Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bài học
’’đời không còn là bể khổ’’
Hy-Văn thực hiện
Nhạc: Đường về Đất Phật
Ra đ i hai tay tr ng.ờ ắ
Lìa đ i tr ng hai tay.ờ ắ
Sao mãi nh t cho đ y.ặ ầ
Túi đ i nh mây bay..........ờ ư   
  
Xin b mấ
  T t c  chân lý đ u   trong cu c s ng này, khi s ng v i tham sân si ấ ả ề ở ộ ố ố ớ
thì đó là luân h i đau kh , khi đo n ...
Ph n l n chúng ta ầ ớ khổ vì mu n đ c ố ượ th ng, l c, ngãườ ạ  mà không th y ấ vô
th ng, kh , vô ngãườ ổ  trong v n pháp....
   Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh,  nên chúng ta đành phải sửa đổi 
chính mình, đối diện với tất...
        Thiên Đàng, C c L c, ch  là cách g i tên thôi. Ph t giáo, Thiên Chúa ự ạ ỉ ọ ậ
giáo ch  là h  th ng t  ch c Tôn gi...
H nh phúc đ n khi chúng ta tr  nên quen thu c v i nh ng ph m tính ạ ế ở ộ ớ ữ ẩ
t t lành c a b n thân. ố ủ ả
Đ c Karmapa t...
Có hai cách bi t: M t là cái bi t th c tính (paramattha), hai là cái bi t ch  đ nh (paññatti) v i ế ộ ế ự ế ế ị ớ
khái ni ...
“S ng v i đ o Ph t:ố ớ ạ ậ
- N u không nói đ c nh ng gì Ph t nói, hãy im l ng nh chánh pháp; đ ng nóiế ượ ữ ậ ặ ư ừ
nh ng ...
Hãy tin vào t t c  nh ng cũng đ ng tin vào đi u gì c , hay nói chính xác ấ ả ư ừ ề ả
h n là đ ng bám víu vào b t c  đi u g...
Trí tu không đ b n ngã xen vào (= ch p th c a các t ki n)ệ ể ả ấ ủ ủ ư ế
s v n hành c a các Pháp đ c g i là Minh. Ch có Mi...
“Ng i mà trong tâm ch a đ y cách nghĩ và cách nhìn c a mình thì sườ ứ ầ ủ ẽ
không bao gi nghe đ c ti ng lòng ng i khác.ờ ư...
“Ác kh u, mãi mãi đ ng đ nó th t ra t mi ng chúng ta, cho dù ng i taẩ ừ ể ố ừ ệ ườ
có x u bao nhiêu, có ác bao nhiêu.ấ
- A...
- Trong lành là tuy t đ nh c a Gi i. Đ nhệ ỉ ủ ớ ị
- Tĩnh l ng là tuy t đ nh c a Đ nh.ặ ệ ỉ ủ ị
- Sáng su t là tuy t đ nh ...
"H nh phúc không ph i là th có s n, Nó đ n t chính hànhạ ả ứ ẵ ế ừ
đ ng c a b n.. .ộ ủ ạ
Tín ng ng c a tôi r t đ n gi n.ưỡ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 pg-bài học đời không còn là bể khổ

755 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 pg-bài học đời không còn là bể khổ

 1. 1. Bài học ’’đời không còn là bể khổ’’ Hy-Văn thực hiện Nhạc: Đường về Đất Phật
 2. 2. Ra đ i hai tay tr ng.ờ ắ Lìa đ i tr ng hai tay.ờ ắ Sao mãi nh t cho đ y.ặ ầ Túi đ i nh mây bay..........ờ ư       Xin b mấ
 3. 3.   T t c  chân lý đ u   trong cu c s ng này, khi s ng v i tham sân si ấ ả ề ở ộ ố ố ớ thì đó là luân h i đau kh , khi đo n t n tham sân si thì đó là Ni t-ồ ổ ạ ậ ế bàn t ch t nh. V y bài h c là th y ra đâu là đau kh , đâu là Ni t-bàn ị ị ậ ọ ấ ổ ế và nguyên nhân c a nó ngay trong chính mình và cu c s ng ch  ủ ộ ố ứ không ph i c  g ng cho nh ng  o t ng   t ng lai... L ng nghe, ả ố ắ ữ ả ưở ở ươ ắ quan sát l i chính mình trong t ng giao v i cu c s ng, s  th y ra ạ ươ ớ ộ ố ẽ ấ (vipassati) m i chân lý mà ch  Ph t đã ch ng ng .ọ ư ậ ứ ộ Viên Minh
