NSTDA Bio Technology Industry

4,592 views

Published on

บทบาทสวทช. กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ โดยศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. 1 กุมภาพันธ์ 2551

Published in: Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • NSTDA Bio Technology Industry

  1. 1. บทบาทสวทช . กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช . 1 กุมภาพันธ์ 2551
  2. 2. สวทช . เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. 3. Environment พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจ ชุมชน และคุณภาพชีวิต Core Technologies กลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( พ . ศ . 2547 – 2556) Scientific knowledge life science, physics, math, computer, and materials science พัฒนากำลังคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความตระหนักด้าน ว และ ท ปรับระบบบริหารจัดการ Foods Auto-mobile Software & Microchip Textile Tourism Health OTOP Youth Underprivileged Biotechnology ICT Materials Technology Nanotechnology Economy Society 1 2 3 4 5
  4. 4. สวทช . มุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการภายใน
  5. 5. National Economic and Social Development Plan แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Science and Technology Strategies ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NSTDA SPA (Program Based) 8 Clusters 9 Strategic Sub Clusters Program 1 ผลผลิต (outputs) ผลกระทบ (x 500) 20 Sub Clusters & 16 Essential programs ถ่ายทอดผลผลิต ไปสู่ผลลัพธ์ ( มูลค่า x 10) Program 2 Cluster Management
  6. 6. ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ สวทช . หมายเหตุ : ประเมินโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณโครงการ 16.35 ล้านบาท งบประมาณโครงการ 35.2 ล้านบาท งบประมาณโครงการ 27.5 ล้านบาท งบประมาณโครงการ 46.3 ล้านบาท โครงการ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน ( ล้านบาท ) การประเมินผลสำเร็จของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตสตรอเบอร์รี่ภายใต้เงินทุนสนับสนุนของ ศช . 13.8 ( ตัวเลขผลประโยชน์สุทธิ ปี 37-48 ) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในช่วงระยะเวลา 2543-2547 2,500 ( ข้อมูลช่วยป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และช่วยในการฟื้นฟู ) การประเมินผลสำเร็จโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ปีงบประมาณ 2543-2547 13.3 ( ผลตอบแทนสุทธิ ปี 43-47 ) การประเมินผลสำเร็จโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ 2543-2547 78 ( ผลประโยชน์สุทธิ ปี 43-47 )
  7. 7. ยานยนต์ อาหารและ การเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน สิ่งทอและ เคมีภัณฑ์ ชุมชนชนบทและ ผู้ด้อยโอกาส เทคโนโลยีฐาน สิ่งแวดล้อม
  8. 8. NSTDA strategic areas RDDE TT HRD Infra Int. Mgt. Strategic Sub Clusters Essential Programs Internal Management National Clusters RDDE TT HRD Infra Int. Mgt. RDDE TT HRD Infra Int. Mgt. RDDE TT HRD Infra Int. Mgt. RDDE TT HRD Infra Int. Mgt.
