Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSTDA Annual Report-2002

467 views

Published on

รายงานประจำปี สวทช. พ.ศ. 2545, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
NSTDA: National Science and Technology Development Agency, Annual Report 2002

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NSTDA Annual Report-2002

 1. 1. วิฐฮิข์ใบ่ไโพั้ `ฮ่บ่'ดิ่! ยี่` รุ่เปี้อื บู๊จุ๋ บิงี้นี๊จ็ฝ้รู่รุ่' -' ใบี้นื้โ' 11 ก่ธีฮิ' |โ^ โ|| บีนี๊1ปุ้']บ่นี๊1 อึ๋ผุ้อึ๋บ่[๔ะ รุ่1บ่[ย่ `ษชํธี1บ่[ชุ่]{'ษุ,' บู๊ใขื่'1อึ๋โ!1!]บ่บ่[กึ่บ่'ป๋ฐิ ขึ้'งู(คี่บ่[นูปุ๋ ปิ้อ็1ปืฝ้7หิย็บู๊จี้ปั้!โอืรู๊อืวี่'
 2. 2. บิจ็ด่รธิ์ษ๙ฑ์ขุ่'วุขื่'ด่กิ่';` ›ยุ่' 'ยื ขุ่:วู๊ จุ่ 'รึจ็จ๋ตื้ขุ่ยี่: 'บ่เวขุ่จ๋ปุ๋!`บ่ปุ๋จ|โ -รู๊ ` ปั๊"`ง๊(ขุบ่1ฟุ้: ร|บ่บ่ขุ่: ผุ้›' ` ""'. .2!"ป๋หู่` "ม"บ์บิขื่ใ{:กี๊ ` จู๋^ผุ้"`บ่'หู่|[ขุ่นี๊บ่| ริ๊1จี๊จ๋['ขุ่รู่|จ๋`ฐ์ ;หู่กิ่วุ้ยี่|หึฐิ:มื้หุ่ โ ยั่ ไ อื โ' งี หู่ขุ่ฐิขุ่จุ๊ '! ` ` ร 1 ขุ่นี๊จ๋บ่กั้'บ่.น๊1` ย๊ณีกึ่บ่[๙ผุ้ หุ่กี๊บ่ด่[บ่ โฮ่ตี่ชํช้1|[ด่1โ0ษุ}ไอิ๊ บู๊1กึ่'|ขื่{ด่1ชู1บ่บ่[กึ่.ธธี 'ริ๊ปู้[สื่บ่1ขุ่ไ จ๊หด่ล๊ชิ้"ขุ่๗ษ ปี๊=สั้'นื่
 3. 3. หุ่|ขุ่|นี๊|จ๋} ด่ตั้จี้ ษฮ่ยุ้กิรึหู่ริ่|ฒ่1ปิ้|รุ่นุ๊รุ่จ็ญ์ขึ้ าจู๋ผุ้อู๋ธีรุ๊น็'[ขุ่ฐีเปื่วุ้1ฉี่รู่บู๊ล็รู๊| |ฒ่ฒ่วุ้1ด่1ฒ่เฯฐ์:รุ่1รุ่`ธีง้จ๋วุ้|ฐ์ เคุ้รั้ผุ้ |วุ้จู๋ |นู๋.หุ่เรี้ด่:ฒ่ วู้วั่"ยี่ขุ่|ยํโ`รุ๊||งิหุ่หุ่บุ๋จี๋`|"รุ่หั้ รญ์:หุ่อิ๋ฒ่ยี่ฐีด่'ฐีโอิ่จู๋สู่ฐีรจู๋ฐิจี้รี่สั้ จ็`จุ๋|`ฟิ`จู่เจ็รั่'ด่ธีตี๋จู๋ ฟื้ไ `.!' ฉื]ทํ _ หึ หั ฐี ฐี " ` ปุ๋ ขุ่ ร์ขุ่เร้ขุ่รู่เวู๊กึ่ษิเะ`1;ะยื๒๒ตํ`!จี๋;ปุ๋ตั้ะนุ๊ฉืวุรุ_รื้ขุ่ขุ่ยุ่อูวืจี้ซํ`สี่'วิ้บูยู. ขื่'บี้รุ ฐี ทํ คึ ทํ ตํ 'ทํ ทํทํงี้ ตํ ทํ ทํ ยี่ ผุ` ` ` ด่ `. "'พื่ขุ่บึ:อืด่ขุ่กี้บ่:รุ๊'จ์'1'!|บ่ฎ"หบ่ธุ '1-งับ่_กุ่: อู๊|บ่เด่บ่สู่. ด่:ขุ่ฮ่;"1ฌรู๊งิ บี'||ยี่"ฌ|1บ่บ่ตียุ่|฿ฮ่บ่'ด่ฮัษิ1ด่กึ่บ่|อืลิค็ใยุ่เรึ1ล๊ล|อั1๖1โบ์1สิฮั|ผุ้จบ่จิ๊บ่!ล๊อื 'หึ `ยี่'อื""'อื"""จ๋" ` ผุ้'รุ่'สั้""'ยี่ยุ้ธี"อื รุ่`ทู้ ` "'"""“'ธี หึ ` 'ฆัยี่อืยี่' มุ"บีขุ่ขุ่'บี่|.บ่กี๊.กั้ด่บ่'กึ่|1'|฿ปื่|ขุ่1เชุ่|ขุ่ขุ่ อั้ด่"ขุ่ด่' ถี'-'ขุ่"'ฟื้"' !ปั้" ฉื" " บีทม1'|ข่กิ่บ่|ด่ขิะบ่บ่อ่บ่ด่บ่ณิ]บ่บ่||| จ็ท่'"บ่1บี้!ย่''1ฮ่บ่ภิป๋|เ'ษ|รื้$บี่!|ด่!๒ปุ๋บ่|ขี้ใ๓ฮู้฿บุ๋ฮืเด่||ขุ่]ด่ขุ่|ขิใใฆัโปิ่โ สู่เ'1ฒ|า|เ|'เ||บ่วุบ่กั้บ่1฿฿โบ่บ่ฮัขิย่งิกั๊ พุ'ธแ1ขุ่ฟื้วุ้กิ“|ซ|ด่๖ฑิ!เขุ่๒||!|ฟิ›ษพั้ป๋เหี่|ด่ซู๊'ยีบ์ย้ย่อืขื่ อื่บ่`บ่ด่''บ่1'เ'เ1บ่บ่คี่ป๋บ่|ด่1น่ย่งืธ์1฿บ่เข!|'บ่|บี|บ่บ่'ขุ่ษิขุ่ ท่'!ปิ|บ่|ด่1บู๊||ธ์โฮ่จ็บ่|จ๊ล๊1บ่|ด่|บ่||อู๊ขุ่|ห่ฝี|_'นี๊ใฯ บ่บ่อื่กั้โ'น้โด่บ่เซ์)|ขุ่เท่สิฮั' .'วี่นื้หั้ษุด่อึ้".1.ขุ|ขุ่|๒บ่ป๋[มุ้"' จู๋บ่เ”ธํณูพูธุชู้ฑูด่สู่ธิ์ ยี่[ญิยูสุ่กุ๊อื"'บ่ล๊ฐิผุ้ `โนี๊ช้หิ "ใโว็กี้ฮู้1ยุ้บ์นั้ข์. วืขื่฿_ _งิ้บ์ปิ้ย์นิ้ฐ์ช๊ย์กิปั้จุ1|ษิ|ขุ่บึขุ่›`ว๊ฮอั้รื้จุงูบ่!บ่๖บ่|งูธู จั้สิ้ธิ'ฒ่อ่ลูเ๘ยบ่ญิ{มั๊[ย่ขึ้,ขูตุฐ์[ยุงูนูผุ้ฒิจูยูบุ๊ทูสื้บ็อี้“ส่ชูฐีฐีขุญวูบ่งุฐิ 'เ'"ขุ่หึอื"บี้อืขุ่"อื,,รู{'ชื่'เหุ่",ขื่"ปี้,ปื่'รุ๊'บู๊ถีขุ่ |ขุ่๖อิ๋"บืขึ้ผุ้|!ฉื|ขุ่||'|ขุ่บ่4|บ่ด่;ธีจี้ ด่ชุเขุ่ 'ธุ 'บุ๊บ่|||พิ|' ฉั? "`ขุ่`วุ้ไน่ เขู|ด่บ่สกึ่น่บ่=บ่|บีขิ1|เฯบ่ขุ่ใขุ่วุ บีเญ่ฉื ญ' |['ไจี้โโซด่1|บ่ปี้ได่ท่ใธีป๊|บ่เไโบ่๖กั้ใค่` ' สู่เบ่' |บ่อื|}บ่บ่๒เ|กิ่|'ภิ| | 1บ่|ซื้11!||บ่|บีฌกึ่'ด่`:ผุ้1|1สํยี่`ด่เ|ฌปื่ฐ์ โด่ตี1ปุ๋|ฌ|!น่ๆ||บ่{รฑิบษฮ่1บ่บ่เบ|ฮ่ท่'ผุ้1ฐอ่บ่|กิด่`อื|ญิณูอ_|ด่1งูจุ่ปิ้ฐ์[ญับ่}ท่ฒ" {บิโ||'นี๊ษ|ขุ่บ่บ่1ท่1|1 |สยี่ งี้!มั้ ซํกึ่เจี้ยํ!ษ|ขุ่ขุ่ปุ๋ธฏ์1'|เยี่ท่จู๋1เเ'เ `อี้ธอี้วุ` งัฮ่อิ๊บู๊›ษิ!ใมุ่'
 4. 4. กั้`ขื่วู๊ธับิฒิ ด๋`|วุ'วุด่`ปุ๋บ่1 ก๊เ;ธี'วุตั้1 'ธีจู๋}|ปืบู๊' | นิ ฌอกา8ตําเบิบจาบโบ8อบปิจบป8:บาฌ 2545 ฒปิ่ด่'สี่ตื้ด่ด่ดี๋-ปี๊ด่โ จําบอบฌบืกจาบ||อ:อูกจํา๒ 1.548 คบ ๐ล ฒ.พ ฟ็ฟ็บิ แธ ย๊0โล๊' 5บุ๊8 ว"`:`ปุ๋ "บ่ ขุ่' "' ฯ'ยี่ " |` . เ1ฎิบํทกา5 580 กเ1 (37 5""} . ด่|5ด่`ะ ช้฿ 'ด่`กุ่ `!ว็ ' จําเเแกตาบกอุ่บตําเ1หป0 ป$กบก๊กษาหธีอ|ถิยบก่า 4 คบ |0ขุ่3ฯหึยํ) . - `สู่ บ่" ตุ๋ด่ ›ซ็ ` . บ่๒เพพื้ย่ยุ่ ด่ขุ่แบ่นื้ส ๓ด่ด่ปุ๋"^ฒบ่'ด่บ่` |ปื 'บ่ขุ่ห่ ฉื| ย่* ฉื. ฮู' 'บ่วุ]เผื่หึ›:`งู` ชื่ .หฉิขุ่ด่บ่'ป๋""` 1 " . "พื้า.วุ 86 '' |'1รุ๊""} . ปธีญูญูา|อภ| 192 กบ (12.4ฯขุ่๒) บ่ สี่ ปอิ้ข์บุขุ่บูตี๋1ดอิ๊ 756 กเขุ่ (ง8 8"นื่งี่] . จุ๋ อําเเบกตาบ8:ตีบกา8ศึกษา
 5. 5. "ลจ` ขุ่ทบ่ด่บ่|ด่'บ่บ่|'ธิ์มั๊ย๊'บี้ล๊ขิจีะ ^"บี่๖อู๊`ด่(=ตี่ยํซื!งรื้ ซื้'ยึบ่ผุ้จ๊อู๊พ็"'!ย่!ย่ฟี่1}สื้บ่{วด่ฒ่วทึ่!น่ห็หุงุงัฆัวุใบู๊ปุ๋โอุ๊หอู๊ฐ์ จ็`!ฯรี่`บ็ฆัธิ์'วํรื้`นู ",'ขุ่ตีฮูรื่ ย๊ปล๊'รื้สื่'!` งํใย่สู่!ปื่ไอิ๋ยี่ขุ่ธีบ่'บ่'ญิไ'ด่ด่฿วํ!งํกิ๊ขุ่ท่ห่หึอ้'น่ยุ้?ย๊ธิ์กึ่ป๋อืงิ'๑ฉี่ซ๊ย่)ล๊ ตีรํ3บู๊เวะใ^ยุ่ต๊ด่ตั้ฮิ ` วั่`
