Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSTDA Annual Report-1999

290 views

Published on

รายงานประจำปี สวทช. พ.ศ. 2542, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
NSTDA: National Science and Technology Development Agency, Annual Report 1999

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NSTDA Annual Report-1999

 1. 1. ฉื`!อ่ขุ่'หู่1![บึ๒`ฮ๊ฮู้`ปี่ว์ ฐ์อ็ขุ่ขื่นี๊ฐ์ขื่ รื` จู๋ฐ์บ่|บ่|บ่นี๊| รึ(ขื่,บ่.บ่ภ์นี๊อุ่ จ๋ษะอู๊แบึ้ ใ รํ| ขุ่ก์ } ซี - บี้` กึ๋ งู ยั่_ปุ่ 2 มุ่จี้จ็จ๋|าด่อี๊ขุ่"|จ๋จู๋จู๋||ทปุ๋น้|รํด่จ๋บั๊รุ่ษอืธี^ปื่ดื้ญ์ด่ล๊|๗บ่บุ๊เ:|}"|ยี่บ่โ`จู๋_ฮ่ซ๊ฒิ|ธีรื่ใ๖'บีข์"ต เ`ะปั๊ษิฒ฿ ปัณิฒแอื รบ|ชุ่จ็ `บ่อี่มุ่ขุ่|บ่เ'11ฐ์ธู}!' รู๊1นฮฝไขุ่1รู่บ่`|บ่1จุ๋' มื้ษ|ย๊บ่เฉุรุธีจ๋
 2. 2. ธีช6๐บบ่ท่ง6 8แ๓๓๐พุ โ|1อขุ่อบ่าอ่'5 ฟือเด่๐|อ1 $(1อ'าบีธี อ|าย่ โ6(ภิก๐|๐จ๊ ปื6ปุ๋อ1๐ชู๓อก ^อือก(งู (ฟื$โบิ^) ฮ๊๒ นี๊ด่›|อ๒115|าบิกุ่ ๒งู 1119 $(ธิ9ก(6 อ|]ป่ โ6ข์|1|๐1๐อื' ปื9พุ6|๐อู๓6บ่1เ ^([ขุ่ ฮ๊.บิ๊. 2534 (^.๐' บ่99) '11|1 |า9 1ไใปิ้55ข็0|า ๐|` 5บชูอู๐ธท่กอิ๊ ธ666ฮ๊[เ'ภิ' ยี่ธีขุ61๐จู|ทธีกเ อกยี่ อกอื1กอ6ธ1กอิ๊ (ธีบิ&อ็) บึก ะ(1(`|า|.ธิกิ( ก|1(อ(`|วุก๐|()อิ๊1(อ|ลธอย๊5 (ธด่บิ(ล1 [๐ ธภิรู๊ (๐บก[รึงู'5 ถ่จี้มุ่6|๐ชู๓ธีก[' ปืกยี่6ธ ฟื$โปืณั บกา๒|'เด่11อ ลเ`(ด่ |ธธีธี |าย๊(รู๊01าอ| ['อ5ธีฮ๊น๊ภิ (6|วเ6ซํ5 : ๐6กธี{บื้( ย็กฐี1ก66ซํท่กอิ๊ อกอ่ ฮ๊10{6(ปั๊ก๐บ่๐ฆ (฿[๐โย๊บี้)ขุ่ ปั๊ห่฿[อ[ อ1อ่ ถ้โล๊[อธ1อ1 โษิ(|า|10|0ธี" (ภิดี๊โฮ๊๐)' อกบื่ ฮึ16([[๐กบึ(5 อกถ่ ๐๐ณถบ[6ธ โ0(`}า1010นู (ฟืฮ๊๐โปิ๊๐›- |ก 1999`1|าษิป์|บ่1ฎอ(เ ๐{`1997 6(๐บ่า๐ก1บื( (เจ๋ข์515 5[บื|| ธ8๓อ1ก6ปื่'ธี5ซูธี(ป์อ|1งูปื้ก 5กาอ11 อกบี่ |1า6(น่ท่เ1|า1-ษ11๑(ท่ 6|[(วุ้|ด่อู1“บิ$65 ($ถ้ใฮ๊) '}1(ภิ ล:ษิ [อฐย๊ธบี่6อ่ 85 [1าอ ก8ฯ กิ๐อูอื ๐ซ์{ปิ้6 (0บก[ณุ โก (๐ก_]บ1าเ[บึ๐| 'ท่[!1 ฎ|0๖ล|12ลธี๐|า' ฟื5โบิ^ ธ6('0อิ๊กธิ26ปื่ [ใ8 1า6(655ปิ้[งู ขุ่๐ 5แอูชู0ธ{ 8กยี่ อูปื่๐|'ร|๐[ะ 5เใบึ0ก(0 ย๊1า(| [0ธ|าก๐|0๓' กุ่6'6|๐กู๓อก[ น๊โ อ ภิ0115[ธิ( พองู 2 5[[ดํกฐ[ปั๊า6กโบ่วอิ๊ {ปี้6 [เ"บนื่ธ(ภิ อกปื่ กุ่อ'6|๐ถู111อ|าเ 1)อ5ธิ์" }วุเ|1กั้อ|บ่ |650บวั(ธํ ถ่ธี'6|๐ขู๓ธีก[' !8(1าก๐1๐ฏ อ่ท่ซ์โบ51๐ก` 3กอ่ 1กโ|`ฮ๊จ็ธ|-| 1๔ [เบ่[`(' (1(''บ่'1๐หึ|1า61า[สุ่ 8|'๐กถู1ท๐กท่ก9 !หอ มึอธ6๐|๐ท ๐กถ่ ปือง6|๐ถ๓6ก| 8๐8๐ ๙ง้โ ปื|. เ|ธ๐เ|อื|1 1!ธิ์` |}ธธิ์'6 ฟือ[1๐|1อ1 ๐ธี1[9฿' งับกยี่9กุ่ อ [๐[อ1 ๐บ๊216 ถูธ๐]จ็([5 บึก [1าษิ ฎธ1"อ1เด่ ยื่|ป่ ฮู1๖|1(` ษี6([0โ$' ขุ่ก|ถ1อ'า'อ|[6ปื่ 106 ธิ'า-๒๐เบ่56 อูธฮุ]ฮื([5. อกอ่ (๐11อ๖๐ข์อื!6ถ่ ท'1[บี้ เปัษ สู่)รึ1'อเเอี้ ล11ป อูเ11)|จู๋( 5ธี([๐ธ5 บึ11 49 ซูธถุ]6(5' บ๊|า 1999 [|าอธค มุ่ย1'6 40 รเ|((ธี55โแ|บ่งู อฮูอู!16อ่ ฎ{เ)](`( [ษ ๐กเจี๋|คุ้[ธํ(1 [›งู ฟื$โบิ^ อ|(] บ|า1"6[511บึ65` 15 อูธ๐]6(15 บึก (๐ฌ1ก6ธธ1ส1บ์2อธปิ๊๐|1 อ!วยี่ 25 อูฑจู๋กธ[$ ษิ'า บุ1๒|1(' 1)(จี้1ะ`บิ1ขุ่ โภิธี ๐[}1อธ 62 ชูธ0รู่8ลิ[5 ไ`เกกุ่จี้ถ่ ย๊|อ่ (๐|บ่อ๖0ธอ[ออ่ หฟ้1[๖ ถูธข์'ยื่|๐ 5กู้'เ'|กธ (`1'0 1เ)[ล|1สื้จ๋(()|||า|มิ้ด่ธ(บือ|บื29บี่' [ชา ส(1ยี่ป๋ขุ่๐|ขุ่ [ภิธีธ6 'ธี1'9 34 ชูธ0[0{จุ'อู65 อกถ่ 14 {)จ็ด่เธี[! |1|1|ธู5]เ1(|อิ๊0(ชิ 1๐ !วอ เ'เ)ก1ก6[(ธิอ||งู '1อ๖ห่6 ฮ๊|ปี่ 324 อูบบิ|ธี('ฮ๊[ข็๐ก5' ๐ธี ฉี่ปับิ(|า 27 'เด่ธ<' ถูบ๖|1รภิเ`(ด่ ธิ| บิ|วุ฿`ธ11อ{10|าอ1]๐เ|ธ11ฮ๊|›ขุ่ `|าขุ่(จ๋|1 'อ฿ ((›|51อ่9ซํธีอ่ 35 (๐'ขุ่บ่ขุ่'ขุ่๒แ[1๐กล๊ [๐ [1เเขุ่ ห1บ่๐"|ย็'ปฎ6 ๒ฮึอุ้ขุ่ซี โ0[ โน่าอจู๋1อื|า(วํ' พแ๓๐ก ผิ๑ล๊๐บ|๐๐ บิอฯ6|๐๐๓6กใ ฟืง๊โโ›^ บิกาถ1ธี|ก611[6ป |1ย๊วุ|)นื่ ฐ)|'(›]ธี(ยี่15 บึ!า ๐[ถ่ธี|` [0 5ขุ่ธ6|อิ๊[|า6|า ๖๐เ๖ 1116 ถุเ1อบ่1[งู ลก(1 เฐเบ่อ||ฮ่11งู ()บ์ $งิปิ๊฿|ใ(ธี ล1ย่ [('จิไ||1น่)ป้()อิ๊)' อูจี้[$๐|า|า6|ขุ่ ธอ|]อิ๊ปิกอิ๊ โ|๐|ก 59|1บึ๐1' 1`อ5ฮือธ(ภิอธ 1`เฉื11()จี๋อื}1ยู๖ 1๐ $6(`01|ปี่8บั)' $[|ถ่61า[ล๊ $(|า๐|อธ51า1อู5. 111 1999, 1998 5(งัา๐บ่อธ5}า1ชู$ '6[6 ล๊'รั่|1ด่(}6(1. บืบย๊ [() {1า6 อ่ผูถู|`6( ข์อื!1อ1า ๐โ 1!วอ โภิอปื ฮ๊ถื่}า. 1๒8 |าบบ่]า๖อซํ ๑ซ์ $(ภิ๐1อธ5ภิ1ถ5 [0 5[แถ่)' ล|)|`(›ธิ์|ถ่ ปย5 | 8เฐ์1ญ์6(1 อ|า(| ฟื$โปื^ |าอบี่ 11) อ(|]เ1${ 113 บี๐|ช๊()' [๐ อห'อ|'(ป๋ 11าหึ)['อ อิ๊|`อก$ 1๐ อิ๊|`อบี่บอ10 5แ(1(ขื่|า5 ขุ่เ› ษ[เ1(|)'1ก('กิ|1ชู ฟัอืโปืน่ชื้ ย๊|5() ขุ่|1[1ล6(|อ]แ1าซิ๐|- $('บึ(`|1(6 โบี16|า[ ?1'๐]6(ธ [๐ |1บ|'[บ[9 1กั้|(ฟื้[บ่[6(1 งู(›เ1||า 1ก 5(จู๋(ด่1า(9 [(› (`||||อ|(6 {น่าธี1[ 5(1(`ก[บึธีธี( ย๊๖11ท่ใขุ่65ขี่ ^ดํ๓|กด่ฮ่บุ๊๐ยูอูกุ' ?|๐กกบ่กถู ๐"ตึ |กุ๒บ่๓ฐยํ[๐กหุ่5ยํบ่ฯฮ่๐9$ ษุ9 |97.ซู๊ (20.5%) ฐีบ่ยํก๐๐ หึง'นิ ขุ่ด่ 12'งิ ๓ (|ขุ่งิ%) $ผูฐีรู่ฐ[กุ๊๐|บ่ฮู[ธู ขุ่| 1๗.เ ๓ (|7.2%) หิปื&ย๊ 5บธูจู๐บ่|ดํบี 1๐ ?1|ง๐|ฮ่ ดํกุฮุ ฿แ๖||ฮู ษุ;ใ๐บ่ธุ_ ด่สี่ 4ไ0กุ่5 ฌ (มึ`5%) ฐีริ้ ขุ่บ่'๐บ๙ห 0สู่ฯฐีฌด่ปื่จู๋ ขุ่ 5? ต (ยํ ขุ่) |กั้ทดํบห ขุ่ดํด่! ยํกุบึ ตั้บ่ง|ยํผ ยํ! |ฮี้ถี9.2 ถู (]2'เฮี้)
 3. 3. จ๋'๐ย๊`หู่:=|นู้`|เ` งํม๊ ขุ่ |`สู่จุขุ่อิ๊วี่ อื 1ฎ์'รั้สื้อู๋} ธีวู๊ขุ่ {งี้'[ขุ่!`1ฐิ'ล๊ฐีรู่ธิ์ยี่:ะวิ้ปุ๋:ยื้จี้"วุเ:ขุ่'อุ่ รูบ่ยุ่.|กืงุฮืวุ" ธุ์มั๊อุ่ฒ่ ฐ์บื่ด์!กุ่ด่สุ่งั1'บืบ่ห่"ย๊|บ่ย่1ด่`ซู๊|`ล็!'บีรึกั้อื` "ซวธี1ธูขี)ข์'ย1บึ้ปื่อี้บี!ด่จ๋ ยิบ๊ขุ่สุ่ขุ่ยื้ไย่฿บึ้อ่'บ่฿ย่ขุ่ขุ่ไบี้น่ขุ่เ(ซ๊฿1'ด่ปืยงี้บี1มึ)ไบ่ขื่อี่ฒิ'บ่ษั1บืช๊{จปื่ทั้ค็ขุ่บี!ษุขุ่5!ปับ่ซึขุ่฿ใขุ่ขุ่บ่โจร็1ฮ่บู๊ขุ่มั๊จขุ่!ย่บ่ขึ้ดื'ฒ่มู่๓มู่ตุ๋ขู่รู่รู่ปั้ปี้บู๊ขุ่ขุ่บ่ชุ่ปั้ดํษุงีอืฮู1จ|` ดี๊บ่บ่เบ่ด่บ่บ์อี้ ปื้เขุ่ลื้บี่ซ่บ่ปี๊บ่!รื้ณิ๑๑ด่เถู[ซขุ่ม่บ่บ่1บ่ยุ่บ่บ่ธ1ดื้จฮ่)บู๊ยี่ขุ่ธิ์ 1ภิปี้จุ๋!บุ๊1สื้ธบิ฿ปี่ต๊บ่บ่บ่1ชุ่ยุ้อึ๋ธุ์ฮ้11กุ่ขุ่ชุบ่สิ้บ่บ่฿฿ขู่ชุ่ปิ๊ตู้สั้ ถ่ดี๋บี้฿ขุ1๑บึบ๊!1ขุ่บ็มึบ่ขุ่ขุ่ขุ่บ่1บ่ขุ่ยํปื้ด่ขื่บุ๊ญ้บิ้1ฆ่฿ห่บื้เ(ดํขุ่น่1ก๊ก๊อึ๋ปี่อื ดิ์บ่ษุษอี๊คับ่บ่กั้แหึบ่ธ์มู่บ่บ่ณัซบ่ยุ่เย็ฌยุธีบีเธ์ปู้สึ!ขุ่ชุ่เเจ็!สื้ธธูจฮ่ธยื้ถู ' 1 ธี ยี่ ขุ ฉื อิ่รึ่ ' ขุ่ 1 -ฉื ร ! ',ฟี่ รุ ' ` ด ขุ่. ' นู ' ' 1' ` `มื้ ` บ่ กุ่ บ ๕ ศ จู๋' นิ 'ณี " ' งํ' -"_โ ปั้`รี่ขื่ . ธี ' ' ปิ้ ' ' | บํ จั๊ ด่ -" ` หึ หึ ษ์ เ .จ็ป๋ ` ' บํ ' ฐี ฬิ'บี้'ขื่ หึ - ' `-ร'จี๋ร็ ปุ๋ขุ่`ขื่อิ๊หึ ` ' 'ฮี ;ฐ์ธี'นี้จั ร็` " . บ่ ไ ะ " บ่ฮี่ธธบุจ็`นั้ชุ่'๒`บ่[ย็ฒ=บี1|.|๒)`หู่ญิอี่เ!อืสั้ "ธวษิชรุ๊ช์ ธด่'บิ1รปื่ฐ์ธุ1" ปี้฿!ย๊ขุ่บั๊1วุแจุ๋เ1ขุ่!จบ่บ่บ่ฮณิจ๊๒ฝุ่!บื฿ญัจบ่!ยี่ฮ่๒฿ธ`ขุ่ฒย๊บ่งัย๊ฐ์มื้ย้!ขุ่ขู่บ่๖ปื่ตืยุ่ญ์. อิ้ษเขื่รื้หี่รู๊|จฮัธ!เอุ้ยิ้รี่อู๊ฆ่ยํ ! ปิ๊ชี้จิษุตึ! ปั่ฐ์ขุ่ขุ่.ขุ่ขุ่จุ๊ปื่ยึขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่บี่บุ๊ขุ่อืขุ่.ษปิ่บ่ฒขุ่ขุ่ขุ่ซู๊นี้ฮั[บืขุ่ล่๖บ่บ่งิ้ขุ่นื้. 'ปั้ขั้บ่ธกี้บ่1อี๊บ่บ่ถื่บ่ขุ่ธี"ยี่รุ๊ด1วู๊1ย๊ขุ่ปื่ฒบ่บ่๖จ์ปื่อู๋ซู๊บ่!