  9. 9. Platform Technology Cell Factory Technology Genomic Technology Simulation and Design for Materials and Manufacturing Sensor Technology Knowledge Engineering Technology Nanocoating Nanoencapsulation Functional Nanostructures Functional Materials Technology Development Applications Applications Applications Applications Applications Cluster Program Cluster Program Cluster Program Economy and Society
  10. 10. การวางตำแหน่งเชื่อมโยงองค์กร adapted from NRC-C slide presentation R & d R & D r & D มหาวิทยาลัย สวทช . อุตสาหกรรม Basic Research Technology Development งานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
  11. 11. กลไกสนับสนุนเอกชน ในช่วงที่ผ่านมา สวทช . ได้สนับสนุนกว่า 1,000 บริษัท ในการยกระดับเทคโนโลยี <ul><li>ด้านการเงิน </li></ul><ul><li>เงินอุดหนุนการวิจัย </li></ul><ul><li>เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ </li></ul><ul><li>เงินร่วมลงทุน </li></ul><ul><li>รับรองงาน วิจัยเพื่อใช้ ลดหย่อนภาษี </li></ul><ul><li>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน </li></ul><ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย </li></ul><ul><li>เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย </li></ul><ul><li>ด้านเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ข้อมูลและการเสาะหาเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การให้คำปรึกษาเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์และทดสอบ </li></ul><ul><li>การรับจ้างและร่วมวิจัย ฯลฯ </li></ul><ul><li>ด้านกำลังคน </li></ul><ul><li>การฝึกอบรม </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ </li></ul><ul><li>การเสาะหานักวิจัย ฯลฯ </li></ul><ul><li>ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา </li></ul><ul><li>การบ่มเพาะธุรกิจฯ </li></ul><ul><li>การจดทะเบียน IP </li></ul><ul><li>การจัดการสิทธิ เทคโนโลยี ฯลฯ </li></ul>Labor Intensive Skill Intensive Technology Intensive R&D Intensive
  12. 12. <ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย </li></ul><ul><li>ปทุมธานี ( ผ่าน ครม . 2532) </li></ul><ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ </li></ul><ul><li>เชียงใหม่ ( ผ่าน ครม . 2546) </li></ul><ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ </li></ul><ul><li>ขอนแก่น นครราชสีมา ( 2 แกนนำ ) </li></ul><ul><li>มหาสารคาม อุบลราชธานี </li></ul><ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ </li></ul><ul><li>สงขลา ( แกนนำ ) </li></ul><ul><li>ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช </li></ul><ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก </li></ul><ul><li>ชลบุรี </li></ul>เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 5 Science Parks การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  13. 13. (1.3 km 2 ) (2.8 km 2 ) ~ 40 km from inner Bangkok   North
  14. 14. โครงสร้างพื้นฐานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Convention Center Multi-tenant Incubator Building Greenhouse Pilot Plant National Centers
  15. 15. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย <ul><li>สร้างสภาพแวดล้อมเกิดความร่วมมือรัฐและเอกชน พัฒนางานวิจัยสู่อุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ </li></ul><ul><li>เอกชนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย </li></ul><ul><li>เฟส 1 </li></ul><ul><li>พื้นที่รวม 140 ,000 ตร . ม . </li></ul><ul><li>เอกชนเข้าใช้พื้นที่ > 53 ราย ไทย 40 : ต่างชาติ 13 </li></ul><ul><li>(30 % BIOTEC 33 % Electronic & Computer 37% Materials) </li></ul><ul><li>การจ้างงาน > 500 คน เป็นนักวิจัยร้อยละ 60 </li></ul>
  16. 16. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัย Central Research Unit Thailand Science Park Rice Gene Discovery Kasetsart Univ Peat Swamp & Tropical Rain Forest Royal Forest Department Cassava/Starch R&D Kasetsart Univ. Medical Biotech Mahidol Univ. Marine Biotech Chula Univ. Biochemical Engineering /Pilot Plant KMUTT Shrimp Molecular Biology Mahidol Univ. Genome Institute Thailand Science Park Bioresource Technology Thailand Science Park
  17. 17. หน่วยบริการของไบโอเทค Medicinal Plant Information Unit Shrimp Biotechnology Service Unit DNA Technology/ GMO Testing Biopesticide Production Unit Bioservice Unit
  18. 18. Alltech Asia-Pacific Biosciences Centre
  19. 19. Shiseido Southeast Asian Research Center
  20. 20. Stem Cell for Life
  21. 21. PSB Test
  22. 22. Betagro Science Center Co., Ltd.
