Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSTDA Annual Report-1996

478 views

Published on

รายงานประจำปี สวทช. พ.ศ. 2539, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
NSTDA: National Science and Technology Development Agency, Annual Report 1996

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NSTDA Annual Report-1996

 1. 1. ยื้มื้ยี่|วู๊`ยื้"รํจ็-จู๋จู๋งี้ อี้รี้-รู๊ฐ์มุ่ .จ๋ธุชุ่(!({เจ็`ชุ่ชุ่ บุ๋อุ้1หุ้!(!ชุ่ `1ฆั ป๋ ษ์ร๊ขุโฮิ มื้ " 'เ`ง๖'ดึ ญ์ ขุ่ ง ๑หึ จิ ณูฟื ตุ้พ็ ๒` นุ๊` ไ - . ซึ้ หึ ลิ้ชี้ `
 2. 2. ฆวุ!1ป๊!หึษิ `อู๊1ด่.'อื้ด่_เเ฿ปุ๋จี้" โ||ปุ๋เวุรู๊ขุ่ขุ่าด่า`จู๋ ษิ จ็`ซี{|`1า]ท่รื้ฉี่'|เ'|"(ขุ่ตุ๋|กเใ โบเ-บ่ากเ`ป็0ฐฐี'ชื้?'เด่บ่("บูา|]|เ'ก฿ นื่"`ขุ่`!`ขุ่ "' เกิบู๊8 1 |`วุขุ่| ."๖๒น่งี่[า1เปิ่11เขื่ปื่ [าเ' !1วุเด่ 5ขุ่:ฉื('ถ(บํ ปุ1ในึ่ 1'ยํ-(บ่บา๐!เาฐีสื้' 1'!น๊ ""1`ขุ่อืว๊ก"`ปื้'วุ "บิขุ่ โรํสุ่1`ฉื' ใว๊โ'1 (ถ์ขุ่บิ 1`ด่ด่›1) "บ่{1ว1(ด่๓บ่5จ็เ'เ|โ ด่ฝ้เบ่ฐ:งูวุ้ `|(1งี้`ฐ" ขึ้'ว็"เ'ดิ์รี้{เ}' .1ธุ์สี่เด่ร์'ขุ่`ว[วุ'า"|า1 น๊|1วํ อฮ่าฐ|ก""(ขบ่อิ๊ น่'1นี๊บู๊1ณั[ฮิ) 1!ไ `เบ่'ทํ'ปุ๋เ|ฮ่เ( ขุ่`1`วํ 'สั้เ11!าเ_"ฮ่`บูข์(`!| ขุ่วน๊ด่ตื่อิ๋ (ธฉิ[บ์(นื้น่ น่ข์' ฿ห่าเด่ ยํ|›แ!ณุ"๖ ขุ่`{วุ่_ ` '_นื่1<'ฐี`รื้วุวุเ"1ซ หึรู๊5 โ {วู๊›ขุ่ ` |ห่!'_ด่เด่ 1ไใขุ่|1ใ ฐ๐`บ่|ษ ป่7เ' ห่)แฉ้บ่ป่ แชู :'บืรู๊บฝื(เด่ ริ้ก`1 ["เ บี้เ;"|`ว๊ปื่;ว๊ "บ่า,า`วุใารู๊เ' |ก |ใจ๋เบ (เ)เบ่ก[ซํ)'ขุ่ อิ๋บฮูขู(›[{ น่บ(|1ก')โ'.าอืวุ่ยํ`วุบ่ `ป๋ธี ขุ่เ'|าฐ[บ่"เ'บ่างื่'าฐี ."'$ 1กึ๋เ' ขูา1'จุ๋'ถขุ่ย 5('-งัเ1" น๊|าอ่ บ|("า|ธกุ่เรู;ย (บู๊นู๋:|าด่)ใเ)บูฐ ล๊ขึ้" ด่ .`รึ1ใใ'1ใ' วุ|า`วํ เขื่<วกวธ1วุเขุ่อี้จ๋ด่_'ฏ์`1ใบ่2ด่ธี|1เ`!า [นื้ก(|บีซํ บู๊ภิ0 ฉัอ้โโ)ติ์ เขุ่๓๖ซ์`ด่1|ดึ๋ ว์ณ รื้}บ่""` ธ รื้|`(า1`ว1 ฉื :`บ่า!เ`ธ" (ร๊เด่ก`บั้|บ่( บ๊กฐ1{›ผุ้^ง้`ธป๋กขู .ร'าเ1 8รู๊ขุ่)!เ'บู๊หกเ›บ่('ฐฐ' ภ์!5รู๊('ง้`บ่ 1' ย๊` " `โเด่฿หิธี1 `›'าว๊1 ใสี่โฉืปั้('|`บึถโ5 โเอี้ยํ๒๐|`วฐ)ตี้ (ษ1โ5()ขุ่ `งี้กปื่ อ๊1ะ(1ซํเ'ฒ่บู๊งี่ ขุ่=ว`1 เ เ"ธุ'ขุ่อืาเบ่ธํเด่|' 1`เยี้(:1วุก.าบ่เาอิ๊ฐ (ฟือ็บู๊-โนี๊บู๊›ขุ่ โกิ0 'หุ้ซํฮืกเ1จ๋ กิ(เจู๋"1ป๋เด่ล็ 0ซ์ !ภิยิ [ดี้1เบ{' อั้นุ๊งิ้||`›ยื้า ด่'! (เ'นี๊า{๐บ่จู๋ น่า1'เ'เวํบ5([ข์๖๐ปื่ ๓0โ6 ช์เ1|)' ๒ [ภิบีธิซํ`ากกแ`วุบ่ ฌฒธ{5. {ขิ[)ทํ ` (เ`ไ&`[ใ| .เเ'จุ้1 [รืาเ' วื&ภิ ชื่บ่1า1'ยํธ5ขุ่ธ)' ขิก ]ว็บื้ยิ6 ห'1ภิ ฌ'วุ|างุ ห'0||- "`;บ่า'ซ์ขุ่ขื่"`= น่วุ` !าบ่" เ`1า"'วุล๊. บ่|า-ป๋าเ1ห่5ปิ |ขุ่วุ๖๐ธอ{(บ่-รํ?ลิ ฉิก ฟื5โบิ^'5 ใเาเห่าอ8 ฐ์ยี่""ขุ่`น้วุ้"!ขื่ขุ่ |รํเขุ่'|`1ขึ้ขุ่ากึ่ฮ่เบ่|1เขื่เ`เ]แจู๋;าถู๒ปื่ "จู๋{1า 5รํล{ขั้-(ร๊-1าเสั้อธ{ ธ์ขุ่(ชื|จู๋ถ่นี๊ มุ่นี้ล๊ `งี่,วุ้ผุ้1าวุ้_-`รื้ ขุ่ษิงิ้วุ เ1|" "ผุ้`น๊า`จู๋เา|' ฿อ5บเวํ «า|า 11๒ อูกึ๋5 ฏ์(1ารู๊฿'ผู๓ถกธ' ฟั$โ๐^ ว๊" งี้ธิจ็ {`เใใ 'ขื่«ขุ่` `รเ' ปั้11เ11'เด่ บํ1าาจู}าล5ซ๊อี๊ (›ก ((ากอ่เเ(จู๋กอิ๊ บึ?ธ ๐งก ฟื&ปื พี8 พบิ1| สู่า5 `}"ธขุ่หู่"ขุ่;"`วุ|1]ากึ่ 1งั้5 >เสื้าขูว`ดํ'เ'เ ขุ่มุ้›[ 6บิ1ฑ`า[น็&๐ บธ์รู๊(าธ๒` }{บบ่ทปุ๋ก น๊อจ๋๐แข์(๐5 ถื่กถ่ บ่ถ5฿1ฌ฿บ๊๐ภนี๊| บิอจอ1๐ขูฌ8ก{ ""ฮ็โ|`).สี่ ฿า`วุ` กา`า|า)' 1กรู๊{รู๊น่วุเบึ'เ'ปิ่ ฿๐ 5ธ0กอื{ภิยก ภิบิ (0บภฮ๊)|ป๋5 บิแ๓บีก จ็จ๋'_ด่>เ'เ||`(วั่.` [าญิา<ผุ้' โ|า๐ .ไอิ๊ปิ1ใ()ยี่ขุ่ บึก (๐ก]บก({จู๋๐ก "ซื{ภิ ๓8 ถ้1บ์กช๊51ธงุ 0ร์ "วู้`วี่'า`:ะจู๋ 'โ`เขื่เ`ภิ|าเา|เาฐ}ด่ นี๊กปื่ ย๊กฟื้ฮิธเาก๓6ก฿ (ฌโ05โอ๊)ขุ่ ฮ๊ภถ่ ซอ 0ร์ธิป๋(6 ร์ปุ๋ปุ๋ '}ร็ขุ่จู๋` (ป๋" ธํ! 5บํธ` ป๋(๐ (๐กา๓จู๋5ษช๊๐ก |ายํ'2 รู่๐๒ปงุ ๐ธ์ธ์อธ6อ่ 5(ภิ๐1นี๊{5ณัฮู5 ๒1 "ธเ1`วํ} ;จ๋฿า[เด่›อปื่ รู๊|า [1า(` ซํรู๊๐1เวํ5 เวริ๊ 5(ข์๐ก(0 ลกอ่ !6(กิก๐1๐อิ๊)' อธิ ภิอ แภอ่8ธ- ;ช์"ขุ่น๊1เเล1ผู้' ลบ่าษิชํ อื;|ด่สู่วุเวํบถเ๐ |@'เ`15' 1ภ 1}า6 ธ์ป๋ธ5{ อู|าอึ๋56 (1991-1995)' 789 `น้ ว็า"รุ๊;›[งี้!วุ|บู`› "ขื่เ`ธ6 สู่า"อธเวํยบี่. โภ ป็บ่าถ56 2' 1200 5(ภิ๐1ลธล๊ภิ1ชู5 อ!อ `ว๊ฮ่ธิฮิผุ้จี๋ธผุ้ผุ้1' 1|า(บ่เ1ย่ข์กฐ 23จ๊ ๖(ภิ๐1อธบิ้ภิช์ฮู5 1ก 1996. ฟื5โบิ.^'5 ฟือ'0ธ56 8ธลภิถ [_)บิ้"เธา โ"ขื่ผุ้›ขุ่๔(เ ๖{อธเยเ1 ๒ 1996 อกอ่' พ๐ธ฿จู๋ภอื ห'บึ{ภิ ด่ลข์10บ5 บุ๊ญ่ หึ"""{ปู้สั้"'ขุ่หู่`ะวุล| `วุ๖๖เ?(งํถินั้วู๊0ก5 ๐!อธ58อ5' ภิอ5 ฮู!๐ฯภิอ่ออ่ ๒"ยี่๒อื 1๐ อบั้นื่ ยั้|วุขุ่' ฐี"ขุ่ฝ้งี้ขื่1าาปุ๋|าเ`กเ (าธ 1๐กาอู๐ธบิกุ' ธ61๐(ลยํ๐ก ๐รู๊ บุ๊อม้ ฮูธ๐ร์อธ5นี๐กอ15 11ง๒อื 'ซึ้วุ ฑิมุ่"เจ๋{|า ขุ่บ่วุเด่ธ›(ปุ๋' 1รู๊แข์(›อูบ จ็1กปื่]น๊ชูลก. 1ก 1996' ฟื$๓^ (๐กยี่บยํ{6ถ่ 177 รุ่ธอป๋ธาขุ่1าอิ๊ ย่า1วุบี่ ๖ยกากู้บ่าปุ๋ธ> ป๋ก 'ฉี่าธบ์เวบ5 อ่จู๋จ๋(รู๊อู1ฮิก85' .ากอ่ 0!อิ๊อญ์28อ่ `ฝั่ญิวุ"ป์๔›เบ่อิ้ บ่าล[ป๋๐1าถ| ลกอ่ ป์ก6กาล฿ข์()กถ| 5งุ่๓ฮู(5บ๊ฉืด่ !ธิ |ลฒ(ภิ6ยี่ ฿ภิ8 {ขุ่ธซีด่เบี่เบ่ย๊๔ หึบมิ้๐ชื่ธ(|า ปุ๋กอ่ ย๊อ่เบ่(ปุ๋บู๊ป๋๐ก (0ก50ซํ$1แ๓ (6น็อ็() 0 กิจ!อู บั๊ลภิ เ|ก|`เ'รึ5ป๋{งี้05 รู๊ก [ภิ6ท่ธ [ยี่ภิ.ปื. อภเ1 พ็.$ปุ๋ ขูธ๐อิ๊[ญั05ขุ่ ๒(1แอ่ปื่ฐ ธ์๐บ่ญิอิ๊ (จู๋›'๐|'5('ถ5 ใ1กหั้>ขุ่ ((เ)'11ธํ'1ด่เเ'ถ่ ถก ๖ผื่ฉืนั้ บอ1ขุ่เ'{) !บึแ๓ย๊ก น็6ษ๐แข์(อษิ บิยํขุอบ่๐อู๓บีก{ ฮื! 593 ต (3 'ว๊'ธิ์'› ^ยี่๓ธิณีด่ฮ๊อยํ๓' ฿บ่บีแบุ๊บึถธู บี"ตึ `ฐ์ขึ้ภู,ณูถูสู่บุ๊ปี้ `_บี้ฐ์นูฎธี`ฮี้นูหู่ |ถบ่ยํฒกึ่น่ช์ยํภ 5ขุ่พน่(ยุ่5 ขื่มื้งุขื่ ขุ่มื้` งุจู๋`ผุ 8 ๓1 ๓ (13ด่มิ้) 5&โ ยํ๐ข์ 1กภ๐มุ่บี!บี้๐ภ อ"ยํ ?แ๖บ่ช็( ฿2กอข์ธิ๒ ๐ อื&โ คู' บํ 81 209๓ (13“/ถี) ยํฒอบุ๊ล บ่2อ ยํถ (๐ภผู้๗ธํ!ธี๐" ๐บ์ ปื่บี้ 336 ๓ (21ๆ”) 5(ธิ8ถ(ยํ ?`าฮ่฿ ฿ 228 ฌ (|5”/ธํ)