ย่1{ฒฮุญิช์ฏ์นี๊นี้ต๊นื้` ` บึจิ๊บ่บ่ฟังบ่บู๊ "วบ่บ่บ่!บ่ข์'บุ๊ใบ่'อืวุเฟ็“' หึ฿บู๊บ่บ่ฮุณิปี๋๖!๖ขุบ่๖หดี! ลุ้มั๊ณิบ่ปี๋ริ้!เซุบ่!ย่บุ๊$วุ!› จขุ่บ่ปิ๊!จุ๋ฝืดคี้พื้ตั้1 เบืลี่จุ๋จุขุ่บ่ธอืญิ)จุ๋ธุย็รู๊!บ่ฮืธ!| ณิ1ญิ!ฒิ'ตื้เซึ้1ปื้เจบ่บ่฿!๒เอซบ่ยุ่เ ฉบ่บ่ย็!เล๊ปี๊อ่บิ ปี๋บิ้สูทูฆงูขุ่ |ลี้฿ดบ่บ่฿!๓บ่!เจู๋๒ธ!' จุ๋นี้ตั้฿![พ็1หึลผดื้ธี!เจ๖บ่บ่บ่ล๊ขุขุ่คี้บ่{จขุ่บ่ธี!15รู่ฮี้อืบ่!ขุ่ขุ่5!นิ้ธ๒1ย์ธบุ๊๒1ขื่1!หึ฿ขุอืบีผุ้ทูบ่ยํนิ้บี้ ' ' หิ งั `งี้ ย่ . ` . :อิ๊ขุ`ป๋ช้` ` ขุ่'.ขุ่'วู๊จู๋;'.'อิ๋'บ่'ฟ้' `ฉ้เฑีบ่!ตั้บ่ณุ อู๊เด฿!|รึ฿1ยุ่ขุ่1ฉฒิ฿!`บ่ธปื่๓!บ่!ยุ่ฌธี!บีบ่บ่บ่|รู๊บ่บ่บ่บ่บ่บ่อืบ่!บี1บ่น่ฮัสื้!ฮู1ฎ์ล๊ตึ› ' จู๋จู๋ผุ้ หึ "` ` ' ' อื ` ` จ๋› ฮ่รี๊ จี๋" ถี งุ ถี ขุ่ค่หษหี้'('ธีหเ'ถั่ธี"๖'บีขุ่๒.บ่บ่›)อี้'”'บิ'[หึ1ษิขึ้เหึกบีขุ่นี๊"ห'บ่ต๊บ่ผโขหี้๖”เบ็”;มึยี่จ๋ หีด่` '1ขินวูขีซฟ์อื้น่ป๋ส็มุ้ใ"' "วุ้ """"" " หึ ณั ' หึ' ' อื- ด่ ' ด่ "' ' ด่' ' ' ' ' อื ด่` จิงื่ขุ่ซขุ่๒'ษปิ๊ด่ด่บ่บ่!ย่ปุ้ช์»ด่"'หีบ่ปี้'รู่บ์ -'ธี!'ฉืนื้ผุ้ษ'ข์ช์ยํจู๋บ่ค็ส่ฐ์'จี้ ดี๋ด่'ธีบิ้ล๊ฉื โด่รึล๊ชิ้ยี่1ฐ์ จ้'วุ้ร้ ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ .สู่นื่'ขุ่'พห' "'.'. """ '..".'.
 4. 4. ฌลกา8ตํา|บิบจาแโบ8อบปิจบป8:บาฌ 2542 กา5สบืบอืบุบกา85จํย ณีฒบาเ|ล:5ศ๐ก85บ||ก่กาคเอก๒บเ|ล:ภาคอื้จู|เล:กาอืบอิ๊กา8 410.5 สื้าบ๓ก (42ขุ่5ขุยํ) - กิ่ด่รหึ'วู้บสนุนการวิจืย ?โฒน`›เยื้ละวีศวกรรมใฒาคร้ฐี 203 โครงการ . ฑิ`วอืน้บล๊`กุ่นฯารวิจั้ย ะจัจ็ลื่นาเเละวีศวกรรมใฒาคเอกซน 62 โครงการ ' ผุ้1ลปุ๋ด่'รั่วขุ่อื่๒กี๊มึก้กยกา?ดิ์'1นเชืงลาถรฌประโยซน์ ' :`ขุ่;`ตั้)หึ`ะวุ้ ขุ่"' ๖าบิอกลู่เชิงะด่กึ่าณีซย้ คั“ ซี สื้ กา8บธิหา8 อาจ||ฌบ|ล:กา8ณณบาบอบูล 197.อ ล้าแบาก (20.5”/๐) ' ผกิ่`อึ้`นิ้นาจุ้เ"`ตั้:วิซาปิ่-ด่กา1ดฆการตฟ็ม?งี่ ญิ นิ ยั การวาหึเเผน พ้ฒนาโครงการเเลณโ๗าย ' ะ.';" 'น๊รึ' ๒าอุตส`หครรม 206 โครงการ/บฒ ' ผุ้ นิ ' ตื่ : หิ หึ ยั ` _ โ ด่ กาฆริการช๊อมลทางเทคนค 19'5ใ7 ครง ' `งจ๋ฐีสั้าอกเบยต`เจ้ละเงน1ผุ้รเปลา 12 ครงการ ปี้ ' ยั ผู พุ ปุ่ ขุ่ ร็'ซี โ _ ' การเผยเเพร่ผลงานผ่านสือมวลซน วทยุเเละโทฌศน์ 877 ตรึง ๐ ด่`ร1 |ยา"อ๖ขุ่`รร'ขุ่น1:จย 15 ควงการ ' โครงการจั้ดอ้นตับสิบขําวด้งตัานวิทยาศาสตรึเเละเด่ภคโนโลยื ' กี่"ฐิ`]ล๊`ด่จ๋.นี๊ละซ์1รึบื้รุ่อ้ศินรี้าางบืญญา . ๆ'ด่ด่บ้วุนุ๊บล๊นุพั้ บี้าดุ๊รขํนื่๒คุฒาผุ้ด่อิ้ 96 บปิ๊ภ ญิ ข์ _ ฉั ถี. ขุ่ " .`ลํ'ธหึ"กึ๋งุ่ด่ดระ"า.ลิ้กิอิ้าดสอบ 9`049 ตรง ย้ อุกยาบ5กยาศาสตธํ 12.3 อิาแบาก (1.3ด่/ยํ) อื โค8บิกา8ณิเศษ 166.4 อิาบบาภ (17.2ฯดํ) ราบงาบประจ่าปี 2542 ลวทข. กางี้จุ๋ยทจุ๋ 59 อิฌฑ 161%ซู ทุนการศึกษาภายไนประเทศ จ๊5 ทุน ทุนการคืกษาต่างประเทศ 1ขุ่119 ทุน ทุนพัฒนาวืฑขิรุ่น๊กวิจุ้ย 294 ทุน 0ฟ็ 0ดํยี่ยํ พ กั้รึ|ปื เษิบิ ผย๊0โย๊6' 5โหึงื การสลึงความสามารถของสถาป้น 35 `^น่วยงาฌโครงการ ณ 9 สถาบ้นเครีอซ่าย การผืกอบรม/สัมมนา บ้ กา8ดํา|บิบกามึจิยขํฌแาแ๓ฆจุ๋บ 119.2 ภิฌาก (12.4%) ๐ การดําเนืนการวิจัย พ้ฒ`ตื่าแลถิศวกรรม 1๓ โครงการ ๐ ผลงานวิจั้ยทิ่นําไณีซัเพิ่อสา๓ฒปื่ะ๖ณ์ ' ผฌานวิจุ้ยที่ออกลู่เชิ้งพาณิซย์ เ ผลงานวิจัยทางวืฑกฒ่ไปั๊กทตีพิณ์ ฮ่ ผลงานวิจ้ยทางวิซากาณิไตัปี้การตีพิฒ่ ' สิ่ทปิ๊ครเเลฌตั้ย้สิ่นทาฒิญญา
 5. 5. อิ้บ่นื่จู๋|ปี๊ซีเนี๊:จู่บื้ตั้"ญ่ฮ่กึ๋รุ่ ผุ้ขุ่ริ้[ลรึฟื้ บ่ขุ่|ปิ่[.ฒ่|ญ่ธจู๋ตั้`วุ้ ฐีฐี รี้!หู่บี้ฮืพั้ขุ่อุ้ฐ์ ด่'อิ่ รุ่จี๊ปื่_|[.จู๋บ่[ “`]_1`ขุ่
 6. 6. ` สาฑาธาประฑนกรึมกาณัฒนาวิทยาศาสตร้เละเทคโนโลยีเเห่งซาตี ........................................................................... ขุ่น่5 คฒกกิมกาณัฒนาวีทยาศาสดรืเเละเทคโนโลยืเเห่งซาติ (๓ทช.) .............................................................................. .รํ 6 ผุ้ฒิารระตับสูงของ สวทซ. ........................................................................................................................ ยํ. 8 โครงสต็งกาฆขิาร สํานึกงานพ้ฒนาวีทยาศาสตร้เเละเทคโนโลยีเเห่งชาตี ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ 'ฮิ 9 ฑยงานผลการดําเน็นงานประจ่าปี๋ 2542 ......................................................................................................... ขุ่ขุ่ 10 กาฑีจั้ย พ้ฒนาเเละวิศวกรรม ขุ่ ......................................................................................................... .หิ 12 กาณัฒนาทปื้ยากรมนุษย์ ด่ ฒการศึกษาเเละกาณัฒนาวิชาชิ้พฒิจีย ' ขุ่ . ขุ่ ขุ่ ขุ่ ขุ่ ขุ่ . ขุ่ ขุ่ ' . .ขุ่ . 1 5 ' การเณิมสฑีงความสามารถของสถขํน " ............. .. 15 ` - การฝืกอบรม ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ ขุ่' 17 ด่ สถาบ้นบ้ณฑีดวืทยาศาสตร้เตะเทคโนดี๊ยิไทย ................................................................................... .. 19 การสน๊บสนุฒาคเกั้ซน ' โครหึการอุทยานวิล้ยแลณัฒนาวิทยาศาสดรืเเละเทคโนโลยึ ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ จํ' 23 ขุ่ ศูนย์ลงทุน .................................................................................................................................... ขุ่ขุ่ 23 ' การใท้บขิฒิกษาทางอุตสาหหีรม ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ 'ขุ่ 24 ขุ่ การให้คําบึ้๗าด้านรฌบคุฒาพ ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ .ขุ่ 25 ' การถ่ายทอดเทคโนโลยิ .................................................................................................................. ฉื' 27 ' การสนืบสนุนด้านการเงิน ' การใหับขิารวิเคฑณ์ทดสอบ ............................................................................................................ ขุ่. 29 ' กาฌริการข้อมูล ............................................................................................................... ขุ่ป๋ 30 ด่ สิทปิ๊ตรเเละลิขตั้ขึ้ ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ ขุ่ขุ่ 30 ' การจึดติ้งกลุ่มองค์การสหกิจ (6๐กษิ๐กปิ๊แ๓) ....................................................................................... '. 32 ความร่วมมีอต่างประเทศ . .............................................................................................................. รํ. 34 โครงการพึศษ ' โครงการสมองไหลกลับ ............................................................................................................ ขุ่ขุ่ 41 ' ศูฒ่คาตการณ์เทคโนโลยืเอเปค ..................................................................................................... '. 