  23. 23. อุทยานวิทยาศาสตร์ เฟส 2 State-of-the-art R&D facilities 120,000 sq.m. of space one 13-story tower three 10-story buildings construction already began in 2007, and will be fully completed in 2010
  24. 24. บุคลากร บทบาทตาม พรบ . <ul><li>วิจัยและพัฒนา </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul>ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2551 2,325 คน งบประมาณแผ่นดิน การสนับสนุนด้านกำลังคน ปีงบประมาณ ล้านบาท 2546 1,700 2547 2,201 2548 2,174 2549 3,021 2550 3,495 2551 3,606
  25. 25. BIOTEC Staff : 528 as of Sept. 2007 363 165 8 79 68 10
  26. 26. Number of BIOTEC Ph. D. Researchers and Graduate Scholars
  27. 27. การถ่ายทอดเทคโนโลยีของไบโอเทค 6 5 58 จำนวนการจัดสัมมนา ฝึกอบรม สำหรับอุตสาหกรรม 0 0 จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการร่วมทุนของสวทช . 19 11 จำนวนโครงการจ้างวิจัย การร่วมวิจัย 42 12 จำนวนโครงการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรม 17 15 จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2007 2006
  28. 28. BIOTEC Income and Budget from 2000-2007 (million US$) Income 25.29 26.63 3.50 23.13 2006 26.55 32.11 3.60 28.51 2007 20.97 22.58 1.90 20.68 2005 18.46 33.76 2.07 31.69 2004 11.94 10.69 1.75 8.94 2003 12.21 11.64 1.79 9.85 2002 10.66 9.67 0.81 8.86 2001 9.29 9.26 1.34 7.92 2000 Expenditure Total Non-Gov. Gov. FY
  29. 29. เครือข่ายที่ปรึกษาอุตสาหกรรม NSTDA KMUTT SUT CU WU <ul><li>ส่วนกลาง </li></ul><ul><li>อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย </li></ul><ul><li>ภาคตะวันตก </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี </li></ul><ul><li>ภาคเหนือ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออก </li></ul><ul><li>สถาบันไทย - เยอรมัน </li></ul><ul><li>ภาคใต้ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ </li></ul><ul><li>- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ </li></ul>PSU KKU TGI การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
  30. 30. <ul><li>หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี </li></ul>การสนับสนุน ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา <ul><li>สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) </li></ul><ul><li>ดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิใน </li></ul><ul><li>ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ภาครัฐและเอกชน </li></ul><ul><li>ให้คำแนะนำเรื่องข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา </li></ul><ul><li>เช่น การสืบค้น การนำไปใช้ และการต่อยอด </li></ul><ul><li>ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ </li></ul><ul><li>2 สิทธิบัตรในต่างประเทศ </li></ul><ul><li>8 สิทธิบัตร </li></ul><ul><li>27 อนุสิทธิบัตร ( TT ไปแล้ว 1 ) </li></ul><ul><li>17 คำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ </li></ul><ul><li>101 คำขอรับสิทธิบัตร ( TT ไปแล้ว 12) </li></ul><ul><li>- 33 คำขอรับอนุสิทธิบัตร </li></ul>ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้นธุรกิจจนถึงกิจการอยู่รอด แบ่งเป็น 3 ระยะ 1. เตรียมเข้าสู่การบ่มเพาะ 2. ระยะบ่มเพาะ 3. หลังการบ่มเพาะ ปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจฐาน เทคโนโลยีจำนวน 19 ราย