 3. 3. จู๋“ ฮักุ่ตร๊ กชุ่ฒิขัฮยูฮ่ตื่ ๗จขูบบี1ฆ้ารถนู๋วุอ๊าเบึบบยุ่รุณิ'ขึ้านบํา=กฮบการด์คสิบบีญหาหึ`างๆ หุฤษุฑิธุ์ใปู้อั้ณ์ อื฿วําจะฒบืญ์หีฤาพญักุพืน หบิ้ญ่1ฒบ่'ฆัรงต๋ธ์ขุไฟพื้พม็งายนิวเภฉืยว๊“ า'จ๋รุะวุฑชูดํววัสของหระบาทลมเดืจพา:เจุ้าญั (ฯ'รุ๊บง"แท้เค่ษโผุ้ป๋ดบู2ธีาว โ:าเเ›งิ้บช้'1'มั้ศุ ธ์าฌว๊กุ่น จ๋วุ้'ตุ๋ วุ่'ขุ่':ขุ่นื่:`บ่ มั๊1ณุต่าห- ใบด่ยํเขียด่ตํนฒตั้ไภ้ ยํยูใฌญูพั้ดี่ฮหี้ยถฒิฟุ้ฒทฒ่ต๊บ่1:เา"วุใฒิจี๊ฒ นยั่คุ้ฌปั๊ฐณุถอืตั้ปี๊บีร=ทพใมั๊ด่ทญิงบุ๊ต๊วี่ดี๋อืย่ ด่ :ฒบ': พุชังวืหยาผุสูบํด่บื้ ฆ้ฮ่บีวุ=เทภ โบบั้ย๊ ขื่ตื่ชี้กฮู้ฉ้พุณัฒรฮ่อื้'ต็:ปั่นื่ระณูน็จุ๋เอู๋าะดุ้ผู้ ด่จุ๋ป๋' 'งุ "ฒบา฿:ฐ์'1๓สื้กภีโาพุภระคับ ก๊อณ์งหา ธี จุ๋ทฒิตั้นผิะนํทภใบหิยึจุ๋รุจุ๋จุ๋ฮู้'! ฉื-สื้ ปี๋'ผ็อื หึ ชี้ อืฟั:ณิตํารุ๊สของฑ:บฌปื่ฒ่วูพ้:ขุ่ 'สิวุบรุ “`บร:นิทคุณีอณัพ " ป๋ไที่ใป`อืด่โนื่ ผ้บู๊คขุ่ "`จุ๋อี้กั้อุ้ ๐ แ ` ลํ -';ใบุพู๖ญูาศาบีค่กุ๊ผิขึ้ปี๋ย๊โบใพั้ฒิใขุปั๊ดุ๊บัซึ้ ใตัญี่มั่ฮัปั้ภุอุ่ภัญ่ขั้ววํรู่ มุ้บีกา=ทบของเทภใบโบ่พึมื ` ”ฮ่'ยควา"ญิณูแอ้}ภารธําเนืชุ่วิตซุ้ มีมท็ย่จุบเฟู้บุ,ใศ ' ะธ์ารูใรุ่เทด็`โบโล์ยีอ๋ย'างใรจีงจ:อิ๋ภิคฑะ฿ซน็ธูงธุด ปี่ฉั”๗ณี'"'ล็น่งัวี่ธํพื้1ม่๓๓วี่๖ม็”ขุ่=ริ๊ขุ่ผ้ฉืขุ่ว๊ยั่1”'รึยํพื้ า เท๒รุ๊บโบีย๊ที่ดื หี่พึ่บบูรณ์แฒ "าฑะฑิสิ่งทึ่จะ ใมั๊฿พป๋จุ๋ณัจุ๋มฌณัวิยั้มั๊ณีฮัฒิจุ๋ฮุฮ่' หา:1าขดําวัลขยง'ย็บ่|เค็จท1:ทพว้หึ'บ1าขกุอี๊ขุ่`าฯ วู้จ็บ"›1บรด่บ่1ด่ฌกุนาริ (บืท1รคกาวตลาหบัดเทหโะซึ่ใจ๋งิ้บึ 'บ่ขุ่` ๒๕๓๔) จหภิะหู่กี๊โ1โฌใเล๊รึ่ถหิา ด่นอ๊มฟับปิ้รวืบตึร:หวําง `_ ฒ่จู๋บี่` “ขุ่..฿ะเหฮ่ใทยตั้ร=เทจุ๋มึภวาฒฟื้าภหกั้าฒจุ๋พจูง แค่กาามต๊ฮงกา1ใฒิขิยา"รคาฒ่ฑจุ๋กร พึ่จุ๋ พื้ใมั๊๓จี้ฉิบ่ดจุ๋ ฒญูฒิจุ๋หี้จุ๋ นี๊ฌคุลทจุ๋ตืฒิ฿ หมั๊ฒเหีาพบุ๊เง๊1ฮปั๊ผตรจุ๋ธีงอับดทบใณัยํยี้ จุ๋งพร=กรูฌณัดบ่ภภ้า฿รคกระทม่ฮมฑ=จ๊าน ซี้ขี่จี๊าจื้ด'ฒิฮ่ายท๊ผฒ ญัเพิในเตั้ ` มั๊ดั๊๓๓จี๊ภิ ตั๊ฬิ คัณ์ฑิฌ ฒะกทใณิะจุ๋ภณิห๓ธจุ๋คึคบ่พผ็ปั.' - พ1:าพุด่าวัฑองลยเดิจท:เทพว๊หบ1หุฮุดาฯ สบาม๓บ่'1ทกุฒิ (การปร:ซุมบี้ฌบาววม ไทย หึ ฉืจ็วืเหบ ทด ๒๕๓๙,
 4. 4. ลํกี๊'ลการดขิาเรฐิรจี้งาบโบรอบปี๋รวู'ร4ธค้กราซ 2539 ทุบการศึกษาตํ'1งประเทค 239 ทุบ ทุบการศึกษา'[บประเทค 157 ทุบ ทุบส่งเลริมบักวิจัย 40 ทุบ ย็ซึ้ล`าาบวิจัยตึพิมพใบวารสาร "าอืหึธี"”าทปิ๊ยา"ฒรี๊' ทึมึการดรวจลอบคุณภาพ 95 ซี้บ อื9อื อืาหึ"า” ฝืกอบรมสัมมบา 177 หลัธี1ลูตร 1รี้ขุ่799 คน โครงการลมองไทลกลับ กบหึาบ฿|บึาปี 2539 ด่1หชป๋ ฐ์,ล์ฉี่ศิ ' ' ถี“ วิทยาศาสดรํเเละเทคโบโลยึเพื่อ นว๊ดกรรมเเละสาธารณประโยชน์ " อื 209 ลัาบบาท ( ช้`วี่ 'กึ๋0 ) ' ผู กอลรางอุทยท ข8 ลั หึ|อี๊วุ`1าบวิจัยทิ่เปิบลาปิ๊ารณประโยขน์ 8 ผลิ๊ดภัณฑ์/ เทคโนโลยี ลวิ้างความลามารถของลถาบับ 2 สถาบัน " จู๋ ตําเบึ1งี้การวิจัย พัฒบาเเละวิศวกรรม 74 โครงการ ` ` ` ลหุ่น๊บอี๊วุบุบการวิจีย พัฒบาเเละวิควกรรม 125 โครงการ ทบ่วยปฏิบัติการเเละทบ่วยบริการเควือบ่าย 61 ทน่วย กสุ่มศิข์1ษาวิจัยเพิ่อผลิดบัณฑิดระดึบลูง 5 กลุ่ม ปิเเท่งเทคโบโลยีสารสบเทศไทย พ.ศ. 2538-2539 เคริอบ่ายคอมพิวเดอวิ้กาญูจนาภิเษก
 5. 5. ใใว๊ บาท 5 หึร๊ร๊` าบ่ธี'เด่" 'งี่ชั้ฟ็ขุ่ `รู่บ่บ่บู๊มู่บ่ ขื่วู้บ่6 ""'บ่[(:›รู่บ่งี่ มั้จุ๊ พื้'จ๋บ่า'ปุ๋| ยี่ ' าบ่|ด้'ด่เ;'"จิ๋บ่'›ผุ้ถืยื้รงี้ผล๊`ว|:บ่งืม|.ป็ยี่หึหีจื้ปื่นี้""ผุ้รา"'จกั้ฮ่'ร ๐1' จ๋'ย็1ธี ธิ์สื้')!บ่`บ่"บ่าสิ้ บ่| ขุ่บี้|' จ็บ่เ`฿น่ ;ด่' บู๊บ่ด่0กิบ่ทืด่ธีด่รู๊ฑจ๋ ฉี่าธีริ้ยุ่"เ';.งี่`ขุ่ สีนื่`งํ"]1ฮิงํด่3:วั่“ '|:ๆ" ` 'ฝ้-มื้ฉื`นุ่สื้` ขุ่' วิ!|งื่"อืด่หึ|ธีขุ่ร[จื!!อื`ย๊ย็`ปิ้|ขี้'บ่วิ่จ๊!มื้ย่ปี่นี๊๓ขื่วิ้ญ์ธีวู๊อืฐิ!วุ้ล็สู่ขุ่ บ่รึบ่":ฑิบ่บ่|ลิ้!จุ๊บ่ปื่บีธฆ้ก"ตั้ขึ้บ่ยู|สื้ขิ|ขึ้วุ้ `.2'”"| บิ้ปื่จบ่ภ'|อฐ์รุ่หึ|!บ่ฌบ่จ๊|อู๋บ่าฮด่หึข'ด่ณิบุ๊'โยุ่!ห็ธีรู่รึม่ธีด่จู๋ชิ้ รึบึ้๓งี่บ่จุ๊เปื่. าบ่_' อืปั๊“'ใด่บั๊สื่`บ่บู๊ปี๊ไบ่ป็ไ'สี่วั"หิบ่ขิตี่'สี่บื่บื่ยื้งับ่งืรู๊รู๊จู วืจบ่ปื'ลิ้๒ฒิฒิบ่บ่ซ๖ฑบ่ขุบ่ฟื้ ขุ่น่ง๊บื้!!|บ่ผ๒ชุ่` ด่ชุ่|ฮ่|ฮ่อิ้าฐ์ปื้ธีหึเรจ็`บ่!|!กฟับ่๒ขึ้ฐ์เ'ด่หึวุ้ฮู_บ่บีอูธี` าบ่!ตั้หี้'ธีฐ์!รั่ จื!ขุ่!บ่!`อืชิ่ปื่ธจ็'|ซื้ะด่เขื่ จิาบ่!ฒิจ|บึ้บ่|จ7ด่บุ๊บ่สู่ธีปื่ฐ์ฆเจรี้ อี้วู๊งี่ณีขุ่บ่ขุ่-อิ๋ยิ่กดุ๊ขี้ชุ่อึ้อี๊ อื _มุ่รู๊อ่๖ยี่รู่ปื่ฯโ"เปิ๊ จบ่ยี้|กธนู!.|ขุ่หึบ่ด่บ่บื้ธ!|ศึด่บ่!|บ่วุ'๒าฝึ`!' ธีา` `รู๊อืรื้ขื่_|บ่าอืดุ จ๋|ฮิ'ะ'๒รบ่ศึบ่ขุ่:ด่ชิ้กงูจนี้ะรบ่ย๊|บ่ษขีวุ!| รุ๊จู๋น่ดี้"ง๊จผุ้฿ย่ด่จั้หึค อืงัยี้ด่ห็กั้ยํ!ปุ๋ปี๋อืท่!!!ธีนื่-จ฿ซู๊'ท่!' 1ย่ชัโตู่ฬิบ่อืห็ลี่ปี้บ่บ่!บื้ย๊จิ๊ผื`บู๊'ป็ปุ้!บ่ขู่วุ้!!ด่กั้ท่ฟืซ็ริ๊ ปุ๋"|ธีบ่ข|บีบ่ย็|ธยุ่เขึ้|รู๊!งํปื่หึฉั'ด่ย่บ่|อู๋ค็เมุ่ธิ์จ๋ธ่!ปั๊นื่ตู่เฮียื้ขุ| ปุ๋"ฮธ1|หึบ่จ|รา|วุธีธิ์!งิ`ปันี๊อุ๊ๆ[บี้ยุ้`จ์บึบ่พั้พั้จี๋รุ๊ซบ่สี่ซู๊ญ้อื ยี่วุ้ จุ๊` " ขุ่' จ็บ่ฟื่`เมุ่ฒิขื่|จู๋!บีนฑิยี่รอ้รึจ็ล๊!วุ าธรื้ขุ่ `ใรู๊อื'ษุซุ้บ่1โ'ธิ รื้-บ่!ก"บ่ารู่!ขุ่ " `บ่ตึสี้ากึ่ จึบ่ากืปืร๒1บ่'ด่นี๊บุ๊|ผุ้หี:ขุ่ลิ๊ `จ็า ` บี'วณปี๊กึ่ษ!บ่อิ๋ยิ้เรุ่บ่ซ฿!"|อี่ย่บ่จ็หุ่'๒มึยี่ย่!บีย๊ฮ่'ศิด่จู๋ล์ผุ้งี้_'ลิ่อึ้ งี้1ย้ปิ่ลุ้ยี่1 วิหึ'-บ่!หีอ่บ่ปี่บืก้!งับ่ผุ้ษีปี่ล่3ฮ่อืท่ยื้!งี้ฮ๊ขุ่ซรื้ด่|ณิกู้ห่ปื่ `วู๊|สื้รุ่อุ่ กี๊ร์งัย่ขุ่ะ_ขุ่ซ็|ฉั'ย่"""_".ขุ่" บ่ ' ' ' ' ' . ' ' "'.'บ่"ปุ๋.ด่ฮ่ฮ่""' "ร้หึหึอิ๋ .............. บ่'.'.'ย่.'กุ่"ขุ่'.บ่""ปุ๋ถิ่."'.ข์ธด่ข์'-กิขุ่