42 ' โครงกาณัฒนาองด์ความรู๊เ๑ะตีกษานโยบายการจุ้ดกาฌฟื้ยากษิวภาพในประเทศไทย จํ' 43 ' โหีงกาฑิจั้ยเเลณ์ฒนาเพี่อป๋องกันเพิฆ่าป้ดโรคเซตร๊อน ซี 45 ขุ่ โครงการความร่วมมึอเพิ่อการวืจั้ยเเลณ์ฒนาเทคโนโลยีม้นสําปฌล้งเ๑ะเเป้ง .................................................. .. 47 ' โครงการจ้ดดั้งศูฆ่เทคโนนี๊ยืการผลิตเเละการออกเเบบ ........................................................................... ขุ่. 48 ด่ สําน้กงาณลขานุการคณกรรมการเทคโนอิ๊ยืสารสณทศเเห่ฒติ ................................................................. รํ. 50 ' โครงการไทบึ้าร-3 ทาหึด่วนสารสพทศเพิ่อลีงคม การคึกษาเเลฑิจ้ย .......................................................... 'ขุ่ 51 ' โครงการเครี้อข่ายคอมพึวเตอร้เพี่อโรงเรียนไทย ................................................................................... .' 52 ' โครงการส่าฒิบริการเทคโนโลยืสารสนเทฒาคร้ฐ .................................................................................... หิ' 52 ' โครงการจุ้ดคี้งเขตอุตสาทกรรมซอฟด์เเวรื ............................................................................................... .. 53 "คูปี๋ ขุ่ โครงการก่อดั้งฒย์วืจั้ยเเลณ์ฒนาบั้โครอิเลึกทรอน็กส์ .......................................................................... .' 54 'บี้›"งัหึ""งับี้พ็หึ-'ก๊฿*โอื ' โครงกาพิ้ดดั้งศูฆ่พาณิซย์อิเลีกฑอนีกส์ มื้"ถี'อื`“'วมื้มื้'ปื่หู่มื้บี้ ' โครงการค่าใช้จํายในกาฌฑเทุาผลกรฒบทางลังคมจากวิกฤตการณ์ทาหึเศณุกิจ (บสศ.) . 53 ' ` _ จู๋ ' โครงกาณิเศฒร่งต่วน การเเกั้ซป๋ญูทาคอมพิวเตอป๊ ค.ศขุ่ 2000 ............................................ ขุ่' กิ่บ่ขุ่!โป๋๖บ่มิ้!งัปืว"!ฯกั้9'อ่บ่ว'หึ1ยี่ธีโหึหึหึ การเผยเเพว่ผลงานและการประชาสัมพ้นธ์ "ฉี่ว| ยี้"`ถีฌ"ถ้ข์'บ์.ด . ผลงานวิจั้ยที่มีผลทางตัาพศณุกิจ ................................................................................................... นิ. 63 ฆ์ป็วุ้ล๊ตุ๋'ฐี'ซู,^ชู` อืฟ้.รู.รู.' หี่, ' ผลงานวืจับื่มีผลทางตัฒ่งคม ....................................................................................................... .' 64 มื้'มื้'จู๋”ฮูมื้'ผุ ”^บี้ผุ ' ผลงานวืจัณิได้ปี้การตีพิมู่พไนวารสารวิซาการ ................................................................................... สํ. 66 ' ผลงานวิจั้ยมึตับตันเเบบทืพร้อมจฒ่าไณิฟิระโยฒ่ ............................................................................. ผิ' 69 ปี๋"""บี้"""'ป๋"'"'อุ้ยื่ยื่'บี้""ย็'ปี๋บี้' - การเผยเเพร่ผลงานเเละกาฟัตั้าส้ณันธ์ผ่าหิ่อต่างๆ ......................................................................... ขุ่. 70 จ๊'ยี่อื^จ๊ยี่บี้ โ'ใจี้`ไ"›'อั้ ' การจึดอืนฒสิบซ่าวด้านวิทยาศาสตร้เเละเทคโนอิ๊ยี ประจ่ปื 2542 .......................................................... '. 71 ท็;สู่ป๋| รบ่บ่วิ้ริ้น่บ่เฯ!ย'รู่ณผุ้อื่นี่ ' ฑทํลเละเกื๓ติยศ ........................................................................................................................ .งํ 72
 7. 7. งี้ใวั" ธีล๊ ป๋รุ๊จ๊ปิ๊`1&ขุ่`บ่ขื่ด่ฒฐ์|กิงี้ด่บี|ธย็บ่เ๒จ็`ดนั้`บ่ยี่!`|กิ่!จ๋กึ่|ยํตึ|นี๊๒|ชิ้อี๊|กี๊บ่ขิป๋.|รู๊ฒ่|รั้|ปุ๋ใ1จื้รฟื้|ผิ รู๊บ่ด่|เอี่ปี๋มิ้ยุ่ธป๋๖หธูบึ้ยุ่บ่อิ๋!ด่|ธ!๒ฮ่!สื่กึ่"รื่จ์!๒บ่อุ๋ฑูบ่ขุ่||บืษ1 ด่อืปี่ยุ่ร!บ่บ่ง๊นุ๊ วํบ่บ่บ่หบ่ธีบ่ด่บ่คธูบ่ลิ่ฮุบ่จี่บ่บ่บ่ล็ล่ป็นิ้ผู. อยุ่บ่เจจบีล๊วุ!ขุ่!๖ขื่จุ๋คี้ยุ่ขุ่` ขี้มั๊ห็บ่1ขุ่ย็{ฑูใเข็อุบึ้ขุ่บ่!ขุ่หึจุ๋บ่ยึ!ขุ่จุ๋ธขุ่!บ่ฮีบ่|บ่รพ฿คีจเจ฿บ่ขุ่!|บุ๊ขุ่ข็บ็|บู๊บ่ค๊|หอ่|ง๊ขุ่ป๋๖บั๊!บ่ขุ่ฑูซ[ บ่ขเวบ่รู๊ยุ่ขุ่รู๊ปื่อี๊บ่ย๊ฌ!หึหี้1ขุ ขุ่บืยบ่ขบ่จบ่ง้ยุ่ย่รู๊จุ๋บ่บ่ลี่ธขุ่ลุ่ขุ่ยุ่เจ็วุ ลี่ล๊|บีหึกี้มื้ขี้!ฒบ์ด่บ่ฑิบ่!ย่รู๊บ่บ่จุ๋ด่บ่ป๋ฒิธี!ตี้!ธฮีย่ย่บ่ษีปิ้!ธี| จบ่บ่ย็!เบ่!ถื่อืบ่!ฉี่ยุ่ษิ!บี้ษดี๋ณิดซี้ยุ่เ ซ้กิซบ่ธเขี้บ่!ยุ่เด่ษรญั|!จ็ฌบ่บ่บีขี้' ลี้1จขุ่!|ขุ่อื่ปี่อู๋!ธ่!ขุ่บุ๊ใวู๊!| บ่บ่ซื่ขุ่บ่บ่ฐ์ด่ยุ่บุ๊ฒิฆ|อ่บ่บ่จู๋บ่อ็ ริ่ฮัอืนี้ล์บีบ่ฆ่ อื!ฒบ่ขเจปี๋นิ้ข|อืบี้บิ๊!อูรุบ่ยุ่บื่ปื้ยุ่บืบึบ่!ขุ่ยุ่จุ๋บีบ่บุ๊บีฒิ1จ฿!ย่ฐ์|บ่ต๊ณิจบ่ธี฿!ทงี|ปี้ท่ยุ่จุ๋หึดี้ บ่จุ๋พื่ 'อืจฮี้อ่ธ!ธผอี้บ่!{จ๋` ปื่ธบู๊บ่ขุ่บ่บ่ยุ่ธณินี๊!บ่ยุ่บ่ดิข|ปื้บ่เบีบ่บึ้{ศุษลิ้ยุ่หึฌบ่บ่เจขุ่รู๊!นั้ฮี้ยุ่บ่ผุ้บึบีย๊บ่อื อิ๊ยุ่อุ๊วุ้ ฐีขุ่หจข์เ ฎีบี้'ฉธเปื่บ่บุ๊|ขุขุ่" สี่| สี่ ขื่ ฉื ` ' ` ษิ' 2 1ธี!|5!ภิอ่บ่!1!รื!นิ้บี1สบ้ขุ่1หึหึ ซึ้ฌขุ่1บีลบ่บ่ฌห่ธ!{ขํชู้จธ!ขุ่จ้ขุ่!บีบ่บุ๊บ่จบ่ธเ๓ล๊|ขุ่บืฌบ่บ่ขุ่ฒิบ่!วุ้ ปื่เจขุ่บ่๖!ลวิเซี้ขุบุ!ลี่ตั้;คอ็!ย๊บ่๒ฮ่บ่!ฒยุ่ซเบีปื้ธ์ขบ่บีบึ้ยี้'กั้1ดจู๋!นั้บ่บ่วุ้ ชืนื้๖บั๊บี้ณิยุ่อุบ่บ่ณิบ่ตี้!ฮ่บ่บ่บุ๊ฒิอู๋!บ่!บ่ฝืซธุอืบ่เดบ่หี้เอู๋ตื่1บีย๊ บ่ซเวบ่ง๊!ขุ่รู๊ฮั1บุ๊ลบ่1ฒซเซึ้1 ฮัขุ่ฒขุ่ขุ่เซู๊ด่๖ขุ่ขุ่จุ๊ :ด่ 'ดื '!ฮุขุ่!ปิ้ขุ่ณิ|ขุ่ขุ่บ่ยื่ตุ้บ่ขุ่1ซึ้ขุ่!ยึขุ่|วู๊บ่{จํบ่บี้เยํอิ๋!ขิฮัข่เด ` วู้นู่บี้อิ้!คู่บ่บ่ดฒินี๊!บ่!ฮ่เขุบ่!อูบ่บ่บ่ผบั้จ' หึบ่พ็ชื้บีฒิ|ฉ฿!|จขุ่บ่ขุ่!อู๋ จภิปื่เจทบ่!ขุ่บ่บ่บุ๊ธุฏ์ธ์บ่ปื่ขํค็ผู|ขุด่ช๊บ่หี้ธ่1ยุ่!ตุ่จุ๋ฐิ!|!ขื่ษิ ชี้ตุ1บ่!จื้บีวู๊1!บี้ตั้|; จยุ่มื้ยื้ล่1อื[จุ๋ปี๋จ้!นี๊1อื่ธ}ซู๊บิ้!เจุ๊ 4 ลุ้น่!บื! $ขุ่฿ ซื่ยื่บ่|ธี!บ่า ลี่บ่บ่ยึบ่ยุ่บ่บ่ขุ่บ่ณีผู!บ่ยุ่บ่ดุ๊ขนี๊บ่เจ็บ่บึ้๓คิ้!หึฌบ่ยุ่|จท่รู๊ยุ่ย่รู๊ฒิยุ่ขุ่ปุ๋ษฮืบ่ตึฝั่ บิ้บ่บ่บ่อืจู๋ขุ่เปื่ซู๊ขุ่'ฉืพื้ขุ่บี้ต๊ขุ่บ่ยี่ .บ่ฒิอี๊วุ้ บ่บ่ปิ่ปั้จ!บ่!บ่ฮ่ภิปั๊บีฮ๊1บ่๖ใง๊!ธี'ด่ปิ่กั้ตั้จ๊บี้ร๊บ่ง๊ไคิ้ฟิขุ่จุ๊บ่|บ่บุ๊!ปุ๊อุ๊จั้ปื่รุ๊!บุ๊ฝึรึฑิบุ๊บ่ห่ป็ฝ้ซ้อู๊ ธีงิ้|บืถิ!|ขุ่บ่5ปื่๓จ!บ่!บ่ฟืห่|อู๋บ่วํบ่ห็{ศุตี๋!฿ฝืขุ่ห่ฉ|฿ จุ๊ฒ่|บีธบ่บ่ฒขุ่ซ|ด จหึบุ๊บ่คฒ่ขุ่ด่รุ๊บีบ่ขื่บ่บ่บ่ฮจข็ขุ่1ขุ่ขุ่ ซ฿บ่ซจ!บ่!ขุ่ขุ่รุ๊จมึนี้ฮึขุ่` ซิยุ่คูบ่!๖ขบ่ษ[ขี้บ่!ค่||ปื้บ่เฉ่บ่กึ๋{จถื่ขุ่ภิฌขุ่จ๋ซเฉชุ่รุ๊วุ่ย่รู๊ปี่ปิ๊วบ่บ่ธี!บ่ษอั้} ชุ่ขุ่!ฒิวบ่บ่฿!1จุ๋฿ฮ๊!ขุ่ณิพุปี๊บีบ่ชืจณั!จ็ฌฉขุ่บ่ขุ่!฿ฮู้฿บิ้!ปี้นื้๒ธ|ญิกิ่ย็ขุ่สขุ่฿฿ป๋บ่บู๊บ่ฮ่บ่ธิยุ่1 บีบ่เขุ่1บ่บ่ปี๋!|บ่บ่ผุ้ขีงี้จู๋. กึ๋ ก ปิ๊บ่}ปื่ธซอืบ่บ่บ่ผยบ่๒สื่` งี่ห่บ่ซฟ็ ปี้ด่|พุ฿{ฒิบ่บ่บ่คํปื่ตู่!บ่!ขุ่บ่!ฉัขุ่ท่ซิ่1ขุ่บืก๊ขุขุ่!!บ่บ่บ่ฟี่บั๊ดงั|อุขุ่งิ!ณัฐ์บ่ฬิธีบึ!บุ๊ด่ขุ่บี้ซ์ จ๖บ่บ่บ่๒ซี้เยุ่ปิ๊ขุเซึ้๒จ๊พิขื่ ขุ่นิ่!ดึ๋บ่1ฮี!ป็บ่ขุ่ฟิ|บ่บ่ปิ!ย็฿ตื้!นื่มิ้!จถีบ่เยํบึ้บ่บ่ขุ่฿| ยุ่ธุฒปื้บ่อืปี๋ษั!฿ธุฆปื้เปุ๋วู๊ตงืฒจู|ปู่จิ้ยุ่ธ!ฮัข์บ่เจธูสี่฿จูบ่ขุ่จู๋ อื1ขํธ|ฒิ!!บ่บ่เจขุ่ญัด่บืฮัล๊!ฒิบ่ฒิขื่คิ้ (จผุ้ใ` วุบ่๓จ|อิ้ จุ๋!บ่ขุ่$จขี้ปิ้ขุ่บ่บ่ฝึบ่ฮัไตึธภิห่บ่จู๋บ่ด่ฆ่บ่กิ่[จลื่ บ่ซเจบ่รุ๊ยุ่ย่นู้ฒิ!จ็ปื่ธ|ฤขุ่ดจุ๋฿!
