Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 9

81 views

Published on

http://www.thairailtech.or.th/
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 9

  1. 1. หลังการปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยของ "แก๊ง 4 คน" ยุติลง เติ้ง เสี่ยวผิง ก้าวขึ้นสู่การมีอานาจบริหารประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2521 (ค.ศ. 1978) ขณะดารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เติ้งได้ไปเยือน ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นผู้นาคนแรกที่เปิดประตูสู่โลกหลังจากสถาปนาสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และ 6 ปีหลังฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่น ใน การเยือนครั้งนี้ เติ้ง ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ ฮิโรฮิโต เยี่ยมคานับ นายกรัฐมนตรี ทาเคโอะ ฟูกูดะ และนั่งขบวนรถไฟความเร็วสูง ชินกังเซน เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2521 EEE---NewsletterNewsletterNewsletter ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 999 ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 255ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 255ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 255888 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 1 บุรุษผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงประเทศจีน (Deng Xiaoping: Leading Changes and Transforming China) https://www.youtube.com/watch?v=wAuctsGutjo ปฏิทินราง :ปฏิทินราง :ปฏิทินราง : 5 - 6 มี.ค. 58 เวลา 9.00- 17.00 น. โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี ระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ขอ ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “งานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการ พัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ครั้งที่ 1” วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558 ณ ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน ถ.อโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ (ถึงวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558) http:// goo.gl/forms/Nuk7DLnuum ห รือ www.thairailtech.or.th สอ บ ถ า ม เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2644-8150-9 ต่อ 81840 (ชยากร) 81838 (สมฤทธิ์) E-mail : rail@nstda.or.th 1 - 4 มี.ค. 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัด "การประชุม คณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (2nd Joint Committee Meeting)" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นประธาน 18 ก.พ. 58 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการจัดตั้ง สถาบันฯ กาหนดจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงงาน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล และสายโทรคมนาคม รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามได้ที่ ที่ rail@nstda.or.th (รับจานวนจากัด) บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ : กองบรรณาธิการ ขณะนั่งอยู่บนขบวนรถไฟ เติ้งเกิดความรู้สึกเสมือนว่าหัวใจของเขา กระเพื่อมขึ้นลงประดุจระลอกคลื่น ความเร็วของรถไฟชินกังเซน กระตุ้นให้เกิด ความคิดคานึงและความทะเยอทะยานอย่างใหญ่หลวงซึ่งนามาสู่การตัดสินใจที่ ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน เขากล้าตัดสินใจและทาให้เกิดผลอย่าง รวดเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายที่นาประเทศจีนไปสู่ความทันสมัยอย่างสง่างามใน ศตวรรษที่ 20 สองเดือนต่อมา เติ้ง ขึ้นสู่ตาแหน่งผู้นาสูงสุด และนับว่าเป็นผู้นาที่มี วิสัยทัศน์กว้างไกลในการนานโยบาย "เปลี่ยนและเปิด" มาใช้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง ประเทศจีนไปชั่วนิจนิรันดร์ "ผมเพิ่งกลับจากไปรับรถจักรของการรถไฟฯที่ประเทศจีน รู้สึกตื่นเต้นกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขา ผมไม่ทราบที่มาในการ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด แต่มีวีดีโอเรื่องหนึ่งที่เขาจะเปิดให้ดูก่อน นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ผมฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็น ภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่น แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสาคัญทีเดียว" คาถาม "ท่านรู้สึกอย่างไรในการนั่งรถไฟความเร็วสูงชินกังเซน" เติ้งตอบ "ชินกังเซนเร็วกว่าสายลม ผมรู้สึกเสมือนว่าถูกผลักให้วิ่ง นาทีนี้ ผมรู้สึกว่าเราต้องวิ่งเหมือนรถไฟขบวนนี้"