 6. 6. ปืงํ$โ0› ^ธ!1บ]1 กื'รึบี')ศ 2002 | อิ งี้งั อึ๋ขุ โจู๋ _ อืบึ้|บ่บ่ษ1ฉ$|ปี้ปื่!๖บ่!นี๊จิ!?ท1!ปิ่'!ผุ้!›!ษ์ษ!บ่๖'ะ ณูวุนู๋ กี อื ริบ่ธั฿บ่บ่ขุ่›!พั้กั้'ท่!จ็บ่ธัโโ!ท่บ่ป้฿ใปื่'ขุ่จ๋!บ่ร์ท่ตงิ|ดืบ่2ท่กิ'นู่ทิ่!ท่อืษท่1!2ปี่!รุ๊อื๓'ถ้โฆัฐ์บิยื่เทํ' _ผู้ ทํทํ กี ล รึด่จ๊นื่บ่บ่บ่1อุ๊!ปี้|บี่บ่บ่บ่วืถืบ้ซึ้บ่อ่บ่!๓"`?'!ย่ฟีงิ!^บ่3ท่|งิ'ขุ่ขัจื้'ไจี้ก๊งั฿|วธ่งี้!ไรุ๊รุ๊๓1ขื่บึวู้พีตี้เ ลํ ทํ " `รุ๊=ษวุกิทื๖1บ่บ่ษว'อ็เบ่ธีกิ่พีบึ้บ่ขุ่บ่เศ"!.!บ่คจ|ยื้บ่งิ้|บ่งิ้(ปิ๊ขุ่9งี่ฯงิ้นปี้มั๊';ว์นี๊นี้รู๊ฒ่ยุ่ธะซุ้ธีฐ์บ่ยื่` ทํ ทํ `=ปุ๋ ญ้ล็ะบ่งิ้ปุ๋พื้'กิขุ่เ1มั้ขุ่ขุ่` จี้ผุ้๖ปิ๊ผุ้1ะ ตํ :อื ว!โก๊บ่บ่รึ1!ขุ่บ่บ่}าปี่" !ศ1|ฐ์บ่|;บ่|วุ{รหี่!!วุหบ่;ท่ง้!งํรู๊๓ยุ่ขุ่ณิบุ๊ด่ยื่ว๊ กุ่บ่บ่ธบีผุ้1ขุ่1 ซี `('ปิ๊ อู๊ทซม็ขุ่|นี้กิ่๖บ่บ่ ๖ขุ่วี่ผุ้}ฉปิ๊1 ปื่ขุ่:บ่วุ|'ผุ้ษปิ๊!เว฿|รวผุ้›นื่ธีพิ` ทํ ทํ ขุ่ขุ่ .ทิ 'พุ. ขื่ขุ่อื รู๊ว๖ฌบุ๊หบู๊ขุ่จี๋'ด่ ผืบ่บื้ยุ่จ็หู่ปี่ยุ่'ข์เผุ้!ปั้หึมบ่|ค็เ฿หจ๋นี้"๖!นี๊!'บ๊ลบ่ธีบ่กั้จุ๋บ่สตั้๒`ณิขึ้'บืซคิ้|ยุ่ผุ้๓ฒิแขุ่ทํ ทํ' 'ทู ฆนั้ ย่ไ|างํล๊!ไ'รื้รุ๊บ๊ขิ'|ขุ่บ่ซั|ฑ์)}อืบ่บ่ฮี่`พื้}!ชู;'๓ฐีหุ้1'จ็ณุหึดึจี๋งี้ษ'ภ์|บ๊฿ยิ่!'ริ๊มั๊!ผุ้ขุ่ขุ่ด่ฌ ยุ่งี้ฐ์เญ้'ริ๊ย่1๒วจุ๋ _____ _' หู่ นื่สู่ชุ่ ยํบึ้ บ่บ่๖ขุ่บี้"ปี้บ่'ปิ่`กึ๋;ว'.น!ริ้บ่ะ!บ่๖1ปุ๋นื้แน่๗1เขุ่|ใ!1มื้;กั"1ขึ้๖ก;'ขี้'กิ่บ่บ่บ่|บ่ผุ้'›ะ.'บ่ยุ่บ่๓ พ็ขุ่ขุ่าเ'จหอื่บ่!บ่เยํ1มุ้เตั้ตั้ตั้` `฿_เ อึ๋}› ย็ษบ่ถิ่งั้อี้เขุ่นิ้ขุ่ธี›ปื่วุเบึ[แงื `จุ๋'|ดํบ่|ม็" ถี' คึ _` _ _ _ กี วุบี้ อึ๋กิบ่บ่บ่เ|ห์|`นิ!๖บ่`!ศีฐิ ช่+ใมั๊ด่ขุ่ริ๊บีบึบ่ขุ่บ่!จ็มื้ย!!5!ขุ่ท็ขี1!บ่|วด่ภี{จตื่รขิห2[วช่ง๊!ย่รู๊ฮัไ5ปื่ปืบ่อื หิ หึ.เคึ ` ขี้!!นี้ง้1ปี้บ่รบ่คิวเชื้บ่1วบ่ทเจตวุงิ้พร1เ:ห่รุ๊!1รู๊ฮั ____________ __ ` 'เ; ขุ่ขุ่ตุ้›ด่บ่เรึ่กิบ่บ่ณีด่นื้1๒จ็วุบิบึ้ท็1วุจ็ณุขํทบ่ยู่ชิ้"วุฒบุ๊บุ๊บ่!ฒซฒ คึ 'กุ่/ ยุ่สี้รู๊ษิ' สี่นื่เ`|เวุ1!ก์จ็๑ล๊บ่๖าจ็ษวิ้วุบ่ซจ` _ ทํทํ ทํทํทํทํทํทํ ทํทํ ทํ ขื่ทํ=` ขุ่ '!|ง้บีบ่!บ่นี๊จี๋เ`ภิบ่!"บ่หู้'›บ่ยุ่ชี่ขึ้ขุ่:จื้กิ่ลั้ ช" จ๋(กึ่ ภุะ'ปื่]บ่เขุ่1ขุ่'ษปุ๋ปื่1รุ่ช์ง้1งี่๓บุ๊|ขุ่สิวุ ทํ' อี่" อื ซื้!ล๊ผุ้›1เณิ` ทํ ทํ ตํตํตํตํตํตํตํตํตํตํตํตํ ตํยั่ ตํ. ยั่ยั่ ทํ ทํ ยั่ตํ .หิ ตํตํ ตํ ฆจุ๊' อืจ๋จ็ `›ษ'เฐ์`ฏิจั้เา|'ปุ๋วิ้'โแ}3` ทํ' ทํ' ทํ _______________ ทํ' ทํ ทํ' ทํ ขุ่. ทํ ซ“ธี อื: 'เ; พูฟื้หึ'เ5|บ่ล๊วุ๗ดํจบึ้พั้ ซี ทํ' ทํ' จู๋มุ่ ห! ซ::1ซํฮ็ .1วขุ่บ่|)!ปื่ขุ่บี!บ่”แศี๓บ่ฌนื้ ทํ ทํทํ ทํ ซปุ๋ ย๊;;1น่ะวุ้ กิบ่๖หืปุ๋'กยํน๊ยุ่สฮ่บ่ขุ่ขุ่ฒิษิ1ธจุ๋๓ฒขุ่บ่฿คเนี๊บ่|๒บุ๊' ทํ ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ .ปุ๋ ชิชิ งํ ขุ่. ฆเ ดี วู๊:ขุ่ฐ์ เวผุ้'เบ้ณั1`วุ! ทํ ทํ ซํพู่ ทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํทํ ทํ' ฆ)` " น.ข บ่บ่รธีร็ชิ้ขุ่ลื่ด่ขุ่ษบ่๒บ่๖|ฮ่ซเจฌวงิ้!บี๖ ทํ ทํ ทํ ซํพู่ มุ่ ..... หิ. ฒ ' ถี 'หึลุ้__ `วิ่ลุ้ ' ` " ษล๊ สกล!.!ฒิ)|รธีหปื่วุ้'!'จุ'ปี๋๓!ผุ้ฌรุ๊มใอุ๊ณัฉ่ ทํ " ทํทํทํทํทํทํทํทํทํ _ขุ่ยี่อิ๋ส +'--'." ›` - ' สี่ชื่ขุ่ ถี“' ษเ` 1?ขุ่ฌอทบ่|ขึ้บ่บ่|ษ1ถื่!คึขุ่ปิ๊อืบ่|หึตั้ฮีฆ่!ฮั฿ขุ่พ็เดซึ้ฉ1ยุ่ฒ ทํ ตํ ตํ ชํธี ' ฮิ | 'คี 'ยุ้ ๒`: บ่บ่'ท็'เจ็บีหีบีจู๋ จ"|บ่1เญูบ่' ฒิ บ่ยื้ ยุ่หึตึ!ดล๊ฒ่ด่ปุ๋ฒิ!อื้ เหึนี๊` ทํพู่ พ/ บ่ .ษนื้ะถูด่ รื้บ่ธีปี้ทิ้ย่๖ฒยุ่ภิตั้บ่หึฒิบ่` ษ;เฉื ขุ่`บ๋ษ1หึต'›ปี้ฉื;บิเ'›๖'ฑฒิฒฆัมุ้ `_ _ ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ ขุ่` ทํ ทํ ตุ๊ะผุ้ ฿ฆัไ ล๊บ่ป๋งี้ฉืจ็วขีจุ้ยื่'บ่ดติ๋บ่บ่ซณตั้กี่ ทํ ทํ' ทํ ทํ ษุ=ด่ !"วุ้ม่` บ่บ่๖"'ฒิขุ่ญปี้บ่›บ่บ่ผุ้ห็ถบ่บ่ขิฒด่บ่รู๊มื้ยุ่›บ่ฒบ่นู้หษ|›|ง๊฿` ทํปุ๋ ซํปุ๋ ทํ ....... . .สุ่ฌขุ่ ผุ้รึ่บ่ขั้ `๖`๖เว`ผิบ่บ่ด่วุ}!บ่ด่ษพํ|ขึ้ปี้'เเลิ้฿บ่ยุ่ ' คึ .คึ ทํ ทํ ทํทํทํทํทํ `ทํ ทํทํ '('1 'ง `1คํกิ่บ่ษ1วุ!บ่1บ่๖จ็บ่นี๊ผุ้า`!ปิ๊!}พ่ง้นื่หบี่' ซืว}!|หึห!ด่ษาอิ๊ณิผุ้หู!๒!นื่จุ้ ทํ . ตํตํ น่ด่ ตํตํตํตํตํตํ ด่ขุ่ ด่ด่` ะนื้; สี้บ่.นี๊'าฮ่วุขุ่'๖ฟขึ้'ขุ่บ่ถ!บุ๊หี่ล์วษตื้ ขุ่` ชิชิ ซํทํ ............ ซํดํ จิ รึท่" งิ้ฐี_ขื่เมื้ `วท็ขุ่»ล๊1เสื้'บ่บ่หณิปี้บ่๖พึ่จบ่บ่ฒฒชบ่บ่ฒ่` ทํ .. 'ซ )ขุ่;งํ`ะ บ่บ่บ่ดํด'ฉิล๊วุ)!'ปื่วุ๖วุ=!าซึ้ญัเบ่|ปื้บ่บ่คุ้!บ่!'บ่ตื่ 'ลํ ` 'ทํ ด่ตู่ ฮ่จ๊อื วษ)ม๊ขึ้ฟิ""}ฐ์"'!๖ห`วว็บ่'ด่?"5|ปุ๋บุ๊` ซี ทํ ทํทํ ทํ ตํตํตํตํตํตํตํตํตํตํ รํรํ ตํตํ ขุ่ขํ ญิตั้ จิปั้' :;'ร ขื่' บื.ฉืณด่'ธบีปุ๋ลิ้ขุ่›บ่๖'ขุ่๖กั้.ล์ฒิ๖นี๊หึ;บิ้'ลู ย๊บ่ยุ่1 ทํ ทํทํทํทํ ทํทํ ขุ่ ธี๒' ะบี;`ะ บ่ขุ่..ฑวุ้ถื่!บ่ยุ่ด่|`ย๊นี๊›|`!ย่`ยิ่บั๊๖ขุ่บ่บ่ฒจุ๋ษณั๖1บ่ซ|๓ณขุ่บ่ย๊ฒพ|อื|ปั๊ขุ่ " ธี฿' งี้ฐ์"!`:' บ่ษวุบี้วุ้›'.ยุ่ขุ่'จุษ:วํยุ่สู่รุ๊จฌร่'ขุ่.ขื่ด่[!คี่' พั้_ ทํ' ซํ. ` ซํ ซํ ซํ ซํ ' ชุ่ . . .. 'หึพั้ วุ้เ รุ๊วยัโบ่ท่ฆั|บุ)1บ่!หี1|ธีกิ่๓บี่!บ่!ท่ตขุ่}บื้บ่{วบ่บื่(จหี่1หิป๊ท่ไ{ลิชุ่เนิ๖อืขื่ภัรู๊พีต๊ ทํ 'บี้` ธี จ๊'บ่1บ่บ่ผุ้วขื่ษ๑บี่ษฉั';ผุ้` ถี ' ` ทํ รึ!ธี บี'หึ จขุ่บ่เยุ่บ่บื้บ่๖'ขุ่`!งื.บ่บ่ล๊รึ"บ่าบ่บ่ษ` " ศิ. ` ตํ ทํ ยี่ไอื ณั ปิ้จุ๋!บ่ใรุ๊`ธีปุ๋บ่'1จ็บ่.'ฮ่บ่!ต่ขุ่บ่{งี คึ ทํ ซี 'หู่ ขุ่_ ด่(นื่` =บื่ ปื่ขุ่ฟี่วุ|ยุ่กิ่ลเจขุ่ษวุ้จ็ขุ่`ด่ร์' ตํ ธีโปิ๊ จ .'ษ`ชํร็บี่ช์ขุ่"น๊ขุ่อู๊ขุ่รู๊`วี่วุ้ชื่เร์คปิ๊ขุ่ขุ่ขุ่เง้๖'รู๊เขุ่คํขุ่บิ้ยว์ขื่'ปี่ขุ่฿ขุ่ปื่อิ๊ปื่ ซํ ทํ หู้` ตื้งั' หึ ปื้นิ้บ่บ่ษวี่ตั้ม่บ่ปื่!ปี นจู๋มั้ 'ธี` `บุ๊บ่ยุ่ปี้าชุ่บ์งิ้ยื้ร `จู๋ ทํ ”ทํ บํ. 'ษิ` ตั้๖1'ขุ่เ"อึ้'บ่นื่ ซํ จี๋โ" 'บ่ขุ่[;]๕บ่!ผุ้}บ่` ` บ่บุ๊ฉับ่` ป็ด่"'!ฯจี๋`กิ่พิวุบ่บ่'า' ตํ ทํ -- อั้" บ่[วยํเ!ปี้}บ่` ย ห๖าจใ`อึ้.!"ขุ่ม๊'ด่ขุ่ยี่."`ฝ้าธีขุ่เงี้-'บื่ 'ซี ธี* 'ขุ่,รูอืรูมื้,บูยูมื้,จู๋ ฮ่สั้ .บ่๖]บืหิ`ขุ่ล๊มึธ`ซึ้ษบ่งี้เยุ่ .๖"'บ่.จิบ่พั้ด่ล๊เมื้ฟ็ว๊วุ|ลิล๊ปิ๊ล๊บื `ปื่'