 8. 8. นู้เขุฮิวุ้}'[บ่ฌ!1ขุ่"อื จู๋ ษุธุญ้จโฮู้ด่อุ่นุ๊หื่ดุ้บู๊ ฐ์อุ๊1จู๋ ขุ่รู๊ริ้ญ์นี๊อืฒิ|!ย้!จ๋ฒิ฿ยี่1 ขื่ฐิจู๋ จุ๋ฐ์อื:|บ่`ข์[ก๊รู๊}ฐ์วูจื้ริ่1นู่[รู่ษุ)หู้ขิ' งู. 1 จี้ จ๋ย๊นู่'ต๋ข์ยิ้คุ้ยื้พิขุ่ ขุ่"ฆ์พั้ ย๊-ซี มื้' :ขุ่วู๊จ๋ฮัดี๊ฮี้นั้ทํล์ถ้บิ้หี่ หี่ขุ่บ่บู๊พั้ยุ้ขุ่'บ่ ฮั1ยื่ฆั1บ่ฒิตั้ขี่ ขุ่ต๊' 'รื้"ขุ่สี้ตื้ขุมื้อืร์'ด่ชุ่คึขุ่จ็ฆรื้ ริ้ฐี`สื้มุ่ 'บี้น๊ท่อุ่บี้ชุบ่คิ้ฮู้รื้ 1นื่บุ๊ตั้` "ปื่ฮึปี๊ปี๊อืฒปิ๊ญ์'!จ็ร๊กี๊อื` .รั่ นู'บุ๋ชื่บ่ หุ่ซี ' รื้ปี้ น้อุ่ ริ . ขุ่ วุ้จู๋ด่1อื|เจุตนู๋วู๊หึซ่หึ ฟุ้จุ๋บี้$รึ่ ”งั *_` ดํอกุ๊!ดบ่จ๊!|จุ้!ภิ๓อุ๊๖บ่จุบี้ต[ ไ ไ ' หุ่ ` " นี๊สู่!ปื้เ!บ่ษุขุ่ปุ๋ฒิปื้บ่1ริ้ฆ฿ฆญ์ขุ่ จุ๋หึ จู๋ถิ!ฒิบ่๖า!กิช็1ลี่อื!๒นูลุ่กิ่บ่บ่ปี้บ่บ่ล๊วุ!| ขื่ญิบ่สู่บ่หบ่ฒล๊นู๋ดุ๊ซ|อืจู[ลุ่บ่บี้[จตื่ด่ `จุ๊ ริ้อึ๋จู๋ธีวุ้๖$บํลํ!จู๋บ่`ธีฝั่ฐิชํด่ ๖งื่!ปี่มื้ษิยี่|| “ขุ่ธี'จู๋`ฝึตั้-หุ่จู๋{อี่ ธี',|วุ้รึร๊` บี่งํบ่ขุ่มื้.ษว์จู๋|จู๋หี้ ๖:ริ้ขุ่วุก |กี๊|งิหุ่ ,|นี๊ปี||'ขุ่ใย๊ |สั้โ ' หึ |กึรุ่ ล์ฐ์ หุ่จ๋ ;โ' |ขึ้โ `ปื่ศูวูบ่ธุขุ่บ่บ่บ่51รธรญัเจุภีหี่เวเ!|เรปื่บ่1บ่ต๊ ฉี่!ด่ช์อุ่น้บึ้อ๋ฮัต่' แฆ?งื หิ4 `› .ชุ่ ซ|คิบ่ธีบ่ขีธ!ตั้นิ่|ต บ่ฌซบุ๊ษ{จ฿!ท่!ด่{วบ่! ขุ่รู๊บ่บ่ฎิขีบ๊ผื่ วุ๖วู๊]ปุ๋฿!บ่ธ!ย๊ ขุษ!อุ๊บ่ยุ่!}ย๊บ่บ่อืใบ่ผู้บ่สบ่!บ่!ภัหุ!บ่ท่ปุ๋!1 วุ้วุธบ่ปื้ฟี่ขุ่ม๊บื้}จี้`จี๊อืบ์ธอู๋ษ ด่`!ต๊ดโปืบ่!บ่ธเ!|ข็บ่อืท่[!บ่สี้!| '!บ่|อืด่ฑลผุ้จ่ ฒเบ่หึป๋ย๊ ›ฒิบ่บ่บ่ผุ้ปิ่ปืบีบ่1ติ๋ปื้ธ!|1รย็ธิธ!ฒบ่ขเวปี๋นิ้ซ|ฮ่| ด่เชื่จู๋อื้!1รู๊ปื้บ่!บ่บ่ปื้เบ่หึณุยุ่ส์อู๋ธ!หึใธนู้บ่ล๊บ่บ่!๓บ่1ย๊บ่ล๊วุ!บ่บ่บ่ด
 9. 9. ฮั!1ขุ่เตั้ฯด่1!|บ่๖บี!1บ่า'นี๊ จ๋!ขุ่!อือื!จี้บั้' วุ฿!ฒิศุบ่า !ฮึคุบ่๖กั้หบุ๊ขุ่ฒ่|!บ่บีบ่บึ้(ตุ๋อิ่ ขุ่ซเฮ่ช่งิ้!ย่๖ฒ่เธีฒิ1ขุ่ขุ่1ฉจุ๋ขุ่ยุ่' กี๊บ่บ่!๒:บ่๖ข!|จิงื่บ่!โเพั้ด่กุ๊`1ธธบ่จั้`ธีว๊ วุบ่|ปื้|บ่๒}รู่๒ บ่บ่จุรี้ป๋฿บ่ณิบ่!1` ขุบ่วุรผุ้บ่ณิฒิบ่อืบ่` ธิ!บ่ฉรฑฮับิ้า | ห่ดํวุ!บ่บ่บ่บ่1ฮ่ภิฒบืจปุ๋บ่บ่ยูบ่บ่บิปุ๋ `รุ๊จบุ๊บ่บ่บ่บ่กิ่บ่ผุ้1บ่ยุบ่บ่วู๊!ป้ล์ซ1อืบื้ใบ่บีฮี้!|ษุอืบ่ขุ่ฮืบ่ริ้ขุ่า "' `จู๋งุ ` -ขุ่ขุ่ขุ่ฮี่บ่เขุ่ตั้ปื ญ์1ซค่฿" ทํลํ ว ทํ อื!ฒบุ๊บ่!เฉเฮูฮ๊บ่ษวู๊วุ!|บ่บ่๖ร!อืบีบุ๊งี่{บ่บ่ผุ้ยื้ยุ่ธิ์ธ1!ฆ่ต๋ฒิ฿!นื้งี้ข|ปื้า อื บี . . ฐิ 1บ่|อือิ่ตั้›ตี่รื้›ธีดํง้ซปื้฿!บ่ษ1ฏ์ ทํค๊ ฑ฿ขุ่!ถ้กั้ปัญ์บ็บ่บ่บ่ทู}ตั๋1บี้ขุ่ท่฿ขุ่บ่บ่$า!|ขุ่ท่ฎ์ล๊บ่!อิ๊ท่ข์จ๋ปุ้เซ|ฮี| `ยี่ !ด่|ปื้|ฒิด่ตั้ `บ่[ฉ่!ขุ่กิงิา `}ตั้฿!บ่ฒิบ่` ขบ่งิ้คุ้1อู๋|บ่)!ฒิข|อี้า` ขุ่ด่บื{วํอิ่ ไ วุณิธีธิ์ภ›|'จ็"กิ่บ่บุ๊าซบ่ผุ้บ่ค จ็.เขี้!ขุ่.จั้งี้ดี๊บ่บึ้ยี้ยื้นั้ชุ่หุ่1ยุ.ฐ์ชุ่ธ์กี๊ 'ขุ่บ่บี|ษิธูธิบ่ท ปั๊ธรู่ท็ขุ่คุ๊`= "ขีษบ่บ่ณุ!|บ่บ่ผุ้1มั๊ดฐบ่ตุ้ชู้บ่บู๊ เฉตู่บีท็ญ้งิ้บ่วบิ้!!ฏ์ขี่` ษิ ยุ่ฮ่1ย๊ฮัตั้ขึ้ จู๋ขิฉ่ลื่ริ๊ !ฮัฒ!”ด่ซุว!|บ่ขุ่ด จี๋!ปิ๊ฑ 'บูอืขุบ่อุ๊ด่ขธํธิ์ธูฮ็บ่ฮู|ธูซบ่ฆธผูบ่|บู๊กู่` อ็บ่ตั้ขุ่
 10. 10. !|:รู๊ง๊0^ ^กกนื้1:รู่ไห่(ฉ๐||หึหึ'ะหู่`ไ ศาสตฑจารย้ ดร. ไพรัช ธัชยพณ์ ผู้อ๋านวยการ สวทซ` 8อจญัอําบอยกา8เ|ล:ญัอําแ๐ยกา8ศูบยํเเทํจษาติ หึา `อุ้ ` 'ะ` ` " `ขุ่ _ ' ซี ' า ขุ่`ม๊ ` 'ฉื หึ หึ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักขิทร้ ภูมิวิ้ตน น่ ขุ่ อู๋รุ๊ ศาสตราจารย้ ดร' นกสิ่ทธ์ ตูวฒนาชย มื้ผู้ผุ' ` ผู้อํานวยการศูนย้พ้นธุวืศวกรรมเเละ า หึขุ่ ' า พี ป่ ญิ 1ภี ยํ น๊ด่`“ 1` 1 รองผู้อานวยการ สวทซขุ่ ฏี ย่ภ์ เทคโนโลอืชวภาพเเทงซาต ภั ถี ถี หึ ถ้ปิ้ จิ 'หึ ` ยี่, หึ ฉื ฉื' บ่ ` ข์ ด่ จู๋ มื้ รองศาสตฑจารย ดร. ทรส สูตญูตร ถี ขุ่` ศาสตฑจารย์ ดร. ชั้ซนาถ เทพธรานนท์ 'ฆั มื้__ขุ่ 'ฑ์ฐิหุ่ ` ผู้อํานวยการศูฒ่เทคโนโลย ลทะเเละ . หึ ยี่ "` ยี่ธี ยั บ่ หิ รองผู้อานวยการ สวทซขุ่ หิ จี๋`: ภิ `1ณิสู่ ` วสดุเเทงซาต พี ธิ์ ยั ` ดร. ทวคักด กออนนตกูล า ผู้อํานวยการศูนย้เทคโนโลยึอิเลึกทรอน็กส์เเละ เ คอมพิวเตอร้เเห่งซาดิ ` บ่ ขุ่ บิ ญบอยญอาบ๐ยกา8 งู 'ไ 1 " นื่ สู่ เ ` ` ข์ ยั ฒิ ฬิ ขึ้ติ์จู๋› ญั ขุ่ รองศาสตราจารย ดร' บณฑต ฟุ้งธปิ๊มสาร ` `งื่ ผุ้ซ่วยผุ้อํานวยการ สวทซขุ่
