Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikipediathai

523 views

Published on

วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรีที่ทุกคนร่วมสร้างได้

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wikipediathai

  1. 1. วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org  16 กันยายน 2551      หน้าที่ 1  วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี ที่ทุกคนร่วมสร้างได้ วิกิพีเดียไทยเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่เปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิก วิกิพีเดียไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิกิพีเดียที่มีมากกว่า 10 ล้านบทความจาก 253 ภาษา ทั้งหมดบริหารงานโดยมูลนิธิ วิกิมีเดีย องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เว็บไซต์วิกิพีเดียจะไม่มีการติดโฆษณา ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อแสดงว่ามีจุดยืนที่เป็น กลาง โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาค     วิกิพีเดียไทยได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2546 จนปัจจุบันได้มีมากกว่า 38,000 บทความ มี สมาชิกลงทะเบียนแล้วกว่า 5 หมื่นราย และมีการแก้ไขมากกว่า 1,400,000 ครั้ง ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มีผู้ เข้าชมโดยเฉลี่ยมากกว่าแสนคนต่อวัน เรียกดูมากกว่า 4 แสนหน้าต่อวัน และมีการเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด ในอันดับ โดยเฉลี่ยที่ 20 เมื่อเทียบกับภาษาอื่นทั้งหมดบนวิกิพีเดีย ทําไมคุณถึงควรช่วยวิกิพีเดียไทย  วิกิพีเดียภาษาไทยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีบทความ จนผู้ใช้ได้ช่วยกันปรับแต่ง แก้ไข พัฒนาต่อจนกลายเป็นสารานุกรมที่สามารถให้ข้อมูล ความรู้ที่ ทุกคนสนใจจนเป็นแหล่งอ้างอิงแห่งหนึ่งในปัจจุบันของไทย ดังนั้นเราควรช่วยกันพัฒนาวิกิพีเดียไทยต่อเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ สมบูรณ์หลากหลาย คลอบคลุมทุกแขนง และมีความทันสมัย โดยมีข้อมูลทั้งภาพ ข้อความ และเสียง ที่มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือสูง  สรุปนโยบายหลัก WP:POLICY  วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม เนื้อหาที่ไม่เป็นสารานุกรมจะต้องถูกลบหรือย้ายไปยังโครงการอื่น (ดู อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย WP:NOT)  ให้เกียรติผู้อื่น ผู้ที่ช่วยเขียนวิกิพีเดียมาจากหลายที่ทั่วประเทศหรือแม้แต่ทั่วโลก ต่างอายุ ต่างพื้นฐานทางสังคม และต่างวัฒนธรรม ย่อม ทําให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน การให้เกียรติและการยอมรับผู้อื่นเป็นกุญแจหลักที่จะทําให้การร่วมมือในการ สร้างวิกิพีเดีย เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดู มารยาทในวิกิพีเดีย WP:EQ)  หลีกเลี่ยงความไม่เป็นกลาง บทความควรเขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง โดยนําเสนอมุมมองต่อหัวข้อนั้น ทั้งข้อเท็จจริง และความ คิดเห็น อย่างรอบด้าน เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของเสียงส่วนใหญ่ (ดู มุมมองที่เป็นกลาง WP:NPOV)  