Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp
C á c h đ ơ n g i ả n n h ấ t đ ể q u ả n l ý t à i c h í n h d o a n h n g h i ệ p
M Ụ C L Ụ C
N G U Y Ê N L Ý
H O Ạ T Đ ...
Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01
N G U Y Ê N L Ý
H O Ạ T Đ Ộ N G
01
N g u y ê n l ý h o ạ t đ ộ n g
TỔNG HỢP
GIAO DỊCH TÀI CHÍNH
TỪ NHIỀU NGUỒN
BIỂU DIỄN
DỮ LIỆU TÀI CHÍNH
QUA BIỂU ĐỒ
PHÂN L...
Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01
C Á C G I Ả I P H Á P
G I Á T R Ị
02
F5 Money là một hệ thống quản...
C á c g i ả i p h á p g i á t r ị
Tiết kiệm công sức và tối ưu thời gian
0 1 . Q U Ả N L Ý D Ò N G T I Ề N N Ộ I B Ộ
06
C á c g i ả i p h á p g i á t r ị
An toàn và tránh thất lạc
0 2 . L Ư U T R Ữ D Ữ L I Ệ U T À I C H Í N H
07
C á c g i ả i p h á p g i á t r ị
Toàn bộ hoạt động tài chính nội bộ
0 3 . T Ố I Ư U V À T Ự Đ Ộ N G H Ó A
08
C á c g i ả i p h á p g i á t r ị
Dựa trên vốn lưu động và sức khỏe tài chính
04. DỰ BÁO SỨC SỐNG DOANH NGHIỆP
09
C á c g i ả i p h á p g i á t r ị
Từ lợi nhuận chi tiết cho từng hạng mục
05. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC TẾ ĐẦU TƯ
10
C á c g i ả i p h á p g i á t r ị
Chỉ cần 1 kế toán thay vì 3 người
0 6 . T I Ế T K I Ệ M N G U Ồ N L Ự C
11
Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01
KHÁC BIỆT HỆ THỐNG
03
Hệ thống được nghiên cứu, xây dựng xuất phát...
K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 13
Quản lý tập trung các giao dịch tài chính từ tất cả
các nguồn một cách dễ dàng
0 1 . Q U ...
K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 14
Đặt mục tiêu tài chính và hạn mức tài chính
để kiểm soát và định hướng kinh doanh
0 2 . M...
K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 15
Thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành
có sẵn của doanh nghiệp
0 3 . V Ố N ...
K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 16
Quản lý và nắm bắt các khoản thu chi dự kiến
để tránh rủi ro tối đa cho doanh nghiệp
0 4 ...
K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 17
Báo cáo tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp
theo thời gian và cập nhập liên tục
0 ...
K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 18
Phân quyền người dùng thông minh, đảm bảo
tính minh bạch tài chính trong doanh nghiệp
0 6...
Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01
M Ộ T S Ố C Â U H Ỏ I
T H Ư Ờ N G G Ặ P
04
M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p
F5Money có tạo được tài khoản cho
nhân sự sử dụng không?
F5Money có thể tạo được n...
M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p
Tôi có thể tùy chỉnh được bảng báo cáo?
Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh được các nội...
M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p
F5Money có lưu hoạt động của người dùng
trong tổ chức?
Hệ thống có lưu trữ để phục...
M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p
F5Money có bảo mật hay không?
F5Money được cài đặt trên Server của doanh nghiệp,
c...
M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p
Việc cập nhập các phiên bản mới sẽ
diễn ra như thế nào?
F5Money có tính năng cập n...
M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p
Việc lưu trữ dữ liệu có có gặp khó khăn?
Hệ thống lưu trữ dữ liệu trên Server của ...
C á c h đ ơ n g i ả n n h ấ t đ ể q u ả n l ý t à i c h í n h d o a n h n g h i ệ p
D O A N H N G H I Ệ P T I N D Ù N G
Đã...
LIÊN HỆ SỬ DỤNG NGAY HÔM NAY!
Bạn chỉ cần đăng ký thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn miễn phí về giải pháp cho bạ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