 11. 11. โค8จสอื้าจกา8บอิ๊หา8 สําป์กบิาบณัฒบาอิกยาศาสตอิ๋เ1ล:เกคโบโลยีเ|ทํ0๒าติ =|ยุ่!ฟบ่ฆัา!1ด่บ่ภัป็ริ้!๖ยุ่ด่ธับ่า1!บ่|รท่นี๊$7ธั 'กิ่"`บ่'ฉ่ขุ่'นี๊ปื่'ปุ๋ณ'ขึ้บ่าวา |ย่ษจู๋าบี่บ่1 ไ ". ขุ่."..'›".'"น่ฉื'ฉืขุ่ขุ่บ่ปุ๋'_ฝุ่ขุ่ตุ๋1' มิ "."' ›..""" อื รู'ด่วุฯ1|ยุ่สู่|ษบ่า1`|บ่บ่`"ด่|บ่"า'จ็ด่'ย่'ขุ่` "' รู๊'จาคุ๊ษุขู๖าฐ|ด่ด่๖าฐรึวํปุ๋'๖ญูสื้ศ|ษิชุ'นื่บ่โาฐิ อู้|กู้1ห'ยุผุ้$า!งับ่บ่๖ฑิปื'บ่บ่ธี ล็|ยัเษ์ปื่ลุ้หี้|ตุ้ว็ก็ย็วุ รษัซ์งัอี้เ {ตั้บ่บ่!จุ๊ขขุ่บ่! วุยับ่ซ|ข์} ' ' - ' - ' - ขุ่บ่1๖ห็บุ๊บ่”บ่ด่บ่บ่ามีง้อู๊ ` ` _ขุ่' |ฐ์ง่}ชุ่'1งืบิ๖ว์ขุ่ขุ่ จู๋ จู๋ธุกั้'งุผื่฿'รู่บ่มิ้` ฑ| ย่รืปี้บ่ย์|บ่บ่อื หึ4 ฐีรนิ้{พื้.ผุ้รบ่ท่ย็ !มื้'บ่'บ่รุ้บ่บ่'ญ่เยุ่ปุ๋บ่!!มื่"' โน่บิ้ษ์ขบุ๊อื`|ฑ=ขุขุ่า!]งื่`. หัหึขุ่ยี่วุตั้'ปี้หี้บ่ " วุ้ "` สุ่วุ่'บ่บ่ขุ่ขุ่'. ฉื` ไ'|'^บ่"บ่'กุ่บ่ใงืห่` "ปุ๋.ขุ่บ่. `ด่"'ขุ่`ขุ่ขุ่"ขุ่.- ""'ขุ่ขุ่ ขุ่ขุ่ ปุ่" ' ติ์.`ขุ่`.' ย่..`ขุ่".'ร"` '.ขุ่` ฟื้บี้".. ภี` 2๖92 ฉ“เษ กูเริ้จ็เกั้ท` บิกเเ
 12. 12. ปี ด่ ศาสตราจารย์ ดร. ไพร้ซ ธ์ชยพงษ์ ปี้ ๐ ผูอในวยกั้าว๊ สําน๊กงานพ้ฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยืเเห่งซาดิ `รุ่_โวุคึชุ่ป๋ยี่วู๊ส็งบ่`ทึาจู๋โดีจู๋ปิ้รบีโหู่จุ๊ฮ่”บืโ"฿รี๊โธีกุ๊าโขุ่_โ_`เวู๊'วํชี้ร็`กั้'โ ; ซุ.อื้ยื้ซื่ จุ๋ฐีา1อู้ธ่รู๊1ด่1บ็า'ดี่จ๊โด่1ธีโด่ขุ่า'1๒จู๋เญิย็าอี้1ฐ์าจี๋บืาธี|จี้'ด่|ฑิาด่บีฆัฮ่ย็ตึ|บี๒:|ารฝั่|กิ่ขุ่ปี๊โ_|ซู๊ฮั||ผุ้ใย็1ธา^ฒ จุ๊ฐ์ขุ่บื๖ขุ่ขุ่.ขุ่ฒขุ่.บ่ขุ่ขุ่จุ้ ฆขุบุ๊` ริ่น็1ห่ปั่ธี1 กึ๋โซึ้ซ็1ณิยุ่บีด่บ่เศุบ่}!บ่ณียุ่บ่ณิหี่ท็บ่ผุ้บ่!เดา กึ๋ปี๊ล์ยุ่บ่ขฒ1บี1บ่ยึณูอุ๊ศุ บีเยุ่บ่ฮ๊1ยุ่บ่ยุ่บีบ่ยุ่1รู๊อ่บ่!บ่1ปื้ขบีอ่ญิบ่บืา ขุ่'กั้ขุ่บุ๊ขุ่คบ่ขุ่ฐีบ่ขุ่ซิ่บ่ห็เคุ๊ลิ้ขุ่ขุ่บ่ซื่ชุ่รู๊ขุ่ด่รู๊ปื่ขุ่ม๊ยื้รู๊› ธุ๓เยํคั้ย๊!า ขุ่บืปี้ฑิ1ขุ่เปิ้บ่ปั๊ธี!|บ่บ่บิปื่จ!บ่ขุ่ขุ่อิ่ไ[อ่บ่[สี่บ่฿[จยื่!หึก๊ขุ่ไ[ !ย่รู๊ฒ่แบ่ผุ้ฐ์บ่ธีบ่อื รู๊อู๋|วุบ่บ่บ่บ่]ณิบ่บ่บู๊!ขุ่บ่บ่ยุ่เย็ฒ่"า ลี่๒บ่!มื้จิ้บ่|ชุยี่ปิ่ธิ!ถื่ริ้!1จบ่บ่!|บ่ปี้ซื้ธีจ็฿!บ่ขุ่ปื้ดี๋ท็บ่฿บ่ยุ่ฉ}ปี่หึฒ มั่ยุ่บ่เจุ๋ม้;ซี้ตั้บ่บ่!ด่`ล.ธนู้บ่!หึนื้บี้!ฒ่รู๊อ่บ่ย๊บ่ช็ขํ๒บ่ด่บ่บุ๊ปื่ศู!บ่!ด่|บุ๊บ่ดบ่ง้ขุ่ย่รู๊จุ๋าบุ๊หึา !บ่แอืดิบ่บ่ปื้บ่[ซึ้บ่หึ{งขื่ขุ่บิ฿บ่ยุ่เจบ่ง้!1รู๊บี่ ฑเฝุ่รา ฆใปุ๋า ด่฿ขุ่บ่{จ1ปื้ปั๊๒1ยั่บีย๊!บ่บ่บ่ฒา ขุ่ซ|จย์!ขุ่รู๊บี่ ปั้1สู่7บี` ฟ็บ่ยูเ๓บ่บู)บิ'ชุ่ถ.ธูซี้ รี่อ่บ่฿เ!บ่นี้ยื้ ลุ้รู๊ยุ่ขุ่ด่บ่ฮี่กิ๊ญ้อืด่ท่สฮบีาทหึ๒บ่บ่บ่ซืวุบ่บั้ปิ๊ษณ์1บึ้ยุ่1 ซีทขุ่'หึ๖ ฝั่ย็ยิ้บี้บู๊มื่ จี้ด่ป์ล็ณุปื!ญี่ ขุ่ปื่อืขุ่บ่บั้ยื่!จุ๋บ่บ่ษปื่|บุ๊หึบ่ขุยุ่สุ`_ 'บื!ขุ่มึดขุ่บ่บ่๖$วุ!|ขุ่บุ๊ฌขุ่ซจบ่รู๊!ขุ่รู๊ฮัอู๊บ่บ่บ่บ่พเ|บ่ย็ช็วุ้ ฮิบ่บ่ที่โดิ้ -ใฮ่บ่!ผิ”บ่บ่สู่บ่ด่บ่บ่ฒิอื| `ฒิตุ!บ่เ(:1!บีฒิร{าบ่บ่๒วู๊วุ!จุ๋บ่บ่[า `ผ้นื้ธิ์ย้ปี๋อืโยุ่!ด่ขุ่เบี1บ่บ่ดุยุ่ฒิจพั้ด่ กึ๋ชู้บืฑิบีสบี้บี้ยุ่าญ์บ่กบ่บ่ญ์บื้ธอ็ขุ่ยิ้จ็บ่บ่บุ๊ศปุ๋1ธ|ฒรุ๊ปื้หึบั้ธบู๊ ด่ธีขุต๊บ่ปิ๊!บ่๓บ่. ทํปื่บ่!ฒิยุ่อืจษุบ่บ่บ่บิณิา!ขุ่ขุ่ขุ่1ด่๒ย๊บือื!ธีฮี้`ธเฉบ่บ่บ่!ธบ่ะ!บ่ปื่บ่นี้ธ์!บ่บ่าสี่ษ1ขุ่ขุ่฿ฒิ!บี|บุ๊บีา ร๊บ่ฒขุ่ขุ่บุ๊นื่จ็บั้พื้อิ๊จุ๊-ขุ่วู้ รุ๊จบุ๊|ยุด่สขิ ` ท่ยุ่ณ์จขุ่ขื่หึคิ้ธฒยุ่สูบ่!บ่ณิ|อืบ่บ่|ชุ่บ่บ่อ่า '1บุ๊ธ!ปื่`บ่ฮุยี่บุ๊ด่สู่กุ๊ฮี่ลุ้ถิพื้สขขุ่บ่ด่ชี้ยุ่า โคาปื้ขุ่รุ๊จฌบึ้ดี๋`ษบ่ซี้ยุ่ธูฐบ่ยุ่ด่ฉ้ดี๋ฉืขิยุ่ยุ่ยื่ธา บ่บ่บ่อ่บู๊บ่าขื่ธิฆ!บืฝึฉ้ฉปิ๊สขี฿฿ขุ่บ่บีด่!ขุ่ขุ่ซศา ถั่บ่!ฒิจขุ่บ่ษ!ลงื{ฮืณูศุ๖1บ่บ่บีปื่ตุ!บ่ยุ่๗ `!ฒบ่|เรซ้สี้ธ์ยุ่นื้า ส๒าบ่บ่สปื่1ณิเลู่บ่บ่ยุ่ฮ๊มิ้!บึ้ขุ่บ่!ธิ!ณั!ยุ่าบ่!นื้ จู๋ผูล๊ซึ้เ ฿ขุ฿` รํขุ่บ่ยุ่ย่งิ้ย็1ญ่บื้ยุ่มื้ธ์!โ ๓บ่ธี!เยุ่บี้ต่บ่ธุ฿ษุบ่าย๊ซี้บุ๊าบี|อี๊ฐ์อุ่ปุ๊ยื้' !บีณับีดึบีทูยุ่จุ๋ว๊ตื่จุยซึ้ดี๋ หึง `รู่บ่ผุ้นี๊รู๊า"ปี้จ!บ่!ขุ่1ขุ่บีมึอํด่บ่บ่ษวู๊1!า `อี่าจบ่ขุ่ยข์า ปี๋ต๊จุ้งื1ขุ่บู๊!ขุ่บ่บ่บ่1บ่พิจุ๋อี่า 'ขื่ณิตูขูบ่!ด่|ขุ่บืฒิขึ้ขุ่บ่บ่ล๊รุ!มื้รู๊ขูญู!ฮ่!บ่ขุ่ คู่ปิ้ขุ่าด่า กึ๋ภิขุ่กูบ่วับ่บ่มึณี!บี้ท่คุ้!ยุ่หึบ่฿|ย๊ธุสู่บ่!ย๊บ่เจอุ๊- `บ่บ่ตญ้1ณิ!ยุ่บ่บ่!ฉีฮื|ทูหึา บ่บ่ปิ๊ "อิ๋ห่บู๊!หึขุ่ล๊!!บ่กิ`ด่จเบีบ่บ่ซกึ๋บู๊!ขุ่ปั'ธปิ่าะ!ษคี้รู่ดี๋`ษคี้อืบ่ปี๋!฿น๊ด่ด่จบุ๊บ่ด่สย๊บ่ยุ่1 ง๊อขุ่ฐ์า ซีษิสู้บ่บ่!มื้รู๊!บุ๊ฑิบ่ขุ่.'วู๊.`:, ถี่า . ' ฆั 'เ 'บ่ยุ่!!บึ้นุ้กิ่กุ่รี่_า รุ๊จฟิ]บ่บ่ปั้บุ๋ขุ่บ่ขุ่ปิ่1ย่ย๊ธิบึล๊!ขุ่}วู๊๓มึห่บ็บ่!(ยํบื้อิ๊า ฿ปุ๋`1 รุ๊จบุ๊บุ๊บ่ปิ๊ ถุ'า หึ" รุ๊ดบุ๊บ่บ่บ่ต .บ่ขุ่เจ|บุ๊บ่บ่ษย๊ท่ยุ่งํบิ๊ชี้จขุ่บ่!!บึ้ท่ขุ่มื้๖นื้ตื่!อิ่ด่บ่ต ขี้!คริ๊ยุ่ชุ่ปิ๊`ธ!ตึอืฮ่1บุ๊ขุ่า ริ่ง๊าบ่ซบีบ๊1 จบ่ฮี่`ธเปี้บิ!ญ๒ย๊จู๋!บ่สื่วั่`บ่บ่ค่ยุ่รื้า บ่หึฑิาปุ๋จุ๋า มิ่รุ๊จบุ๊บ่บ่บ่บึ้บ่บ่อืบ่บ่!฿อืณิดยิ้ยุ่คว์บ่ยุ่ขุ่บ่ยุ่!` อึ๋ล๊วั่ รุ๊จบุ๊บ่บ่ทต ปื้บ่ย็อึ้!|บีบืด่บ่บ่ยุ่ฮัย๊า 'จุ๊ขี้ศุ!บ่!ล่|ขุ่บือื้สี่บ่1บ่ยื่วุ!ฒิโ!$ท็1ฑู1!!บ่ห่ธิซ๊โด่ อุ่นี๊ขุ่บ่ยุ่ฒิบ่บ่ปื่นู๋นื้โ!ปี๋ขี้!ฒ่!อี่ย็ธฎ์ย็บ่ฆบ่บ่ตั้ยี่ 1สี่า รุ๊จ๖ขื่บ่บ่บ่กขุ่ ผูหึขุ่บ่บ่ยุ่ณิบ่บ่บิผู้ปี๋โบ่ปี๋ค็ฐ์ฒ่รู๊อ่ษบิ้ธปื่ฒิบึ้บ่บ่บุ๊ตปุ๋!ย๊ ฿` รุ๊จย็บ่บ่บ่ก ผฒ฿!จุ๋ย่น่ชื้ปู่เอิ๋รู๊บ่ปี๋บ็ชื้!ษิมึง้ปื้ษธีบ่บู๊ สบุ๊ด่ปิ่บ่ยุ่บ่กั้คุ้บ่ด่ซ็!ด่!ขุ่!บ่!ดี๋ ย็ปุ๋รื้ รุ๊วบ่พู่าบ่บ่ต อืบืด่กบ่ขุ่จุ๋!บ่ณิยุ่บีฮั!บ่ซจขุ่หึบ่!` 3ย่ตื้รื้ ลิ้ษา ย๊ดบ่อ่ณิสหึย๊ปั่บ่ยุ่า ตั้!บ่ปื่ธิ์!ขุ่ขุ่ฮับ่ย็ษตื!ขุ่!ยุ่!ขุ่ษย๊ด่ดื อู๊ปื่ อิ้ลุา บ่บ่บื่ยุ่จบ่ษทเดฒิ1ลึขีบ่อึ๋ดึธิบ่ณิ๓ปิ๊ หู่ฆา ยื่ษา บีย๊บั้บ่ย็อิ๊1ปี๋วู๊อุ๊ซปิ๊ ' บุ๊}อืบ่บ่ขุ่ด