อย่าละเมิดลิขสิทธิ์ วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมเสรี ที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานเอกสารเสรีของกนู การส่งงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามา จะเป็นการทําลายเป้ าหมายของการสร้างสารานุกรมที่ทุกคนมีอิสระในการเผยแพร่ และอาจสร้างปัญหาทางกฎหมายได้ (ดู ลิขสิทธิ์วิกิพี เดีย WP:C และ เขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ WP:NOCOPY)  คําแนะนําสําหรับผู้ใช้ใหม่ WP:NEWBIE  ป้ ายแสดงข้อความ   ในวิกิพีเดีย มีป้ ายอยู่หลายแบบซึ่งเตือนให้ผู้อ่านและผู้เขียนเข้าใจถึงสถานะของบทความในหน้านั้น บางครั้งก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ใหม่ ได้ง่าย อย่างเช่นเมื่อคุณกําลังเขียนบทความอยู่หรือเขียนบทความเสร็จไปแล้วนั้น อาจมีผู้อื่นนําป้ ายมาติดไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้า ซึ่งในป้ าย นั้นจะมีการบอกเพิ่มเติมว่าบทความนั้นควรแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา ส่วนใด หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใด คุณสามารถเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับป้ ายนั้น คุณสามารถเอาป้ ายนั้นออกได้และลองสอบถามผู้ติดป้ ายว่าเพราะเหตุใด 
  2. 2. วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org  16 กันยายน 2551      หน้าที่ 2  ข้อความถูกลบ   หลายครั้งที่ผู้ใช้ใหม่เข้ามาลองเขียนแล้วปรากฏว่าข้อความหรือบทความที่ได้เขียนนั้นถูกลบออกไปหมด ซึ่งอาจทําให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ได้ ง่าย หากคุณไม่ทราบและต้องการรู้สาเหตุว่าทําไมถึงถูกลบ ลองสอบถามผู้ใช้ที่ลบข้อความออก หรือผู้ดูแลระบบที่ลบบทความดังกล่าวได้  คําวิจารณ์จากผู้อื่น  ถึงแม้ว่าวิกิพีเดียจะไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบ การเขียนและตัวเนื้อหาก็ตาม เว้นเสียแต่ในหน้าการปรับปรุง บทความให้เป็นบทความคุณภาพ และ บทความคัดสรร เพื่อที่จะนําไปคัดเลือกบทความให้ปรากฏในหน้าหลักของ วิกิพีเดีย การวิจารณ์มักจะ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายต่อผู้ใช้ในวิกิพีเดีย โดยถ้ามีผู้มาวิจารณ์คุณ คุณอาจลองชักชวนผู้วิจารณ์มาร่วมสร้างสรรค์บทความร่วมกัน เขียนบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  การแสดงตัวเป็นเจ้าของบทความ   รูปแบบของวิกิพีเดียจะเปิดกว้างให้ทุกคนมาเขียน โดยแต่ละบทความอาจมีผู้เขียนหลากหลายคน ซึ่งช่วยทําให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้นทั้งในด้านเนื้อหา และรูปแบบบทความ หลายครั้งผู้ใช้ใหม่อาจแสดงตัวว่าไม่ต้องการให้คนอื่นมาแก้ไขงานของตน ซึ่งจะทําให้เกิดการปิด กั้นการพัฒนาบทความ นโยบายหนึ่งในวิกิพีเดียคือให้เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี ต้องการจะช่วยเหลือและพัฒนาวิกิพีเดียให้ดียิ่งขึ้น จึงสําคัญที่ คุณเปิดกว้าง ยอมรับและยินดีให้ผู้อื่นมาแก้ไขบทความเพื่อให้ดียิ่งขึ้น และถ้ามีอะไรผิดพลาด ทุกคนก็มีสิทธิแก้ไขต่อตามที่ควรจะเป็นเช่นกัน    นอกจากนั้น คุณควรเลี่ยงที่จะลงชื่อที่หน้าบทความ เพราะวิกิพีเดียเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนแก้ไขได้และอาจมีผู้แก้ไขมากกว่า 