng Tính ch t:N u kh vi t i thì liên t c t i . Đi u ki n đ : N u các đ o hàm riêng liên t c t i thì kh vi t i Ghi chú: Hàm có nhưng không liên t c t i (do không t n t i ). 3. Thí d : 3.1 Tính đ o hàm riêng: a) 6
 7. 7. b) , , c) ,3.2 Xét s kh vi c a các hàm sau t i a) Ta có: , V i , . Suy ra: Vy kh vi t i b) , V i , Ch n , Suy ra: không có Vy không kh vi t i3.3 Cho Xét s kh vi c a t im i . Xét s liên t c c a t i . T i : Do liên t c t i m i nên kh vi t i m i . T i : 7
 8. 8. , V i , Suy ra: V y kh vi t i Ch n: , , , Suy ra không t n t i , Vy không liên t c t iBÀI T P:1) Cho Đ nh giá tr c a t i đ liên t c. Khi đó tính2) Cho a) Xét tính liên t c c a t i và b) Tính3) Cho Xét s kh vi c a t i .4) Cho Tính và xét tính liên t c c a chúng t i m i , đ c bi t t i HD: Dùng5) Ch ng t các hàm sau có đ o hàm riêng không liên t c t i nhưng kh vi t i : a) 8
 9. 9. b) 6) Cho Ch ng minh các đ o hàm riêng liên t c t i m i đ c bi t t i HD:4. Hàm n: Đ nh nghĩa: Cho , m i ph n t c a ghi là v i . Cho .M i ghi là: Các hàm đư c g i là hàm thành ph n c a . M i hàm thành ph n là m t hàm s th c theo bi n s th c Phương trình vectơ: (1) tương đương v i h th ng g m phương trình: (2) Khi nào t phương trình vectơ (1) có th gi i đư c ? Ánh x xác đ nh trong t p con c a có giá tr trong , n u có, đư c g i là ánh x n suy ra t phương trình vectơ (1). Đi u này tương đương v i bài toán: khi nào t h phương trình (2) có th gi i đư c là các hàm theo các bi n : Các hàm , n u có, đư c g i là hàm n suy ra t h phương trình (2) Sau đây là đ nh lí hàm n cho trư ng h p đ c bi t Đ nh lý: 9
 10. 10. i) Phương trình : Cho có đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a . Gi s : và Khi đó, có kho ng m ch a , hàm kh vi liên t c th a mãn: vàii) Phương trình : Cho có đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a Gi s và Khi đó có t p m , hàm có đ o hàm riêng liên t c th a mãn: , , và , ,iii) H phương trình: Cho có các đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a . Gi s : và Khi đó có kho ng m ch a và các hàm kh vi liên t c th a mãn: , v i và đ o hàm đư c tính t h phương trình tuy n tính: 10
 11. 11. iv) H phương trình: Cho có các đ o hàm riêng liên t c trong lân c n c a . Gi s : và Khi đó có m t lân c n m c a và hai hàm có đ o hàm riêng liên t c theo th a mãn: , v i Các đ o hàm riêng cho b i h 4 phương trình:Thí d : 1) Cho xác đ nh t h phương trình Tính Ta xem là hàm n. T ba phương trình trên, đ o hàm theo : 11
 12. 12. 2) Cho là hàm n suy ra t h phương trình: v i gi thi t Tính Xem là hàm n, t hai phương trình đ o hàm theo : Thay , ta đư c:BÀI T P1- Cho là hàm n suy ra t các phương trình sau, tính : a) b)2- Cho là hàm n suy t h : Tính 12
 13. 13. 3- Cho là hàm n suy ra t : Tính t i đi m .4- Cho là hàm n suy t : Tính bi t HD: Sau khi đ o hàm riêng hai phương trình theo thay đi u ki n . 13

×