 13. 13. น บ่บ่ษาปื่จ!บ่!ขุ่บ่บ่ลื่ผ[อี๊บ่บ่บ่ษจู๋!บ่ณูกิ่บื่ จุ๋ธบีบ่บ่บ่ธบ่!บ่!ตึ!บ่ฮ่!อุ๊|ถืถ` รุ๊อาอื|ลอืผบ่อ็จุ๋บุ๊|บ่บ่ปื่ธบ่ปั๊บ่ขี้อ่บ่!ธซุ!มื้รู๊ ' กึ๋มิ้!เว๖วขุ่1ฒิขุ่บ่ถื!!จู๋ :เ บ่บ่บ่ว!อิ่บ่บ่}รุ!ภี฿นี๊ข็1อี๊บ่ห่บุ๊โจ1รขื[จ|งิ้!ขุ่อิ๊ปื่ ขุ่ล๊กู๊.ขุ่ขุ่สู่รื้ขุ่บึชบี่ขุ่ดี๊ขุ่ขุ่ขุ่ฒ.”บี่ขุ่ฒิษุขุ่.ขุ่ฮ่ฮัขุ่อืขุ่ขุ่ฮ่โขุ่ญาขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่เง้ธสื่ขุ่ขุ่มื้ ยื่กึ๋กี๊ยุ่!นื่ ขุ่บ่บ่ค่ ` ลิ่บ่บ่ญี่ธุกู้คุ๊ห์ตั้าอหึอืขูปิ้าอิ๊ บ่บ่ที่บิ๊' อ็ย่!กื้บ่า5บ่ฌ!บ่บ่เซุฮ่!ธิ์บ่บ่บ่ผบ่!บ่1งณูบ่ยุ่!` ด่บ่ษหิ่บ่บ่๒ธ!บุ๊!| บ่บ่ขิ!อืบ่บ่ฟี่บั้฿ณูา !จ็อ็บ่ขุ่บุ๊รู่ถิบ่บ่ธูบ่ซ์ขุ่ขุ่1ขุ่ข์๒ณิ ขื!อูธิ!ยุนู๋ษุษบ๊ซิ!าจู๋ ตี่!ฮับี้ยี้!ยุ่ดุ๊บ่เขุปุ๋เ!บ่บ่บ่ผบ่!บ่เจญูซูบ่!ฆ|บุ๊ธธิฒ$ขี้| รุ๊อยุ่ย๊|๓บ่ตบ่ฒบ่ม็ขุ่ษีบ่บ่บ่ธเขี้บ่!สุ่ด่ซเฉน่ง๊!ขุ่๖ฒิบ่บ่บิบ่ฬิจุ๋ทุถีน่ หุ่ อี้!กิ้บ่บ่ศขี้บ่!บ่บ่บ่ย็จบุ๊บีตํดา ;1ขุ่ล๊` ๓บ่บู[ยบ่งู}ป่บ่กั้ด่ธู๖ ขุ่ภิกั้ง๖ซูแกิ่๒บ่บ่ -บ่บ่ขื่' !ยุ่สฒขุ่ปิ้!ฮืทึ|` ศูฮัชุรุขั้ จุ่มิ้ฮูฮุฐิชูธุฐี๒พุรู๊อืโ` รุ่ธ!บ่!ฒ บ่สู่!าบ่-วุธิ!5ปิ้บื้บื่"ลี่ขุ่ไฟ็อืเ บั้ธหึ1|อี๊บ่1ย๊บ่บ่บ่ฮ่ฮับ่อืบ่บ่ฮ่อิ้!สขุ่บ่ยุ่ด่ ขุ่งี่ ฉืา 'บ่ห่ผุ้ธีฮี้฿บืรุ๊ปี๋ร์ใบึ้ลื่จ๊ท่ซืร์รุ๊จูปี๊ไงี้` รุ๊จบุ๊1บ่บ่บีดิ้ขุ่ยุ่บ่บ่บ่ปี้ลี้ธบ่รุ๊จบุ๊ลค็ธด่ซื่!ฮูบ่!ขี่โบั้1ณิ!บ่บ่บ่หี่ยี้!ปิ่| $ใอึ๋฿อิ่ $วุ้ `จุ๋ธ!จุ๋ว้เปิ๊จุ๋' ขุซบ่ปื้ด่บ่ยุ่ณิปื้|ด่บืฮัฒิ๓!บ่ขุ่ฮ่ยึช|ปื้บ่เรด่หึเจยื่ยุ่๒ฮัซเจบ่รู๊ยุ่ฮ่ชู้บี่ !ถีหี่รุ๊ฉบุ๊|บ่บ่บุ๊ชุยุ่อุ๊ปื้|!หึล๊ฒิฑบ่!ฆบ่ถ` ฮิฒิบ่ขีาบุ๊ญิด่ฒิ อื้บ่บ่ย็อิ่!ยุ้ด่บ่วุบ่บ่บ่บื่ดเฉิ1บ่ษิเตุ่ญ่๓บึ้บ่บ่ย็|บ่บุ๊วุ!ย็๒ผฒิยุ่!ลุ้บ่ะรื้บ่ขี้ปุ๋1จขึ้โ ..ขุ่พื้๓ขุ่ขํด่ขุ่.ญปิ่ขุ่ขุ่ขุ่บ่ขุ่ฐี'ตีปื้ขุ่'อึ๋ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่'ณูย์ฮัฒิห๓ขุ่บู๊.คี่ ฮิตี๋บ่ธบ่๓ณิด่ลึ่ยํ|ษิ฿าปุ้ฒขุ่ผเรา บ่บ่ฮัลี้ขุ่เเปี้ยิ้ษ฿บ่วู๊ฒิฒิบ่บ่ซบุ๊ณิบ่ฮ็ ปี้ขิย๊บ่ขื1อืบ่ขุ่ศรู่ท่[จง๊!ตั้จุ๋บ่ยื่ข็!โขุ่ซ{ตํ!บ่บ่{จจุ๋ จี้ด่|อื่ขุ่เฆ้|ณิขุ่จื้บ่บ่ฮ่โขุ่สุ1 %ขุฮ๊' ใยี่'รึวู้!ปั๊จู๋บุ๊|บ่บ่ขิ"บัธีชิ้ ๗เปุ๋นื้{สี่า `61บ่กั้คุ้ ` 'ปื ' ชู' ย่ ซํ- งํ ` งุ' พุ“ ;ป๋' ขื่ ขุ่งุจี๋กี .'_ ขุ่ !บีย๊จบ่บ่ธีขุ่บ่ขูด่เฒิธเจภิน่รู๊!1 '!บิบ่บ่๓บ่บ่ณ์ฝุ่ ฿ฒ่โจบุ๊บ่บ่บ่ค อื๗๖เ.:.1|ขุ่[กึ่กิ"วุ้ด่ลบืบ่บ่!บ่บีบ่จ1|ย๊บ่บ่ย๊เจขิบ่฿าอืน่ร๊ฝง้วู๊|ยื่ปื้บ่ยุ่บีงีบ่ยุ่!บ่ยุ่เขุ่ ธิ!ขุ่บ่บ่ดบ่ผูเปื้เจบ่ ` รู่฿ณ์ปั๊|รุ๊จบุ๊ด่บ่บ่คฎ์ญ้บีา ขุ่ญสรู๊1| ตั้1'บุ๊งเบ่เปี้ รี่ธ๒บุ๊฿นื้๖!บืปี๊ยื้ขุ่งบ่บ่ปัฒิรยิ่ฐ์ขุ่๖ษิย่ธ!อื้!กึ๋งืาขุ่'ปี๊จู๋!ลื้ธี' ` ติ์` ` ' ขุ่_ จู๋' _หุ่.4`ขุ่' ด่ บี `จู๋ซี.บ่ขุ่`า"บ่'.ธั งุ `_'มื้_ ;เขุ่ยํปุ๋จี้` รู๊วุ|คิอืบ่!!ง๊ เจ็ฌโบี๖วุบ่บ่บ่หึๆบ่ขุ่เดษบ่!หึบ่๖ธีบ่ขุ่งบ่ซเจ1ยื้ฒณิเจปิ๊ขุ่า บ่บ่ยี่|บ่บ่ล๊เยุ่บืจุ๋| ฮัฤเฮ๊าบิ้ฉืบีนี๊บ่บุ๊.›.ล๊1า ขุ่บู๊:จุ๊'๗.นี๊สั้ ซู๊กี๊ด่'|ยุา !฿พื้ดธล๊ห่รุ๊จบุ๊|บ่ขุ่บิ ขิ !ตื้|ปี๋บุ๊' ปั้บ่ฐีฤบ่บ่(จํธี' ฮ๊:(ยี่ปิ้รู๊1บ่บูอู้ =บ่` รุ๊วู๊ผุ้ปื่ขุ่บ่บ่ผุ้วํปี๊จํบ๊!|&รู๊[จง้ขุ่!สุ่บ่ขุ่฿ใ!ร่ปิ้โนี๊บู๊ล็บ่า 'ญิ1ย๊ ' (จบ่ษิาขุ่] กึ๋อู๊ยุ่สูบ่ฒ อุ้.ล่ 'ดฉิ|ปุ๊!!อึ๋!นี๊บ่ท่!ขุ่ขุ่!ขุ่บ่บ่ปื!!ปี๊มิ้วุย๊ขุ่บ่1 'ขย็ ขุ่จุ๋ลี่ณี.บึ้ขุ่ล๊ขุ่”บืณิจุ๋ธุบี่อิ่ขุ่ข์ษิยี้ขุ่ฐีขุ่ต่ธีล๊ขุ่ขุ่๒'ปื้ษุ ลุ้' 1!ณิบี้สูขุบิบ่ยุ่หึ฿เ๓ลิ้อึ๋ษ!เจขุ่บ่บ่!บ่ผตู้ธียุ่า บุ๊ธี!บ่ฮ๊นื้โอั้ดบ่บ่บ่ฮ!ฒบู๊ยุ่ช์'สื่ยุ่นี๊!บ่ยุ่ปี้1!หึหี้ปั้บ่๒ธ!บุ๊รื้า ซ์ธ!ชูจูเนื่จี๋ฆยี่ ' ฉลิ้า งี้ขุ่บึ้๒ธขุ่ธบ่ฒขุ่บ่บ่ยิ่ขุ่นี๊ ษิขุล๊วุ้ จี่บ่ธขุ่ฮฏ์า 'บิ้!!งืบ่!คี้ล๊มุ้1ขุ่ยื้!บืมิ้!ขุ่ลี้สุ่ฮั1บุ๊นึ|บ่บ่ขั้ฮีหึ อี้ชีนี๊รื้บ่ขุ่ยุ่|!จ็ฒิหึด่บ่บุ๊$วุ!ชี้จ@า!อิ๋แบุ๊บุ๊| จบ่บ่บ่!เญ์ษบ่บ่บ่๖ปื่า๒ขุ่|ฮ๊นี๊ป๋ `ซ๊ขุ่บ่บ่จ|ขุบ่บ่ผ็บ์ท่!ขุ่!บืมั๊บ่บ่บุ๊ทิท่!ฮ่!ฮัรุ๊วู๊ป๊บ่ฮ๊จี๊ปื่วุ่บ่|บ่จุ๋ฮี้!!, `;ลบ่อื๒ณุบ่บู๊ยุ่ยี่ปั๊ยุ่ฒบ่บ่ปื่ยุ่'คุ้บ่ธุบ่.า บ่ขเวน่รุ๊!ขุ่รี้จุ๋(ปี๋ยุ่เ|'า วุบ่นึ ยื้ซเรน่ง๊!ตั้ตั้ฒบ่|ค' ธซเจป๋รู๊!จู๋รู๊ปั๊1บ่บ่ขุ่นณิยุาฐ์ บ่ขเรบ่งิ้เยุ่รู๊จุ๋บ่บ่บ่ฑธจุ๋)ฒิศู!หยุ่ณุตธุ|บ่ย็บ่ธูล๊วุวุา ขิบ่!ณิขุ่เขุ่า เเ"ปี้เ` ขุ่.ฟ็ขุ่ผูขุ่ขุ่๑อืล๊ขุ่ฉุ' บ่บ่ฮฮี้อี๊ธขุ่รุ๊ว บ่บ่บ่ท็ปื้|!บืมึปั๊ศุ!บ่ยุ่ขุ่บ่ฒบ่ชุอู๊ธ|ถิเบีบี฿ล๊า฿|ง้1ฉ|บ่1ธุจฒ่อจู๋ ธุาวุโ!รู๊ฒิผุ้›บ่บ่ฆบ่วบ่ลาบ่บ่๖1าปี้ผขุ่ซ|ฮ่า ขุตกิ่บ่ขุ่บี|บ่บุ๊รู!เซื่บ่!ย่รู๊.ฒด่หึสี้[ญู ฿ปิ้!1บ่`ยี่ปืถีบ่ห็๑ด่| อืบ่ธบ่ผบ่บุ๊|บ่หึฮัฮิจเบึ้ปุ๋1ขี่หี้ ขุ่บ่บ่๖` จื้ธ.ว๒าหึฌเวดี๋ล๊๖ยุ่รู๊ผุ้$!` จบิ้ธ1ฒิบ่ถื่1!ภิษ1!นื้ฟ้ อึ๋บ่บ่!ยุ่ปื้บ่!าตืจ็ตื้!ลี้ยุบ่ยูยื้า ยี้หึรึตี ล็ซจบ่รู๊!รุ้จ็ฮัฏ์๒ซยื่ขุ่ขุ่อื ซุเฉุ|รุ๊ฮูยี่รู๊อื โบ่ผุ้าว›!ธ!บ่วา!แหึกั้จ็วตั้ฟื้างี้`