 7. 7. 6 | 5ายบาบป5:อําป๋ สช|า๒ขุ่ 2545 รื้จ็'นี๊อั้ผุ้'ด่|จู๋`ตื่ ช๊*`จื้สื้สื้สื้' ขุ่` :ก์"อู๋'ฝั่'| ธุซุ่`วุ!โโวั่าขุ่ กึ่` 'จั้ว์อื ะ' ยุ่ บ่ป๋ ปื่ป๋ หึ;หุ่ร` ` สู่ขื่ ซื้ยื้ยุ่บ่บ่นุ๊!ภี|บ่จ็ฟี่สขุ่!๑ย๊บ่ขุ่บีด่บ่!นี๊ษษชุ่บุ๊บี|เบีธยี้บี่ล 'หึ 1ฒิ|ฒิ!ด่ณูณิ!บุ๊จุ๋ด่ล๊ญิ!๒ร็`สื่พ`, ญ้ขุ่บ่!อิ๊!เซี้:|ปี๋บื!จูฒ่`ธขุ่ฏ์ขื่บ่บ่` ขุ่บื฿รุ๊)บ่พุ฿ฉ้ซื่ว$ยํบู๊ฎ์บ่1'ฐ์จ็วุ้ งั บ่งี้ย๊ณียู!บ่ยุ่!:บ่บุฒ่บ่ฆดปื่งี้!ขุ่ยูจนื้มิ้ย็} -งี|ปิ้ธิขุ่เจุ๋น๊บ่ฮ๊บ่ผบ่ดิซบ่อืบ่เซชัปี๊สจคิ้ขุ่หึฌขุ่ซเจบ่ง๊!วิ่นี๊ ;`ธูมื้, ` ณัขุ่บ่ตํบั๊}ปื่ขุ่ซ็ด|ญิบ่ขุ่บืจิ้!ขุ่!ขุ่รุ๊ปื้ธิ!โ”}วู๊ปิอ็฿หึอืญิฝั่ต๊ !'|นื่ฑ `บ่ผุ้รุขื่บ่!›ฉั ` จู๋` '^ ' รุ ด่ขุ่ 'ขุ่ ฒบ่ธูลี่กั้ยุ่บุ๊ธอี่ด่ขุ่บีสื่เขํ๒บ่ยุ่ย์ปื่ธธู["ขุษ|บุ๊สื่อุ๋ธูบ่ตหึเซ๊บ่บ่หึใ'[า' }๑ปื|ฐ์ขื่ถั่ขุ่ขุ่ล๊ขุ่สู่ บ่บ่หี้ฮุบ่ณียู!ธขุ่งั:|1บืย๊ " "' " หู่!ยื้ยํขุ่ขุ่อืรู๊!|ขุ่จุ๋นึ่ฮู้บืย่ปิ้ขุ่ปี้|วุ้บ่ห่ญิลญ์ด่โว็๑ขุ่บ่ปี๊ฟิดืฒิฝึบ่ฉิ|ขุ่บ่บึรู๊ฉี่ตีปิล๊งื!! ขุจบึ้?บ่หึ|บ่ล๊วุ!|ขุ่ทูจุ๋บ่บุ๊จุ๋' `กี นื่ จธ!!อึ๋เดุบ่บ่ลบ่ส|เธีฌชุ่บ่ยุ่จี้;เยํ|฿ษ!› ยุ่เ`ทั้" ` "› `ขุ่.`^' ขื่ลื้ขบ่บู๊ฒธด่ธ!ย็ตั้!บ่ยุ่!;ฮิซ}บีบ่เยุ่ด่นิ่๒ฮี้ กั้๓ขุ่ขุ่ขุ่ซึย๊ขุ่นั้ปื่ขุ่ขุ่ขุ่ษปิ่ธ์.ต็ ฒธขบีจู๋1กี่ ปื้บี้ขุ่ธย็ขียุ่๒ ` บ่ธีจี๋บ่ขุ่บีผิฒิด่` ยี่ . ฑบุ๊ฐ์บ่ย๊ลธีด่ธ!ธย็ณัตั้ยุ่จบ่รุวุ้ค ` 'ฮีขุ่ขุ่ซิ่ญ์`บึ้เ๓ขื่ขุ่ฒขุ่ขุ่เขุ่` ธีซ็ฑบุ๊!:บ่ตํปิจุ๋!บืมั๊[จขุ่!฿บ่บุ๊สื่บ่รู่นึขุ่ อุ่` ตั้บ่ปื้|ปื่ฮัยุ่ยุ่ด่บ่บ่เปี้ ฒิ 'โ .ขุ่ ชิน ซี ซี. _ บ่ซ`บุ๊หึย๊!บ่!เ:ษ!ฒขุ่ซ|จ๒1บี่`บุ๊บ่ฮ๊ฒ่!ขุ่!หึฆนู๋:บ่บ่ฒ่ปี้บ่ยํ|บ่วุ บึ้จุ๋บ่ยุ่มิ้ย็นื่ดุบ่บ่บุ๊ยูด่ยุ่ย็หึ฿!บีษวุนี๊ขุ่ย๊!ตู่บ่บ็นี๊รบ่ยุ่ขุ่!เ”บ่ย็ธีมิ้ขุ่ล๊กิ|ขื่ขี้๓๒บ่!จ็ธียุ่๒ขุ่เศล๊ธุ์ ญ่!ซึบุ๊ฮัจุ๋ม้ยื้ท่ขุ่ปื่ปั๊ซื้ขิ[ใ7ยี่ขุ่!อุ้บืมิ้!ธู`บ่!1` } ริ้บ่วุ้วุตณิ|ด่ขิยุ่บี[-บ่!` สื่าบ่ยุ่อี๊!!`นื่;ขี้บ่๖:รุ้ขี้ณิถขุ่ยุฒรุ๊ปื้ย็ธยุ้๓฿ขุ่!ฒขุ่หขื่|มึท่!บุ๊บ่ฮั่`ขุ่ขุ่!จั้`บ่บ่ปิ๊ รู๊ค฿|ลูบ่นี๊ฯ`ย๊อุ่ ฉ้ ขื่ ขุ่ขุ่ กี' พุ จู๋ งุ _ ขุ ณิ ถี ฉ้.ซั่.๑ขุ่.ขุ่ป็ขุ่ขุ่ขุ่รู๊บุ๊ปี่ขื่ดวุ้ขุ่รู๊ขุ่ณุขุ่.บิขุ่'ขุ่ฒขี่`ขุ่ขุ่หี่วุ้ขุ่ขุ่ขุ่สู่เย็.ญับุ๊งืขุ่ขุ่ฒขุ่ขุ่.ซู๊งี้ วํช๊วุบ่ซ๊๓1 รุ๊จุ๋ปื่บ่ปื่จ1วุ[`บ่ปุ๋ ริ่งิ้นู!{จี๋ฌนี้รู๊!บุ๊1`บีษข็`ฮี่วุบ่!ณัฮุ|เธีกั้ณีศุ!บ่ยุ่!;ตีรุ๊!อี๊!฿ฐิ`ล๊บ่ยุ่ล๊บ่ยุ่!:ษจู๋ด่ฒิ ด่ภิฮัรึด่ธียุ่ขุ่ย็ด่บ่ญ์บ่!ซ`ธ!ฒฮุบ่เติ๋ ' ตุ๋ " ด่ ` "งื'ยิ่ กี ยี หิ ฉื' หิ หิ' ปื่มิ้อี้ด่ปั`บุ๊ปั๊ยํล๊!จ็นื้หี้ธีขุบ่ฌบ่อุ๊`จ็วุฆคุบีสั้ขุ่ขบ่อืบี้นิ้ฒผิน๊บ่บี๑๓ธี!จู๋`บ่บ่ฒ่ยูนื้` ษิ'วุ้จุ๋เซ็ยุ่ด่ยุ่๑๓ขุ่ถิบ่!มั๊อืลิ๊ฌรด่ต ยี้ปิ่วี่ล๊ห็บุ๊บี่ขุ่ขุ่ฮี่วุ้ฉี่ขุ่มิ่๓กึ๋ฒิ๑ขุ่ซี้งี้สื่รุ่ษิขุ่ฮี'ขุ่บุ๊ฒิติ์อึลี่วื ๆรํวุบ่ฐีนี๊บ่ด"ซ`ปื่;|ซื่`บ่แบุ๊ฌบุ๊บ่!กิ่ด่ยุ่๒ขุ่บ่ด่บ่รู๊ฮุบ่!ข์`|ด่|บ่ล๊'ปิ๊ จี๋รู่ด่สี่ย่!ท่!ตั้!|ปื้ธฯ|฿งิฑิฒิดจ1๒บีคุ้ญทกั้1 ขุ่ย๊ลี่รํ`บื้ฉืบิ้!ซี้วุบุ๊บ่ปื่ธ|ดี๋อืน๊บุ๊งื่รุบ่ยุ่ด่อู้บ่ฮุ| ปื้บ่พ|อื้คุ้บ่ย๊ณิ|บ็ผู' อุ่บ่ปั่หึฮี้{ารู๊ขื่บื้ ธีร๊วุฬิปั๊อื จนี๊ปื่|บ่บู๊!บุ๊บ่บ่ยุ่มื้รู๊ยุ่ฒิจุบี้ขูบ่สจุ๋ณี!กี๊ธชู!ยุ่เธีฮัล่|อี่ดิ้ขุ่บ่บ่1รทบ่บ่บ่ฮสฮิอ๓บุ๊กี่มื้ รึ!ฒฌฑิปื่นิ้ขี้อืบ่บ่ฒงี้!ตั้จย๊โ`ขุ่!หึบ่฿!จั้`ฌขืขน๊ด่|บ่ซ๒ป๋ง๊ยุ่ขุ่รู๊ยี ขุ่ยิ้!|บีต็จบ่บ่บ่บ่ผเ ตั้ธิ์มั๊ขุ่ฒขุ่ปืขุ่ซิ่฿ขุ่ขุ่อี๊ฟุ้ อืซุ้!เตืบ่บ่อู๊!บ่บ่บ่นี๊งํมิ้!ฮ่บ่บ่ดุ!฿฿ญินื้ ล หึ'สํ /"ยู ๙วู๊-ยี่ อื'เ ฒ่ เ -6!ยุ่บ่ฮุบ่นุ๊ -ธ์ จืวุ`ฮุ฿!บ่ปั๊ย๊ จุ๋จู!บ่!ดี๊๓ธีารํ`บ่บ่บ่ลบ่ฌขส`บุ๊ฒิซยุ่บ่บ่[วบ่กั้เจ็ด่มื้หึฒยุ่ขเวบ่`จ็เ1กึ๋ลอี่ '!ฒ บ่ยุ่บ่บ่บุ๊วุขุ่บ่บ่หบิปี๋ฉ!บ่!ธิ์ตื่ขีข1อืพั้`คด่น๊'ขึ้ถื่ !หึฌบุ๊เจ1บ่ล๊จ็ฒิ`ด่บ่฿บ่ขุ่นี้อื