 4. 4. Ph n l n chúng ta ầ ớ khổ vì mu n đ c ố ượ th ng, l c, ngãườ ạ  mà không th y ấ vô th ng, kh , vô ngãườ ổ  trong v n pháp. Trong vô th ng mà mu n th ng h ng, ạ ườ ố ườ ằ trong kh  đau mà mu n h nh phúc, trong vô ngã mà mu n đó là ổ ố ạ ố ta, c a taủ và t ngã c a taự ủ : Đây đ c g i là nh ng điên đ o t ng.        ượ ọ ữ ả ưở         M i s  m i v t do duyên sinh đ u có bi n đ i, có thành ho i, có sinh diêt. ọ ự ọ ậ ề ế ổ ạ Do đó ai mu n chúng th ng còn thì t  chu c l y kh  đau.  Ví d  nh  hoa Mai ố ườ ự ố ấ ổ ụ ư có n  có tàn nh ng ai mu n hoa Mai n  mãi không tàn thì s  kh  đau th t ở ư ố ở ẽ ổ ấ v ng  .ọ         M i s  m i v t do ái d c + vô minh, t c tham-sân + si chi ph i trong các ọ ự ọ ậ ụ ứ ố hành đ ng t o tác mà đ a đ n s u kh . Ví d  nh  đ i ng i có sinh, già, đau, ộ ạ ư ế ầ ổ ụ ư ờ ườ ch t nh ng ai tham s ng s  ch t thì s  kh  đau phi n mu n.       ế ư ố ợ ế ẽ ổ ề ộ          M i s  m i v t v n v n hành theo quy lu t t  nhiên c a chúng, còn ý ọ ự ọ ậ ố ậ ậ ự ủ ni m "ệ ta, c a ta, t ngã c a taủ ự ủ " đ c gán ghép vào đó ch  là  o t ng. Và ượ ỉ ả ưở chính  o t ng này đem l i kh  s u. Ví d  nh  m t th y mà cho là "ả ưở ạ ổ ầ ụ ư ắ ấ ta th yấ ",  tai nghe mà cho là "ta nghe"... r i "ồ đây là con ta", "đây là tài s n c a taả ủ "... nên  m i kh .ớ ổ Viên Minh
 5. 5.    Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh,  nên chúng ta đành phải sửa đổi  chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ”.                                          Hãy thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng  lừa dối chính mình. Dalai Lama
 6. 6.         Thiên Đàng, C c L c, ch  là cách g i tên thôi. Ph t giáo, Thiên Chúa ự ạ ỉ ọ ậ giáo ch  là h  th ng t  ch c Tôn giáo và Giáo lý thôi. Trên th c t  Chân ỉ ệ ố ổ ứ ự ế Lý v n là m t đ i v i ng i đã giác ng . Gi ng nh  ng i mi n Trung ẫ ộ ố ớ ườ ộ ố ư ườ ề g i là c  s n thì ng i mi n Nam g i là c  mì, còn ng i nào ăn c  đó ọ ủ ắ ườ ề ọ ủ ườ ủ r i thì m i th y ch  là m t c  thôi ... ồ ớ ấ ỉ ộ ủ       Khi còn tranh cãi nhau v  cách l p ngôn hay còn ch p gi  h  th ng ề ậ ấ ữ ệ ố lý thuy t riêng c a mình thì v n còn ch a th y Chân Lý... Chính ý ni m ế ủ ẫ ư ấ ệ c a con ng i chia c t manh mún S  Th t thành cái c a tôi và c a anh ủ ườ ắ ự ậ ủ ủ mà thôi.  Viên Minh
 7. 7. H nh phúc đ n khi chúng ta tr  nên quen thu c v i nh ng ph m tính ạ ế ở ộ ớ ữ ẩ t t lành c a b n thân. ố ủ ả Đ c Karmapa th 17ứ ứ
 8. 8. Có hai cách bi t: M t là cái bi t th c tính (paramattha), hai là cái bi t ch  đ nh (paññatti) v i ế ộ ế ự ế ế ị ớ khái ni m. ệ         Khi bi t th c tính thì không qua khái ni m và không ph n  ng t o tác (ế ự ệ ả ứ ạ không làm: vô vi,  ho c ặ làm mà không t o tácạ : duy tác).          Khi bi t ch  đ nh v i khái ni m thì có hai cách: M t là làm thi n theo nhu c u c n thi t, ế ế ị ớ ệ ộ ệ ầ ầ ế hai là làm b t thi n theo tà ki n và tham ái. ấ ệ ế         Vì v y, th y bi t chân th t là chính, còn làm hay không là m t đ ng l c t t y u t  s  th y ậ ấ ế ậ ộ ộ ự ấ ế ừ ự ấ bi t này.ế Viên Minh