 6. 6. ส ฉิ11ฉิโฆั`-|ฉั' ฉืวู๊ใจู๋ฆัฮิ1โ$"1จั้ว์'1']ขั้โ นู๋1ด่หู่ข'วู๊ยิ้ {วูลตหึ|างํ เเห่งวุ1ระเทศสวืเผุ้บ เเละ ลมเตึจขุงระเทพวัตบราชสุดาฯ ธิ$ฮ่จุ๊|111ฟ้1โขึ้1'จู๋'|?|น่'รู่ม'1ธี เลจ็1ว์จเปีบองจู๋วืป'ยื้ะธ'|บ'[บพิธิเปิดบ่า'ารประบุมสัมมบาไทย - สวีเดน เริ่อง คว'1มหลากหลายา1างซีวภาพเเละเทคโบโลยีซีวภาพ เมิ่อวุ้บที่ 7-8 ตุลาคม 25:ริ$1 ฌ กรุงเทพมหานคร ||› โฉื||เ-|" โ|||บู (ขุ่ย่'1| '| (.เบ่`|บ่|| '›| ด็"('(|เด่|1 ;|วุ(| โ|เ-| ผิ<›}'วุ1 |ว่รู๊ธู1า1าเด่จ็$ |'ธบ์|า(`๔ล๊$ ภิโย๊|1;1 บึโาบ่|'รู๊ ขุ่|1'บ่บ์||บ่ขุ่›||' 1'บ่ขุ่ฝั่`ป๋ข์|<ด่ข์| ('›`เ'| |โ1(' ()|)เ'|บ์|าบู (วู๊เ'|'0|าเ›11}' '›ปั `1`|1;บ่ช๊ ด่ กิ่"ะ(|บึจ็| $)'|า1})()5บึแก1 (›ก ฿บ์(›(|ป้'6ธ5บ๊{}' ย๊|1ป่ ฿ช๊(›{0เ'ภิก0|()ฏ'ขุ่ 7-กี๊ ()(ชุ่›|าเด่|' บ่ร์บ่ร์›!}' โร์ล๊||ยูหิ(›เ. โโล๊น์|ธิ์|(' 0 `กุ่'/ง'ตั้ด่น่'บั้ |า5|(1`า 0' เ?า
 7. 7. บ่ปี้าบ่'บ่บ่ 'พุ .`-.`. บ่ด่จุ๋.“ ." .'ผูห่ขุ่ธั`ขุ่ บ่บ่ปี้รี้ บ่รี่บ่.รื้งี้บ่ขุ่หึงี้ฉั งี้ จี๋ ฐี ขุ 'ฮ๊บ่ขุ่ ยบุ๊นี๊ '&'ฒขุ่ หบั๊.ท่ ด่ งนคจี๊ |! 'ขุ่ ฉื'. "` "` `ขุ่๓บ่ญูงืเฮ๊ณุนู๋. ๖'ณัฟฟื้ขุ่ยี่บ่›ษ'บุ๊๗คั้ด่ขุ่๒บึ้เปิ่เ] พ จุ๋๐บ่ บ่หึ' ฮั แ๓พุ หึ. ญิ '$ฌณุ ผม ฉ พ็เณัษุหฌฒด่๗จ๊๒สั้. ฌจุ๋บุ๊ด่.๓รี้๓บี๒อุ๊ยํยู่บีขุ่ ฌ๒อุ๊เฮุ๒บู๊ทุจุ๋ห๒ญ์ณตั้!งู จุ๋฿๒๐ต๊ขุ่ บ่จ๋ ขิ เ "ฒิอช่ายกาญูจบาภิเนู๋โดยพระราชดําริสมเด็จพระเทพร๊ตบราบสุคาฯโปี๋นเกี่อฑิยคอมพิวเฮวิ้ งุ ที่เชี่มโยงบําวสารเเละบ๊อมูลจากทน่วยงานต่างๆ โบประเทคโทย เเละพระราชกรณิยกิจต่างๆ บธิ์บื้`า พระบาทสมเต็จพุรุะเจ้าอยู่ทัว ผู้สบโจสามารถเบั้าถีงเครึอบ่ายฉัดืจากทั่วโลก โตยขั้งําบเควือย่ายอิบเดอรุ้เบ็ต ทั้งนื้ พึอเปีบการเฉสิมฉลองเนึ่องโบวโรกาสปีกาญจบาภิเษกเเละเปิ้บการเผยเเฑงร่พระเกึยรติคุ(บบรี้)ง พระบาทสมเดืจพระเจ้าอยู่ท๊วออกสู่ประขาคมทึ่วโลก บุ๊6 ฿0งุอ่ 60บ่ถ่อแ]แ๖ปีะ6 ฟืะฌ0บ่฿ แ11ถ่ะ[ [กอ 1กบึเบึนี๊บ่๐|า ๐1' ภีขุ่฿ป๋1ว์ขุ่ โ›1`บ์|า(๐5ษ ง|ธ์น่|วู๊ธิ์` (วู๊|วุกึ๋ณ|`จู๋ 51'-จู๋|1(1||'›|'1ขุ่ บั๊ช็5 บึถโ๐ฒอบ่๐|1 เธ66 ซ้5 อ (0โโ6(น่บ๊'ธํ ธํโ`โ0โ 1๐ ตู1า๐[ 2เ1| ๐ก|1|า๐ บึเ1{๐|'|1]ย๊[1๐| เ|าสั้เ บูะ(›})|ะ บ่รื้เเด่ |›1จ๋(›เบ่จี้| แถู '0โแก(ย๊ก่โ)' 10 8มถูซํ655 {ภิ8ชิ[ อขูถู|'6(บึล[ข์0ก [0 `ด่ห่ลเ ธิ1รู๊$ ปี้โล]05}' ก็;เ5 (โ(›|1๔ |ภิ|`()เ1ยูใ(›เ1 |1ข์ษ ถี!ฆั-`ยรื้| ข์6บึคู ฒถ่ เ0 (๐๓๓6๓0ธอเ6 เบ่าธํ (ธํ16๖ธอ1()|1 โ๐[ 1กบ๊ธ ล๊ชูะ(ช์อ1 6ะ|1. ธ(|)|บ||ธ:ง|โ1 ยี่5ขุ่รํ9 ยํ
 8. 8. ธ์ช็ฮ๊ทู้ฝ้กีวืขุ่ข์ข์ด่บึ-ข์รู๊รู่ขุ่นู้รรื้ต๋ชี้ก'คบ่!บ่'มั๊!ฮ่1!บั้ยื่ด่ธีบ่ขื่ะ!อืสั้คึ|รขุ่จู๋บ่บ่หึกุ๊ขุ่ปุ๋'จั้|คี่ตํธี'เ1ธ์ขี'ขุ่ปุ๋ขื่อึ้ซ'ขุ่|'รหี่ ฝ้'ด่ชี้ใชิ้ธิ์ฒ1ด่นื่จี้ษขื่รี้เบ่.ปุ๋ชี้บิฑิ!จั้คี่`ค1ด่ปิ๊ใบ่สั้ญนี้บ่'เสั้ณีด่'บีขื่ด่`มื้ ล๊ขุ่สึขุ่ขุ่ธ์ร่ศ์ข์.ฟิ'ว๊ขุ่-ฮ่ซู๊ซุ่จ็ฮ๊ปิ๊รื้กั้บ่ด่บ่'1}ดี๊รี้บ่วุ|ด่ปุ๋ญ์ญ์วุ|บ่อั้ถ้ว'คี้!ด่'เนิ้ขุ่ขี'ยั้บ่บีฉื'บ่งิ้อุ่ฉี่ธีษิ1ว๊ย่ว๊'บ่หึอืบ่ฮ่'อี้บ่ธีฉืริ๊!นี๊ธ์ฒิช่.ปุ๋'ซึ้หึ'ธีล๊บ์วั่พื้ หุ่ ร; จ๋ฐ์หุ่ จู๋ขุ่วุ งี่'วุ้ริวุ ด่จ๋ ด่ หุ่` `^ปู้ ` "ย่สื้" " `-' ' รุ่กึ๋ " ขุ่ . ษ์รู _` หุ่ฐีซู๊ฐิ;ฐีหุ่-ขุ่สู่ขุ่ซ้ปุ๋ชุ่ธิรึวืธํคิ้มื้ธุ; บืธีล์๒'!ษิ งี่ขึ้อึ๋ธีเนี๊ฮั|ธี฿ยั้฿'!1{ตุ๋ชี้1น่ข์บ่฿งี่ใธี}'![ด๋'ซ์|ฐิ1ยื้'!นุ๊ธิฌ 'ยื ศ์หึศ์ .ษ ตี ' ฮู' )ทู้ ฮิ'ถี นื้' อุ้อู้'1)ฌเ!ปุ๋บ่ขุ่เขุ่ขุ่.บ่':ขุ่ริ่ษีดิ๊ร๊บี้ ดี ` / ' ปั ` `1 ' 1 1 !หึ ฆ 'ฏิ 'หึ ธี ` 'ยี่วู๊'ธีธีบี้ฆัธีหึจุ๋จุ๋ฆัยื้ฐ์สื้ธิ์ญ์ จ๋ฐ์ฏินึบืว้เโเ ค้บ่1บ่.นี๊ " ถีหู่ปุ่จู๋ ฝั่ จ๋ ชี้ลุ้ 6 ลุ้` :" _!"ด่'ขุ่'จื้ยี่ร็'ชุ่,รํ'จู๋วุฐิรี้`อื่ริ๊รู๊ฮั่;พุ`ษิง
 9. 9. สาร ประธาบภรรมกาณัฒนาวิทยาศาลตรีเเละเทคโบโลยืเเห่งขาคิ งจะปฎิเสธไม่ใตัวํา โบทควรรทํผ่าบมา วิทยาคาสดรํและเทคโบโลยิใดึเบ้ามามีบทบาฯวุ ทึ่สําคัญูต่อมวลมบุฮัชาติโบแทบทุกคีาบ ทิ้งทางเศรทุกิจ สังคม การเมือง การศีกษา สิ่งแวดลีอม ทริอแม้เเต่วัฒนธรรม บั้าพเจีามีความเชี่อเปีบอย่างยิ่งว่า โบศดวรรษโหม่ทิ่กําลัง ะมาถิงบื้บ บทบาทบองวิทยาศาสดรืเเละเทคโบโลยี บอกจากจะใม่ลดบ้อยลงโปกว่าเดิมเเล้ว กล้บจะทวีความสําศัญมากยิ่งๆ บึ้บโปอิก คึงนี๊บ อุปสรุรคทิ่ลําคีญโนการพัฒบาประเทคโบอบาคตอับโกล้ คือ ความลามารถโบการ ` ด่ด่ว้บ" และ 'ด่ปร้บศัว" โห้สอดคอุ๊องกับกระแสความเปลียนเเปลงบองวิทยาคาสดรุ้เเล่ะเทคโงโลยีทิ่ " เกิดอยู่ทุภยฌะ เเละสามารถบําเอามาประยุกฉีซ้ก้บซึวิตประจําวับไตือย่างเหมาะสม ปี้บี ` บ๊าพเจาจงมิความมั่บโจวํา ลําน้กงาบพ้ฒบาวิทยาศาสตวิ้เเละเทคโบโลยืเเท่งชาดิ (ลวทบ.) จิ๊รู๊เรี้มกลโกลําคัญทิ่จะปวับ วิลัยท้คน์ โท้เปืน ภารกิจ เพึ่อบําประเทคชาติโปสู่จุดทมายทิ่กล่าวโว๊ บึกั้คบใต้ โดยเฉพาะทางด้าบวิทยาคาสตรํเเละเทคโบโลยีโบลาบาที่มีความจําเปีบต่อการพืฒบา ฆั งั `_โ ปร“ ทค่"ปุ๋หุ่ โ' -ลุ้ยี่ ชี้โบร ปี พ.