 8. 8. จ็}5โอตื่ :"ว๊"`กึ๋ 2วุ): | หึ |ชิ้ |บุ๋วั่ตี๋ปิ๊`ร |ข่{ 'จี๋|จ๋ รึริ้ขั้'รึ่ สื้ปื่ ปิ๊| ฆขุย๊ผู้ 'บุ๊!|ธรุ๊ฐ์ยุ่บึบั๊ยั้.เ`ษ1ธุบ่กี๊ชุ่บ่!ล๊งับ่ธจกั้เวผุ้รู๊ธิ์ด่เอุ๊ด่ฌวุ้ ล[:หบุ๊เ ๓ตั้เรฒิ` บีบ่๖]บ่ฒคี้ด่ ชุท่บ่อ่ขุ่บึ!ตั้ษุบ่1วป์ยี่ย่ริ['ธีทิ่บ่ผุ้ฟงัห่11นิ้อู๊ไ|อ่๖ท็อืก๊ขุ่!จ์อืขุ่ยื้สื่ดึ!สื่ใ1บีชี้ !ภิส รึ{าทย็1 '๖ปั๊บ่ด่ณิบ่ปืด่มึวุ้นุ๊ `จี๋' 1ถีหปั๊ลบ่บ่๑ฒิบ่:`๖1'›อิ๊`บีด่' ว้ซื้หึจุ๋ปิ้บ่บ่โดุ๊ณัท่ท่ตึบ่ขุ่ฟี่ฒิท่บ่อ่บุ๊!บ็บืจั่บ่วู๊ท่!1` ฿ขุ฿อุ่ คี้ยื้มั๊ะปี้ขุ่ธด่บิฌ ' ` ชิ้'ษอืปั้|อื|บ่ธี'ผุ้]คุงิ|`กั้!ฒ'ขุ่ขุ่ถ้ซู!เตีใ`ด่เด่, จ๋!เฉธาซ`ษ!เบั้บี|ด่ร`บุ๊ด่บุ๊บ่ งื!ถิบ่?จุ๋อี้|บ่บ่บ่ซ'฿งี้ บ่ยี้ปิ๊1ซี้ฒิว` ป๋เอี๊เว๖รึ่`รู`ขุ่หู่วุ บ่รุ่`เวบ่บ่ปี้ธถื่บ่บ่ธฮั` ขุ่บุ๊ปิ๊ขุ่ฒบ์'นี๊ขี่ขุ่'ขุ่ชี้รุ่มื้บี้รู่ท่ฐ์อ็ขุ่ รุ๊จบ่ปื้| ธีษิอี๊บ่ขฮนื้ ธิ์฿บี้ขุ่อึ๋ "'ยี่ยี่"อื ธี'ยี่'ยี่`ธี'อื ฮูน|อ่ด่ขี!ปื่ซ|อ่บ่เวบืห็[จ็1ท่งื่ธจิณัจซวยี่`จ็ขุ่|ญิ|5บื่ด่!ขุ่ขุ่ขุ่ด่บ่1บื้นื้!ขุ่บ่ซชิ่ฌลี้ขุ่|!ฉยิ้ด่฿?1วุ่ตั้฿ขุ่ตั้ (ฝขุ่ฌน่ฉยํด่๒ผื ชิ้ ฯขึ้ งื ธั : กี ' ขื่ อิ๋ ปุ๋ '!ปิ๊บ่บุ๊!ขื่5|๖ป๋ขุ่อืบืฮ่ขุ่บ่}บุ๊!ขุ่ด่บ่ยี่บ่บึ5สืเ..บ่ขุ่[ฉ|บืบ่บ่ปั๊ธิห่!ล๊ขุ่นื่ขุ่บืตั้ท่!๖|ฮีขุ่฿ห่เซ๊ฮี?จี่ขุ่ณัปิ่๖!อ่บ่ขุ่ปี๊หี่บ่฿ณั ลุ้`จ์!'บ่'ฉี่จู๋บ่ณี<ขุ่'!'!ปี้สู่กึษ|กึ่ขุ่เวอื้พ็{'ยื้ติ่ยุ่ห็กี๊มจเดธ์เ1รู๊ฒิ1ญิขุ่บ่1ฒขุ่ขุ่[จวุ 1บืจุ๋บ่เซี้ขุฒิ` ใฒิบ่บ่ดขุ่ปิ้|ยื้ห๒ตขี้ ล๊ปิ๊ว๖ยิขุ่สื่จ็บ่!ปั่ปื่จขิ๐บ่ขุ่ณัรุ๊บีบํรู่บ่ข์ขุ่ขุ่๖|`บ่ฮขั้ญับ่ด่ถีตั้ใเ๑บ่ยุ่บี'ปื่ล|ฉืบุ๊ญูบี้บุ๊วู๊รู่!›รุ๊ฉ1อี่|บ่ซุ้ขุ่มื้บี้ยุ่ณับ่ยุ่กี๊บ่ษบ่บ่จ์ ว;'งี้งี้ธี1บถบ่บ่๖.1จ๋`เ!บุ๊บ่จ็บ่เๆบีเ!บ่ยุ่ญ์บีปิ๊บ่:รุ่บ่ด่เ`อื่บุ๊ขุ่อืขูบ่บุ๊จุ๋' วู!รขุ่บื{`สขุ่฿ก๊ขุ่ขุ่บึ5ฟิ๑ ปื้บ่ห$บื้ขุ่ขุ่แปื่!บืจุ๋ปื่ ' ยุ่งัวุกั้คึปุ๋ถืบ่บ่นื้ขุ่กบ่ชุบ่กี่เยื้บิฌธ`บุ๊ธยุ่ขุ่บ่หเฉ| สถีด่เ'ธ0`บ่ขุ่ล๊!๖ภิ!&`น์๒ฒ่ จี๋{าบ่ขยข์1 ลุ้ลิ่!ย็1งิ้ษจุ๋บ่!บ่!ฮั! บ่ย๊` ขื่รุ้ซึ้ญ์จ็|ณิ!ย๊บีน๊เฒย๊ล๊ บ่ฑด่สณีสุ!บ่ยุ่!; ขิถีใ๒บ่!ล๊ซ`ธ' -ณีร้"ฒช็'ขุ่'ถื่ขุ่ฒ` นี๊วุฉืษรั่ฒิฮ๊|จ็ฌ นิ ขุ่พี` บ่1าสบ่รํ`บ่ชุ่บ่ซ๒เล|ขุ่ซเจบ่รุ๊! ` ` บํ' ฆั'หิ ด่งื่ อิ๋ร้ ษิ' โซ'ณีขุ่วธีฟี่หึเบีษวิ้!จฌฯซ๓|รึยุ่ห็ฒ `ห็กึ่ตั้ขุ่จุ๋ขุ่ขุ่ขุ่ร็;บ่รุ๊ซู๊บุ๊ว็อืขุ่ฒ หึย็ยุ่อี้วุธี!ฒย๊นื้ธีธยุ่เณิแยุขุ่วู๊อ่ธ!บ่|ปื้1 ตึยื้บิบ่จ็ถดอ1ชุ่|ธี1ปิ๊ย๊ฮับ่›บ่เว๒ธ!ฒขุ่ซบ่จตั้ 'อื้งิ้!5ท่หึด่|อู๊หั้'หึ ตั้ขุ่ยุ่งี้ อู๊ยุ่บ่บ่บื!อืยุ่ขุ่ฒซขุ่เจ1บุ๊น๊› `ขี่วุ฿฿นื่ บู๊!ขึ้` 'ป๋น่จิ่รึบื้ปื่วุกั้ดํสั้ธี๒ขุ่ปิ๊จ็เปี๋งุยุษตื้กบี|ชุ่บั้จฮ๊ลบ่ยุ่หี้จู๋฿!เตั้:ธยุ่ฒด่เข็ญู ตั้` ซื่ปิ๊บีบุ๊ใบ่จธี!อึ้ ` หิ ' อื ฉื ` ขุ่ . . ' ` _ ขื่` _ยี่ หิ' ซี วบีเรู๊›เนื่` 'ด่อื จี๋ฉิช็วุพุมื่วุ๒"ฤป็บึขุ่ขุ่ฑดุ๊`บี่ภัขุ่ขุ่ฉ้ตขุ่.ฐีทั้'หี่”ห็๒อิ่ขุ่บืบุ๊ขุ่ขุ่ขุ่ปี่'๖ขุ่รู๊ฒวุ้วิ่ร็`ขุ่ขุ่ขุ่ตั้ธขุ่ป๋อืขุ่ขุ่อื. ขุ่ขุ่ง้ปี้ ๓๖ ดี ตํ ตํ 'นึ่อื จี " ขื่ .งั วุ;ปุ๋นื่" เ!|ล๊ใบ่!บุ๊1รุบั๊ซึ่ ๐บ่ขุ่บุ้วิ้มั๊'| บ่1๖ด่๖ษั'ฐ์'ยี่'ขุ่!` ฑบ่ยุ่ด่%'บ่บ่ฒดีฮ่ธู`บ่ขุ่ ฒ'.ขุ่ถี๓ฮู้ขุ่ขุ่ขุ่ร็ม๊ตั้วู้ขุ่ขุ่ขุ่เซื'ยึขุ่ ฬิ ขุ่!ปี้บ่อืมื้รื้ผปื่งี้ ริ้ปี๊บ่จุบ่ผธบ่อึ๋งี้ มั๊`อี้ธ!`ขึ้|อื||1`ปื่บ่บู๊บ่บีบ่ขีเรณีญบุ๊อืตั้|อ่ษเลํห็ขีฆั `กีอ็`ขุ่.ขุ่'จู๋ขุ่ย๊ฒิขุ่ม๊ษผ็ย์ขุ่อื
 9. 9. โค50อึ๋อี้า0กา8บอิ๊!วุ้ธีา3 ธีา(รู๊อิ๋า)า[จ็"จุ่โหุ่`ริ้)".งี้"วุ3ริ้"2หู่'ขึ้'โร';" ,ทํ บี'เ!ษบ่เบียูมื้บ่คี่บิ๊บี!1!บ่ล์บ่เฮ่บ่1ด่บินี๊เบีมิ่ |ทษบ่1กึ่|โขุ่|ธ์ฒ่||ฒ1ธีด่กื สู่บ่๒1บ่15ชื้;นื้ ฮ่|บ่'ฮั|ปุบ่๖$ฯ!|บ่บ่เฯ'กืวท่ฒบ่เบ่'|บ่ญู1ขู่ด่ .บ่อื๓บี'เ..ค.ขุ่อึ๋ขุ่'ขุ่ด่นี๊|ขุ่ล|บี่ษเ.บ่กึ่ด่เ|๒ธมึ ผิ'บ่บ่ษบ่ฌ!1บ่บ่กิบ่ลบ่บ่ฌปู!1ปิ||บ่ใ๖1กิ่ด่ต ขุ่ปื่'ขุ่อืขุ่ยี่ขุ่ติ์ปื่ขุ่ติ์'ขุ่อื'อืขุ่ขุ่ติ์หุ่'”"มื้”ขุ่'ขื่ถี` ญู{ณุ'ญิบี๒1บ่ฉ1'ยื้|ล๊เ |บ่|ฮ่11'|ลิ้ฒ1บ่บ่1เ|1{เผจ1ธด่ต ฿บ่[มิ|บ่[ค่ใบ่บ่ธ์อื๖|ท่ขุ่|ผ็฿ขื[ฆ|ย่ปิ1ย่ด่กื _ชู!1ถ|บ่1ด่1โสู่|ธิ์ฒสื่บ่|บ่ฮัฌบ่นี๊า|ล๊ขุ่ ปี๋ปี๋1'ป็]'ปี๋ปี๋อื'ปี๋'1บี้'ฒ บ่งี้รี่ สู่|สู่ขุ่ทู]บุ.จ๊รู่].บ่อืฮูจ๊ลษุ๒1ขุ่ บี1ด่ขุ่ษบ่ฒ!|บ่บ่จ๊ร็บี|บ่บ่เว่ ' '1ยี่บี้อิ๊กึ๋บี้'สื้`ต๊ รี้๒1บ่1วู๊1. | `บ่1น้1ฮ่1บีจ๊๖ภิปี้1'1.บ่เป๋ย๊ขุ่' ดั๊จี๊จุ๋| โผุ้อุ้อุ้ธี ไ ปั๊1"อือืสื้"อิ๊ ญ์'เ๗1!บ่1ฮี1บ่บ่๒ อั้1'บ่ฒ1บ่ษธยื1บ่บ่ธี *"'๓ใ'~'ร์"'ธั ญ{มึ|ฒ1เฟ้ต 'ฮี้”ขุ่คึบี้ปี้มื้ `มื้พื้พื้'“ผุ'หึ"พื้ !ศขุ่บ่'เฆบ่วุ้ ยุ่1฿กึ่บ่'.[อื` หึ 'รั่ ยี่ฐีเอื ฮิ' ` ฆั ขิ |กิษ|บ1!| ขื่ อั้ใ" |ฒ1กึ่1ฒิ1บ่บ่1ฉืนื้บ่บ่เฯ บ่ฒ1ฮ่[ฒ1!บ่1ฉี่1บ่หเฯ บ่ฒ1ขุ่เ@1!บ่1ยื1.บ่เฯ ผุ['หุ่ หึ -ปั๊ไ!@ได่งี้1'฿ปื่-1ล๊' .อืขุ่บ่อืฒยํ| อู๋ฒ1๒ษ'สีบ่บ่๒ '1บ่เ|เข!บ่'บ่บ|กี้ษ|เ';เ'พื้ อุ๊1กึ่| พุฒิ1ขุ่๒1จื้1.บ่฿ฒเฌ ขุ่ งี้ หุ่ มุ่ อื | `ปืท่1อื›,ขุ่ บีล็1บียื้บ่ปุ๋ 'ปีท่1=เ`ขุ่ 1 ปืบ่1=)'ขุ่ ปืบ่[ชุ่ยื้.. ปื่บ่11›ขุ่ฉื กุบ่1หึขึ้ ขุ่ งี้'ขุ่อิ๊ งี้ ริ้ โ' `ฎ์ _' ขุ่'ขุ่ ป๋;'
 10. 10. ดํใ ดํงั ลุ้งืป๋ "ใษชุ่รึย๊ ฮีชอืษณับ่อึ๋ ต๊ด่1ปื้บ่บ่บ่๒ ล๊พฮนี๊ นี๊!'บั้หุ่`|เเ; '=บ่อืหั้`ล็ฯ'กุ๊›:ญูรหึ'|ซุ่ฆ์ปุ๋ขุ่นี๊;›อี่|อืตั้`ปิ๊ธีวู'เมิ||ปุ๋ใ๖|ธธี`อุ่|จิขุ่ " โรุ่' ปุ๋ฆ จ5` `ด่ขุ่หึจิ๋วุ ต๊ญูปิ๊ ๗. ขุ่ทวบ่ษิ ห่`ว็งี่ขุ่.ขุ่ขุ่ฒณู ซ็รู่ตื่บ่บ่.อ่จุ๋฿}อ่ขุ่บ่บ่หิ่ จุ๋` ขิ(สื่บ่ล๊ย่ยิ่วุญิขุ่'ยุ่ปุ๋|ด่|บุ๊" ล๊บีเ'ขุ่ ญิ ทํ }ฟ้ หึ '›" 'ว` บิต บ่หึงื๖'เ)`!" ปั่ร์'.,.ล๊›1ด่บ่ถื่ ญิลบ่อืหบ่ธญู!ป๋ท{วณ์ตุ๊ริ๊จหล ปุ๋หึถ้โจฒ|`๖ปี้วู๊บด่บึ้ ทิงืด่` ขี บิต "บ่บ่ฒ` ตืขุ่ฒิพุหิงี้ฏ มั๊!จษฮ่บ่๖1฿ษัตั้บั้บุ๊'จู๋วุย๊ !ฒศเว|ใ!1ว๊ล๊ปั๊›บ่บ่ณยุ่ฟี่๖'ขุ่บ่ฒิ ญิบี้:1อื|ญัรึด่1ะ{ต๊บั้ว|ถรด่กั้` <ตื่ต `ขุ่๖สี่เบื้ ริอืฒิบึ้ด่๖'ด่หึวุ้ บุ๋ผุ้1ดื้หื่ฐ์ฒด่เบึ้|กื้.บ่บ่" จษษขุ่ม่ภี` !ขุ่ะทํรู๊)๖'ย่` ว็งี้ขึ้บ่ขีห่กุ่)ไปื ดี๋ย|บู๊ดี๊.ขุ่ฯปื้บ่บ่บ่ด วุษบ่บุ๊ปื้ มึ ดํตขุ่ หึจจี๋|' `|›ฒ).เมื้!ปี่ ฑ|ญิบ่ยุ่ขุ่1อืบ่บุ๊ด `จบ่ฒ "ขุ่ ลด าฒิขุ่ติ่ |กฒิา'|๗ ณิแฯบ่ฮจี้ขุ่ร๖าฑู!`1ปี้1๒ง๊ด่1กิ๊ปั๊ตื่บ่›ขผุ้ณิบ่ตี่ ธีฒณยุ่ฒ|ฒฒิฒ่ขีฒฒิ ปุ๋ฆ ด่!๖จี๋ '๖ล๊นื้ปี่ขุ่บ่หี่ชุ่ชื้ม็บ่ด จึณบ่บ่บ่ผุ้1อ็ผุ้บ่ด่|ฒิ'งี้บ่1ฮ่|บ่"` อื'เบี พ$โปื^ ^กกบอึ๋1 กื6๐๐ก 2002 | 9 ซ จร. "เ'1รึ วพี้ธีด่ษ'ธาบ่!สั้ `กขุ่|ญิ1เผุ้|กึ่บ่ด่บ่ย๊= จุ๋