  31. 31. <ul><li>เงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา </li></ul><ul><ul><li>สูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการสำหรับภาคเอกชน </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่จำกัดสำหรับโครงการร่วมวิจัยระหว่างรัฐและเอกชน </li></ul></ul><ul><li>เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาความสามารถของอุตสาหกรรม </li></ul><ul><ul><li>สูงสุด 30 ล้านบาทต่อโครงการ </li></ul></ul><ul><li>เงินร่วมลงทุน </li></ul><ul><ul><li>ลงทุนได้สูงสุด 49% สำหรับโครงการที่มีผลต่อการพัฒนา </li></ul></ul><ul><ul><li>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ </li></ul></ul><ul><li>รับรองงานเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 200 % </li></ul><ul><ul><li>กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิจัยและพัฒนา โดยธุรกิจขอ claim ภาษีได้ 2 เท่า </li></ul></ul>การสนับสนุนด้านการเงิน บริษัท พัฒนาโคนมไทย จำกัด
  32. 32. NCGEB 1983 1991 Sci. & Tech. Dev. Act. B.E. 2534 (A.D. 1991) 1994 2003 2002 2004 TSP 2006 National Biotech Policy Committee Biopark approval Biotech courses in 24 universities เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 2009 Biopark w/ BSL3 2007 master plan on developing intellectual infrastucture
  33. 33. <ul><li>คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ </li></ul><ul><ul><li>ตั้งขึ้นในปี 2003 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน </li></ul></ul><ul><li>รัฐบาลมีมติสนับสนุนกรอบนโยบายในปี 2004 </li></ul><ul><ul><li>6 เป้าหมายหลัก </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระยะเวลา 6 ปี (2004-20 09 ) </li></ul></ul>กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
  34. 34. วิสัยทัศน์ วาระแห่งชาติหลักที่เป็นนโยบายรัฐบาล ได้แก่ 1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. ความยากจนและ การกระจายรายได้ 3. การพัฒนา ทุนทางสังคม 4. ระบบเศรษฐกิจ พอเพียง เงื่อนไขสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน กำลังคนและการศึกษา บริหารจัดการ มีสภาวะที่ดึ ง ดูดการลงทุนและดึงดูดการทำวิจัย เช่น อุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ ( ดูเป้าหมาย 6.) สร้างบุคลากรวิจัยอาชีพและผู้ประกอบธุรกิจเทคโน โลยีชีวภาพไม่ต่ำกว่า 5,000 คน <ul><li>บริหารทรัพย์สินทางปัญญา </li></ul><ul><li>การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ </li></ul><ul><li>ชีวจริยธรรม </li></ul><ul><li>ความเข้าใจสาธารณะ </li></ul><ul><li>ความปลอดภัยทางชีวภาพ </li></ul>เงื่อนไขเทคโนโลยี การสร้าง ดูดซับ และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาการจีโนม ชีวสารสนเทศศาสตร์ ดีเอ็นเอชิป โปรตีโอมิกส์ นาโนไบโอเทคโนโลยี ดีเอ็นเอเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม เศรษฐกิจ ... ... สังคม / สิ่งแวดล้อม 5. เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น เป้าหมาย 4. สิ่งแวดล้อม / พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และผลิตพลังงานสะอาด 3. ศูนย์สุขภาพ มีสังคมที่มี สุขภาพดี / เป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย 2. ครัวของโลก ขยายมูลค่าการส่งออก อาหาร เพิ่มเป็น 1.2 ล้านล้านบาทในปี 2554 1. ธุรกิจใหม่ เกิดบริษัทธุรกิจชีวภาพสมัยใหม่ไม่น้อยกว่า 100 บริษัท 6. กำลังคนที่มี คุณภาพ สร้างนักวิจัยอาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ,000 คน
  35. 35. <ul><li>> 40 ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ </li></ul><ul><li>> 60 ธุรกิจดั้งเดิมลงทุน R&D ที่ใช้ biotechnology เช่น ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ </li></ul><ul><li>งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ การผลิตชุดตรวจ </li></ul><ul><li>> 20 ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศมาลงทุนในไทย </li></ul>ผลจากการดำเนินการตามกรอบนโยบายฯ ตัวอย่างกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIO2006-Chicago; BIO2007-Boston Bio-opportunities BOI brochure Thailand Biotech guide
  36. 36. ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยด้านการเกษตร เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ปลอดโรค และชุดตรวจโรค เทคโนโลยีข้าว เทคโนโลยีมันสำปะหลัง ความหลากหลายทางชีวภาพ / สารชีวภัณฑ์