ศขุ่ 2539 สวทช. โต้ปคีบัดิภารกิจใด้ดามเป้าหมายหลักอย่างเย้มเเบืง อับโด้แก่ / `[ _ข์ `ช้ม้ "`อุ่ การพ้ญบา 'พุล้งคบเเละการเสริมสร้างความแบึงเเกรงบองการวิจ้ย พ้ฒบาเเละวิควกรรม ` บี ' ย ' ย ยี่ บ ญิ ๐ พี ' ย ' ซี การเปนดวเชี่มระทวางองคํกรบองภาครจ็เเละเอกชบ เพอโทเกตการบาเทคโบโลยโป[ขอยางม '/ " 'งํ หึ ฝ่ หึ หิ 5 `ซี ะ . งื ญิ ยั ญิ ยั ยี่ ไ ประลิทย็ภาพ`มื้ อกทงความลามารถโบการดาเบนการวจัย พฒบาเเละวควกรรมดวยตบเอง เพอ สั้' จี้- บ่สั้ - ข์ ๕ ชื่ ` โทเกุดฒงาบทเปิบประโยขนทงโบเปืงพาฌชยเเละสาปิ๊ารฌประโยชบ ` ` มี โหึ` บปีที่ผ่ามิมา ย้งมึสิงทิ่บ่ายิบดิลําทร้บบคลากรยอง ลวทข. ทกท่าบ คือวาระแท่งการครบรอบ อื บี้ ยี่ วิ ' ' ท้าปีบองฐารสกาปนา ซงบ้บเปืบฮ่วงเวลาลําศัญูสําทวิ้บการวางรากฐาบทืเเยืงเเกร่งโห้กับวงการ วิทยายี่สกรืขื่ะเทคโบโลยืบองประเทศ เเละเปิ้บระยะเวลาที่บุคลากรบอง สวทชดํ ใด้ดําเบึบงาบ ขุ่'รู๊ยี่-"รุ่ หึ }" ' ' จั ทื ' ชิ-ฉื มาอยํางแบีฒิ ตามภารกิจทใดรบมอบทมาย พรอมกบการริเริมภารกิจโทมๆ ทมุงจะสรางสรรค " หึ ถ้สั้ยัยัยํยั"บ่"ซียั `ฟุ้ บ บุรี่อี่เทคโฒโหกาวใปบางทบาโดอยางทดเทยมกบสากลโลก หิ' หึ โ ทู้ บี ขุ่ ยี่ ' งั / ขุ่' บู๊าชู้จ้าจึงบอเเสดงความยิบดืก้บวาระอับเปบพิเคษเช่บบี เเละทวืงเปบอยางยงวา สวทข. ชื่ขุ่จิะก้จูวิตู่ขุ่อํใปต้วยบทบาทที่ขัดเจนโบการเปิบองคํกรบําทางด้าบวิทยาศาสตรํเเละเทคโบโลยิบอง (บายยิ่งพ้บธี มฆสิการ) ร้ฐมบดรีวําการกฌรวงวิทฮาคาสดรื เทคโบโลยืเเละลี่งเเวดล้อม ปฆธาบกรฌกาณัฒนาวิทยาศาสครืเเละเทคโนโลยิแห่งชาดิ 8บงบ1$:จําบิ 2539 ยํ
 10. 10. ศ จู๋ฉื'ลงา?ติ์เจู๋ค'?ติ์โ?ติ์รอบ 5 ปิ ลําน๊กงาบวุจัค1นาวิาจยาคาสตร้เเละเทคโนโลยืเเห่งซาดิ ลื้| 'ฟื้บควด่|ฮขึ้เชี่อมั้บ'[บศักยภาพการาจัก1บาตบเองบองคบโทย โดยเฉพาะทางด๊าบวิทยาคาสตรุ้ เเอึ้ปุ๋ะเรี้าจ๋วุ'โบ'โลยี ส']วาบ` โด้ผุ้วื'เบึบกิจกรรมต่างๆ โบการลวิ้าง คนฮู้โหม่ เเละสร้าง มึบบ วิจัย'โงรม่ ทิ่มี11ร:ย็าด่1อิกาพ กิจกรรมตํางๆ ทิ่โดืดําเบึบการ โด๊เเก่ โครงการรวมกลุ่มมทาวิทยาลัย '1ขุ่คร`าการล1ขึ้นื้วู้อี๊งโหล'อิ้จับ การลุ้[าจีทุบการศึกษาทั้งภายโบเเละดํางประเทศ การลบับสบุบการวิจัย ไร๊`ษ์งี้ง้งั้กุ๊ด|มั๊า ข์วุารสี่งเลวิมยี่บู๊บายืวาบ้กวิจัย ตลอดจบการดําเบีบงาบวิจัยเเละพัฒบาภายโบองคํภร เปินดีบ 'โบข์ใ'1'จู๋บื่' โตึร่ชิ้จี๋มกั1}ลถาบั1รื้โบด่างประเทคจําบวบมาก เพึ่อก่อโห้เกิดการเเลกเปลียบเเละถ่ายทอด ธีอิ่'ขื่ด่|ย'1'1'1ร คั']ล๊]ย่'1งเซ่บ รวมกับสถาบันเทคโบโลยีเเท่งเเมสซาชูเซทส์ (ง'1ปื) และมูลบึธิศีกฑพ้ฒบ๋ จันู๋”"[1ริ๊มีก"รวิจัยเ.เละขยี่งัฒบารํวมกันเฟี่อลบองตอบความตืองการบองภาคเอกชน เเละจัดโครงการโทม่ ฉี่ฐ์'งี้ม1`วู๊บลเาาบับเาาธีวุโบโอี้ายึพระจอมเกล้าธบบุวื คือ 6๖๐๓1(ม่ ฿กฮูกะะก่"จี้ ?๓(บ่(ะ 5(๒๐๐1 เพี่อ เปิบตึวอย่างการค็กษาวิจัยระตับสูง ที่โซ้การเเก้ปัญทาบองภาคการผลิตเปีบแกบ โบตีานกาคเอกชบ ใขุ่เจัดําเบึบการเฟี่อส่`าเสริม ความเเขืงแกรํงคึาบเทคโบโลยี บองภาคเอกชนบบาดเลีกเเละบนาดกลาง โปุ๋ขุ่ยกาด่ยิ้โจรีบริบ่า'ารปริกษาอุตลาทกรรม การโห้ทุบกู้ยืมเพิ่อการพ้ฒบาเทคโนโลยี และบริการด้าบ ษาวิป๋ฯยํลิ1งี้จาางบีญูญา ตลอดจบการบํา ระบบคูฒาพ 180 9000 เย้ามาโอี่บองคํกร บอกจา'าบิ้ เพือโหิเกิบี1ศูบยํรวมบองการเชิ่อมโยงการวิจัยระทว่างภาครีฐเเละภาคเอกชน และเอิ้อ อ่'1บวยตํอธุรกิจเทคโบโลยึภายโบประเทศ สวทช. โตืดําเบึนการจัดสรีาง อูทยาบวิจัยเเละพัฒนา จ๋ ' ขื่ 7พฮ๊"จุ๋ทู ตฯขุ่ย่ยํด่ฒห| ฐี'ยุ้สี่นิ ซุ้ กั้อื๓ด่] วิทยาคาสดรุ้เเละเทคโบโลยี (5๐ย๊๐"๐บิ้ ฿๓฿) บื้บ อุทยานวิทยาศาสตวิ้ฯ เเห่งนื้จะประกอบตืวย อาหึารลําบักงานเเละอาคารวิจัยบองคูบย์แท่งบาติทั้งลาม ท้องปฏิบัติการวิจัย ทนํวยบํมเพาะ "จ๊มึขุ่ว๊`ฒ โ ปุ๋'ยุ้ศ์ธีฝั่- เทคโนโลยี โรงงาบพิ้บเเบบ อาคารเพาะปลูกทดลอง อาคารผู้เบําร่วม (๓บ1บ่-[6กลกเ) เคริ่องมึอ - ธี อุปกรณีและลีงอําบวยความสะดวกที่ทับสมัย เพี่อโท้บริการแก่ทบ่วยงาบกาคร้ฐและภาคเอกชบ 'รุ๊ .'พึ่ นิ สี่ บํพี'บ่ ซีทู้ถิ่.- .ยัปี้กึ๋ " ย่ 'ฟี่ด่หึ 'ปื ดลอดจบบรการเชอมโยงภบเครอบายดางา ครบวงจร บฌะณีดเรมดาเบบการกอสรางแลว ชง มื้ฒ่ ร `“ผุ้ จะแล้วเลร็จและเริ่มโารึบริการโดื ประมาฌดืนปีพุทธศักราช 2542 พพพ'ก5[ปื่ลฆ์0ธ.[ก
 11. 11. ' ศ นย์พ้บธุวิควกรรมเเละเทคโบโลยึชีวกาพเเทํ`าช'าดิ โตีธํงี้ใเปิบรุ๊โจีห่1วิโม$งี่'|ใา เพึธิ์'เ'พิ่ม ง ซ ผลผลิตเเละความหลากทลายบองผสิตผลทางก'1รเกฒรเเละยั้1'|รป?รูส้ต'วู๊ ร'ยื้มวัรุ๊มุ้ขุ่บั้1าราปุ่'า กระบวบการทางเทคโบโลยีชีวกาขฯมาบ่วยส่งเลริมก'1รวัธ1ษ'วุลมผุ้วูล1|องลีงเเรยื้ดสื้งี้อิ้บ่ม ดลล๊›๐ขุ่'จจ๋บ การพ้ฒนาผลิ๊ตภัฌฑ์ทางการเเพทย์เเละสาธารฌสุบ ย๊บ่ลง'1บทิ่ผ่'วุบมาโต้เเข์วํ การพ้ฒนาชุดตรวจ วิบิจฉืยโรค อาทิ การพ้ฒบาวิอี๊ดรวจวิบิจฉียโววัสโรคโบ้เลีอดธิ์1ธิ์)'า เเธิ์›บดิเจบ1|บิ้บ่งเรี้วิ'ธิ์]จี๊]จ็จี้']"ดํ โ'ยื้ผุ้า โวร้สตับอักเสบบบึดบืเเละชน็ดซื เเละขุดตรวจวินิจฉัยโรคท้วเหลึอ`าโบกุ๊งกุล'บ่ผุ้รุ๊'1 เปืบด้บ การพ้ฒบา พ้บอุ๋พีขปลอคโรคเเละพึขจําลองพ้บอุ๋ เฮ่บ การผุ้|ลิตด้บพับอุ๋ลดรอเบอริ่ปลอผุ้วุ'โร+' ช1'า'ยื้ธิ์|ลิต กล้วยทอมเเละกล้วยโบ่ปลอดโรค กั้โวืพ้ฒบใฬิบอุ้มะเบืยึเขุ1กั้ตีโบท'1บโวืร๊|'โใ1ใโงิซ์1เ1ลิ๊รื้1ทิ่เกึผุ้'ง'{1 เซี้อใววัส กาณัฒบามะละกอพ้นอุ๋ด้าบทาบโรคโบตํางวงเเทวบที่เกิดจากเชี้อโ'งิ้วัล เว็฿บติบ การพ้ฒบา สาฉืวินหรีย์เทิ่อกําจัคศัดฮู้ช เบํบ การผลิดเยื้อราโตรโคเดอว์นี๊|าเพิ่อโซ้คาบผุ้วูมเซี้มุ้บ่ร'1ทิ่ทํ"ต๊เทิ้เกิผุ้1 โรครากเบ่าโบทุเวืยบ และการโบืบึวเคลียรุ้พอลิฮืโดรชีลโวรุ๊สโบการกําจ้ดหบอบเจ'1ะลมธิ์1ฝั'บ่๔] ซึ่ง ย บ งาบวิจัยทงสองชี้บปี๋ต้มีการบําโปผลิดโบเซิงพาณิขยํเเสิ้ว ศูนย์ฯ ใตืตําเบิบโครงการ การเกึบรวบรวมเเละร้กษาสายพ้บธุ์จุลิบทรึยํเเละพึข เ?ชิน เบี้ธิ์รู่งี้'›หึปี้รุ่'ขุ่โงี่จ็ เกิดโรคโบเเมลง การรวบรวมลายพ้บฮู้ลเคบส์ ร"ดิบ เเละรานิ้า เปืบตืบ หึ|ลจ'ธีาการเกึบร'งี้บรด่]ม เเละจากงาบวิจัยทิ่ผ่าบมา ทําโท้มีการคืบพบเซี้อจุลิบทริยํสายพับฮ๊หม่ตี'ยื้ย เรธิบ ข์1'|รคีบพบ เซึ้อราสายพ้บธุ์ (ขุ่'0ฑฮู้าชิ?ซู'$ |}'ว์('ขุ่1{ใซ์)บ่|1ขั้ไขึ้ซ์{บ่โชั้.$ ทิ่ทําโท้เกิดโรคโบเเมลง อืบธี]'1จป่ด่|ม'พึฒบาเปิบยิ้'|ร ชีวกาพกําจัดเเมลงโติ เปีบตีบ ศูบยํฯ โตืจัดดั้งหบ่วยปฏีบ้ดิการลายบิ้วม็งี้]ดีเอ็บเอ ปุ๋1).