 11. 11. ขุ่งื฿ตั้อืจุ๊ |.เปื่ย่ จ็'เฮ่.ตั้= าบ่ถี!' ด่ษ»ฟี่ว|ด่ด่(ซืบ่'ท'|หิ่ทํหขเวงี้ง๊ยุ่มื้รี้ณี ใ` ; :ด่ขูบีศึบ่ษ?!}!จจิ้ รื่บ่ธุวุ"ฒ1` อื อูงุบ่ฮี่.'๖าธีเ"บี่ ปั่อ่ค;ปิ้าษ' อิ๊สื้ ` นี๊ยัค่|กิ่บ่บ่๖1ว1จุรู๊หุ่บ่ล๊าอิ้บ่บ่บ่ย๊อิ๊ '- ` ปื่ขุ่`ผุ้'รื้"บ่๖รุ่ณิจ์ด่'ปื้' วี่" หึ' ปื่จงิ้';บ่ฏ์.ผุ้า`ว์ษายื่'ณับ่'กิบื่จ็เวู๊›รั่เ!`ปี้$ผุ้'ชุ่บืสี้ ร์ขุ่'ขุ่อ'ฒบี่ญัวั่ด่ จู๋ฉบ่!มุปุ๋!ปั้ 'ฯ:ขุ่ธีวุปุ๋รื้›ปุ๋ษิ" ญัปิ๊ปุ๋จํเขุ'บ่บ่'กี ช่` ' บ่ทืปี้บ่รู๊'ด่บ่ผุ้1เ`|} _ ก่วํกิ้ฆบ่ถื่ษิจ็ปี้ด่ปุ๋มุ่ชุ!' ' ริ้ทขี ใ` 'ตื่บึ้'ขุ่"กั้ปี้ล๊นู๋บี่ดื้วกี้บ่ปี้'ด่ ง้นู ` บ่ยุ่บ่|อื่!!บ่ขุ่กุ ตื่ฮ่ษปี๋' `หู่` เ 'ยุ่ด่›บ่ขุ่'!ล๊ยุ่ธ'ฉี่ จณันเจู๋บ่ชูเ'บ่ผุ้ว๊ 'ปื่' 'ขุ่_ `หุ่ ษิ' ` ยี่หึ !ปื้เว1พ็กิ่ผุ้ว๊ ขุ่ธูย่ผุ้บ่ยูว๖บ่๒ข็ หึ` `บี่๖บ่_|ผืกุหึษุพุข๖1ล๊}งุา|วว็ฮู้ป๋งั้ธ' ` บํ หึจ็ `ป๋ว๊ `รึธี ฝั ฑลป๋!สีฉบ่"กั้ซบุ๊ล๊ขุ่ผิบ่!ษิ'1โ ขุ่"_ม็` ` อื รุ่ฮ่ฒยุ่ร`ซ{จ|ยุ่บุ๊หิ!บ่๖ธี๒กั้ด่ธีว๊ 'เบ่!ษิญิบ่คําธยื่`วุ้จู๋ฟี่จ@บ่ยํ฿` ' เด่|ชุ่.ยุ่ชืว' จี๋งํษิณีว6' มื้ วษิงุฮับ่"!ธีป๋'านบ่บ่๖บี่สั้ ` หู่วื`จู๋ -'_ ` กุ่}”'ผุ้บ่กั้นู๋รื้ด่.}อืฉื'ด่›บี่จู๋!บ์วุ'กิ(จู๋คี่ เสื้'สํ`ขุ่` ขุ่ร๊', ฑิ วุ้" ฒ่_ `จุ๋ ฒ่พุ 'ด่ " สื้` ด่บ่ชุ่|๑ฮ่บ่ด่โฮ่ บี้ณิแวงี้ ` !ด่1ปื้ขุ่ขี้ถรวุบ่จ็ ฆัวผุ้ณีหึ อึ่ ยี่ปื่ฉื"บ่ผุ้'ปิ่พุขุ่ธ:ขุ่` บ่ลี่ธํจุขูตื้ว็ธุจู๋.1ปุ๋กิ่๒ะ'ลุ่งิ้ `ท๖บ่ญัปิ๊ยุ่`ฯ|ชุ่ฮ่ธู๖บ่จี้ด่ปิ๊ถ้บ่๖"บ่๖บ่ผุ้฿!;ฮ่! บู่สื้ฉื จี้ย่บีปี๋บ่๖บ่!ตื่`อืบ่'บ่จู๋รึหึญูยี่' จุ๊_`ฉุถี ' จู๋รุ่' จู๋ งุรู ' ยูรด่จี๋|๖หิ!!ขึ้จิ่ยัด่อื› ผุ้๖บ่!จุยุ่บ่บ่ฒิยุ่ธี›สั้วิ่ ถี จู` ถี 'บ่ว?.บ่บ่'รึขุ่'ปี๋ฆัวื!" ฆัวใ!อุ๊|`.:ล๊`ฮ่ผุ้จิ๊ `ฐ์ตื่฿ `ฐ์ ร์ขึ้'ผู้บ่กั้ชีขุ่บี่|ฒเ"ย่;อิ๋ฟื้ขุ่ผุ้ฐ์วบ่ผึ้'›ธี
 12. 12. ฟ$โ0^ ^กั้"บป์| ก๊8ก๐ก 2002 11 อื|ใ จู๋นี๊ร๊2' มึด่" |_จู๋ พั จู๋บีกี๊|กั้บี้ฐ์ |`_วั่' นี๊ารุ๊ |บี้'โโ|กึ่โ ท่หิ่จู๋โจู๋ปื่ริ้บี้"ฮู้ธี`_น๊งี้_โวู๊ ”บ่_ซู๊อืจู๋|กี๊บ่ภีงี้`ฐ์โบ่อิ๊ยี่ริ่ห่สื้ท่จู๋บ่ท่'รื่ใลุ้ให่รึโว็ รุ๊|ธีธิ์ ฆั โ ขุ่วุ้คี บ่ฌ!1บ่ตั้`อื|น๊ษษุ1บ่ขุ่'วุ้1ยุ."ธี ) ฮัขุ่บ่ตั้`1!ธบ่ณั!1บ่พั้ฟื้ย็ ฉื ฟั หึ” พื้ ' ' ๓บ่บ๊ ` `บ่ _จุ๋ _` ;ซํ` ยุ่บ่ญิคั้ยุ่ขี้ฮ` รี่ธ!ฒิบ่พุ หึ' ปุ๋ญิจูษยุ่ขื่บ่บ่บ่จุ๋บู๊บ่เบ่ผุ้จุ๋จุ๋บ่ฒณั สั้ หึ ขุ่ดี๊ปื'.'ขื่ขุ่”สื่ฒขุ่อู๋.ขุ่ขุ่.หี่๓คิ้ขุ่ฒขุ่ขุ่ภิชุ่1”ณั "ช๊ ' หึ ๓ฌช๓ฒิทู้บึ้ขุ่ณัษบุ๊อืตั้ บีบ่อื'ษ:ธีณัย๊|กิ่ด่`เฯอืลุ้งํรุ่โ|ธรึกั้`เรึ'1ร'กึ่"กิ่ขุ่ ตุ๋ริ้ อื ปุ่ * นิ /` `!ด่|฿บ่ฮึบื้สั้ ฒฌแฮ่มึ ` ` 'อื ไ'”ยี่ง๊ตั้”ปื่ ษัฑ'ขุ ` ฐีจุ๊ '!จ๊บุ๊บุ๊”ฒ๓บ่ฒบ่บุ๊คั่฿ฒษ ' ` ไ พี ซี สุ่' ` ตั้บุ๊บ่ยุ่ฌบ่บ่กงูฒบ่ฒณ!เเฌ๒!ฒปี้าเจน๊บ่|อืเ ' ศูบ่บ่บุ๊๒บ่บ่ฌวํบ่๓๒.จ๊ตูจุ๋` `!ฆปั๊!ธิ!๒&1บื่เ บุ๊เฆัขุ่ พู|อืบุ๊ฒิดิ ๒."ตั้๗ ` ` ชิ' ฉืตั้ณบ่ณบุ๊บ่บ่ฒงืผสื้บู๊บ่ฌ ` ขุ่ ` ขุ่ ;๖กั้ย่บ่ฒ›ปี้ทฌณับ่เจบ่คี้แขุ` ` `ฌบ่ฒ๓ป๋๓๓ จุ๋บุ๊บ่ษั ส ขุ่"ด่'จี้ด่๒"งูสั้ ญูตั้ยุ่ผุ้บึ้ขี่ หึ '”ษ|๒ขูวุจุ๋ ฿ทฒิหี่ " ฉื บ่ฒล๊บ่บ่จุ๋บ่บ่บ่หึ`ปิ่บ่เดจุ๋บ่ฒิบ่ฒฒขุ่ -ขุ่ตั้ตั้มึ'อุ๊ขุ่ณัขุ่๓รู่ตั้ขุ่ ปี๋` รื ฒตื้ฒล”า1หึบุ๊|บีบ่{จตั้!เยุ่หวุ้ธ!ฒถฮตั้บี' หึ ` งีรึบ่แบ่ณัษุบ่ธยุ่ยุ่฿ชุ่ ขื่ถีจู๋ ขึ้'ขุ่อืหึอืขุ่`ฉืฐ์ ผุ้มื้ขุ่พื้ติ์ ไ !ท่}อืตั้บ่ล๊ฌ บิบ่อิ่ญิบ่' ซี่'|ทื:ขุ่.บ่'ขุ่ศิบ่บ่ชบ่ตี อึ้'นคซ|บีบ่จุ๋เด่ธุปี่ข์บินี๊บ่บ่› ' วื ` รึป็ฮ่'ง้บี้ง๊ค่จ๊หึปื่งิ้โยี่๖ยื้!ยี่อื฿โฟื้" บ่ ปี้ยุ่บ่[ชุ่ต๊อู!ดํ ปี๋จท่บุ๊ท่!บ่บ่ บ่!` บ่1ญษุด่วุ ขื่ ”'ดืฮ่'รื่พึ อู๋ยี้ช็วณิจุขูธุย๓' " '!ฒบุ๊บ่!บ่ฒยุ่บ่บ่บ่หบ่ฒ1ต ' " `บ่๖'›ปื้ขุ่บ่บ่๖'บ่บ่๖ย่'ถิ่ว็จํบ่"ขุ่วิ้วจู๋ขุ่ปี้ภิห` บ่ฒิพ็ ตั้นี๊ขุ่ฒบ่ข|หนี๊ตั้บิ๊ ซ์|ฒิ` ปี้สื่บุ๊บ่ฒกุ๊ !|ฒิ|ธีบ่1}ษ บุ๊บ่ผุ้1รึขุ่๖เวู๊ บ่๖ษาล๊'.นี๊ขุ่'บื่ขุ่งิ้›บ่บ่ษ บ่อึ๋บ่` ด่๒จั้ษิ`ขุ่ฟื้เฉี่ น็1ถืคุ'
 13. 13. 12 | $ายบ'าบป5:ฮสั้วุ[] ส3กบจุ๊ 2545 วุ้ปิ๊ธุปี๊|มื้'สื้โด่ใรื้1|ฐี|จ็จี้'รุ๊' ริ้|ยี่จู๋จ๋ 'ห'จ๋รํ อุ่: 1 |'ขุ่ ธี|ป๋|ธิ์สี่'_' :ฒ่`; ฏ์|""ปิ๊" สั้ดั" `ธีอ่ถิ!1บ่?'บีชี่'||ปื`ฝึ|ท่ใ!|ฑี||บื|บ่โ`๖ธ์ใบ่โ๓!อ็:โฮี1ค่1ปี่ท่|๓1||'-|กั้ขุ่าป็!มื่'!' ด่บี้๒|บี|มึอื|ปื่นี๊ลึ่||เ:1ถคั้1บ่วุ้ ฟี่ปื่หึ๒บ่ฮุติ่บ่กื้ลิ๊บ่เตี๋ปิ่งี้ขุ่จุ๋บ่ขุปื่!ฒิบ่บ่บ่บุ๊รึต!หึ!จี๋นื้มิ้หึธีบั้ทษบ่บ่ฑ์บ่ขุ่๒ถิ!ชี้ฏธีต็บ่น๊อ|บ่|เดจุ๋ขุ่เตืบ่พึ่! ย๊ปุ๋ ช็บ่ชื้บึ้คมึ`บ่!ม๊ล` จล๊ตืบ่ตี่บ่ ฒ่ง้ขื่ด่บีบ่!๒อู๋ศุถีจ็สั้ห|บ่ล๊วุ!ฮี้ยุ่!ขุ่งุ `คี่คึบ่วิ`บ่ยุ่ฒิ!!ปี๋มิ้ยุ่!` หุ่บ่ย๊เขื่ด่บี;.บีนื้บ่ถ' :รั่จ็.ดี้ด่1งูภนี๊บ่นื้.)ณั วิ้ล่บื้น๊!ด่ขุ่ล๊ยํลิมื่ขุ่ษ์วู๊นื้ลิ้บึ้ปี๊ฐ์1ขุ่!ป์ยุ่ท่จั้ด่ `ขุ่ปื่ธ๒บ่ย๊ปี้ซ้วิ้ รึ“กุ่1ฮ่1ด่อื ขี้!เ๓ขุ่1ปิ๊ยุ่บื้ ธียุ่ทูหกั้ษบ่บ่บ่. ซึ้ขุ|สู่ขุณี` ยี่ยื่ยุ่ะ ง้ขื่ลทบ่ยุ่ย๊ยุ่ฒษ!๒สื้๓ธีซึ้บ่ขุ่ล๊บุ๊ขื่!|ขุ่ขุ่บ่ธ!ณิบ่บียื้ฉฒย๊บีธ` จุ๋ขุ่ขุ่ยื่คธีธยุขฮัฑิฉด ฒิหึส็จบ่1`|ถูซูยํบ่ยุ่ฮ่ญี่ น่ " ขุ่'ขุ่ปิ้฿฿น่วุ้ปื่บื้บี้!สี่ด่ญิอ่บ่ย๊จุ๋ฉี่ปั้|ปู่บื่งิ้!บีรุ๊บ่!!บ่!บู๊!ด่บ่บ่| รี่ธบ่หึ๒บ่บ่ขุ่ 'งิ้!นี้๖บ่ฮีณิตั้ซ๊`อื้ลิ้บั้ขุ่ท่รู๊วิ่ฬิด่ไ!฿1ยํฒิ฿!|ลิ่ขุ่฿!นิ้ท่บุ๊!| รา!ษบ่ฮู้ฒิยุ่หึต๊ญิย็บ่บ่บ่บ่ตษบ่บุ๊ขุ่บ่!ฒจู๋ด่ชน๊นื้` จื้!าบ่บษยิ้ ต๊'ซี้ต๊ท่บู๊ยุนี๊ท่ชุยุ่ฐีนี๊งิ้ธยุตึอืษมื้ลุขุ่พวุ`พึ่๖ขุ่ฒิธิ์|อื่บ่|ปื้|ผิฒิจ|บ่ตั้บ่นู้;|ขุ่ซึ้`หึบุ๊ป๋ย๊ปื้จิ้บ่นี้ค็!ฒรุ๊อืม็บ่บู๊หุ่ รุ๊คบ่อืบ่ยึบ่ฒด่กิ่ธน๊งํรู๊ข|ย๊บ่ด่ร'|บีมื้รู๊ตึรุ๊จบุ๊บ่บ่ธขึ้ปื่ธี!๒บีปื้ลิ๊ย็กิ่บ่ฒิ;1` ยํเ ดุธีน๊ ล๊วุมื้ข์`ฮี้ฮบ่ขุ่!;` จิ้ส|ณิยุ่นื้` :มงี้ข๒ธุลึน็ซจุ๋จบีหกิ งืรึก็ปุ๋คุ้จู1ฮ๊!ลิ๊บ่บ่` 'วุ้ซี้!บ่เปุ๋ฑิขุ่ปื้ด่ข๒ด่|บ่ท่จท่บิ๊!ฐ์บี่บ่บ่ฮ่ปี๊!ฒ่รุ๊ย๊ตฏ์ธญ์จี้ด่บ่ด่|ขุ่ถ้ถี๒1;กื้ยื้บึ้ ด่บ่ฑาจุ๋ฬขีหั้วุบ่นื่ท่1ข|ปุ๋ฒิ๓ย๊อขุ่อืฒิขุบ่!นี๊บีกี๊เบ่ฒบู๊ฝุ่ `ขุบ่ย;!วุบุ๊ล๊ณิพั้ มึธิยุ่บ่ขึ้วุบ่หึบ่ยื้ฐ์ยุ้ดฒ|บ่ซ`ฆัย๊1 ขื่ซึงืบี้บั้ฒบ่!เ วุบ่ยุ่บุ๊ทบีบ่ด่อืหู้:บ่ยุ่ล์หึ๒บ่ย๊ย๊ยุ่บ่บี้ตั้ญ์สบ่ภูด่ณั ปี๊ฎฒบ่บีบ่บ่บ่ถื!ล๊ด่บ่'. บ่อ่ยี้ผขีนิ้|สื่ต๊`|ปื้|ซีฒิ๓ขุ่ ไตั้"ซ`จุ๋ปื้|ขุ่ยิ้!|๑ขุ่ย๊ `ฉี่กืธีบ่ขุ่ บู๊ขุ่บ่นื้ศิบ่ฒง้ย๊ยจู๋บ่ปื่รู๊ชี้!จั้วบ่ด่ซี้ยุ่สี้` `!฿ฒิ!ชี้บิ้ห่บิ้สพ็ปื้อ็!ด่รุ๊ค฿|ย๊฿หิบ่อ็ด่บ่ย็บู๊อู๊|รู่ชื้ห็บุ๊|วู๊รู่!บ่บี้บี้!ปั๊ท่!งํยู่!ชื้อู๊!ท่ขุ่฿จ่เขุ่สุ่บ่บ่ฟิฮ็ดิ้ยิ่[ดบุ๊บึ!ขุ่ขุ่ลื่ยื่| ขุ่[ วู๊ฝ้ฑบ่บ่1 ม๊มั้รุ่ธ!'ด่ฒณั|บ่ขึ้ษิ๒บ่ปื้ฮิบ่นี๊!เ๓ 'เ ขุ่` ตู้ ชิ้ขํนี้ลื้ซ็ฉยํรูยุ่ธบ่ลี้๓ณิญิยุ่!ลี่฿!ด่" อืช็บ่ด่บ่อืแขุ่ห่ดํบ่จื้ธษศ3๒ส|บ่บ่จุ๋ฒิ1ขุ่ผุ้ไ๓|บ่ลี่ล๊ดลชุลิ่ปื้อิ้วิ้รุ๊จุ๋เปี้ฐ์'บีลเยํเดหุธีธี!ลุ้ธยุ่บีด่บ่บ่บ่บ่บ่ท็ปื่`บ่บ่มั๊บีบ่| ขุ่ยุ่จั้าอบ่กื้รู๊ปี๊รู๊ยุ่มั๊ทบ่ยุ่เดยํบ่ยุ่ฮ่ด่ลิ๊๓ฐปิ่บุ๊ตตี๋บ่บ่ษบ่บ่ขุ่ล๊๓นี๊๖บุ๊บ่ญ์{ดิ้ !บีฒชี่รวุบ่อืบ่ปื่บ่|ฉิบ่บ่บ่บุ๊บ่|ปื้ธบ่ปื้ตึาฆทูฮ่วุ้ บี”บิดี๊บ่ขุ่อิ๋๓ฒิขุ่ขุ่ขุ่จุ๋กี่บ่ขุ่จั้วี่กั้'ด่บ่บ่บ่ขุ่สื้วู๊จู๋วีฮี่พั้`› ลิ้บ่|๖ซู๊'ฮ่"ลิ้ษุ”"ปุ้ห็ขุ่ขุ่จ๊ บี«อุ๊.“ถ'ขุ่1นูร็- ผุ้ลิ้พั้ลิ้~บีฌ รี่ขุ่|บี่ข์ขุ่รื้` บืมื้ญูขุ่ร์`ษขุ่บุ๊ขุ่ข์๑ล๊พ็ดี๋`บุ๊ยิ่ปิ่บ่รู่ขุ่.ฮืยี่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่อ็๓ตึ๒ขุ่ญูขุ่ถีฌขุ่ขุ่กี๊๖ขุ่ย๊ซื้ขุ่ร์ด่บุ๊รู้` ๒ขุ่อืยุ้ซู๊ล๊.ขุ่ขุ่บุ๊ฮกึ๋ขุ่ขุ่ซี้ด่ษิขุ่นื้เขุ่ยี่` ขุ่ยุ่นี๊ขู่มื้ขุ่เรุ่ญ์!ฒ่ ลิชื้!ฒ่!อืษอืบ่!ฐินิ้ยุ่ขุ่ธํลปื่ปุ๋จั้"ณ์ยื้|บั้ ส่ ตั้บ่!ขุ่ขุ่!ธอี่?ธปื้บ่ยุ่!. !฿฿!คั้1บื่ซ๊|ตั้1ฒิโ!!ล๊!ห่อืสื้|ฮีท่!!` ขุ่ฆวุจี้` ฿1 รึ่รู๊บั้บ่บ่บุ๊฿|ยุ่ขื่บืบีบ่ฮฒิบ่อ้ซี้ขุ่จ๋ดี่ง้ ลุ้ คึขบ่ด1!บุ๊ธยุ่ธญัขี่ยุ่!ธขุ่เตืบืบี้ยุ่ริ้อุ่ ซื`ยุ่ศุขุ่;อี๊บ่บ่บ่บ่ขุ่ ฿ปื่!!` ง๊ยํฒบุ๊ขุ่ค่รู๊วู๊ตั้แต๊ฐิรด่`หึป์ธตื่มิ้!มั๊บ่บ่ยุ่ขุ่ฒิ`1บู๊บ่บุ๊ตู|ถื!ตั้ฒ่ ซื้ยุ่เฉยํบ่ยุ่ยุ่บ่อิ่๓เจ็ฮี!|ขุ่ยุ่ตี๋บ่` หู่น๊บ่!บึ้ญิดํ!ขี้อ่[ยี๖กื้รุ๊บ่ขุ่!วิเดํธีซ็บ่!|อิ่![๑นี๊บ่๓1ขุ่บ่งั้ปีจุ๋ชื้ อุ่ชี้ยื้!ฒย๊ย๊ ปี๊หีฝึบ่!บุ๊ยุ่ !บุ๊อ็บั้บ่ขุ่฿กึ๋บีถืยุ่ฒิยุ่๓บุ๊บีบึ้ขุ่บ่ต่บ่ตั้บ่นี้๖ขุ่ฒิจั้`บื้ฐ์บั้ยุ่เลั๊ ฮูบ่!ดํบุ๊บึ้บ่บ่1`บ่ชู้วถก้อิ๊ผดี๋มิ้ปั๊ทูกิ่จี้ งี้จั้`บ่ยุ่เด๒บ่!บ่บ่ลื่๓` ฐสั้บ่!ฌบ่บ่กิ่ฆฆนี๊จ็บ่ยุ่ขุ่ฒฒ`฿ยุ่1 จ็จ็ อุ่จุ๋!เฉหึบีหึบ่|ลิ้เคซืขุ่เ` ซืบ่ย็ณีดบุ๊เฑิคยุ่!;ษบ่บ่' ปิ่ธิยุ่เดิ้ยุ่1` ลุ้รุ้ยุ่บึ| ตั้ขุจู๋฿ บ่บ่ผื่ข็ขุ่ปี้หึ๒ห่ย๊บ่ด่ฑิบ่ยุ่ฒิยุ่ฒิบ่นี๊ขุ่เดึบิ้!๓ขิขุ่ยุ่บิบ่"` รึ| สี้`ขีด่' ขุ: ขุ่ลี่บ่ยุ่เตืยุ่เ` สื้ยี้ยุ่บื] $ขุขเ ลุ้ยี้บ่ถื่`฿บี|ปื้|ปิ้ธิ!๖ขุ่ ซ์บ่ขุ่บีบ่ขุ่รื้สู่ รุ่1 ลื้บ่ขุ่เหุ่ :พิ้ ธูบืกิ่ยุ่ฒิขุ่เว๊ ข์`บีชี่ว1อืบ่!ฒย็บ่ปั่คอ็' ' ทงี้บ่ขุ่ณับ่ยุ่มื้อู๊ฒิบ่อืบ่บ่บ่ฐ์` ฐ์,สบ่1บ่วุ้ ลี้บ่ยุ่ฮ่!ขุ่บ่ข1 "ขุ่ _ ณิ ' ยุ่ขุ่พีสี่1_ ซีสี่ จู๋ป๋.ส่ อืยุ่ล๊บ่บ่”ขุ่|บ่บ่ตั้บีฐี:บ่ฮุนี๊เค|บ่รี้จ็ตณิดเดบ่อิ่ธู๒บ่ขุ่ย์อบุ๊บุ๊บ่บ่บ่อู๊1ตึ ฑด๑”วุ้".บุ๊ขุ่ปืงืต๓ฒ่วู้ขุ่บ่ขุ่ฉี่คี่ บืยุ่ยุ่บู๊ธิ!บุ๊บ่ต ทํ, จ _' ญิสุ่ บึ้ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ผู'ขุ่ขุ่วู๊'ขํฒขุ่ขุ่๓บุ๊ขุ่'๒“ด.ขุ่ขุ่วุ้`ขุ่ขุ่ขุ่ณุ` จเยํ!ชุบ่นี๊ย๊ด่ขุ่สฒิคุ1จุ๋บ่!บีลฒบ่ด่น์ ยิ่ขุ่ถืขุ่ขุ่หี่ขุ่บือ็ขุ่ณัขุ่ขุ่งี่ขุ่ขุ่ขุ่.ขุ่ท็ญ์;'ขุ่อ็จ็บุ๊'ขุ่ต็ขุ่ตั้ขุ่ฉ้ปื่ขุ่จ์จู๋บี้ฮั'ฒรู๊ฐีขุ่ย์กั้ฮืยี้'วี่รู่ฒขุ่ขุ่ขุ่บ็ว็ขุ่ วุ้ขื่ยุ่เ` ขุ่ยื่ขุ่1` พื`ธีลื้ชื้ฑิบุ๊ธุยุ่ถลื่สบึ้ชุยํธีปี่บ่บ่พึ่จ์ย็หึแขี้ริ้ป้รุ้ศ์ ด์รุ้ มิ้ฉเรวั่ธี!เซึ้บ่!ธซซ`ธิยุ่จี้`
 14. 14. $"อี้ ขุ่ขุ่1บีโ||ธิ1มึมุ้1|จ็หึ||||ตั้|*`1ปืจ|!บ็๓ธํฮ่|บ็ส||ฝึจ|_|นี๊ใา'ายุ่กิ่"บ่บ่ลบ่|๒'"|ยุ่า |า'|กั้บ่นิ่ตั้''ผผุ้กิ่ใ' ปี๋ยื้!|จู๋ว|`บีเวม้ฐ์ณิ6ยี้!กิ่วิ้ฐี!ษ'ฆ๖`ฑณี|ยื้บือ็ณิจ!ยล๊นี้ง้ขุ่ยุ่จุ๋ขุ่|บ่ณัศบุ๊ปี๋อ|ยุ่บุ๊มั้ขี้!ฒ่รุ๊ย๊ฮจู๋ธ๒บุ๊อึ้ จี๋น้บ่ซ้|รื้ซล๊บ่ขุ่!นิ้`ธํ$อึ้บี้ดี๊`รึชื้มั๊'|฿ด่ขุ่กึ๋ใ|ฯ'บ่บ่บ่บี'เตั้|อืบ่ตี๋ปื้|บ่หเจงิ้ขุ่ขุ่๖ปั้เ$ฒบีขุ่ยยุ่ขุ่ดี๋บ่ฌ$อุ๊1ปั่ขุ่๓ฮิปุ๋จุ๋น๊นี๊ าบ่ขุ่ธจ็ธิ๓บ่เว1`บ่หั้ลี่กิ่จี๋`บ่จั๊ทหึ1จู๋เ!`ษิธ'บ่บ่ณีศุ!ธขุ่ธ;ฮั!ธ!ธบึ้ขื่บ่ปั๊ยํธฮ้;บ่ฒิบ่|!ด่!บ่ขุฒิฒิตื่อึ๋ฒิมั้ปิ๊ข์ตั้มื้ฐ์บั้ ววุ้`ขึ้"`าจ๋|าวุวุ อี้:"ท'=›บ่'1๖บ่1ปุ๋ าฉั;(ฆป์ ฆบ่..ฟุ้ อ่(จี้เแชุ่.บ่ขุ่ ผึ้งี่ขุ่าษบีป๋› ปิ๊บ่จุ๋อ็ด่หบ่ล๊ฑมื้|1หึฌณิด` วุฒิ!กษิเ`ขผื่อ็!ด่ขุ่ชุ่ณิ1ขุซุหึฮี้!ปื้นื้ต็าาตอึ๋าขุ่ ขื่ซ๊`บึ้รุ้นื้ปื่!ธ!ฒิบี่ฒิอืบุ๊บ่า`บ่ผูดี๋ย๊฿ฒิบ่า'พื้!บ่บ่า'ฒ ธี"ษษิ!ด่ฮึบี้ธิ์ยุ่5!อืยุ่า'บ่ขุ่!คี้มื้ยื้สื้ยุ่ฒย๊ย๊ยื้?[วุ` ขุ่ขุ่ฉน๊!ขุ่. `ปั๊บ่ด่ถีปี้นี๊บ๊ บ่ขุ่ย๊!ฒขุบ่เขี้ซ๊ฒิฐ์บูริ้` ล์ฟ่ตี๋|กาจ็1หึบ่ขุ่บี|ด่ล๊วุ!|!ถื่วุขุ่ ญ์` หู่!ปิ๊ฆปุ๋ หู่!บ่สื่บ่บ่บุ๊บ่บ่ฮัธุเศุ๒คิ้ปุ๊ครี่ ปื่บ่ถืถ` วิ้ตู่ป์บี้ยุ่ย่รู๊ฒผุ้ตื่บ่ขุ่บ็นี๊ฒิ[งิ้า รุ๊ด|อึ๋|บ่ขู่ธีดี๋รษบ่ช็บ่!ญิบ่ตขุ่บู๊1บุ๊!:๒ขุ่ จี้ขึ้ขุ่ซขุ่1ขุ่| ธีขุ่!เขุ่ล๊เ 5ตั้คิ้!บ่฿;บ่ลึ|อืทึ่ฑิลต๊บึ้`|ธาบ่ฌ;ย็บ่ยุ่บ่บ่า`ศหึตั้า '!ณัยุ่าฝั่บ่ฮ่ยุ่ถี่ยุ่บืษิ ยู_'1บ่1บ่'อืธบ่เขุ่ธิ์!เ จ1วุาขื่บ่ยุ่|จยิ้!ฒิ!บี1ญิบุ๊ชิ้:|ลึช๊ย๊ตั้ญูฮีอู๊ดี๋ จี้ล์.สบ่1ยํา งี้ยุ่บ่บ่เขุ่ห็เ ขีนี๊ใ|บ่บ่ตุ บ่๖บึ้ดี๋ชิ้ย๊ฒบ่บ่บ่บ่บุ๊บ่ป๊คา ง้วู๊ษษบ่วุดี๋ยื่;บ่ฮ่ฆเดยุ้ขุ่บ่รู๊จุ๋ตั้า`เฉบ่ฌบื้ตั้บุ๊ฝึตั้บั้เย็ธบ่อิ่!บีบ่ฮ่ย๊ซึ้รื้ฒิฮหึด่|ยุ่ย็จุ๋' 'ชุณั!จู๋`|ยา จ๋;ยื้บ่1ฮ่` จย่!เ`งี้!เ มิ้บ่บ่สฒิ!ฒ!ท่บ่ขุ่บุ๊ป๊อ฿!บ่เซึ้|ขุ่จรั่!นี๊฿|อืปื่ อี้ฒฆ์เ ฒทู: '!จุ๋ข็ซอ็ห่ฝึงืฟิฮั!บ่!กึ่เ!ขุ่บ่โ`สบุ๊ฮี้ดลี่ฝัอื้!ปั๊จี๊บ่สู่ลย๊2 ะ{ฟื่1บ่ตั้ขํบ่บ่จุ๋าวอธมั้ณิา บีอืจบ่บี้ษจู๋ต๊บ่บ่ปิ๊บุ๊า `๒กี๊ขุ่บืย๊ อิ๊_ฮ่1ด่1ฮ่ฝบูด่1ด่1บ่โ อืบ่!เ.บื้!เ ปื้ล็ทญัยุ่บุ๊|จู่ขุ่ยุ่ฒจื้วุตู้สบ่ณิเฒณัา`มึดจุ๋|เจฮ๊ธ|ย๊บ่!ยื้ฒิตั้า ปั้บ่ฒบ่บึ้ซ๊ธ์ผปี๋ถ้า รี่ธ”ฮัซเค|!บ่|บ่ยุ่ด่ฮ่บ่ส่ปี๊นิ้ศยื่๖฿บ่บุ๊ษนุ้วุด่ฌขุ่บี้เปั๊ยุ่นี๊ย๊ยี่ อี่..ฮบ่1ขุ่ขุ่ ขี้๒ฐิ๓จี่บ์ `ขุบ่!ฒิบ่บ่บีล!นี๊ ณิเซี้ญูบ่๒ล๊ฒ;บ่บ่{ช็บ่บ่ธีรึ[รี้บ่ขีสั้บั้ติถื่'ฮชุ่ญิธนู้วู๊น๊ด่บุ๊ฒิด[วุบ่ธฒิหชกึ๋หู้ 'ใตี๋1ยุ่ขํบ์ ปิ๊ยํบ่จุ๋รื้นี๊าม็เฆ่|ปื้' ชี้มิ้!สุ่บ่ปิ๊สตใ|ขุ่บู๊!ขุ่โรึท่!!` ง๊รู๊นื้บั้ขุ่|บ่ย๊ยิบ่บ่ฟิจ12บ่!บู๊!ณุ!จุ๋|ปั่ปื่สื้ขุ่หิจื้โ๑ชืฮ๊บ่บ๊ยํ|ฮีตั้ปั๊ขุ่บ่ปั๊!ฒิฮีม็ `| จณ` ผ็มิ้ขุ่ขุ่บ่าปิ๊ย๊ศุบุ๊ภถื่บุ๊ขุ่จูเขุบ่!ลุบ่บ่ธนี๊ฑฮ้;มซ๊ริ้๒ษุบ่บ่ฒบ่บ่ขุ|บ่จุ๋เดนี๊อืธ!เซุษฒ!บ่!า` เ๓คี่าพ็๒บ่บ่ฒิรุ่บ่ย๊|๓จุ๋`ขุ่ญิซั่ ซึ้ยุ่ธู`บ่เถูอื บู๊บ่ธีจุ๋พั้ฮเฉเปิ่ปี๋`บี|!๓ปื่ง้|5! ขุ่ขุ่ขุ่ค”ขุ่ขุ่นู้'บีบึ๖ขุ่ขุ่ห็ขี้ฒขุ่ริ่บ่.ขุ่บู๊ขุ่เซู๊วุ้รุ่ส็บุ๊มึปื้ขุ่ขุ่บืขุ่งขุ่ญิ๒คี้อุ๊กี่ปู้ ^บื้:|ถิ่|อ่|ญิขุ่!ขุ่฿ปี้ปื่บ่!ฎิบ่ลขุ่ขี้` ณั!บึ!ย่บุ๊บึตั้1ขุ่ฮ่!ด่!ฟ็อิ่จุ๋ญ์!ล๊อิ่บั๊ณ์ถกื้ฐ์บื่ตั้รู๊ขุ่ด่ด่ขิจุ๋อืจุ๋ ไขุ่ขุ่รุ๊ขื่บี๒บ่ยุ่แด่ฮ่ป้๖ทซ๊`1:|จุ๋บ่ฆัรธีขุ่บ่ซ็!บ่!๒|บืชั้ด|๑` 'ฮี ;ยี่ วุ้'ฮู้ขุ฿!จ็รลบ่บ่บุ๊ธบืตซึ่ย๊คี้ณุยํหี้฿ ` ปี๋๖ฒิซี้*บ่บ่เงื่ช็| ย๊0› ลิ้ยุ่บ่บ่เขุ่หึเ ใซึ้จธีธย|มุบ่1บ่วุลฆั'บีขุ่|ด่สล๊น้ซธด่บ่!๓ขูกิ่๒บุ๊|ด่ล๊วุ!า ขุ่มึย๊ขุ่ขุ่ณั1บ่บื้บี้ญับ่โ` จุ๋บ่|บ่สึบ่ยุ่ขุ่บีผุ้ยิ้!๒งิ้ยื้บ่บ่บ่บ่๒ธบิขื่ธยึคบ่๑ยุ่ะรี่ธบ่บ่ปืธิ!๖บึบื้ญูปี้บ่บ่ถื!น๊ขื่ด่จั้ปุ๋ยุ่นี๊บ่นู้ปุ๋พุ`บ่ด่ณั|ย๊บื|บ่ฒบ่!เขํอู๊บีญูขุ่ษบิ้บิยุ่นื้ขุ่ ฝ้ฟื้`สื่|ตึย๊ย๊' ปิ๊วุธีมั๊หึฉเฉรู๊`ปี๋บี้ใสี่ธชุ่บึ้รุ้ขุ่ลุบ่งี้`ฮี่บั้ยั้ลแจจุ๋บุ๊฿บ่บัชิ้บ่ปั๊ดยิ้!ลล๊ปี๊ฐ์ข็ษบ่บ่บ่บ่[ด่รู๊คั้บ่อ่ลมึ จ็ใ!1ง ขุ่ขุ่ขุ่ผู'มึ๒ม๊หู่ณีขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ล๊เ๑`ขุ่ขุ่ขุ่กั้ตั้ขุ่ขุ่'ยิ่พีฒขุ่จุ๊ฉัขุ่อี๊ย่ผุ้ติ์อื๖ช็มั๊จู๋ขุ่ชิ้ขุ่ขุ่บุ๊ฉ้ รทเฉบ่๖ฮ่รู๊ฮี้บ่บ่บิยิ`ธบืปุ๋ณักึ๋บ่ธิ์ธิปื้|ขุ่บ่!บ่บ่บี้ฐ์บั้บ่|บ่บ่บีบ่!ฒย๊ฒิฮบื่พื้วบ่บ่บ่ฬิฟื้ ปี๋ยี้!บี้กี๊ยี้ยุ่ขุ่ง้ขื่ขุ่า`ร!ฮ่บีคี้จ!ฮ่ซู๊ ยิ้!นิ้ย่บ่บ่ษันฒิซื่ฒิง้วู๊สื่ขุ่บ่ยุ่1ธป้ช็ขุ่อิ๋!หึะวุ้ธ!ฆฒิฒตั้เจี้ฉิซื่าษยุ่๖บุ๊บุ๊หค !มิ้ฌปั๊บ๊ปั๊ษ ขื่ยุ่บุ๊บ่ด่ท๒บ่บ่ปี๊รุ้ยํ ยิ` ธี!นี๊บ่บ่บ่บ่ด่ย็` อื` ง๊วู๊ษษธยุ่: ขุ่๓1จุ๋ขุ่”ขุ่'ขุ่ขุ่ตื้ร์ขุ่ขุขุ่ขุ่บี้ขุ่ขุ่.ขุ่บุ๊ขุ่๒ห็อื้วิ่ขุ่ณัขุ่บุ๊๒๒ล๊อี้ซิว๊ขุ่อุ๊` ย๊ฒย๊บ่ฮ่พุบ่ จ็เบ่ฒิด่มื้ ลี้บ่ยุ่ยุ่!บ่ธขเอ๖วู้ ฐ์าา ฟ็!บ่บํสั้ อื้ด่ขีซษข์เ จุ๋มื้ต๊บ่ต๊ธีขุ่ยุ่ล๊บ่ธยุ่ย้ผูบ่บ่บุ๊๒อื_บี้ยุขุ่ญูดบ่ยุ่บ่ชุยุ่ธุบ่จุ๋บ่ล๊ด อ่สี่ยุ่ขื่บ่บ่ปี่.ขณีขุ่!บุ๊ฮี้ด่บ่ท่อื!|เวู๊ขุ่{`บ่ยุ่!ขุ่ กิ่ฐี ง้วู๊ด่บ่ขุ่ยุ่นื้` จจั้ชิ้บ่บ่ลใณัฉี่ธบ่บ่!ย๊ขุ่อู๊5!บ่|ปื่บ่!ฒ!!หึปืตั้งิ้ตึล๊ นี้จ๊ณัผุ้ 'ย็นี๊` ธํ'สื้บ่ขุ่บีอืยุ่ฉี่ฉบ่!ย๊บ่บุ๊รุยุ่บ่บ่า`ถี!ย่รุ๊ย๊ธ!ต๊รปื้ยขุ่ฒิธบ่ธ!ขุ่ขุ่ย๊ช็ษจู๋ด่@ รึท่ษปื่1 ฒิ!ขุ่› รี่จ๊ป๋|บ่!ฆ์รุ๊จฌบ่ด่บ่ปื่ ฒิบ่บ่กิ่รื้ร ธิ์ปื่พู่รื้ บ่ยุ่บ่บ่ธีจุ๋บีดฮ่!::ตั่`บ่ยุ่ขุ่ขุ่ยุ่จบ่บู๊จา ยุ่฿ขื่คั้!