1  คน อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ที่แก้ไขจะแสดงอยู่ที่หน้าประวัติของบทความโดยอัตโนมัติ การแก้ไขของผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะแสดงเป็นหมายเลขไอพี  การแจ้งลบ   ผู้ใช้ใหม่มักคิดว่าการทําหน้าว่างด้วยการลบเนื้อหาทั้งหมดคือการแจ้งลบ โดยหากคุณต้องการแจ้งลบหน้าใด ไม่ว่าจะเป็นบทความ ภาพ หรือ หน้าอื่นๆ สามารถทําได้ด้วยการพิมพ์ {{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}} ที่บนสุดของหน้านั้น โดยคงเนื้อหาเดิมไว้ และแทนที่คําว่า "สาเหตุที่แจ้งลบ" ด้วย สาเหตุที่ต้องการ เช่น {{ลบ|สะกดชื่อผิด}} หรือ {{ลบ|ภาพที่ไม่ได้ใช้แล้ว}} ซึ่งการใส่ป้ ายดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ เพื่อพิจารณาลบ  การทับศัพท์   การทับศัพท์ในวิกิพีเดียรวมถึงหลักการตั้งชื่อบทความ นั้นจะมีการใช้คําที่ปรากฏในพจนานุกรมรวมไปถึงหลักการถอดคําศัพท์จากระบบของ ราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก ซึ่งหลายครั้งอาจเห็นว่าคําหรือชื่อเฉพาะที่ใช้แตกต่างไปจากคําที่คุณคุ้นเคย อย่างไรก็ตามถ้าคําทับศัพท์ใดเป็นที่ นิยมมากกว่าการทับศัพท์ด้วยระบบของราชบัณฑิตฯ คําที่นิยมมากกว่าอาจใช้แทนที่ คุณควรดูรายชื่อคําทับศัพท์ที่ใช้บนวิกิพีเดียได้ที่หน้า คํา ทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย WP: TRANSCRIPTION หรือสอบถามได้ที่หน้าดังกล่าวเช่นกัน หากไม่แน่ใจ หรือคําทับศัพท์นั้นไม่ได้มีการระบุไว้แล้ว 
  3. 3. วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org  16 กันยายน 2551      หน้าที่ 3  4ต้องกล้าปรับปรุงวิกิพีเดีย WP:BOLD  แม้ว่าในวันหนึ่งๆ จะมีผู้เข้าชม/อ่านจํานวนมาก แต่ผู้ที่มีส่วนร่วมช่วยแก้ไขบทความอาจมีไม่ถึง  1%  ชาววิกิพีเดียจึงขอแนะนําผู้ใช้ทุกท่าน  กล้าปรับปรุงวิกิพีเดีย เพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะ ช่วยให้วิกิพีเดียพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว อย่าลืมว่าเนื้อหาที่มีอยู่นั้นเกิดขึ้นจากอาสาสมัคร ทั้งหมด แม้เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย เช่น การแก้คําสะกด หรือเรียบเรียงเนื้อหา แต่เมื่อรวม การแก้ไขหลายครั้งจากหลายคนแล้ว ก็ถือว่าไม่น้อยเลย ดังนั้นแทนที่คุณเพียงแค่แนะนําว่าควร จะแก้อย่างไร หรือสงสัยว่าทําไมไม่มีเนื้อหาส่วนนั้น ทําไมเนื้อหานั้นไม่มีการปรับปรุงแก้ไข คุณ ก็ควรเข้ามาแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ใครมาแก้ไข     เมื่อแก้ไขแล้ว พยายามอย่ายึดติดกับงานที่เขียน หรือรู้สึกหงุดหงิดที่คนอื่นมาแก้ไขงานของเรา ขอให้นึกว่าหากทุกคนช่วยกันแก้ ช่วยกันปรับปรุง งานที่เราสร้างมาจะพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมได้มากแค่ไหน เพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะครอบครอง หรือยึดติดเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ให้มองที่คุณภาพ และเนื้อหาของบทความ เพราะแทบทุกคนที่นี่ต่างต้องการที่จะทําให้วิกิพีเดียดีที่สุดเท่าที่ทําได้    อย่างไรก็ตาม คุณเองก็ต้องระมัดระวัง เพราะการชี้ชวนให้แก้ไขบทความ ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะลบบทความเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อน มีการโต้เถียง หรือเพียงขัดแย้งต่อมุมมองของคุณ หากไม่แน่ใจ คุณสามารถสอบถามได้ที่หน้าอภิปรายของบทความนั้น และเมื่อคุณได้เป็นชาว วิกิพีเดียที่ผ่านการแก้ไขมานานแล้ว คุณจะทราบเองว่าการแก้ไขใดที่เหมาะสม การเรียนรู้ที่เร็วที่สุดวิธีหนึ่งคือการเรียนรู้จากการเขียนของคน อื่น บางทีคุณอาจเรียนรู้จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบทความที่คุณเขียน หรือบทความอื่นที่คุณสนใจ และเฝ้ าดูว่าคนอื่นเขาปรับแก้ บทความอย่างไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วพอสมควร    สุดท้าย หากคุณยังรู้สึกไม่กล้าที่จะเข้าไปแก้ไข คุณสามารถค่อยๆเริ่มได้ทีละน้อย เช่น ช่วยแก้คําที่สะกดผิด ปรับการใช้ภาษาบางส่วน เพิ่ม เนื้อหา ปรับปรุงข้อมูลเป็นส่วนๆ ไป โดยไม่จําเป็นต้องเริ่มบทความใหม่ เพียงได้เริ่มช่วยแก้ไขเล็กน้อย คุณจะเริ่มคุ้นเคยกับหลักการ นโยบาย และจะกล้าที่จะแก้ไขแล้ว
  4. 4. วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org  16 กันยายน 2551      หน้าที่ 4  ลิขสิทธิ์ และคําถามที่ถามบ่อย WP:C, WP:NOCOPY  เราเพิ่มเนื้อหาลงในวิกิพีเดียที่มาจากที่อื่นอย่างเว็บไซต์ เว็บบล็อก หรือเว็บบอร์ดได้หรือไม่  โดยปกติแล้วจะไม่ได้ เนื่องจากว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือหนังสือส่วนใหญ่มักจะมีลิขสิทธิ์ ซึ่งแม้ว่าไม่มีประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ ก็ไม่ได้หมายความ ว่าเนื้อหานั้นเป็นสาธารณสมบัติ  มีเพียงบางกรณีที่สามารถนํามาใช้ได้  หากผู้เขียนอนุญาตให้ใช้เนื้อหาภายใต้สัญญาอนุญาตที่เหมาะสม  ใน กรณีที่ท่านต้องการนําเนื้อหาที่สงวนลิขสิทธิ์มาใช้ โปรดศึกษาได้ที่ เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ WP:NOCOPY  ต้องทําอะไรบ้างหากจะนําเนื้อหาในวิกิพีเดียไปใช้  วิกิพีเดียเปิดให้ทุกคนสามารถนําเนื้อหาไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตตามสัญญาอนุญาตของกนู เนื้อหาในวิกิพีเดีย ยกเว้นข้อความที่ อ้างอิง สามารถนําไปใช้ได้เลยหากผลงานของคุณอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกัน  ซึ่งหมายความว่าคุณต้องระบุชื่อผู้เขียนคือวิกิพีเดีย  รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนําเนื้อหาของคุณไปใช้ต่อได้  โดยอาจเขียนอธิบายเพิ่มเติมในลักษณะว่า “ข้อมูลนี้อนุญาตให้ผู้อื่นนําไปคัดลอกต่อโดย เสรีเช่นกันตามสัญญาอนุญาตของกนู”    ในกรณีที่คุณต้องการนําเนื้อหาไปใช้ต่อในงานที่ไม่ได้มีสัญญาอนุญาตเดียวกับวิกิพีเดีย คุณสามารถทําได้เพียงการอ้างอิงจากวิกิพีเดีย และ อาจนําข้อความเพียงบางส่วนไปใช้เท่านั้น และระบุแหล่งที่มา โดยอาจนําลิงก์กลับมาที่หน้าบทความ ภายใต้0การใช้งานโดยชอบธรรม สําหรับ ภาพบนวิกิพีเดียนั้นจะมีลิขสิทธิ์ที่แตกต่างจากเนื้อหาบนวิกิพีเดีย โปรดคลิกที่ภาพและดูคําอธิบายลิขสิทธิ์ของแต่ละภาพ  ควรทําอย่างไรหากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ในวิกิพีเดีย  วิกิพีเดียเคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกลบออกจากวิกิพีเดียทันทีที่ตรวจพบ นอกจากนั้นผู้ใช้ที่พบเจอ สามารถแจ้งได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย WP:HELPDESK โดยระบุชื่อบทความ และแหล่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือแจ้งด้วยการใช้แม่แบบละเมิดลิขสิทธิ์ที่ หน้าบทความ   ทําไมต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ง่ายกว่าเหรอที่จะนําข้อมูลของคนอื่นมาลอกใช้เลย  เคารพ วิกิพีเดียให้ความสําคัญในการเคารพผลงาน และเจ้าของงาน ซึ่งหลายคนคงไม่ชอบหากพบว่างานที่ตัวเองเขียนขึ้นถูกลอกไปใช้  ลิขสิทธิ์ของผู้เขียนเดิม การคัดลอกงานคนอื่นมาใช้ เหมือนกับการนําผลงานคนอื่นมาใช้โดยที่เราไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งเป็นการเอา เปรียบผู้เขียนเดิม ดังนั้นแทนที่เราจะคัดลอกงานคนอื่นมาทั้งหมด เราควรนําเนื้อหาหรือข้อมูลบางส่วนที่จําเป็น มาประกอบการเขียนของ เรา ในรูปแบบที่เป็นสารานุกรม เป็นกลาง และอ้างอิงถึงงานเดิม  คุณภาพ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่นํามาใส่เลยมักอยู่ในลักษณะไม่เป็นสารานุกรม ไม่เป็นกลาง หรืออาจมีปัญหาด้านคุณภาพส่วนอื่น ถึงแม้ว่า จะทําให้วิกิพีเดียมีบทความเพิ่มมากขึ้น แต่กลับทําให้คุณภาพเนื้อหาบนวิกิพีเดียลดลง  ชื่อเสียง ทั้งชื่อเสียงของวิกิพีเดีย และชื่อเสียงของผู้เขียน คงไม่มีใครอยากได้ชื่อว่า ลอกงานคนอื่น  ความน่าเชื่อถือ บทความในเว็บไซต์หลายแห่งอาจมีการคัดลอกต่อๆ กันมา และอาจขาดแหล่งอ้างอิง ซึ่งทําให้ความน่าเชื่อถือใน บทความลดลงไป และยังอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องที่ส่งต่อเป็นทอดๆกันมาด้วย แทนที่เราจะคัดลอกต่อ เราควรค้นคว้าหาข้อมูลจริง เพื่อ ทําให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น 
  5. 5. วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org  16 กันยายน 2551      หน้าที่ 5  การแก้ไขหน้าพื้นฐาน WP:CHEAT  สําหรับรายละเอียดการแก้ไขหน้าฉบับเต็ม ดูที่ WP:EDIT  ต้องการ  คําสั่ง  ผลที่แสดง  หมายเหตุ  ทําลิงก์ไปบทความอื่น  [[วิกิพีเดีย]] 1UวิกิพีเดียH ทําลิงก์ไปบทความอื่น โดยแสดงชื่อไม่เหมือนลิงก์  [[ประเทศไทย]] และ [[ประเทศลาว|ลาว]] 2UประเทศไทยH และ 3UลาวH สังเกตที่ลาว จะลิงก์ไปหน้า "ประเทศลาว" แต่แสดงผลแค่คําว่า "ลาว"  ทําตัวหนา  '''บทความ'''นี้คือบทความเกี่ยวกับ บทความนี้คือบทความเกี่ยวกับ  ทําตัวเอียง  ''ชื่อหนังสือ'' ชื่อหนังสือ  ขึ้นบรรทัดใหม่  บรรทัดที่ 1  บรรทัดที่ 2  ถ้าไม่เว้นบรรทัด  บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 1   บรรทัดที่ 2  ถ้าไม่เว้นบรรทัด  บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2  ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยการเว้นบรรทัด 1 บรรทัด ถ้าไม่เว้น จะอยู่ในแถวเดียวกัน  ทําเป็นหัวข้อ  * หัวข้อ 1 * หัวข้อ 2 * หัวข้อ 3 หัวข้อ 1  หัวข้อ 2  หัวข้อ 3  ทําหมายเลขลําดับ  # หัวข้อ 1 # หัวข้อ 2 # หัวข้อ 3 1. หัวข้อ 1  2. หัวข้อ 2  3. หัวข้อ 3  ใส่รูป  [[ภาพ:Example.png]]   ใส่ชื่อภาพหลังเครื่องหมายโคลอน ดูเพิ่มที่  WP:PICTURE  ใส่หมวดหมู่  [[หมวดหมู่:วิกิพีเดีย]] ไม่แสดงผลในส่วนบทความ แต่จะแสดงผล ด้านล่าง ดูเพิ่มที่ WP:CATEGORY  