  37. 37. เทคโนโลยีชีวภาพ <ul><li>เทคโนโลยีชีวภาพดั้งเดิม </li></ul><ul><li> การใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากการนำสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ และ / หรือกระบวนการการผลิตใหม่ๆ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ </li></ul><ul><li> การใช้กระบวนการทางพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และ / หรือได้กระบวนการผลิตที่จำเพาะเจาะจง แม่นยำ </li></ul>
  38. 38. พ่อแม่พันธุ์กุ้งรุ่น 8 <ul><li>มีลักษณะทางกายภาพและระบบสืบพันธุ์ใกล้เคียงกับกุ้งธรรมชาติ </li></ul>ลูกกุ้งที่เลี้ยงภาคใต้อัตราการเจริญเติบโต ( ADG) 0.12-0.17 กรัม / วัน อัตรารอดดี (58-86.2 % ) ลูกกุ้งที่เลี้ยงภาคตะวันออก อัตราการเจริญเติบโต ( ADG) 0.06-0.17 กรัม / วัน อัตรารอดต่ำ (18-50 % ) ผลการทดสอบลูกกุ้ง
  39. 39. การคัดเลือกพันธุ์กุ้ง ปลอดโรคด้วย BioMarker <ul><li>Heat shock protein (HSP) เป็นโปรตีนที่แสดงออกเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความเครียดคือความร้อน </li></ul><ul><li>เมื่อกระตุ้นกุ้งด้วยความร้อนโดยนำกุ้งไปเลี้ยงที่อุณหภูมิสูง คือ 35 องศาเซลเซียส พบว่ากุ้งจะทนทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ได้ดีกว่าอุณหภูมิปกติ และตรวจพบ HSP 2 ตัวที่มีการแสดงออกสูงคือ HSP70 และ HSP 90 </li></ul><ul><li>สามารถนำ HSP ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็น Bio marker เพื่อใช้ในการคัดพันธุ์กุ้ง โดยเมื่อตรวจพบ HSP แสดงว่ากุ้งมีความทนทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi </li></ul>PCR Product ของยีน HSP90 เลน M คือ 100 bp ladder เลนที่ 1-4 คือผลผลิตของการทำ PCR จากคู่ไพรเมอร์ F1R1, F1R2, F2R1 และ F2R2 PCR Product ของยีน HSP70 เลน M คือ 100 bp ladder เลนที่ 1-4 คือผลผลิตของการทำ PCR จากคู่ไพรเมอร์ F1R1, F1R2, F2R1 และ F2R2
  40. 40. ชุดตรวจกุ้งริมบ่อ <ul><li>สามารถหยดเลือดกุ้งในตลับชุดตรวจและอ่านแถบสีใน เวลาเพียง 5 นาที สามารถตรวจเชื้อหัวเหลือง / ตัวแดงดวงขาว / ทอร่า </li></ul><ul><li>ราคาเพียง 200 บาท / ต . ย . ถูกกว่าแบบ PCR (500 บาท ) </li></ul><ul><li>อ่านผลได้รวดเร็ว เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตัวเอง </li></ul>ขณะนี้อยู่ระหว่างผลิตต้นแบบจำนวนหนึ่ง และตรวจสอบคุณภาพ Positive result Negative result
  41. 41. ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยด้านการแพทย์ ยาจำเพาะบุคคล Genomics Medicine เซนเซอร์ / ชุดตรวจ โรคอุบัติใหม่ / โรคเขตร้อน Platform Technology Thai SNP Database Biodiversity/Drug Discovery/ Functional Food
  42. 42. การสังเคราะห์โอเวลทามิเวียร์ ฟอสเฟต (Oseltamivir phosphate) ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสังเคราะห์ในระดับโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการสังเคราะห์ที่เสี่ยงจากสารอันตรายได้
  43. 43. พัฒนาน้ำยาตรวจสอบหาปริมาณ CD4 เพื่อใช้ในการประเมินผู้ป่วยเอชไอวี สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานในโรงพยาบาลทั่วไป และมีราคาถูกกว่าน้ำยาจากต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด ( ลงนามถ่ายทอด 1 พฤศจิกายน 49 )
  44. 44. The World’s First Alpha Thalassemia Immunochromatographic strip test
  45. 45. <ul><li>Also available by INNOVA </li></ul><ul><li>Hepatitis B surface </li></ul><ul><li>antigen ( HBsAg ) * Anti - HCV * Anti - HIV * Influenza </li></ul><ul><li>Mycotoxin </li></ul>World’s First Commercial Biosensors for Avian Influenza H5
  46. 46. Licensing Out : Do-test co.Ltd. Dengue test kit www.do-test.co.th
  47. 47. Licensing out and Joint Investment : Innova Biotechnology Co.,Ltd. <ul><li>Hepatitis C test kit </li></ul><ul><li>Aflatoxin test kit </li></ul>
  48. 48. ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พืชทนเค็ม การผลิต NPV Sensor