บ่9าชิ้ศ!อุ๊กิ๊ธิ์จู๋เขุ่ขุ่พุขบึ้!ญินี๊บ่า`บุ๊|บุ๊สา จธยุ่ฌา แบื้จี๋'า !หิษั1จ์ขู่ลื้!ยัหซ"จื้ขุ่$บ่บ่บ่ขิตั้ปุ้ปืขุ่!ไ2ขุ่บ่ขุ่บี!ปิ๊!บ่บ่ขุ่!มึปื่บ่บ่ฒมอู๊อ่บุ๊ใ฿ดืบ่ปั๊!ปี๊ปี้บื่บุ๊บีโ จ็ปิต๊ `!ขาบ่ทจี๋ด่บ่บ่บ่อิ๊ป๋ขี้๖ธ์ขื่บ่ผุ้พ็หยุ่๒'ปี้ธ!อืขุ่ยุ่ขุ่บ่า`ฒโคุสู่ผุ้ายี่|อิด่ขุ่กู้ฒบ่บ่บ่ขุ่บึ้ย๊เคั้ย๊มั๊!น์ฌบ่ยุ่เ` รี่ล๊บ่ย็(สั้ล๊บ่ตั้ ล ง้วุธธีบ่!งํงี่ติ์ปื่;|`ซด่วบ่ง๊!ย่รู๊ฒ่ซืบ่บ่กั้ร็[ธีมื้ยี้!บึ้ชี้ฮัฮี่วุ}ย๊๒ตบ่บ่บ่อ่ฮ็ด่ฌบ่ล๊ซ๊๖พีขีรั้ตั้บี รุ่1 ฮี้รบ่!ฒิ`ฒตั้เติ๋ ด่มื่ตั้หิ่หึ]บ่ปื่คี่`ค็ฮ้ข์}ลิ้!!จช๊ป์รุ๊อุ๊งัอ่บ่บ่{โม๊ปิ้บี้ยีป๋ ะจ็ อ็ธเต็อด ฮิจ1บึบี้ยุ่ยุ่ตั้ ะ10ขุ่ ลี้ผุ้ยื้!฿ล๊1 ฝึ$โบิ^ ^กกบถื่| กั้ป๋1๐ถศ 2002 บ่ 13
 15. 15. 1น้1 | $าบบาบ}๖;บิ'บ่ใ ลรุ่][าบ 2545 {:ขุ่ปุ๋ ขุ่'-ฌ|ปืจ||!า-๓ธ|บีรื้:?-|บ่กิ'-1"-ฒ||ด่"!||บ่|บี|โ|_|นี๊เปิ่บ่ท")บีะรํ'ซ|บ่แร' ^ปุ่ป๋1ร'ยํบํน๊ง้`ปี้น๊'ง้น๊ปั๊รุ๊ยํ1'บี้'หืป๋ษั11น๊ธํทอ๋ป๊1สี่ปื วุา`๖จุ๋ขุ่บู๊!ล๊1บ่วุ฿บ่บีหึา อี่{วู๊หย๊ `เ|ปิ๊สิ้จ฿ฝึะซ'ารึณยํ|จืนั้`ภี!จ็บุ๊!`รุ่เด่|จว|=ษขุ่ธยุ่`รึขื่ฌ๖'บ่ `อืน๊ยึ!บ่สี่ฐิฒิยิบีโโทึ่ด่หึกืปั๊ขุ่!กืฝีขุ่บ่ห่ทึพีบ่มี่ท่บ่ซู๊บ่ดิ๊น่จุ๋฿เธี1บ่!จื้ยี่จ็`วืษัอ่ปิ้ฝันื่บ่กืจื้หุ้บ่ฆัธีปื่›! ด่เด่เฒ'ชิ้"ขื่ตื่'หู่”ยี่ ๓ ง บ่รั่าพ็ณิ!ลี่ชยูขุ่นี๊อ็ขุ่ขุ่ยุ่อ็!ยุ่อู้ยํบ่บ่บ่ขุ่บื้!เฒิา จ'ส่รู๊ชื้บ่ตั้ธ)ฮ่ค็'ธ:ด่ฒขุ่ชขเ›ปิ๊ฝึ› ๖ปี๊ต่ร'ร็บ่!` “บี "พ็ณิ||กี๊บ่ยุ่ปี้!ด่ ขุ่`นี๊บ่บ่หึจู๋ขุ่รุ่อ็ณัล๊'งืหืตั้หู้.วุ้`๓'บุ๊ขุ่.กึ่ถ์ด่ขุ่ฒิ.นื้ฉืขุ่บึ้บื่ขุ่๓วุ้กิ่งิ้`ขุ่ลุ่ขุ่ฑพั้ฐี๖ฌปี้.นี๊ธจุ๋;ยุ้ณุรั่ 'วุ บ่ปี๋'ขุ่'!บ่ริ้ ร':วุ้ `บ่ษุบุ๊ลอืสบื้๖วุฌดิ้!ทัมื้ชี้!เ ฆัซึ้วุยํ1ฮั่`บี1ปี้อื่!เ อิ๊!อิ่บั๊โฉืบืงี้!ตั้ซ็หิปิ๊ฒิ[ขุดี๋'จั่ฮิบ่บั้พื่`บึบึอึ้!น๊ขิปั๊บุ๊น็จี๊อ่฿บั๊ปั้ปื!ดิ้บุ๊ขั฿1!ฐิตั้ยํคั้อื 'ฐ์ต๊คา`บ่ด่'ล๊วู๊วู๊!ศบุ๊ฒิอึ้ ขุ่จุ๋นี้ฐ์นี๊ซึ้รู๊;ชี้เ๓ญ์`บ่!ธูล๊ธ๓ฑูด่บ่ขุ่”วั่๓นี๊รึบุ๊บ่ขุ่ตั้รุ!|ยุ่บุ๊ฌดึบ่น๊ติ๋เ;รี่ฆ์บิยุ่ณ์ฮ่`รึบ่!ดี๊` าซี้บ่ปัขุ่อุ๊บีา อึ๋ฉี่ปื้ร๊ จุ๋'ขุ่นี๊ขุ่ดื้ฐ์ขุ่ขุ่ขื่รู่ตั้ตี้บ่ณัขุ่กีขุ่ขุ่ขุ่ ธํ` จุ๋บ่ยุ่เ` `ช็ด่กิ๊ยี้ยิ้บ่ฐิปั๊อุ๊๒ดษ|ขุ่฿|ณิ!ณ์!ทฑิ|หฒิฒ่ จู๋อือ1ย่ผุ้ปิ้ยุ่ปี้มิ้ขุ่นื้ลั๊จู๋ส่บ่1ด่ด่ข็รู๊เซ๒ปี่จ์ ด่ขุ่หึฮี่บั้หี่จั๊ธีขุ่!บ่ส!ห่ปื้ขี!ท่!!:|บีดื้สขุ่ภิขุ่!ล๊ตั้ขุ่|บ่1อิ๊ปิ่ขุ่ญ์ค:๖ขุ่ยี่"มุ บั๊ฒฌธธผา `ถ์รุ๊'!ล๊ซึ้วุชูย๊ย๊ ยี่บ่จุ้ชื้ขา สั้ฑ|บั้ขุ่ขุ่ยํบ่เ๓บีอี้;วุยํติ๋ต` ซ์บ่ถืยํสั้ ซื”บ่ย็ฮี้บ่ย์ฑิฒบ่บ่า`ฒสฒิ๓เซ็ยุ่ขุ่!ขุ่บ่บ่!สบ่บ่!ฒขุด่า ๒ขุ่ย์ขุ่กีขุ่ฒิปื้ขุ่ขุ่อืยื่ กี รุ่อื!1บ่นี๊ธ!฿ปื่ขุ่!|ถืบ่บ่บ่ผฉี่บั๊ด่บ่บ่วุ๒อืงี้ริ่ธถื่ลย็!บ่ตบ่กี้ต๊จิ้!บ่บ่บ่ฒวู๊คเบ่ล๊!ผ็1|บีต๊อืบ่หึ๒|ปื้บ่ชี้:ป้รู๊!บั๊ ๆพุปิ๊อุ๊บ่ส๒'บีสู่บั้ณิยํจู๋บั้สยุ่ยุ่!ฮืบ่บ่ธย่ฒจูบ่ททด่|อืณุณูบ่ส๒1อ่กุ๊าธี!๒บ่ญ้1จ๋ขี้ยุ่ขุ่ฒิย๊[`.บ่มี!พั้ ;สั้ขี้ดู!บ่ยุ่จั้ม็บื้บี้ รุ่บ่' `ดี .บ่ "บ่.สี่ฑิ สุ่ขุ่ตั้หึขื่ขุ่"-` ` ` . ขุ่ขุ่บืฌขุ่ธีบ่|ขุ่ขุ่!บ่!เตึยํบ่ขุ่ยื้อ่฿นี๊๖ด่ฑี ฒิยื้ะกี๊บ่ณัอึ๋ทู้า ทํฒบั๊รู๊๑ฒิคทาวุข์ธี!฿ตั้าจ็1ด่บั้สุบ่า`สฒิ`ล๊บุ๊1` รุบ่๒ษิ1คบ่ถืปื้} ขุ่บืล๊ภูตบุ๊ตี๋บ่ซ๊ฉุบ่บ่ย๊ปั๊ย๊ฑิ ขุ่ |ญี่บุ๊อั้บ่ขึ้`กึ๋บ่ฒด่ป๊คธธ!บ่บ่ฒขุ่ธบ่ฎขุย๊บ่๒หึอุ๊ธ์ด่สุ่บ่จ็ฒตั้สี้อย๊บ่บ่!ฒถุบ่หั้วุ สั้ฮิบ่ด่บี้จุ๋ษฮัยุ่เขื่฿ขุ่บ่คํบุ๊อุคิ้บ่บืฮัตั้ตีฮับ่บ่บ่ด่ขุ่รึฐ์ฒิบีหึปิ๊ สยํ` ลุ้`รู๊ข|อ่|บ่!อื|ส๒อุ๊อนื่' ซื`|ถืยํ› รุ๊ถบ่สู่บ่บ่ทปื่ท่ชู้!กี่มึอู๊!ชื้ซึ้บุ๊ขุ่อู้ฮี้ย๊จ็วุท5นี๊`บ่ญจุ๋นี้นิ้ซี้!ถิบ่าด่ยี่ งั้ปี่ฐ์ขุ่อืบ่?สผูฒเยุ่ขุ่บ็ลิ้๓ตั้1เร!ยื้บ่บุ๊าวุธ|ด่จบิตั้บืยั้1!ขุ่ปี๊ธ์ฒิซาเต๊วุ จ็!ลี้ธยื้ปี้บ่|าสี่ล๊บ่ธุฆธบีธ่บู๊ฉอิ้ยุด่รุ๊อบุ๊บุ๊บ่ฒล๊๓บ๊ `ขุ่มื่ ขุ่ขุ่ ขุ่วิ้_ .บํ 'ขุ่_ งั ชั' มื่ ` ตั้ปิ่!ดืบ่บ่!ตุ๊ณุบ่วุจูปุ๋าขื่ธ฿ด๒ขุ่าต๊น๊รหึฌบ่บืปื่จ!บุ๊ย๊:บ่ผิ๑๓บ่ชืสู่!ปี้ปั้ขุ่ฮ่!ญิลิา`บ่บ่ษปิ`าวุก้๒|อี่า บ่฿น๊คาด่บ่ด่า ง `ย๊บ่'อื่งี้ยุ่ขุ่บ่บ่ศ!สีใ ย่ย๊ญี่ขุ่ภิย๊ณิวุ฿|ดี๋อืดี๊งี้บ่ซื่เสบ่จ็๓ช์ล๊บ่ดิ้ขุ่เ` บ่คงี้!ปิ๊ขุ่า รุ่กิ่ด่ธู”ฒสู่!อิ๊!กิ่รู่อุ๊ณุป๋๒บ่จี้`ฬิขุ่หี่ขุ่๒ย๊บ่หึสึซ!กื้บ่!ฒิดื้กี่บ่บ่หึตั้ซาบ่จุ๋เจ๒บ่!หิ่บุ๊บุ๊บุ๊เฉาวุาจี๋ขุ่!ณิด่บุ๊?ฒ1บุ๊บีเศหึา`ต` " รื่ พุ ฉื ภี'ขุ่' ง *อื » ยืดี้ ง้› าใ คุ้1ขุ่บือ็ณิ!ยุ่อื อู้จื้กั้ขุ่๓ธยํ๒"เฒิ!ปิ๊ฮับ่บุ๊ขุ่ตั้|วุะจี๊ร฿!ขีนี๊บ่บ่ยุ่บ่กึ๋บ่ต|ปื้บ่บ่อื๓ลหึ{คญ่ด่ญิ!ญูบ่เขิ` `ปี๋อู๊ยื้|บ่ตั้กิลุฑิล๊}จี้พื้ ชิ้ฐ์ชี้ถิบ่ย๊ฒขี้ขุ่บึ้ล๊ขึ้ผูฒ่ รูจูรู่ทุฌ อี่{วุบุ๊ษค่า ว๊!เต๊฿ยุ่ฮั่ษา `ปื้จ็ขุ่เติ๋!!ขุ่ ธียุ่๒บ่บ่กึ๋วุ้บ่บ่กั้' ท่"ผุ้า จู๋ รึ' ใอ็!คิ้บั้บ่ยิ้บ่า"ตั้ขีขุ่ซู๊ย๊ ร้จี๊!บุ๊นี๊สุยํ อู๊!ปื้ญิอษ|!ปื่|วู๊' ต่งื่`ฒ่)ธํอู๋?บ่;อึ๋`บุ๊ญูบ่บ่ซึ้` ' ยี่ ขุ่' งตั้บ่ธํน๊บ่;ต๊หด่อุ่อี่?ขื่”หพื้ ยี่ "`ขุ่ ชู ` ` ง จ๋ - งื ยุ่ณับึ้ยขค็บ๋รู๊!ขุ่รู๊บี่ :รู๊!ล๊บ่วั่ฒผิสึอู๋ด่1ยํปื่!อิ๊บั้จ๋ ทํ ป `ยุ่มั๊านื่ปิ๊วธขทมื้1 ยั้ย็ผุ้มื้ธฒิบั้บี้บู๊ตั้?ขุ่ล๊อิ๊ฒิ|อุ๊เ ต๊ล๊จี๋ปิ๊ษิรึษุปั่ษ฿วุธีรบึ้ปี้ธนี๊จุ๋ปื่พั้

×