 9. 9. “S ng v i đ o Ph t:ố ớ ạ ậ - N u không nói đ c nh ng gì Ph t nói, hãy im l ng nh chánh pháp; đ ng nóiế ượ ữ ậ ặ ư ừ nh ng l i ác, xuyên t c, b a đ t, vu kh ng, làm t n h i k khác.ữ ờ ạ ị ặ ố ổ ạ ẻ - N u không làm đ c nh ng gì Ph t làm, hãy im l ng và l ng nghe, quán sát, h cế ượ ữ ậ ặ ắ ọ h i nh ng thi n tri th c; đ ng v ng đ ng làm nh ng đi u th ng t n đ n tha nhân”.ỏ ữ ệ ứ ừ ọ ộ ữ ề ươ ổ ế Dalai Lama  
 10. 10. Hãy tin vào t t c  nh ng cũng đ ng tin vào đi u gì c , hay nói chính xác ấ ả ư ừ ề ả h n là đ ng bám víu vào b t c  đi u gì. Tin vào m i s , m i ng i, m i ơ ừ ấ ứ ề ọ ự ọ ườ ọ v t… vì t t c  đi u gì đ n v i mình đ u có nhân duyên v i mình, đ u là ậ ấ ả ề ế ớ ề ớ ề bài h c giúp mình h c ra cái đúng cái sai, cái x u cái t t, cái chân cái gi … ọ ọ ấ ố ả         Do đó ph i bi t  n và ph i h c cho th t nhi t tình, t n tâm và chuyên ả ế ơ ả ọ ậ ệ ậ chú… ch  không nên ch nh m ng.  ứ ể ả         Nh ng c n th n đ y, đ ng bám víu vào đi u gì, vì bám víu là dính ư ẩ ậ ấ ừ ề m c, dính m c là trói bu c, trói bu c là đau kh , là không còn thong dong ắ ắ ộ ộ ổ t  t i...ự ạ Viên Minh
 11. 11. Trí tu không đ b n ngã xen vào (= ch p th c a các t ki n)ệ ể ả ấ ủ ủ ư ế s v n hành c a các Pháp đ c g i là Minh. Ch có Minh m iự ậ ủ ượ ọ ỉ ớ ch m d t đ c toàn b ti n trình c a b n ngã trói bu c conấ ứ ượ ộ ế ủ ả ộ ng i, làm cho con ng i b đ ng trong vòng luân h i sinh t .ườ ườ ị ộ ồ ử Viên Minh         
 12. 12. “Ng i mà trong tâm ch a đ y cách nghĩ và cách nhìn c a mình thì sườ ứ ầ ủ ẽ không bao gi nghe đ c ti ng lòng ng i khác.ờ ượ ế ườ Ví nh trong tay anh n m ch t m t v t gì mà không buông xu ng, thìư ắ ặ ộ ậ ố anh ch có m i th y, n u anh ch u buông xu ng, thì anh m i có cỉ ỗ ứ ấ ế ị ố ớ ơ h i ch n l a nh ng th khác.ộ ọ ự ữ ứ Vì th , n u m t ng i luôn kh kh v i quan ni m c a mình,ế ế ộ ườ ư ư ớ ệ ủ không ch u buông xị u ng thì trí tu ch có th đ t đ n m t m c đ nàoố ệ ỉ ể ạ ế ở ộ ứ ộ đó mà thôi.” Dalai Lama
 13. 13. “Ác kh u, mãi mãi đ ng đ nó th t ra t mi ng chúng ta, cho dù ng i taẩ ừ ể ố ừ ệ ườ có x u bao nhiêu, có ác bao nhiêu.ấ - Anh càng nguy n r a h , tâm anh càng b nhi m ô.ề ủ ọ ị ễ - Anh hãy nghĩ, h chính là thi n tri th c c a anh”.ọ ệ ứ ủ Dalai Lama  
 14. 14. - Trong lành là tuy t đ nh c a Gi i. Đ nhệ ỉ ủ ớ ị - Tĩnh l ng là tuy t đ nh c a Đ nh.ặ ệ ỉ ủ ị - Sáng su t là tuy t đ nh c a Tu .ố ệ ỉ ủ ệ Th c ra, ch có buông x m i đ t đ c tuy t đ nh c a Gi i Đ nh Tu mà thự ỉ ả ớ ạ ượ ệ ỉ ủ ớ ị ệ ôi... Viên Minh
 15. 15. "H nh phúc không ph i là th có s n, Nó đ n t chính hànhạ ả ứ ẵ ế ừ đ ng c a b n.. .ộ ủ ạ Tín ng ng c a tôi r t đ n gi n.ưỡ ủ ấ ơ ả Không c nầ có các chùa chi n,ề không c n ầ các tri t lý cao siêu.ế Tim và óc c a tôi là các chùa chi n; tri t lý c a tôi là lòng t t.ủ ề ế ủ ố Dalai Lama

×