  49. 49. License In  Emerging company : NanoAsia Co.,Ltd. http :// www . nanoasia . biz /
  50. 50. Contract Research: White leaf disease test kit Innova Biotechnology Co.,Ltd. VS. Mitr Phol co.,Ltd.
  51. 51. Collaboration Research : Mitr Phol co.,Ltd . Sucrose Sensor
  52. 52. กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ Hybrid Reactor (Zero discharge) Anaerobic Fixed Film reactor น้ำเสีย และ ของเสีย Biogas Biogas Effluent Recycle ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นพลังงาน ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ความร้อนในรูปน้ำร้อนและไอน้ำ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพลังงาน
  53. 53. ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบลูกผสม : ร่วมกับบริษัทชลเจริญในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบลูกผสม เพื่อที่จะไหลวนน้ำกลับมาในโรงงาน และได้พลังงานเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท / ปี <ul><li>A NEAR ZERO DISCHARGE STARCH FACTORY (2549) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำ - สารเคมีได้กว่า 100 , 000 บาท นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแป้งได้เพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่ากว่า 1 ,000,000 บาท </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม </li></ul><ul><li>- บริษัทสุราษฎร์กรีนอีเนอร์จี ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ โรงงานทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม </li></ul><ul><li>- ร่วม กับ I-TAP เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ โรงงานท่าชนะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม </li></ul><ul><li>- โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกว่า 18 แห่งขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี </li></ul>ระบบบำบัดเดิม Phase I Phase II การนำน้ำกลับไปใช้ใหม่
  54. 54. การผสมผสานงานวิจัยกับความต้องการของประเทศ MAS for biotic/ abiotic stress DNA/PCR/MAb Diagnosis for plant and animal diseases Sequencing & Expressed Sequence Tag EST /Gene Discovery Products, patents filed and publications PLATFORM TECHNOLOGIES Genetic Engineering for disease resistance/shelf-life Tolerance rice Intolerance rice 21 days
  55. 55. Metagenomics Shrimp Gut microbe feed Digestive enz. ENERGY Cellulolytic bacteria Recombinant protein shrimp Vaccine for Shrimp virus environment Enz. For Pulp, paper Pre-pilot synthesis Active Pharmaceutical Ingredient Vaccine, Therapeutic protein APPLICATION
  56. 56. SENSORS อาหาร การเกษตร การแพทย์ ภาคเอกชน เป้าหมาย - สร้างความสามารถของประเทศ ด้านเทคโนโลยี sensor [platform] - สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตชุดตรวจ ครบวงจรของประเทศ
  57. 57. Rapid Screening and Diagnosis for Food Residues / Food Contamination RESIDUES PATHOGENS ANTIBIOTIC MYCOTOXINAFLATOXIN CHEMICALS nitrofuran
  58. 58. อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส ร่วมกับบริษัทน้ำปลาไทย ( ตราปลาหมึก ) จำกัด ในการพัฒนาการหมักน้ำปลา โดยการใช้เอนไซม์ อุตสาหกรรมอาหารหมัก ร่วมกับบริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด ซึ่งเป็น ตัวแทนจำหน่ายต้นเชื้อให้กับบริษัท ทาเลนท์ จำกัด เพื่อกระจายต้นเชื้อบริสุทธิ์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแหนม
  59. 59. <ul><li>สูตรและกระบวนการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์แลคติคที่มีของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบหลัก </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทไบโอเอกเซเลนซ์ จำกัด โดยพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแลคติค ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด </li></ul><ul><li>อาหารเลี้ยงเชื้อดังกล่าวมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสินค้านำเข้า แต่มีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบกับราคาของอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแลคติคทั่วไป เหมาะแก่การนำไปใช้ในการผลิตแบคทีเรียแลคติคในระดับอุตสาหกรรม </li></ul>