วิ้ โ`รู๊|าฐเ'1'ด่ อูก่กบ่ถจี้) เพี่อบําเทคโบโลยิตีเอ็บเอมากําทบดเอกลักษณ์พ้บอุ๋พึช ซี่งเปีบวิธิทิ่ม็'ปร:ลิทธิกหู่|าพลู`ว โนการเเยกความแดกต่างบองสายพ้บธุ์พืชโต้ถีงระดับโมเลกุล เเละวํด่ขึ้มกับลําบ้(งาบกองทุบ สบับสนุบการวิจัย (สกว.) ตําเนิน โครงกั้ารความทลากหลายทางบึวกาพ เพึอพิ'ฒบาองธีโษิ1ด่ขึ้'ามวู๊ และศิกฑบโยบายการจัดการทรีพยากรขีวภาพโบประเทคโทย กิจกรรมต่างๆ ที่โดํตํ"เบิบกด่|ร ใปแล้ว โด้แกํ การลํารวจและเกึบรวบรวมตีวอย่างพรรฌใม้และจุลิ๊บทวืยํ เพิ่อการศิกษ'1ดิาบ อบุกรมวิปิ๊าบและจัดทําฐานข้อมูล เปีบตีบ บอกจากบื้ ศูบยืฯ โด้เจรจากับ ลก'ยื้. และองคํการ อบามัยโลก จัดตั๊ง โครงกหี่จัอณัะพ้ฒบาเพี่อปัองณิและบําบ้ดโรคเขคี้อห (นอป๋๓ยี่ โนื่๐ขูธี' ๗ ฿๒ณู ฿ะ๓ยอ๖) อับเปืบการระดมพลังบองบ้กวิจัยทิ้งบองโทยและบาบาช'าดิ'[บการพืฒบฟ้| ยาและวิอืการด่างๆ เพิ่อต่อต้านโรคทิ่ลําค้ญบองโทยโดยโซ้เทคโบโลยีชี'ยื้ภาพ 5ใ{|01เ1|บ่$2ยํใกั้ 25ขุ่39 ดํ
 12. 12. ศ ปปั่ใผุ้`}?1หึโ`ป'โกึโโ'โรุ๊1ใายี่[โรู้ปืวู๊วู๊'ว๊สีฉัรู๊โเใวิ่ปี๋ป๊โตี โด้ดําเบีนกิจกรรมเพึอพัฒบาอุดสาทกรรมบอง ปิ 'หู่โ'3วํเ`1'1 โผุ้โเเข์ขุ่ การสร้างโครงสร้างพื้บฐาบทางค้าบโลฒเเละว้สคุ โดยการลบ้บสบุบ เนิ้ผู้อิ้วุ 5'ขั11'!ป1โ'ซ์'1ปี๋โ`ง๊'ใ}ใ`โ'1|$จิ๊'โปุ๊ว๊สีผ้วุ ก'ารจ็1อข์เเบบเเละกิ1ลีต เพิ่มขั้บเป๊บ 57() คบโบปัจจุบับ การ ขุ่เศ์พื้ฟ้1ด่ฏ์`รู่า'วุขุ่ตื่เเขั้งี้::+โผุ้1'ลีย๊:|ขั้|บุผุ้าจั้1ลโ'ปศึข์บ่าขํ"|ต่อด่'งประเทค อิ่รู๊รื้บ่2 คน เเละก'1รเพิ่มเงิบลงทุนทางตึาบ อือี๊สั้อึ้""ขุ่›ขุ่'วุธิอืฐ์งิ้`วุซี้1"จั้1'|มั้ปิ๊นู๋ายี่อิ้เปิ'บ |!วู๊รู๊ ล้'|อี้แบ'1าา เปิ่บด้บ งั ฐี ซุ้'บ์ "ไ 1ขุ่ขุ่ขุ่รฐ์ ขื่สั้จี้'ธขึ้กื้ `งี้า| ความสามารถโฒารวิเคฑฆ่คูจุ๋ปิ๊องวัลคุ เเละ ความสามหฒงญิสจุ๋ กิ้บส่'ซึ้'แ เคริ่องจักร เเละอิ้บล่วบยานยนคี'[ดยผุ้จีาเปิบการจัดตั๊งทบ่วยตร')จสอบวัลตุเพึอดอบสบอง `ฐีฝั่ขุ่ ขุ่`สั้งี้ผุ้กุ้;ขุ่`›อั้"ขุ่รวุขึ้อิ้"าคุ๊ฐ์ปรจื้:ธิ์1ธิ์]สั้บธ]"'สิ้บ่วุ'านู๋บ่อุดล'ทกรรม บั้กวิขาบ่า'1รเเละบักวิจัย ดลอดจนการออกเเบบ |เตั้บ่;วํ=จ็อู๊1ตทิ้เ|เ1]'บเธีริ่{1งงิ้ซ์1วิบ่ไยิต่'|งๆ เบํบ เคริ่องกัดเเกบตั๋งควบคุมตีวยระบบคอมฟิวเตอรุ้ ขุ่"'ริ่ตั้›"อู๊3วั่'ขุ่เ1]1›'งอั้บ่ขื่|สดิบ่| ร{'โ(|เดือด'ขมเเละโกติบล๊'1บขบึดลั่บ เปิบต้บ สบึบลบุบ การวิจัยทางคีาน วุ้สดูการเเพทยํ เวุรํบ 1าารธีจู๋จัยท'1งด้าบว๊สตุอธิ์)ร์[ปิ๊พีดิกสื้เเละท๊บตวัสตุ โด้เเก่ กลุ่มบั้อเทืยม กลุ่ม 'ซื่'อืรึ่มุ้โ1งยิจ็'ดรี`า'ร|ร::ธุวูข์| เเละ|าสุ่มโอผุ้ารอกชีอะพ'1โทต๋ เรื้รื้]'า'ชุ่'|'1บึ้ ยํงโตี'จู๋'ยื้3งี้ตั้โ`บล'ร๊1'|บับเทคโนโลยืแท่งเเมสซายูเขทสื้ (ง'11โ) จัตตั้ง โครงการพ้ฒบา ขีดความสามารถของอุคลาทกรรมยานยบคื เพิ่อลบ้บสบุบอุตสาทกรรมชี้บส่วบยาบยนด๋ จัดตั๊ง ระบบปฏิบัดิการเครึอข่าย เเละ ะบบสมาขิกจากั้ภาคอุคสาหกรรม ปืจจุบับมีทบํวยปฏิบัติการ เคริอบ่'|ยเฉพาะาา'1ง 18 เเห่ง ม็กสุ่มบริตั้ทิ่เบ้ามาเปิ้บสมาซีกเเล้วจําบวบทนี่ง โดยเฉพาะดึาบ กั้วูตส'บ่หกรรมทล่อโลหะ มืจ่'าบ'งี้บลมายิก 20 บริษัท 0 พพพ ก5[ยี่อฆ์๐ข์ขุ่(ก
 13. 13. รู๊ร๊รั้ รู๊ษ์บ่ขุ่ _ วู้ นุ๊'ยี่ซีน๊` สั หึ ฆั ยั ด หรือ บโยบายโดรภาคึ จึงเปืบบโยบายหลัก'[บก'|รดําเบีบการพ้ฒบาเทคโบโลยีบองศูบยํเทคโบโลยื วยความเชีอมั่นวําผลงาบวิจัยทึ่จะบําโปสู่การโซ้ประโยชณิตีวุริง เเละส่งษิตื้ล'[บท'างเศรหุกิจ จําเปีบตีองทํางาบร่วมก้บดั้งเเด่ต้บกับกาคเอกชบ นโยบาย เบคเ1าค -มหาวิทยาลัย - เอกขบ อิเลีกทรอบึกสิ้เเละคอมพิวเตอรุ้เเห่งชาดิ ผลจากการดําเบึบตามบโยบายตืงกล่าว กํอผ็[ห้เกิดเปิบ ผลิตภัณฑใบเชีงพาณิชยืทลายชี้บ เช่บ รถโางํฟืา เริอโฟพืา กู้สาบาโทรศัพทํอืตโบมัติ พจบ'1บุกรม อิเลีกทรอบิกณิทย-อังกฤษ ซอา1ท์เเววิ้อ่าบโทย จบกระทั่งบําโปสู่การจัดคั้ง คูบยึวิจัยเเละพ้ฒบา เทคโบโลยึโมโครอิเลีกทรอบึกส์ ซึ่งเปิบการลรีางความลามารถาาางด้านเาาคโบโลยืการออกแบบ วงจรรวมขบาตโทญ่มาก (หึธํกุ' เลขุ่`ฐ๐ $(อ|ธํ 1กเธํอื1`ลเธํฮ่ 6บิธ(เขุ่จู๋เกิ่ ษิ '1ขุ่$1) เเละเปินการสวิ้'าง บุคลากรระดับลูงโบวิทยาการสาบาบี้ ดีาบคอมพิวเดอรืเเละเทคโบโลยึลารสบเทค โดีคําเบึบการจัดลวิ้าง ระบบเครีอข่ายโทยสาร- อิบเทอวิ้เบืค เเละการโท้บริการอิบเทอรืเบึตโบเบึงพาณิบย์เปีบเเท่งเเรกบองประเทคโทย อิกทิ้ง จัดโท้มี ทลักลูครการฝึกอบฒ-ลัมมนาถ้าบคอมพิวเคอวิ้ บื้บเปิบประจํ'| เพึอเพี่มประลิ๊ทธิกาพการ ทํางานบองบุคลากรโท้เเก่ทบํวยงาบร้ฐ หบ่วยงาบเอกขบเเละบุคคลทิ่'ยื้โป บอกจากบื้ เพึ่อ รวมเฉลิ๊มฉลองโบวโรกาสปืกาญจบาภิเษก ศูบยํฯ ผ็[บฐาบะสําบักงาบเลบาบุการคฌะกรรมการ เทคโบโลยืสารสบเทคเเห่งชาดิ โดํเสบอโห้ปิพุทธศักราช 2538 เเละ 2539 เปิบ ปีเเห่งเทคโบโลยื สารสบเทคโทย โดยศูบยืฯ โดีวับมอบหมายโท้เปิบเเภนบําโบการเหึ|ยเเพร่ ลว้างความเบึ'1โจเเละ ความตี่บด้วทางดีาบเทธี1โบโลยิสารสนเทศ ดลอดจบกระคุ้บโจรีมีการบําเทคโบโลยีสารสบเทศ เยีามาโซ้อย่างเเพร่หลาย เบ) |เ|||จ๋ ง|โ} !:รึ`รํ`) ร