 14. 14. 'คึ/ รุ่ ถี 'า "|จู๋|` งี้`จู๋ วู้ขื่ด่จ็โด่`เฟ็วํอ่โ' ๓ปื่!ย่บ่ธิ์-|หิ่ฒปี่บีงุ฿|บ่เ$วํจู๋ย่' รู่ด่บ่บ่กั้อี้บ่อื้บ่ซี้|๒แสั้ ธีด่บ่ซ฿ย็ ๓บ่ขุ่บึ้ยี่ปิ๊บุ ฮ๊อิ้!บ่ด่'บ่กั้ปิ๊ซธบึญูบึ้ตึซี้!บ่!ขุ่คํบ่บ่บีบ่บ่จ็บ่ธีธจบ่ปื้!บุ๊ย๊ ธซ1บีบุ๋ริ๊!สุ่ธิ์ขีจ๋ขุขขุ่บีช็บ่บ่1ษิเชี้$ปุ๋!`ซ๊ปี้บ่บ่บ่1อร็1ฉีดี๊ชุ่บ่บ่ด เหึฮับั๊ขุ่กิ่ธยุยุ่ขุ่บ่บ่บ่ฮัย๊ฟ้ `ชืซี้!ขุ่ธิ์บ่1เหึมึฉ่ขุ่'บ่บ่ลื้1ย๊ กี๊ชู฿ขย๊า รี๊ปั๊|ฮ่บู๊ยุ่ชุ่บ่บ่บ่ฉัยื้ 'ชํศูบึ้ธเจ1ขุ่ธตึรบ่1บ่บ่}1คี้' รู๊พิ1อืบ่นู๋ด่นู๋ณุเชุ่ฎ์1บ่อี้฿ซด่ฒ่บึ้ด่ธีย๊ ชี่ฉืนี้โซึ้เบ่บ่า` ขุบ่งฐ์เ อี้ยื่มู่รมึจขุ่บ่บ่บ่ปิ๊จู๋ฐ์เเหึกุ๊บ่ซบ่ฉข์ง้ซู๊กุ่ธิ์ปั๊ขุ่ด่บ่บ่ด่'เ|บ่ย็สื้ธีธีบ่ณิ า ตูเ!ฎ์ธุซ1ต` ขุ่ขีรู๊บ่บิกี๊เธหี้1ญชุ่บ่ชื้ษิยั้ขั้บ่ตึ` !ธษิ ญิเด่ปื่ธบ่1จถ่ร๊!ชุ่ธ์ปั๊บิวืด่ธซ5อึ๋ธบู๊บ่ตี่ขุ่ท็กี๊จษุยี้ขุ่บ่ขี1(ศอืบ่นิ้ ปุ๋บ่บี฿บ่ล๊บ่ตี ริ่ธ์ยุ่หึขืบ่ยุ่ขื่|บุ๊บีฒิบ่ด่บ่นี๊1บีหึบ่นู้กุ่ธีกุ่ยุดี๊ๆบ่บ่ต รี๊คี้|ถ่ยิ่ฐ์บ่บ่บ่บ่1ยํธเธิ์!ธยี่รู๊ชืด่1อืบ่ธวัปิ๊ ด่ธบ่บีปุ๋ฮับ่บีบีบ่บ่ผูหุ่ ขุ่ษุบ่บ่จบ่อู้|ธ฿บ่บ่ขุ่อเษิม่บ่ยี่ศ์ฮ่ย๊.
 15. 15. .ฉื 1 ๖'ตั้`จ์ตั้าดืจ์ 'กบี่'|"ด่'านี๊นวขุ่ผุ้ขุ่ขุ่.ล็ฆบ่ โ 'าด่เหีงื่ว๊ ๓หึด่|ขุ่า'า|นี๊อืขุ่๒บ่ขุ่ล๊ฆหุ่!` อิ๋ด่บ่ซฮัย๊า กึ๋โซี้ซ์1ณิ!าบ่บ่บ่1บ่บ่นี๊อื| ขื่ณีง!ษ!บ่1บ่บืฒิรขุ่บ่บ่บีจู๋!ป็ลื้ยุ่ญ|1ขุ่บ่บ่1เจข็ยุ่เจ็า `งัต็ยุ่บ่ขํจุ๊ 'บ่บ่ปี๊ อี่ณี!กิ่ท่นู!ย็หึบ่!ขุ่บ่อืษบ่บ่ยุ่ะบ่บ่เดญิ `บ่บ่ป็ซ็|๓ขุ่ขุ่บ่บ่!นี๊ปื้|ปู้ด่า บ่บ่ฮัฒิ!กี๊บ่ญ่!ปุ๋บ่บเจบ่ทู|บ่ย็ธยุ่!. รบ่บ่บ่จู๋ซ์ย็!เยี่ ฮ็!อ็ธมึอืบ่ถื!!บ่บ่เจ1ทูบ่บ่ษธีขุ่ยุ่รื้. รุ๊ศุบ่อื|ผูสธบ่บ่!มื้โ!ธ่มื้บ่ยุ่บื้จุ๋ธย็ธี!เยํ' ะบ่นื่า งืฉบุ๊บ่บ่บ่ด รี่บุ๊ปี่โยุ่ปิ้บึ้สื่บ่!อี๊ขุ่บ่ฒิ ฏ์บ่บ่ฉ1๒บ่บ่฿ธีท่!มื้ปี่จขุ่ขุ่฿.งี่ `บ่ศิบ่บ่พื้!คุ้ขุ่เหิซ์ธี!ฒิปื้ษบ่บุ๊ล๊' อิ๋ด่บ่ซษฐ์า ขื่1บ๊ขุ่|บึบี้ขุ่ชูบ่บื้บุ๊$จู๋!เขุ่ รุ๊ค1อืฒิโรบ่ขื่บ่บ่บ่พื้บ่าบีฮ่ฮ่!บื่ณิ กี '. ซ์บ่!ขุ่บ่!าขุ่ อี๊฿รุ่ รุ๊จบุ๊1บ่ขุ่บิ บีาปิ่ฒย่1ปิ่ ` 1งี่'1!ยุ้1ฮ่โฮ่ผุ้ปื่!||บุ๊บั๊ตึหี่ปี๊1๓!|บ่ธีะฮี่!ปืโ าฆไบบู๊ใวุ้ `!สั้ขื่!บ่บ่|บ่บ่ษปิ้อื้| อิ๋ผุ้บ่!ฐ์บ่ขุ่ฐ์ขุ่บ่ภิบ่ธา ปี๋รุ้!ย่อู๊1รข์าฉา ขุ่อึ๋!จู๋|ปี้ขุ่{จํ' 'า บ่บ่ท็ณี!ย็ลิ' "าบ่ขุ่บ่ซึฮื!หาจญิขุ่ ^ษั 'ษุยั ๆ บ่บ่๖1ณิ1ณิยุ่บ่๖บั๊ปื้1บุ๊ยุ่า 'ฌา- ฆารู กึ่ขุ่ บ่บ่บ่ขี้!ผื่ขุ่1ผื่เ!หี้1บึ้!!บ่บ่เจคุ้ ร์เ บ่พ็ณัมึท่ล๊!ธบ่ขุ่นี๊อื!บ่ขุ่(จ1อู1บ่฿วุธยูล๊ 'งี1 ยู่จื้ บ่บ่บุ๊จู๋า!ปื่วู๊ณี!!บ่ขุ่[จ|บุ๊าบ่ษบ์ด่ยุ่เ ขอ กิ่' บ่ขุ่กี!ยื่เคัอ่| ยี่ 'ขัรุ่หึ ณิ}!| -ะ!ฑิ อื ยี่ขุ่฿บตี้ ส฿ฮ่พบ่!ถี่รุ้ณิบ่บ่บ่น่โจบ่ขื่1บ่บ่จุ๋ปื้|ขุ่ธุ฿วั่ " อหู่จ๊เฉรุ๊ท่ยุ่ผ็ขุ่|ถุขึ้ฉุรญูณิธ ข็!งณิดกบ่|บ่1๑ฉบ่!ต็จ|บ่ล๊วุ!นื้โ!าบ่บ่คํผู้1ขุ่ขุ่1ดท่โ!ฐ์ _ ยี้!ปี๋ปี๊มิ้ยุ่ตื้บ่บ่บ่จู๋ลฮิจ บี หึมิ้ปั่ณิจบ่ณูเจวํบ่บ่นย๊ณีเจธี!๒บ่ปั่ขุ่เ!บ่ยุ่บ่1รบ่บึ้า โค'อืย่ปิ่ค่อู๋ฮ่บ่บ่ซผ็|ยุ่นี๊ษบ่บ่ฐ์ตื่นี๊ส้ข์บ่นี้ปั๊! อิ๋ด่บ่บุ๊อบ่{ณิมิ้!ญู1เขุ่!ธ!เจล่ปี้เว๊' 1หึฮับ่อืบ่บ่บีด่บีรุ้' ล๊บ่บ่ฮิเ บ่['เ!า.าก์'า|.||งี่ ` เ|ส=|'|บ่สฮ่า'ด่ตื้'า'๒าชุ่|{ขุ่๒อื|บ่บฆัอืาชิ้าฯ'!ร|รา"จู๋|สู่ยุ่ฒิขีาผุ้างูหุ่|จู๋วู๊ฆั!`|รู่]อู๊าจู๋โจูจูลุ้บึ้บ็ปัณุ บื้ญ์บุ๊รุ่ :{!1!› `วุ้ “ ธุรึปุ่รู่'ผูขุ่ขุ่อึ้ อื'อื หึ _ชุ่ ด่เ1บ่า ง่ | โ ขื่|บ่1สู่›รึ่ โ โ า งุ งั หุ่ ฟื่ หุ่ ชู ' โ ส พั้า ` โ ""_งจู๋ ลํ >' โบ.`ยั่ขยั่รํ`หู่ข โ .บ่ผุ้กั้ณี!บ่กิ่ยุ่}!`ขุ่ บ่บ่ขุ่โซ็1๓!บ่บ่ต บ่บ่ษทิ้บ่ล์ขุ่'ฝ้ ขุ่บ่ษฑณิ!กี๊ด่นู!! บืบ่ล๊ปิ้บ่!มึอืณิ!| ชิ้จู๋ท่๖หี้!ยื่ฮ่หี้เ .บ่'ฉี!'บ่บ่วอืบี้ ฑิอื1บุ๊ขุ่า ลุ้ธี!ฒิด่บ่ถืบ่›บ่บ่บ่ฉหุ้ บ่บ่ฆัปื้!บ่บ่[ว1๒าบ่ษปิ๊บ่ยุ่นี๊ บ่|{ว1ศุบ่งัอิ๋บ่!' อื ษิ'