การลิงก์หลายชื่อบทความไปยังบทความหลักโดยใช้หน้าเปลี่ยนทาง WP:REDIRECT  หน้าเปลี่ยนทางเป็นหน้าพิเศษที่เชื่อมโยงบทความต่อไปอีกทอดนึง เพื่อสะดวกในการโยงข้อมูล และช่วยในการค้นหา โดยเนื้อหาของหน้า เปลี่ยนทางนั้นจะมีเพียงโค้ด #REDIRECT [[ชื่อบทความที่จะลิงก์ไป]] เปลี่ยนชื่อบทความ  ให้ใช้ป้ าย "เปลี่ยนชื่อ" ในด้านบนของแต่ละบทความแทนการลบเพื่อสร้างใหม่ หรือคัดลอกและวาง ซึ่งวิธีนี้จะย้ายประวัติการแก้ไขไปด้วย คุณ ต้องเป็นสมาชิกสักพักหนึ่งก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อบทความได้ หรือสามารถแจ้งที่หน้าเลขาชาววิกิพีเดีย WP:HELPDESK ให้ช่วยเปลี่ยนให้ หากยังไม่สามารถทําได้
  6. 6. วิกิพีเดียไทย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org  16 กันยายน 2551      หน้าที่ 6  ติดต่อ WP: CONTACT  การติดต่อแทบทั้งหมดเกิดขึ้นบนเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย หรือคําแนะนํา เกี่ยวข้องกับบทความ คุณควรแสดงความคิดเห็น ที่หน้าอภิปรายของบทความนั้นโดยคลิกที่ป้ ายอภิปรายด้านบน  เกี่ยวกับนโยบาย  คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายบนวิกิพีเดียไทยได้ที่ สภากาแฟ WP:CAFE ซึ่งจะแบ่งส่วนย่อยดังนี้  นโยบาย พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา และพัฒนารูปแบบของโครงการวิกิพีเดีย  เทคนิค พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทางเทคนิค การพัฒนาแม่แบบ การเขียนโปรแกรม หรือปัญหาทางเทคนิคที่พบบนวิกิพีเดีย  การใช้ภาษา พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการใช้ภาษาในทิศทางเดียวกัน  หน้าที่ต้องตรวจสอบ พูดคุยนโยบายหรือแจ้งเกี่ยวกับหน้า หรือผู้ใช้ที่ควรตรวจสอบ  จิปาถะ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิกิพีเดีย  พูดคุยสอบถาม  เลขาชาววิกิพีเดีย WP:HELPDESK สอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิค การใช้แม่แบบ ฯลฯ บนวิกิพีเดีย  มือใหม่ พูดคุยสําหรับผู้ใช้ที่มาใหม่ เฉพาะสอบถามการใช้งานบนวิกิพีเดีย  แจ้งผู้ดูแลระบบ WP:AN ร้องขอให้ตรวจสอบการแจ้งลบ หรือเรื่องจําเป็นที่ต้องการให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบที่นอกเหนือจากปกติ หาก ทราบผู้ดูแลระบบที่ต้องการติดต่อ ควรใช้หน้าอภิปรายของผู้ดูแลระบบคนนั้นโดยตรงแทน  พูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ ทําได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้นั้น และคลิกป้ ายอภิปรายด้านบนของหน้าผู้ใช้  ไม่เป็นทางการ  วิกิไทยฟอรั่ม เว็บบอร์ดถามคําถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4Uhttp://wikithaiforum.comH   ชุมชนวิกิพีเดียไทยบนไฮไฟฟ์ 5Uhttp://hi5.com/friend/group/3092101--Thai%2BWikipedia‐‐front‐htmlH   ไออาร์ซีที่ช่อง #wikipedia-th บริการแชตออนไลน์           เอกสารนี้เรียบเรียงโดยมานพ แก้วโมราเจริญ ธวัชชัย ดุลยสุจริต และจุติพันธุ์ มงคลสุธี  เนื้อหาบางส่วนในเอกสารนี้ได้นํามาปรับปรุงต่อจากเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย  ซึ่งข้อมูลนี้อนุญาตให้ผู้อื่นนําไปคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้โดยเสรีตามสัญญาอนุญาตของกนู 

×