 14. 14. ปซธาบกรฒการ บ'ยยึงพ้แอิ้ มบะสิการ “ฐมบหริว่าการกระทร'ขึ้งวิทบาห'|สหรํ เทคโบโลยืและสื่งแวดล๊อม รองปจ๊ธาบกรรบการ บาบกฌ สบืทวงทํ ฌ อยุธยา ปลัดกระทร'นี้งวิทยาศาสดวื เทคโบโลยืและลี่งเวตล้อม กรรมการผู้หรงคุฌวุฒิ บายกมล จับทิมา รษิ]งปลัดกระทร'1งการคลีง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บ'1ยเ||ษม วีฒบธัย ปกิ๊ด'บวงมทาวิายาลัย กรฌการผู้ทรงคูฌวุฒิ บ'าบจ้|าก์ชัย พาบึชพ้ฒบ๋ รองเล11าอืการคฌะกรรมข์าร ส่งเสริมการลงทุบ กรรมการผู้ทรงถุฌวุฒิ บ'บธรรมวักษ์ บ่าารพิศีษฎี รองเลบาจิก'บ่รคเบะบ่1รรมการ พ้ฒบาการเหรทุกิจเเละลังคมแห่งชาติ กรฌการฮู้ทรงกุฌวุฒิ บายพิเขห ถุบทรทิพิธ อธิบติกรมวิเทศคหการ ตื่" 1 บ่- /' / 'คี ' `หึ ขุ่ฆ์` คึ กรฌ"ารปื่งกู รู๊ญิ ถีมื้` บายุฮู้บึ้ ธชยทุพํจู๋_ขุ่|' งุ 'ยี่` } ซึ้' ' “ ผุ ผุ `บ่ ถี ขุ่ หุ่ด็ท่ยํธิการชุ `ปื่บี้ขู่ขุปี๊โบ๒ฒิจอุ๊าฝ้รุ้มั้` `จู๋ ' ซ์ เจืาณู` '_รูลุาดกรฮูพ 'กุ่ `ถี บายเวิงชั่ถ มุะร๓าบบุท์ 'โ ษิ ผู้วําการธบากหแท๊งประเทศโทย ด่ กรรมกั้วญิรงกุฌวุฒิ บายศิวางบ๊ญิคศีวิ ปลัดกระทรางฮูดฑทกรรม กรรมการฮู้ทรงกุฌวุฒิ ษิ ""บาบสิปปบบท์ เกตุทัห ' สั้รู้บู่1ฮูธโบคณุะกรรมการ ` รเคณิบิสและลังคมุ.แทํง _ บี้ `ฌ`7'ยี่ ๓ฒ๓ญังถุณุณี บาบทริส สูด่ะบุด่ร อจิการบดึสกาบับเทคโบโลยี พระจอมเกลัาธบบุวื กรรมการจากฒ่วยงาบของร้ฐ กั้รฒการบู๊หรงยุฌวุณี บางคศีทัฒบื เควควัฒบา รฮงผู้อําบวยกาห่าบีกงบประมาฌ `พื้ ซื้ . ` 'นื " ` ` " '“ขุ่ 1 " ` ` ”พี หึ " ` ฮู/ กรฌการผู้ทรงถุฌวุฒิ ขุ่บ่'โ " หึ"` " ด่สี่" ` มื้ ` น่ ` 'บ่ ` ` ส ` ' ฉื/ 'ถีฟื้
 15. 15. ฮ่ผุ้รึ'1!|ค่รจ๋ษฆัร็คี้'๒ร'ธํอ่1ต็ด่"ผุ้บี่ กุ่"วู๊|ถี" ด่'จ๊วํ!|ป๋ธัผุ้ฝึปิ๊ล๊ซธ่บุงิอิปุ่บั้` ฐีชู|ง่1"ด่ช้ยุ่วุธีบ่|3[ขึ้เ!ทพื้1ยุ่ป๋!ธิ์ |งิจ่า!'ขุ่ป์ ข์หี|บ่'บ่หู่ษ1ม็บิกย๊ วุ'รชุ่';รุ่หึเ'ยื้จี๋ญิ!ผุ้จุ๋!ฮู้๖วุหึขีพ็ขึ้อั้ 'ขี!'ชุ่ปิ๊"บุ๊คุ้ย๊ด่ปุ๋ชื้จู๋ญิร ` จู่ปุ๋?งํรู๊ห่ญัฒ'|ฐลุ้ผี!`ก๊!บู๊ขุ่จูอี๊ฐีฆัถ์ธีสิเ วิ้'จ็รุ๊ยื้1(ปุ๋จ๋บืริ้าบีย๊ขุ่}านี๊มื้กุ๊นี๊พิษษุขึ้โด่หี้ 'ไฐ์๒งธี'นูธุบ่ฐีจู๋ยุ๖ญั฿จุ๊ษรึมีบ๊ขปิ๊ มื้ยิผุ้ษิวิ!!{ตื้บึษธิมึบ่จู๋ฐิ' `.ชุ่ารุ๊'จู๋วุขุ่บ่'ผุ้ซู๊รฒิปุ๋ลิ้!คุสี่วุ้ รึอื'๓พุจี้ธิบ่บิคบ่'หี้ ปิ่จ'บ่ขุ่บ่จิ๋ขึ้งี้กรูด่วุ้ธด่ษาวุขุ่!บูปื้ฒิรู่!ธุหูธูฐ์กย่ย๊เปุ๋' 'ษวู๊งิ้ริ้ด่บ่ป๋บ่ญิบุ๊ธญูขุ่บ่ปุ๋หึด็ !ด่|บ่บ่บั๊ ด่ษ์!ผุ้ว่|ผุ้ษัต๊ ขุ่หี้ด่อี้ฮี่ชุ่'นี๊โ!ฒ่!บ่๖|ศษไยี่`!ดี๋ตื้ผุ้ขึ้หิจ็'ป๋ บ่ษุราอื'หึขูผุ้นู๋โผุ้จุ|บูงุ'โวู๊มิ่ `กึ่'ล๊เ{1|'|ตี๋บื่'จี๋` "|กั้โ!_มึอื 'กึ'ขุ่จู๋'าเ`บ่รล๊'!ขุ่ตื่ปุ๋บ่นู๋ฮ่1)งิ้บ่อู๊วุ ธิผุ้จา!|ง่บ่ปี้บุ๊ฉ๖จ|บุ๋ป๋"สู่รูอี่ !บ่ปุ๋||ผุ้ษ!'|ธี' ฟี่บ่ด่1'ถิ่ศ"|ฮั .๖ด่ผุ้ธิ์ฮ่'บ่`ธํป๋อ็วุ1บ่ป๋บ่ผุ้1ว์ยุ่3 'มึ"" ขุ่]'ด่|จ๋ด่บ่}[เ๖๖า}ขุ่ 1}ปุ๋ษวุชุ่ถ้ฆับ่.. ว็ณีวหึตุ๋!บ่1บ่ขุ่รุ่บ่`!ปุ๋ เน๊นื่หี้รื้ ป๋ยัใจี!|บ่ เอู๊งั `. .บํ . `ขุ่' (ปี๋ฝึซ็โธี"ษ์ท๊ฒิมิ้ธํหี่ปี๋ ฐ์บู๊จุ๋›โกั้฿ลั๊รี้อืยื้๓ฐิ[ยิ่โต๊ยี่ด่' จ็ธีานี๊ง'ธบ์ผุ้ฒษิอธงจี้ ริ้บ่ผุ้จูา!ขุ"ฮูษ1'จ็หขิเ!!รู๊|ยุ่!อื `!ห็ชุ่บื้บ่ฮ่ง'เขุ่กก“ จู๋ มื้ วุ่ษิปี้ฐี'ขุ่ขุ่ขุ่"'นี๊วุ้งื่ญิ'ยิ่ขุ่ขื่ จ๋'วุวุ้กุ๊ธ'ขุ่สเขุ่1ธีลิ้ฌ"รุ่ธบิด่ปิ๊ย๊ ปิ๊เฮ่เ!'ย่|บุ๋เทาหิปิ๊ฐิ จ็อู๊ธี`อืบู๊ 13
 16. 16. ย๊ครงถีร้างการบริ?กุ๊าร ลําบักงานฑโฒบาวิาายาศาสตร้เเละเทคโบโลยีเเห่งซาดิ ' กฌะกรรมการพัฒนาวืทยาศาสดร์ ||ละ|ทคโนโลยื||ห่งซาติ๋ (กวทช.) ภณ:ถหุภรรนถวุรภออื้ทุบ'บ่ขุ่วุ:าาบใก์ กั้ฌ:ยํนุก11มถา|บริทก1ร|งื"||ฮ่๓รั้ทย้ธี" กฌะบ่หุกรน"า1บวหา1งา"บุ ภ"ธ '(บ-1หล๊11มล๊1||!ย่ บ'งบ่"1"""' นู๋อ่านวยการ สวทซ. "วุ่ด้ขุ่ "า-'บ่บ่6||ว๊|ด่|า'ด่เบ่|บ๊|||ง้|บ่าธ์ว้ -*-----”ฐิ-*-*-หึ”- ฟ็จุ๋ก กฌ:กรรบการชั้กั้ก1า ทู้ - กฌ:ยํยุกรรนการ ขุ่ บ่1:บุ๊"งาบ่ กซทขุ่. 1 รอหึนู่อ่วุบวบีถาร บุ๊ขุ่ทข' มโบบบ||ล:'|ผแ| . สั ส โ'วบ่`|รบ่"บ่จูาบ|กั้าร'งบ รองผู้ฮ่1นายการ บีาทบ่' ธุรกืง/|รีกร 'ร่าบ -ธําหวธก1า ธาถ1. ย โกั้รงก1วธูทบามวืจับุ๊บ่บ่ยํ: ` พัฌหาวืกั้บาถบีตร์ ||ก:|ทถโ|โดํบ๊ ฝ่1ยนี้ฒบว ยูทถห"รรบ|'ละธุรกืยํ) โด่รด่การยูบบ์บรึกา1 ` ภรฌ|ทฒาง'ทกโบใยํบึ) ฝ่ายบริหาทั้าใป่ › ฝ่ธาางด่|ผม พัฒนา ||ก:แโ0บยุ ฝ่าบวืจั้บ ห็ฒบา วืหาภร1น ||ขุ่$บุ๊ใไย่จ๊ใใขุ่ด่ไฮ๊ใไบุ๊ฮ่หึธ่กั้งุ่ ฝ่าขกัฌ"ก๋1ลัหึกั้บท1ง ` ขุ่ ซี ากั้ธากั้แตร'บ่ยํ:|'บ่กโ"โลบ งื ปี้ ษิ หึ ฝัใปืกั้|กั้ด่บ่ปืบุ๊บุ๊ด่ โด่รงกั้ารห็บ่ขุ่ษ ผื่าบการ|งืบ
 17. 17. วิส้ยทัศบ์ พับธภิจ โครงสร้างเเละ ผลการคขิาเบิบงาบ สําบ้กงาบพ้ฒบาวิทยาศาสดวิ้เเละเทคโนโลยีเเห่งซาดิ วิส้ยทัศบ์ : มองย้างหบ้าโดยเเลช้างหล้ง จ ากเเบวโบ้มความเจริญูเดิบโตทางเครหุกิจอับรวดเรึ'ยื้?1ธิ์1งประเทศ`โาาย"[บหล'าจ็|โ|ทิ่ลงํ'1างี้มด่| เเละทิ่คาดอิกทลายปีโบอบาคต เเม้จะมึค'บึ้ามขะงีธางืบโปป้'`าเปิบจั้1ริ้`าวั่1ร'1'อึ้จ'|จั้วุกระเเฐ์ปุ๋ ความเปลี่ยบเเปลงบองประบาคมโลก ซี่งมึการดิดด่อค้าบายก้สั้แอธ]างท์'ด่]ถีง [ผุ้าย็1า1รยื้:เาาผุ้ธ`โาาจ็1เป๋บ ส่วบทบี่งบองประชาคมบื้อยํางเเปบเเฟืบจากความจําเปืน'[บการเเบ่`าบับดื'บก'ารรั่วื'นั้โบตํ'1ง1ขุ่|รจี๊เวาฑิ1 โบการพ้ฒบาสังคมโทย เเละการสวิ้างคุฌภาพชีวิตบองสม'าซึ'า1'คั้)`าส์`รจั้มรื้1ยํ"`าเาว่'1เท็ยม'โบ 'ง'๖บ่1 ทั้งทมตบื้เหึบโดีชัควุ่า วิทยาคาลตจิ้เเละเทคโบโลยืเปิ้บเคริ่องมีอหี่มึความลําค้ญูยี่งขึ้บเปีบลําตีบ ศาลด่ราจารยํ ดร. บงฮูหธ ยุทธวงศ์ โบการพ้ฒบาประเทศ โดยประเทศจะดืองมืจุดมุ่งทมายต๊[บระ๓มื้1า'นื้ทิ่'ชุ่ะมีค'ยื้'|รงี้ส'ม'ปุ๋รเ' าอืธีงวิ้"ป บู๊อืใ”อืยี่"ปื่อื ยี่ปื่”ด่ ความกีาวทบ้าโทม่ๆ ทา`าวิทยาคาสดวิ้เเละเทคโบโลยืเป้ามา'[ซ้อยํ'1`าเาขุ่ามาะลนี๊ขึ้ เเยิ้ะฑิฮิดจ๋แ'1ตํธิ์›โปจํงี้']รั่า “อื สี่วิ รั ตบเองโต้ ความลามารถตั`ากล่าวจะด้องมีเพิ่มพูบบึ้นอย่า`าร'อึ้ผุ้'เรึ'ยื้'['นฏ์1'1หึาเธิ์1'าจ|ากึ๋ ทิ่`าจํจุ๊'|เจิ๋1'บ"ตื้;:ติธิ์›ง เพี่มความสามารเ1โบการเเบ่`าบ๊บโผุ้ายการพ้ฒบาเทคโบโลยืโห้ม')'บึ้บ ส่'1บโบข์วุ'|ผุ้าวิ'ฐิบิ้`แ จั้|จ๋บื้':ผอั้ง')ขึ้"'จู๋บั้วุ โบการวิจัย พัฒบาเเละวิศวกรรมทิ่พอมีอยู่บ้าง ด้องมีการบํามาเชี่กั้ม'โย`าช์1'า)จู๋ชุ่า'วุผุ้วุขึ้1'ฮ่รธีงอิ๊ากเเฐ์1ะมั้1'าร