  60. 60. การสกัดสารจากสมุนไพรด้วยของไหลคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับห้องปฏิบัติการ การสกัดดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเหมาะกับการสกัดน้ำมันและสารหอมระเหยจากพืช เพราะสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาวะที่สกัดได้ ร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด และบริษัทไลอ้อน ( ประเทศไทย ) จำกัด ศึกษาวิจัยด้านการสกัดสารจากสมุนไพร เช่น มะกรูด และขมิ้นชัน ด้วยของไหลคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการสกัดกับวิธีที่ใช้ในอุตสาหกรรม พบว่าสารสกัดที่ได้มีความสะอาดมากกว่า
  61. 61. การพัฒนาการผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็กปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถ่ายทอดให้กับบริษัทปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร์ จำกัด โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง สามารถพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิดหัวพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็ก ปลอดโรคได้ในปริมาณมาก
  62. 62. เทคโนโลยี การผลิต Standard DNA marker ถ่ายทอดให้บริษัทบริษัทไบโอเอกเซลเลนซ์จำกัด ดีเอ็นเอมาตรฐานมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบขนาดดีเอ็นเอในงานวิเคราะห์ต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การผลิตในประเทศ ทำให้ราคามีความเหมาะสมที่จะไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย
  63. 63. การสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี ศช . ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝ่ายฝึกอบรมการเกษตรลำปาง   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้กับเกษตรกร จำนวน 65 ราย ในพื้นที่ 270 ไร่ โดยเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 และมีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากเดิม ประมาณ 2 , 600 บาท / ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 5 , 900 บาท / ไร่ เนื่องจากขายเป็นเมล็ดพันธุ์มากกว่าขายเพื่อการบริโภค
  64. 64. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ป่าสู่การส่งเสริมอาชีพ แดงประดับผา การส่งเสริม และสังเคราะห์การปลูกดาหลาตัดดอก การปลูกดาหลาและจำหน่ายเป็นไม้ตัดดอก จากกระแสพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ให้มีการปลูกขยายพันธุ์ดาหลาขาวเพื่อเป็นไม้ตัดดอกเสริมรายได้ครอบครัว นำไปสู่ การส่งเสริมและสังเคราะห์วิธีการปลูกสมุนไพรพืชกินได้สู่ชุมชนในผืนป่าบาลา โดยการจัดทำแปลงรวบรวมสายพันธุ์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์และพัฒนาระบบปลูกให้ได้ดอกดาหลาขาวที่มีคุณภาพในระดับการส่งออกภายในและต่างประเทศ ด้วยดาหลาหลายพันธุ์มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพดีจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น
  65. 65. เทคโนโลยีการตรวจหาภาวะปัญญาอ่อนในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก <ul><li>วิธีการนี้มีความแม่นยำรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้น้ำยาจากต่างประเทศประมาณ 3 เท่า ( ปัจจุบันราคา 15 ,000 บาท ) </li></ul><ul><li>ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชานุกูล เมื่อ 14 กันยายน 2549 </li></ul>
  66. 66. ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วม น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี Non-tolerance Submergence tolerance Non-tolerance Sub-mergence tolerance
