กรณีศึกษา SCG ECO Value

4,943 views

Published on

กรณีศึกษา SCG ECO Value
โดย คุณชลธร ดำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรณีศึกษา SCG ECO Value

 1. 1. @ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 1
 2. 2. @ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 2
 3. 3. ISO: Environmental Labeling•Type I (ISO 14024): Seal of approval-compliance approval•Type II (ISO 14021) Self-declaration of commitment to the environment•Type III (ISO 14025): Report card-verification and disclosure ofquantitative environmental impact data (base on full LCA)
 4. 4. Eco Label Type I & III เปนที่ยอมรับ เพราะรับรองโดย Third party ทําไม SCG มาใช SCG eco value โดยการรับรองตัวเอง@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 4
 5. 5. eco = ecology + economy ความสมดุลกันของสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ที่พรอมจะเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน value คุณคาที่ผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอมไดรับ จากการสรางสรรคนวัตกรรมสินคาและบริการ@ 2010 SCG© SCG 2009 Only – Do Not DistributeInternal Use 5
 6. 6. Trust เปนปจจัยความสําเร็จ ของการรับรองตนเอง ความคาดหวังของ Stakeholders ตอ SCG  ใชมาตรฐานสากลที่ยอมรับเปนแนวปฏิบัติ (อางอิง ตาม ISO 14021)  Not business as usual  Eco specification ตองไมดอยกวา Type I (ถามีมาตรฐานรองรับ)@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 6
 7. 7. ปจจัยที่สรางTrust ตอ SCG eco value Eco specification มีรายละเอียดครบถวน ผลการทดสอบเปนที่ยอมรับ เปรียบเทียบกับ Business as usual พิจารณาดานความไมปลอดภัยตาม PL Law Catalog/Brochure # over claim@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 7
 8. 8. SCG eco value Guideline http://scg.cementhai.co.th/sites/SCGBranding/default.aspx@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 8
 9. 9. SCG eco value criteria Process & Use 1. การออกแบบใหสามารถแยกชิ้นสวนได (Designed for Disassembly) 2. การใชทรัพยากรลดลง (Reduced Resource Use) 3. พลังงานที่นํากลับมาใชใหม (Recovered Energy) 4. การใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 5. การใชพลังงานลดลง (Reduced Energy Consumption) 6. การลดของเสีย (Waste Reduction) 7. การใชวัสดุหมุนเวียน (Renewable Materials) 8. การใชน้ําลดลง (Reduced Water Consumption) 9. มีคุณสมบัติตามหลักการยศาสตร (Ergonomic Product) 10. มีความเปนมิตรตอสุขภาพอนามัย ( Health or Hygiene) 11. มีอายุการใชงานนานขึ้น (Extended Life Product) 12. ความสามารถในการใชซ้ําหรือบรรจุใหมได (Reusable and Refillable) 13. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction) 14. สามารถเวียนกลับมาใชใหม (Recyclable or Recycled Content) 15 ความสามารถในการยอยสลายได ( Compostable or Degradable)@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 9
 10. 10. การพิจารณา SCG eco value 1. ประเด็นที่ Claim จะตองเปนประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียสนใจ 2. ประเด็นในการ Claim เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหรือคูแขง แลวสามารถพิสูจนไดวาไมใช Business as usual 3. ประเด็นที่ Claim ตองสามารถวัดผลในไดในเชิงปริมาณ@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 10
 11. 11. ขอมูลยื่น SCG eco value 1.เอกสารแสดงกระบวนการที่สงผลใหมี คุณสมบัติความปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแตกตาง จากเดิม 2.มาตรฐาน / วิธีวัดคุณสมบัติที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ โดยอางอิงกับ มาตรฐาน/วิธีการที่เปนสากล 3.ผลเชิงปริมาณตามมาตรฐาน / วิธีการทดสอบ ตามขอ 2. เปรียบเทียบกับสินคาและบริการ ทั่วไป 4.มาตรการควบคุมหรือเฝาระวังเพือใหมี ่ คุณสมบัติเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดังกลาว@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 11
 12. 12. เอกสารที่ใชสนับสนุน 1. มาตรฐานและวิธีการที่ใชในการทดสอบในประเด็นที่ Claim 2. หากไมสามารถทดสอบที่ผลิตภัณฑโดยตรงตองมีหลักฐานกํากับ 3. ผลการทดสอบที่เพียงพอสําหรับการตรวจประเมินการกลาวอาง 4. ถาการทดสอบดําเนินการโดยบุคคลภายนอกตองมีชื่อ สถานที่ติดตอของ หนวยงานนั้น 5. หลักฐานการกลาวอางจะตองมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑโดยตรง และตอง พิจารณาตลอดชีวิตผลิตภัณฑวาการลดผลกระทบจะไมไปเพิ่มผลกระทบ ในขั้นตอนอื่น 6. ถาการเปรียบเทียบกับสินคาอื่นจะตองแสดงคําอธิบาย วิธีการ ผลการ ทดสอบ และสมมติฐานที่ใชในการทดสอบอยางชัดเจน@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 12
 13. 13. การแสดงฉลาก SCG eco value 1.อธิบายคุณสมบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามที่ไดรับอนุมัติ SCG eco value 2.ระบุผลการทดสอบในเชิงปริมาณในประเด็นที่ ขอ Claim 3.ขอมูลที่จะสื่อสารตองผานการพิจารณาจาก Technical Committee และ Brand Management Office และมีการสื่อสารตาม Communication Guideline@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 13
 14. 14. ต.ย. SCG eco value ปูนซีเมนตที่ผลิตจาก กระบวนการนําลมรอน เหลือทิ้งและการใช กระดาษที่ผลิตจากวัสดุ เชื้อเพลิงทดแทน เวียนกลับมาใชใหม สินคาที่ดีตอสุขภาพอนามัย กาวยาแนวทนกรดที่ทําให อายุการใชงานนานขึ้น กระเบื้องที่ผลิตจากวัสดุ เวียนกลับมาใชใหม สินคาชวยประหยัดน้ํา สินคาชวยประหยัดการใช พลังงาน รุน CT 1061@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 14
 15. 15. Green Procurement สรุปทะเบียนผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 15
 16. 16. มูลคาการจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม SCG มูลคาการซื้อ GP สูงขึ้นเนื่องจากมีสินคาประเภทวัตถุดิบ วัสดุ สนับสนุนการผลิต และวัสดุอะไหลเพิ่มเติมในทะเบียนฯ เปนปแรก 32.23 MB 38.07 MB 1055.18MB 23.28 MB 21.92 MB 4.28 MB 2.03 MB 0.21 MB 0.016 MB@ 2010 SCGInternal Use Only – Do Not Distribute 16

×