บริการบองเอกชบมากบื้บ าาวิ้อมกับเซึ่อมโยงก้บการกิ|ลิตบุคลากรขั้บลู`า 'โผุ้ายเอฮา'1:วุรุ๊จ๋แ'1ริขึ้จูฐียื้บู'งี้เธิ์า(' เเละโท ซึ่งบอกจากจะเป๊บผู้บํ'1'[บการดําเบิบงาบดําบวิทยาคาลดว์เเธีวุ:เขุ่าาผุ้า'โบ'โลยืวจิ่อุ้`า'[บงี้}'|มั๊าเธ์}'1วุ1บ เเละภาคร๊ฐต่อโปเเล็ว ย้งเปิบ 'จ๋ตีวคูฌ" ทิ่ลามารถทําโหีบย'ายความล'บ่อ1ารเ1ข์า'1รย๊ตื้ลิด'งูจ๋วุจั้ปุ๋ตี๋ขุ่'ขุ่อี้จี้ 'า ท่ ' ' ” ระตึบต่างๆ โบอบาคตโท้เพึยงพอกับความด้องการโดืดิวย วิลัยท้คน์ที่ดึของกาณัฒบาวิทยาศาสดรุ้เเละเทคโบโลยืโนประเทคโทย มาจากคึวกําหนด สําคัญูสองประการ คือ อบาคดภาพทางเศรทุกิจเเละลังคมของประเทคโบซ่วงประมาณ ยึลิบปีข้างหน็า เเละอนาคบ่ฌการเปลิ่ยบเเปลงทางเทคโบโลยิโบโลกโบช่วงเต็ยวก๊บบื้ ฟื้'ด่"ผุ้'ง โบระยะยาวดังกล่า'ยื้ จะเปีนตัวกําจุ๋ณุ1งุพื้กขุอุงการาฬิ'ฒบาตืาบวิทย'ผุ้1าสตวิ้และเทค'โบโลฐ์งิ บองประเทคโบย่วงบองเเผบพ้ฒบาเครษ์ฐกิจฒลุ้ รื'หึ `า ง` ฉื าสดรุ้และเทคโบโลยึเเท่งบาติ (าฯ.ค' 25รั่()-254$วุ โด _ ค ` นิ `โ ' มู ' " `ขุ่ ` อา วม .` งํ- `- - "`จู ` " ` ` 1รู๊` วู ด่` ` ` `-ฒ่จุา`กปัญูทากูาฆดถอยและกลจุ๋ `น้ ` `;"` _ "` _. ขุ่ ` จู๋` _ภีตู่อเฐียุรั้ฐ์สป๋โจิโจุ๋พ้ฒ่ขปิ้วู๊ทยูาศาจู๋สครู๊และเทุจ๊โบ่ `ณิ เเ ะ " ถี ถี ขื่ฐีขคโบอู๊ยิ้ปี๋บั้จก์ต๊อบจกุ้ญ่มูถูวูรูน์ปุ๊งิบ๊ญ์คึณัฒอู๊จุ้งุฉืทุวกเป็บเ งี้ าดิเเตํธิ์งี้ะฉบับ บี่งเเกิ|แางัต|บา ตั้ยี่'จู๋`มื้รุ่ .' ละเเาขื่'กึ๋1าา`1ทธิ์จ๋ก รอู๋ โทยจะาจ๊บ ริ .ตั้`งิ"`
 18. 18. ทั้`1โบตัาบก'ารค้าบาย การงาบและบึวิตความเปีบอยู่โดยหั่วโป กืจะแดกต่างโปจากปืจจุบ้บมาก เเล::ฐ'|บะวุ1ริ้›`111ระเทค'[ผุ้|$1รวมจะพ้บจ'กสภาพความเปีบประเทศทึกําล้งพ้ฒนาเเละจัดอยู่โบกลุ่ม 1|ล๊›`ว'เ1'ยื้ะ|งี่าาคที่เจุ๊พี่`าพัฒบ"เเธิ์โว มีหึบ่')'|ล๊1คล้ายคลิ๊งก้บประเทคอุตสาทกรรมโทม่ เช่บ ใดืหวับ เกาทลืโต้ เเละสิงผุ้"โป'รู๊ ชื้บ่ยู่ารลจ๋|ธี|า1ร::ก"|'ยิ้ เเตํมีผุ้'อี้ามเเตกดํางที่สําค้ญู คือ กาคเกฒรกรรมจะยืงคงมีความ อั้จู๋'1ธิ์1'เบูอยู่ม"|' ส่'|หว้11อิ้1บ'›รั่ต11'1พวุ|ธ1งก'1รเปลียบเเปลงทางเทคโบโลยึบั้บ เปีบที่คาดใคึว่าจะยิ่ง ม๊บ่|ด่|'งี้น่`ใโธิ์โรึ1บเ1ใ|ถิไทิ่งื'สื้0เร็'1 เเล;:มีผลลึกซี้งดํอเครฑูกิจเเละสังคมมากบี้บเปีบลําดับ โดยเอพาะ กั้ขุ่วุ้1'รื้`ขุ่ธีงี่`วุขุ่หู่ตุ๋าผุ้า'[แ'[ลยี'[บอี๊ย็'บ่วุตื้"ทิ่ สํานักงาน ฆัฒบาวิทยาศาสดรํเเละเทคโบโลยืเเห่งชาดิ (สวทช.) '1ฝั่เริ{ผุ้1ด่!'ชุ่สั้1ยิ้โ"ผุ้`งิ้ยี่บ่ขุ่บูขุ่ว็1'แ'พิเทสั้"+ จู๋ริชื้บ่ เาาค'โบโลยีอิเลึข์ทรอบึกส์เเละคอมพิวเดอรํ ขี่งรวมถืงเทคโบโลยื ส์รุ่|`|'บู๊ดั้1วุยั้เ'ษ`|งั1$ปื่ร์'ขึ้{1 เชิ้ผุ้าจั้า'โ.แ'[คธิ์1โล1านี๊รเเล:วุ้ลผุ้วูขี่`ารวมถิงเทคโบโลยีเคริ่องจักรเเละการผลิตโดยทั่วโป เเละ ' า6ด่`1'โ`า1'ห่ญ์ร็ฐิรุ้โ'].ข์1า'ขุ่^| ริงืงรวมถื`าเ'รี้'1ฑิ1โบ่โลยึ'[บข์าารจัดการสิ่งเเวตลัอมเเละการอบุร๊กษัวามทลากหลายทาง จี้รู๊'ขุ่งี้ติ์'ชิ้ขุ่"งเงื'อิ๋ะขุ่ บั้"บ่รเ`ตี๋ปลีล|บเขุ่เ"1ล`าทชิ้|`าเครหุกิจเเละลังคมบองประเทศ ธี|บวกกับเเบวโบ้มเทคโบโลยื นี๊›ธิ์|`1'โ"ธบ่|'ธีธีงี้อื`!`::วู๊ปั๊เมื้|ส์||'จู๋::'ขุ่ไ11ต่ธีใปวู๊อู๊2เวิ1ศโฑย าวืา'[ท้ ส'บึ้ทบขุ่ โบฐาบะที่เปิบหน่วย`1าบทลักที่มีทบ้าที่ `ยี่ตื้มั๊จู๋›ฉี่เขุ่ 1ฐีงิ›`1ป๋`|'1ษ`1จ๋|ยั้งีผุ้โวี่|ขุ่อื!:อืเไ1?า'โบ'โลย็ใ1ธิ์)งปวู๊3เทค ตึล๊1งเร่งทั้งโท๊การสบับสบุบหบ่วยงาบตํางๆ เเละ วํรุ้ ขุ่น้ ฐ์ฆ์น้เปื้ซั่วุ |โ|รุ๊1`ฐิ'เง๊ว๊ธิจ็บ์|ษี}ชั้ใกี๊อู๊]1ใจู๋|วืงืฐิถี'ใขุใาบกั้บฑบ่วปั๊บึโบอิ่ปุ๊ๆ บองวัฐ เเละเบี่องจากโบปัจจุบับ ด่ขุ่ริ้ข์หุ่' `เธีงี้.'|1^จั้`1`|'ฟื้`ขุ่อื1าาบ'1ห1'ขั้1บิารุ้เเละเาาผุ้1โบโลยีบองประเทคโตัร้บการประเมิบเปร็ยบเทึยบโบระดับ ผุ้| หึเงี่จ็`ขุ่ลิ้ขุ่"นู๋จิ'5"'ฐิ|'มุ้1ล์"เาค"ารื้]ธุซื้ม'|บ่า 'มิ่ธิ์]เทึยบกิ'บลจื้'าบก'|พท'|`าเครทุกิจเเละสังคมซึ่งกีาวทบ้าโปแลัว "จ๋ขุ่=ร็ควุ |ร วิ้ยี่ขุ่`า1ยิ้"เยื้ วิลัยหัศบ๋วิทยาศาสตรํเเละเทคโนโลยืใทย คือ การโช้เปีนป้จจัยทิ่ลําค้ญยิ่งโบการ ผสิคเเละการบริการโบอบาคค เเละการสน้บสบุบ ตําเบึบการโท้มืความก้าวฒ่าจื้น จบมีมึตับ รา'อืามสามารถโบการเเขํงขับกับค่างประเทศ ท๊ดเทียมกับความสามารถโบการเเขํงขันค้านภารค้า ด่"ลยื้จํโดเว์ขิยมก๊บลกาบภาพโคยหั่วโปของประเทศโทยใบประชาคมโลก การตําเบิบงาบโพ้เปีบโปดามวิลัยท้คน็คึงกล่าว ต้องการบโยบายเเละมาครกาบี่ช้ดเจน `นี๊1องร้ฐ ซี่งโบระยะเเรกต้องเปีบสู้บําโบการพ้ฒบาวิทยาคาสครํเเละเทคโบโลยืเฟี่อก่อโท้เกิด '1จู๋ร็วุ`ธี<'สวิ้ด่เงงื่1งี้ฐ'1'บํ'(1จีรู๊งื'าสั้บ่'ามล'บ่มารเาลบธิ์)`วผุ้า'ยื้ามตีองการบองกาคเอกบบ ซี่งจะมืความจําเปีบตือง ผุ้'ง'นุ๊ป๋1บ|เาาเา'1ชี้บ'โลธิ์]วุ|ธิ์]มุ่ตบฮงี้ด่|กซึ้บเปิบลํ'ตืบ โหีมืความลามารถทึจะบํามาโบีโท็เกิดสาธารฌ- งี้]`วุ;:'|ขุ่›าย๊'อเเล:คา'บ่มล'าม'1รเบ่โบ'1'1รจู๋งํฒบาอย่างเทมาะลมด้วยดบเองอย่างยั่งยืบดํอโปโตึบอบาคด บู๊ซ์หู่.า{}เ.เ1ตุหี|ญ์'เคุ๊"1ธี1ล่า') จื`รโจู๋จิ๊มี"วุจ๋ารจัดดั้`าลําบ้กงานพืฒบาวิทยาศาสตรํเเละเทคโบโลยืซี้น ตาม า`|'งิ้;รุ่รด่1วุ1วุโเยูงูถรูดิาธีงขิผุ้มบุ'วิวาจ็|าคาลตว์เเละเทคโบโลยึ พขุ่คขุ่ 253วั่ พระราบบัญูญ้ดิบื้ มึจุดมุ่งทมาย ที่ว๊ง::'จู๋อโห้เกิหึขุ่การพิ'ฒบาวิาายาค'1สตรุ้เเละเทคโบโลยือย่างจริงจังเเละเปิ้บระบบ โดยวัฐเปีนผู้บํา าวิอุ้`วุลุ้[บ'1'วุรจีดดั้งระ`1|บและฮ่1ารล`วุทุบ เเตํการวางบโยบายและการดําเบึบการบั้บ โบืทลักการอาศัย ธีา']ามร่วมม็ธิ์]ระวร'จู๋างรกาควิ้ฐและภาคเอกขบ เเละโซ้ระบบการทํางาบเเละการจ้างงาบทึฬิเปีบ ร'าชชุ่า'1รเพิ่อโห้เกิดความคล่องตัวซึ่งเปีบปัจจัยสําคัญูบองการทิ่จะพัฒบาวิทยาคาสควิ้เเละเทคโบโลยึ อย่างใดึผล เเละโท้มึความตึงดูดบุคลากรที่ทาไต้ยากยิ่ง โท้สามารถทํางาบร่วมกับอยํางมีจํานวบ มากเพิยงพอทิ่จะสํงโท้เกิคผลจากกามึฒบาไค้อย่างจวิงจัง