 16. 16. บิ ล๊›_ ` บ่โ-`ยื้บ่บ๊ซี้!|!ร์อื|ท่ฮี่|ฏิปื่โกึ่ร็ด่||฿ฮี่!|ปุษีไยี่ ด่ บ่หึบ่ษจื้ขุ่|เขุ่สขุ่ขุ่ขุ่บ่ปิ่บ่1คง๊บ่ขุ่บู๊เฒิบ่บ่บ่วู๊จู๋ย็ ดีขี่บ่เบ่บ่บ่ตุ่ชํอู๋!บ่ลี้บ่ธบ่คี่ข์'1อืบ่ด่บ่ศุขุ่บ่อุ๊ด่ฮั|฿หึกี่ อึ๋ขุ่บ่ซดา จร้บ่นืดี๋ด่ย่คคี้อืด๒บีบ่ปี้ขุ่ย่ขุ่กุ่บ่บ่ษธีชื้ขุ่บ่ขูยํบุ๊ฮบ่บ่บ่หี่สื่า เงจธีย๊ย่ฏ์ทซ๊อืภิจู๋1ผู฿ดี๋บ่ฟื้ยุ่เเหึกั้ฟื้!บี1ฆ่ด่เเ!บีบ่บ่ปั้บู๊ขุ่สื้บีบ่บ่า ฐิ๒ทว๊อืเบ่ย๊หึบ้บ่ปี๊โซึ้สุ่ขุ่นื่โ ขื่บู๊บ่1คี่อืบ่ผู. ขื่ฒิตื่บ่›บีด่า ธีธปุ๋บ่บ่บึล๊เ บ่บ่บื่บ่บ่ธีย๊ฯ1บ่บ่ขุ่บ็เบ่บ่บ่บ่หั้บ่รษิบ่ยํบ่๒บ่บ่วุขึ้เธีฮัขีฝึฮื บ่บ่บ่กี่อี้ยื่!ถี่ย่อุ๊ยุ่กุ่ย่บ่บ่1ซี้ขี!ย่!ช็บ่ยุอํหึบ่ย่ขุ่ขี อ'ซืหึบ่๗๒บ่บ่กู๊บุ๊เเบึ้ฌด่บี่บีเผุ้ษ!บ่ขุ่อี๊ษีฮขุ่เด่ยํ฿฿ฌซึ้บ ด่บ่ด่หึธีบ่ซ่ธีบ่ฒิบึ้ ชื้อี่ฉบ่บ่ขุ่!กิรึ1ชี่ญ้ธิ์ขุ่บ่บ่บ่ฮัอึ๋บีลูย่!กื้จุ๊ จู๋'ยุยํบีบ่ขุ่บ่บ่นี๊อืบ่ปั๊ซุขุ่!!ขุ่บ่ย่ค่'ชี่|คูษน่ขุ่ ด่ฒ่'ด่|ฒ
 17. 17. 'อื งบ่"เฯ|กบี'|บ่าด่|บ่ถ้วี|ฮิ|1อืธีด่บ่บ่๒ธบ่|บุริ่รมึ ` น่ ฐ์;รํา บุ'|บ่"ฒวู๊น่บ่|=”|าน๊ษบ่า'บีบัย็'1เาด่อืจ็ร`๓|ขุ่|1บุ๊บ่มึอื' ขุ่' '- ลขิขุ่”บ่าบ่ขุ่าบ่า|ย๊ปี้!บ่บ่ยื้!รย๊ :ซี -ฮิ บ่ปื่ฉ' รุ๊ดบ่ย๊|ย๊รผบ่ฌลิ้บ่บ่บ่บ่ฒ่ด่บ่บุ๊ด่|คี้อืบ่ยุ่ด่ฑู 'โ ธีธบ่บ่อื๖1จตั้ข็ล๊า !เพงันเวลื่ฐ์ารู่ผุ้พ็!าฐีบี้ญูรบ่|จุ๋ด่เฉฑ์1๑!ธบ่บ่ขุ่ซา `ล๊ปี๋ยื้ขี้โ ล่ขุ่ขุ่ปืป็1รึเซึ้บ่บ่ปื่ขับื!พ็ท่ยุขุ่{ซึ:บ่!ขุ่ซุ!ขุ่บ่ขุ่ขี่บ่บ่งื5จุ๋า จู๋ บ่อู๊บ่ฒิอืฮ๊โซึ้ขี่บ่บ่บ่ณิ1ยุ่สบ่ยุ่ขี่บ็บิบ่ขุ่งคุา รุ๊ดบ่บื้ฒิผูษิขุ่บ่ธขุ่ด่โดบีฒบ่" ปื่บ่!บ่ขุ่ขุ่เ ;๐฿)ย็ บ่หู้บ่ทึ่ปื้| ฿พุเ ด่ขุ่ธ์ !บืกี๊บ่บ่๖าปื่ผู!าขุ่บ่ศปื้ธธํ รทุ!1า !ด่ษิ|ศุ !บ่บ่บ่ฮัณี!ธีธยุ่!รขุ!ธบ่บ่๖ซื่บ่บ่รึยื้ด่กึ่ รุ่_บู1ป๋ยุ่เ `ขุขุ่!. ยุ่บืฌบ่บ่บุ๊ปี๊นื้!บ่ยุ่บ่ย็ธีขุ่ยื่ธธิ์ ' ` ' ปุ๋อ่ จี้บ่บ่ซบีป๋า `โดึ!อื!|!ขุ่!!บ่ชิบ่ขุ่|บ่บ่ฮี่มิ้ขี้หุ!3บ่ขุ่ติ๋บ่บ่ธี?บ๋รุ๊ค฿|บ่ยี้!บืธิ์!ขุ่จุ๋ขุ่ท่1฿ธ|บ่ขุ่จุ๋ปื้ยี่รุ๊ซู๊ฒขุ่บ่!ขุ่ข์ขุ่ขุ่1 วิ||ปื้ด่เขึ้บ่บึ้[จคี่มิ้!5!ฒบ่ขุ่1บีา จี้ธ”บุ๊ผ็ปี๋โฮ๊โตี้หึษิช๊1ต๊บ่!สื่บ่บ่!ฒิอื|ขุ่บืบุ๊บ่บ่ปี้อุ้บ่บ่บู๊ด่ฒิฮุนื้ลื้ซี้มิ้ษุรจบุ๊บ่' ทํฒิอู๊พีบ่บึ้!:` บีา`๖วี่`๖1ขี้ รู๊ว็ |นี๊ธวุ๖๖า'1!อ1!|บุ![บ่า'เบี`งับ่1บีหึ!เบุ๊๒บ่าธีบีฌบึ้บ่บ่!'ฟี่อืธุวุ้`ณี'_|าย๊บ่ฒอึ๋บ่ถีต๊รุ่๒]บ่าธุเ !ถ้ปิ๊รี้บ่}บ่บุ!ขึ้' 'บุ๋!งอ่ธี1ยื้จุ๋ล๊' ` จ๋1 ขุ!รณีจ!ธยุ่บ่ช็ฏ์ด่ซื่ผูบ่บู๊บ่ฒิา ';รึจ๋ หึ "' อื 'ล๊ยุ่๖ยี้บ่ฒิปื้๒|ขุ่1ดิ๊| `ฒ่ะมื้ ะปุ๋ ปี้พุ!ฒิฮุบ่ย็ณีา!อืญูขุล๊|บุ๊บ่บ่1ยุ่บืหซุ!ยื้อึ้บ่ฉีอื1บี่อืธ!|จุ๋บ่!!. จู๋กิ่จี้ ฉื*า อึ๋า รุ๊จบ่1ชิ่บ่บ่หปื่บ่ดื้ฐ์ด่!ขุ่บุ๊บู๊อุ๊บ่ห็ฮี้บ่฿ขุ่1จปิ๊ณิ!บ่|ฉัขุ่ท่[จํ'ปื่สณี!|ขุ่ฮัขุ่บุ๊ขุ่๓|ค่บ่เจขุ่ฒิลึ่ยี้)` รุ่ฐ์ขุ่ด่จ๊] โย๊' บี' ชี้รุ๊จปื่บ่ขุ่ธใบี้บ่1คี่อืท่!5ป๊!กุ้ขูบ่ห็ลื่|ธี฿ห่เยิชิบื้เ!ฮ่บ่ฉั5ไ[จํ!บ่ยิ่฿!|บึ้!บุ๊ฮัขี้๖หอืไ|อ่จ๊จด่หึ฿บั้บ่)อื ด่`ล๊฿จ็ ' "ขึ้› ' ธํ' โว๖วุบ่บ่บ่๖1ซุเรยี้ปุ๋!ปี้ขิจคี่ธบ่ธงิ้ด่ฮัฮึปื่โวุย๊!ฒบ่ขเรหี่!บ่!ลิ๊ธุยุจุล๊บี้๖ษอูบ่บ่า แสู่า ยี่บี้รู้รื้วู๊ก| อื' รุ๊ซึ้บ่ขื่1บ่บ่บิ 'บ่สุบีา ยูด่าหึ งํ_฿รู๊ขุ่ “ยั จ็` รุ๊จ๖ธ|ด่บ่ดขุ!๖ปั๊ยื้!ฒิปุ๋ตั้|ย๊บ่[จ1บึ้(จดี๋ยุ่บี้ฐา!1จุ๊ วุปี๊าชิ้ ด่› ใจ๖ขื่1บ่บ่๖าบั้!บ่!บ่ฮับุ๊คิชุ่1บุ๊ผบ่ซบ่สื่อืซบ่อืบ่เจบ่กิ่[จทึ่บี฿หเฉง๊ขุ่ขุ่อิ๊หี่ นุ๊ขุ่บ่า 'หุขุ่ฒิปื้มื้งิ้!งจข็ธบ่!ฒฮ่ขุ่[วหเวบ่บ่เ!ฮั฿!ณิ1ยื!นู่จปี้ขุ่ร!ฒซูเจขุ่า อึ๋ฐ ทํ :_[`ปั ฿ฒิอืบ่าบ่ขุ่บ่[ด|ส็บ่า 1 กึ๋รุ่ ขุขุ่อิ่ขุ่จ็ขุ่' "บขี้ผุเ ';ขํบี้! จร!า ฟี่ตี๋เยิ่|=มั๊ ลื่บ่า `ต็เ›฿ชย็อี้ วู๊.กุ่ฐ์ริ่ บ่าปี้บีสอื!กิฮี'!1ด่า:าด่าบ่นี๊า`1!า`เวบ่าชุ่บีา'นี๊าบ่า'กั้!ย๊ ยี่าใ 'ตั้บ่ลื้ชื้บ่บ่ป็๓บ่ว็กั้อู๊!ขุ่บ็บ่!ยิ่บึปื้บ่!ญั จี๋๒บ่หษย๊า ๖|อืเซูยุ่ขุ่ฎ์ด่ยื้ผุ้ช็ฮืบ่ฒิกี๊บ่บิ!| กึ๋โฉัคนี้ง้น่ บ่บ่๖คัปื้|เบุ๊บุ๊ล๊บ่นู๋|อืบ่!อืบ่บ่ต บ่!นื้. จี๋บุ๊ขุ่ขุ่ยี้ขุ่ขุ่ขุ่ฑีอั้ขุ่บั้ขุ่อืขุ่ จ๋บ๊ท่!รุ้|รู๊ด่จุ๋บ่บ่ผุ้ชี้อู๊|ขุ่ภิก๊สิบ่!ง้1อีบ่!ลี้บ่ขุ่ปัขุ่!ลิ้น็งบ่฿ยี้!ขุ่ขุ่จจุ๋บ่ปิ่!!บิ!ปุ้ธน่ชุ!ยุ่ปี๊บึ้2ญี่จ็ด่ขุ่บ่ธิงืใ!๒- ยุ่บีสธอ[วบ่รุ๊!ย่รุ้ฒิผุ้เบ่บ่ขเยุ่รปื่บ่ฐ์ด่ฒิ นื่โขุ่ห่๖ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ปี่›ธี ขุ่เ 'ปุ๋บ่!หู้บ่ย๊บ่!จุ๋บ่บ่บุ๊ณิ!|มึรเวุ|บ่ล๊วุ!เซึ้บ่ยุ่ยุ่ขื่ปี้| ขุ่!!' ลิ้!บ่ยุ่ด่คิฑบ่อ่ด่ตี๋อื|ฮ่บ่ขุ่ษิซุศุบีซึ้บ่ธีธํจติ๋ จืบ่|อืบ่1ฆ[ง|ท็11ขุ่ผบ่1!หึบ่!!' ยี่บ็บ่!๖|ฮีบ่!ญับ่งับ่ปื่ปื่!สู่อุ๊ซิ่ป๊บ่บ่บ่ร์โ![ซึ้ท่!ญ์!$ท่คึบื่ ปุ๋!!น่ รื้!บ่บีา`ถิ||วู๊บ่ฮี้อี่ขุ่!ณิดล' อื จี่ซ1อืบ่1ก1จเรบ่นี๊บ่บ่ด่บ่' ` 'ขุ่ด่! ะจี้ จี๋รธ!๖}ปื้บ่!พั้บ่บ่ดรซเหึ|รู๊!สู่๖ปี๊ด่บ่บ่บ่ผธบ่บ่ธบ่ขสบื| ปุ๋!1จุ๊จรูฟ็'ลิบึ้ธบ่บ่ตบ่นู้!บ่ย็บ่ชืบ่|อืบ่ตี๋วู๊|

×