  67. 67. ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ด้าน ว และท <ul><li>การประกวดเรื่องสั้น บทความ การ์ตูนชีวจริยธรรม </li></ul><ul><li>การประกวดชีวจริยธรรมแอนิเมชั่น ( ร่วมกับนิตยสารไบโอสโคป โรงภาพยนตร์อีจีวี และฟลิปคาเฟ่ ) </li></ul><ul><li>โครงการชวนเพื่อนดูหนัง จัดฉายภาพยนตร์ CODE 46 และอภิปรายประเด็นชีวจริย </li></ul><ul><li>ธรรมหลังจากหนังจบ </li></ul><ul><li>GMOs Exhibition </li></ul><ul><li>GMOs Field Trial Visiting </li></ul><ul><li>แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ </li></ul><ul><li>การจัดทำแนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการวิจัย </li></ul><ul><li>วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ( การวิจัยทางพันธุกรรม / stem cell) </li></ul><ul><li>การเข้าถึงทรัพยากรและการแบ่งปันผลประโยชน์ </li></ul>
  68. 68. ขอบคุณครับ a driving force for national science and technology capability
  69. 69. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน BIOTEC and Shiseido Co., Ltd., Japan (24 February 2005)
  70. 70. การพัฒนาชุดตรวจโรคกุ้ง Shrimp Biotechnology Business Unit under BIOTEC <ul><li>manufacture and market </li></ul><ul><li>test kits for shrimp diseases </li></ul>Licensing to Farming Intelligene Technology Corporation, Taiwan Distributor in Philippines Continental Pacific Agritrade Co.
  71. 71. Simple CD4+Lymphocytes detection Licensing Out : I+Med Laboratories co.,Ltd. www.imed.co.th
  72. 72. <ul><li>เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 4 โรงงาน คือ ชลเจริญ , ชัยภูมิพืชผล , แป้งมันตะวันออกเฉียงเหนือ และสีมาอินเตอร์โปรดักส์ ผลิตก๊าซชีวภาพ เทียบเท่าน้ำมันเตา 7.2 ล้านลิตร / ปี หรือ 108 ล้านลิตรตลอดอายุใช้งานของระบบ 15 ปี คิดเป็นมูลค่าถึง 1,512 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ร่วมกับโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช . และธนาคารพาณิชย์ 6 แห่งเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง </li></ul>
  73. 73. เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ <ul><li>กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดของเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพให้กับฟาร์มเลี้ยงสุกร ( บริษัท เบทาโกร ) และฟาร์มโค ( น้ำฝนฟาร์ม ) </li></ul>ความร่วมมือเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพอื่นๆ - บริษัทสามร้อยยอดจำกัด - บริษัท พ . ศ . ช . ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - บริษัทเอ็มทียู เอเชีย ( ไทยแลนด์ ) จำกัด - เครือมาลีสามพราน - เครืออุตสาหกรรม KSL - บริษัท ล็อกเลย์ จำกัด - โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด รางวัลและความร่วมมือกับต่างประเทศ โครงการ Cows to Kilowatts จากประเทศไนจีเรียได้ขอใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์ม (AFFR) โครงการนี้ได้รับรางวัล Seed Awards 2005 Winner จากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 โครงการ จากโครงการที่เสนอทั้งหมด 260 โครงการ จาก 66 ประเทศทั่วโลก การฝึกอบรม จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (Anaerobic Digestioan) ให้กับภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย / นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง
  74. 74. <ul><li>โครงการ ชุดตรวจอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง </li></ul>ผลิตเซลล์ลูกผสมไฮบริโดมาโคลน ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินบีหนึ่ง สามารถพัฒนาเป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบและ สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ภายในเวลา 20 นาที มีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดทดสอบจากต่างประเทศ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทอินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

  ×