 19. 19. ปั๊ธกิจ วัคถุประลงค์และอําบาจหบ้าทิ่บอง สวทบ. ตีงที่ระบุโบพระราบบึญญ้ฐีพ้ฒบาวิทยาศาลตว์ และเทคโบโลยืฯ ทําโห้เปืบองค้กรทึ่มีความสําศิญ เปีบแรงผลักตีบโห้เกิคการพ้ฒบาวิทยาคาลตรุ้ และเทคโบโลยึ ทั้งโดยรวมและโบสาบาทิ่มึความสําศัญูลูงสําหร้บการพ้ฒบาประเทคโบอบาคด โดยเฉพาะ กล่าวโดยย่อ พ้บธกิจบอง ลวทช. ดามทิ่ระบุโบพระราบบัญญัดิฯ บี้ คือ 1ขุ่ บริทารกองทุนเพึ่อการพัฒบาวิทยาคาสดรืและเทคโนโลยี 2' ศีกฑเพิ่อเสบอบโยบายและแผบการพัฒบาวิทยาคาสตรํเเละเทคโบโลยืด่อวิ้ฐมบตริวําการ กระทรวงวิทยาศาสตวิ้ เทคโบโลยิเเละลิ่งเเวดล้อม 3. ดําเบินการและสบับสบุบการวิจัย พัฒบาเเละวิศวกรรมบองภาควิ้ฐ ภาคเอกบบเเละลถาบับ การศีกษา และล่งเสริมความร่วมมีอระทวํางทบ่วยงาบดํางๆ ดลอดจนก้บบาบาประเทค รั่. ดําเบึบการและสน้บสบุบการโห้บริการวิเคราะท์ ทดสอบธีวูฌภาพ สอบเทืยบมาตรฐาบ และความถูกต้องบองอุปกรณี บริการบ้อมูลเเละการโท้คําปรึกษาทางเทคโบโลยึเเละ บริการอืบๆ ทางวิทยาศาสดวิ้เเละเทคโบโลยึ สน๊บสบุบการเพิ่มสมรรกบะโบการเลิ๊อกและวิ้บเทคโบโลยีจากดํางปร;:เทค 9! 6` ดําเบึบการและล่งเสริมการพัฒบาโครงสรุ๊างพี้บฐาบทางวิทยาค'|สตว์เเละเทคโบโลยืบอง ประเทศ รวมทั้งการพ้ฒบากําลังคบทางด้าบบื้ ทั้งโบภาคว้ฐเเละกาคเอกบบ บอภจากบี้ สวทช. ย้งโด้ร้บมอบพับธกิจอืบๆ ทึ่สําศัญโนก'|รพํ'ฒบาวิทยาค'1สตวิ้เเละเทค'โบโลยื จากวัฐบาล เบ่บ การเปีบสําบักงาบเลบาบุการบองคฌะกรรมการเทค'[บโลยีธิ์าารลบเทคเเห่งาฮ่าติ เปีบดืบ จากพับธกิจดึงกล่าว สรุปโดีวํา สวทบขุ่ จะสามารถเปิบองคํกรบํา ก่อโาจีเกิดระบบเเละวิฮีธวุ'วุร โบการพ้ฒบาวิทยาศาสดว์และเทคโบโลยีบองประเทค '[บลักษฌะทึลําคัญตังบิ้ 1. ตําเนิแการเเละสบับลบุบการวิจัยพัฒบาและวิควภรรม จบถี`รขั้บที่บํ'|โปโปื้ประโยบบ๋ ทั้`ว โนเชีงพาณิขย์เเละต่อสาธารฌะ พี 2. สรีางเสวิมบุคลากรเเละความสามารถโบลาบาบองวิทยาคาลตรํเเละเทคโบ1ลธี1ทิ่ม็ ความลําคัญเปีบพิเศษ 3. สบืบสนุบการปร้บปรุงเเละพ้ฒบาเทคโบโลยึบองภาคเอกขบ 4' จัคโห้มีสถาบทิ่และระบบทิ่จะก่อโท้เกิคความรํวมมีอเเบบโตรกาคื ระท'5'วุงภ'|คเอข์าบบ (ญัซ้เทคโบโลยื) มหาวิทยาลัย (สู้ผลิตเทคโบโลยื) เเละ ลวทชขุ่ (ผู้ชักบํ'วุเเละรวมธ|ลิด เทคโนโลยี) 5. จัดระบบบริการกาคเอกชบและประชาขบโดยหั่วโป โบส่วบทีตีองโชัเทคโบโลยิเเผบโหม่ 6. โช้การลงทุนเปีบเครึองมีอโบการพ้ฒบาวิทยาคาสตวิ้และเทคโนโลยี โดยเฉพาะโบภาค
 20. 20. โครงสร๊างกาฆริหาร การบริทารบอง ลวทข. เเตกตํางโปจากหบ่วยราชการทั่วโปเเละร้ฐวิสาทกิจ โบลักฒะที่ลําศิ ผู สองประการ ประการเเรกคึอ มีควุามคล่องตัวโบระบบการทํางาบเเละการจ้างงาน เพิ่อโท้ดืงดูด บุคลากรทิ่ม็ความลามารถเเละทาโตียาก เเละโท้ทํางาบอย่างใดีผล ประการทึ่สองคิอ ประสาบเเละ '[บ๊ค'1ามลัมพั1งี้อิ๊กับารบ่วยงาบตํางๆโตยเฉพาะมทาวิทยาลัยเเละภาคเอกขบ เพึ่อโท้มึการตําเบึบงาน รํวุม'โบอย่างจริงจั`า โดยมีธงลประโยขบ๋ร่วมก๊บ ลักฒะลําศัญูทั้งสองนื้เปืบลักฒะพิเศษซิ่งกําทบด (1จั้`รู๊โบา`|รงี่วิาวุ1บัญูญัติฯ อ้บเปืบลักษฌะโทม่ชี่งสะท้อบอยู่โนโครงลร๊างบริทารเเละภารทํางาบ และ เางิ้`รุ๊1เ|ผุ้`จั้`วู๊วั่าป'ยื้ะก'บย็[าจีสามารถทํางาบพืฒบาวิทยาคาสดรํเเละเทคโบโลยืใตึสมตามความมุ่งทมาย '[ขี้1'รุ่งลงี้างก"รบริหารบอง สวทช` มีส่วนงาบกลาง ซึ่งตําเบึบการดึาบการสบับสนุบภาคเอกชบ จื้` ธีผุ้`ร์วุด่จี๊ด่อึ้เฮี่'รุ๊มทั้ธีอืรู๊'างความส'1มารถบองลถาบับโบภาคร้ฐ ตีาบการพัฒนาบุคลากร เเละตึานโครงสวิ้าง รึ่.ขุ่รุ่ ข์เ':' งิ้ว๊;;'ขุ่'ร'รบรุ๊รื้ว'ราวิ่')โป เเละมีคูบยํเเห่งชาติสามศูบยํใด้แกํ คูบยืพ้บธุวิควกรรมและเทคโบโลยื `จ้'ขื่ขุ่จ์ ะว้`ปิ๊โาตี 'วูบยํเวุวุคโบโลยีโลทะและวัลดุแท่งขาติ เเละศูบยืเทคโบโลยีอิเลีกทรอบิกส์เเละ จู๋จู๋ านื่`งิ้ริ้ปุ๋รขุ่เ`าย๊งร1าตี ผู้อําบวยการ สวทขขุ่ เปีบอู๊บริหารงานบองสําบ้กงานตามกฎทมาย บึอบังคับ ซี ขุ่นื่ฉืก๋ จู๋:มถีย๊1อิ้]`1วั่าขุ่บะกรรมการพัฒบาวิทยาศาสตรํเเละเทคโบโลยึแท่งขาดิ (กวทช.) ศูบยํแท่งชาดิ ` ร้า`อึ้ ตั้ฐี' นื้บู๊1 แยี่เ1บ่'1ธิ์งี้งาบุเฉราาะาาาง ตํางมึคฌะกรรมการบวิทารบองตบเอง ซี่ง กวทข. เปิบผู้เเต่งตั้ง อุ่ฆ์ `งฝั่บึ้อึ๋':ขุ่ฟี่'รจั้รูบย์ จืง กวาาช. แตํงดั้งจากคําเเบะบําบองคฌะกรรมการบริทารศูบย์บั้บา การที่ จู๋ ปืซ์ขุ่.ร์ร์ขึ้ 'รั่สี่ขุ่ธีรุ้ยี่`าคด่วุนี๊ฟื้ม็คณะกรรมก'ารบริทารบองตบเอง ทําโหึมีการดําเบิบงาบที่มึความคล่องตัว จี๋บ่ว์สั้ยืาขุ่ตั้จ็วิ้1`รุ่เงิ้ตื้าขุ่'งด่บ่อี่ค'าโดํคามคว'ามเทมาะสม เเตํลอคคล้องกับบโยบายโดยรวม ทั้งบื้การตําเบิบ -สื จ์ขุ่ฐีซื้ม็]'1ยโคักสั้รกํากับบโยบายบอง กวทช. เเละมึการประลานงาบกับส่วบงาบกลาง ฉื ,'ขื่›วิ่หัง้ซ์เ:จิ:'วุบุ'1'จู๋รมบิ"รเเละคฌะทํางาบโบด๊าบต่างาและจากการประชุมระหวํางผู้บริทาร " ร `1ขุ่จิ้ เ›"งี่"จี๋จู๋'11วิ้งี้'1ปี๋ๆ โฤายํภารทํเด่ษ หบ่วยํงาบบ่ด่ซีด่ย่าย จู'}บ่า^ด้งขุ่'ริ ' บฮ่ษัขร่ามหุขุ่ "รห็ทร่ายหุบ $ยํ|ฮ่บุ๊ด่ยุ่ ?บีฮ่฿ 'ริ ขุ่จ๋' :ชื่ ฮั.หึ ยี่ฐี' ฐี' 'หึ--`ยี่' จทู"ด่" `__ฐสู่ด่: `|ฮิผ็ทว่วบพุบ หึขุ่"`ขึ้'›ภาาห่เหห "หึษุ'.บ่เชู"รู่ถูบู"วุ่พิ ทบ่วบงาบ่บ่ด่ฮ่อจ่าธ ทบ่วยปุ๋าบบ่ด่ฮ่ฮ่งําธ _ ถี ' บฮ่ข์หขุ่วด่ทุบ ' พึ`ง๊ท1า"ทุบ ฑู!งีเ1าปี้วุ'จุ๊งบํ``ร โด่รงกั้าย่ฟ่หษ `ขุ่รปัทรํวบหุบ เเผแภาทแลคงโครงสรึางการบริทารเเบวระบบญัยะธองลําบ้กงพพ้ฌบาวิทยาคาสภร้เละเทดโบโลยืเเห่๗าดิ บ่: พง|พ.ก5[ฮลขุ่๐|.[ก

×