F5Money Proposal | F5money.com

F5Money là cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

F5Money Proposal | F5money.com

 1. 1. Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp
 2. 2. C á c h đ ơ n g i ả n n h ấ t đ ể q u ả n l ý t à i c h í n h d o a n h n g h i ệ p M Ụ C L Ụ C N G U Y Ê N L Ý H O Ạ T Đ Ộ N G G I Ả I P H Á P G I Á T R Ị K H Á C B I Ệ T H Ệ T H Ố N G MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 3. 3. Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01 N G U Y Ê N L Ý H O Ạ T Đ Ộ N G 01
 4. 4. N g u y ê n l ý h o ạ t đ ộ n g TỔNG HỢP GIAO DỊCH TÀI CHÍNH TỪ NHIỀU NGUỒN BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TÀI CHÍNH QUA BIỂU ĐỒ PHÂN LOẠI VÀ PHÂN BỔ GIAO DỊCH TÀI CHÍNH DỰ ĐOÁN SỨC KHOẺ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 04
 5. 5. Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01 C Á C G I Ả I P H Á P G I Á T R Ị 02 F5 Money là một hệ thống quản lý tài chính thông minh. Nó cho phép bạn quản lý và phân loại các khoản thu nhập và chi tiêu, tạo lập và theo dõi các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.
 6. 6. C á c g i ả i p h á p g i á t r ị Tiết kiệm công sức và tối ưu thời gian 0 1 . Q U Ả N L Ý D Ò N G T I Ề N N Ộ I B Ộ 06
 7. 7. C á c g i ả i p h á p g i á t r ị An toàn và tránh thất lạc 0 2 . L Ư U T R Ữ D Ữ L I Ệ U T À I C H Í N H 07
 8. 8. C á c g i ả i p h á p g i á t r ị Toàn bộ hoạt động tài chính nội bộ 0 3 . T Ố I Ư U V À T Ự Đ Ộ N G H Ó A 08
 9. 9. C á c g i ả i p h á p g i á t r ị Dựa trên vốn lưu động và sức khỏe tài chính 04. DỰ BÁO SỨC SỐNG DOANH NGHIỆP 09
 10. 10. C á c g i ả i p h á p g i á t r ị Từ lợi nhuận chi tiết cho từng hạng mục 05. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC TẾ ĐẦU TƯ 10
 11. 11. C á c g i ả i p h á p g i á t r ị Chỉ cần 1 kế toán thay vì 3 người 0 6 . T I Ế T K I Ệ M N G U Ồ N L Ự C 11
 12. 12. Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01 KHÁC BIỆT HỆ THỐNG 03 Hệ thống được nghiên cứu, xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khối lượng giao dịch phát sinh mỗi ngày lên đến vài trăm, thậm chí vài nghìn giao dịch. Ngoài việc đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của một hệ thống quản lý tài chính cơ bản, F5Money còn có 06 cải tiến khác biệt vượt trội dưới đây giúp hỗ trợ tối đa và đơn giản hóa mọi công việc của kế toán.
 13. 13. K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 13 Quản lý tập trung các giao dịch tài chính từ tất cả các nguồn một cách dễ dàng 0 1 . Q U Ả N L Ý G I A O D Ị C H
 14. 14. K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 14 Đặt mục tiêu tài chính và hạn mức tài chính để kiểm soát và định hướng kinh doanh 0 2 . M Ụ C T I Ê U T À I C H Í N H
 15. 15. K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 15 Thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn của doanh nghiệp 0 3 . V Ố N L Ư U Đ Ộ N G
 16. 16. K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 16 Quản lý và nắm bắt các khoản thu chi dự kiến để tránh rủi ro tối đa cho doanh nghiệp 0 4 . D Ự K I Ế N T H U C H I
 17. 17. K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 17 Báo cáo tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp theo thời gian và cập nhập liên tục 0 5 . B Á O C Á O T À I C H Í N H
 18. 18. K h á c b i ệ t h ệ t h ố n g 18 Phân quyền người dùng thông minh, đảm bảo tính minh bạch tài chính trong doanh nghiệp 0 6 . P H Â N Q U Y Ề N
 19. 19. Cách đơn giản nhất để quản lý tài chính doanh nghiệp 01 M Ộ T S Ố C Â U H Ỏ I T H Ư Ờ N G G Ặ P 04
 20. 20. M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p F5Money có tạo được tài khoản cho nhân sự sử dụng không? F5Money có thể tạo được nhiều User (tài khoản) để mọi người trong tổ chức có thể xem và quản lý, hệ thống phân quyền dựa trên các Giao dịch liên quan và Đối tượng thu chi. 20
 21. 21. M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p Tôi có thể tùy chỉnh được bảng báo cáo? Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh được các nội dung hiển thị trên bảng tổng quan, và các cấu hình cài đặt sẽ hoạt động riêng với từng tài khoản. 21
 22. 22. M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p F5Money có lưu hoạt động của người dùng trong tổ chức? Hệ thống có lưu trữ để phục vụ mục đích đối soát, kiểm soát dữ liệu. Tất cả các hoạt động thêm/sửa/ xóa trên hệ thống đều được lưu lại. 22
 23. 23. M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p F5Money có bảo mật hay không? F5Money được cài đặt trên Server của doanh nghiệp, có thể setup Private hoặc Public. Các dữ liệu của doanh nghiệp F5Money sẽ ký cam kết về việc không kiểm soát và lưu giữ thông tin trong quá trình ký kết hợp đồng. 23
 24. 24. M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p Việc cập nhập các phiên bản mới sẽ diễn ra như thế nào? F5Money có tính năng cập nhập tự động, mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 mã đăng ký riêng, và việc cập nhập sẽ thông qua mã đăng ký đó. 24
 25. 25. M ộ t s ố c â u h ỏ i t h ư ờ n g g ặ p Việc lưu trữ dữ liệu có có gặp khó khăn? Hệ thống lưu trữ dữ liệu trên Server của doanh nghiệp, bất cứ lúc nào doanh nghiệp đều có thể xuất file Excel với đầy đủ các tùy chỉnh và phân loại giao dịch. Doanh nghiệp có thể nhập xuất bất cứ lúc nào, việc lưu trữ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. 25
 26. 26. C á c h đ ơ n g i ả n n h ấ t đ ể q u ả n l ý t à i c h í n h d o a n h n g h i ệ p D O A N H N G H I Ệ P T I N D Ù N G Đã có nhiều doanh nghiệp tin dùng F5Money cho hoạt động quản lý tài chính nội bộ 26
 27. 27. LIÊN HỆ SỬ DỤNG NGAY HÔM NAY! Bạn chỉ cần đăng ký thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn miễn phí về giải pháp cho bạn. Dù bạn có sử dụng F5Money hay không, những tư duy mới mẻ chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn! 0 9 6 7 . 0 3 1 . 9 9 9 h i @ m a g i x b o w . c o m f 5 m o n e y . c o m

×