  2. 2. หัวรถจักร 2 คันแรก จากจานวนทั้งสิ้น 20 คัน ซึ่งการรถไฟ (รฟท.) สั่งซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงท่าเรือแหลม ฉบัง จ.ชลบุรี แล้ว การจัดหารถจักรครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยหวังว่าจะสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าตามแผน ยุทธศาสตร์ Modal Shift จากถนน มาสู่รางและทางน้า เนื่องจาก กาหนดให้มีน้าหนักกดเพลาสูงถึง 20 ตัน จึงยังไม่สามารถใช้วิ่งลากจูง ขบวนรถไฟได้ทั่วประเทศ ในเบื้องต้น รฟท. จะใช้รถจักรนี้ลากจูง ขบวนรถคอนเทนเนอร์จาก ICD ลาดกระบังถึงท่าเรือแหลมบัง รถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นนี้ ซึ่ง รฟท. กาหนดหมายเลขประจาตัว รถตั้งแต่ 5101 ถึง 5120 เป็นรถจักรที่ผลิตโดย บริษัท China South Railway (CSR) QISHUYAN LOCOMOTIVE จากัด ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล Caterpillar รุ่น C175-16 จากประเทศสหรัฐอเมริกาและระบบ เบรกตามมาตรฐาน UIC ตามข้อกาหนดของ รฟท. ปกิณกะ :ปกิณกะ :ปกิณกะ : การถ่ายทอดกาลังเป็นระบบไฟฟ้าแบบ AC-DC-AC ใช้ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟกระแสสลับ (Alternator) แล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อป้อนให้กับชุด อินเวอร์เตอร์ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงกลับไปเป็นกระแสสลับสาม เฟสเพื่อใช้กับมอเตอร์ที่เพลาล้อ (Traction motor) ระบบถ่ายทอด กาลังแบบ AC-DC-AC ของรถจักรรุ่นนี้ จะเป็นครั้งแรกที่ รฟท. นามาใช้ สาหรับรายการจาเพาะด้านเทคนิค (Technical specification) ที่สาคัญอื่นๆ ประกอบด้วย เครื่องยนต์ 16 สูบ จัดวางกระบอกสูบเอียงสองแถว (V-type) ขนาด 2,800 แรงม้า (ตามมาตรฐานซึ่งกาหนดโดย UIC) น้าหนักกดเพลา สูงสุด 20 ตัน น้าหนักรถจักร 120 ตัน ความเร็วสูงสุด 100 km/h โครงสร้างของรถเป็นแบบมีทางเดินภายในและมีห้อง ขับหัวท้าย (Twin-cab type) การจัดวางล้อกาลังเป็นแบบ Co -Co มี 2 โบกี้ โบกี้หนึ่งมีเพลาล้อกาลัง 3 เพลา แรงฉุดลาก สูงสุดที่ขอพ่วง (Drawbar pull) 460 กิโลนิวตัน (KN) สามารถลากจูงขบวนรถที่มีน้าหนักสูงสุด 2,500 เมตริกตัน บน ทางราบ หรือเทียบเท่ากับขบวนรถที่ประกอบด้วยรถบรรทุกตู้ คอนเทนเนอร์ 40 คัน รถจักรใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับมอบรถจักรใหม่ รถจักรใหม่ทดสอบการลากจูงรถคอนเทนเนอร์ เครื่องยนต์ Caterpillar รุ่น C175-16 ขนาด 2,800 แรงม้า ขุมพลังของ รถจักรใหม่
  3. 3. กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : กำรบรรยำยพิเศษหัวข้อ “Rail System Engineering Management Course” 27 ม.ค. 58 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Rail System Engineering Management Course” โดย Dr.Wilfried Strothmann ร่วมกับ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ศูนย์นวัตกรรมโล จิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) นำเสนอควำมคืบหน้ำโครงกำรจัดตั้งสถำบันฯ ต่อที่ประชุม กวทช. 19 ม.ค. 58 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการนาเสนอความคืบหน้า โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมด้วย Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency กำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับงำนศึกษำและออกแบบรถไฟ ควำมเร็วสูง 16 ม.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการ กากับงานศึกษาและออกแบบรถไฟ ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ครั้งที่ 7- 1/2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สนข. กำรประชุมประจำปีและงำนเลี้ยงปีใหม่เครือข่ำย วศร. 24 ม.ค.58 การประชุมประจาปีและงาน เลี้ยงปีใหม่ ของเครือข่าย วศร. โดยมี สมาชิก วศร.ทุกรุ่นเข้าร่วม มีประเด็น หลักเพื่อหารือถึงภารกิจของสมาคม วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) ณ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา (สนามกอล์ฟ ทบ.) กำรประชุมร่วมโครงกำรจัดตั้งสถำบันฯ สวทช. กับ สวทน. 2 ก.พ. 58 การประชุมร่วมกับ สวทน. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อหารือ หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่ง ทางราง รุ่นที่ 5 (วศร. 5) ซึ่งจะเปิดรับสมัครประมาณเดือน มี.ค. 58 และเริ่มโครงการ 17 เม.ย – 9 ก.ย. 58 โดยมีค่าลงทะเบียน 50,000 บาท/คน เดินทางดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และที่ประชุมได้พูดถึงผลงานของ วศร. ที่สาเร็จมาแล้ว 4 ปี โดยมีผู้ผ่านการอบรมรวม 131 คน และการจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย กำรประชุมร่วม JICA 16 ม.ค. 58 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ประชุมร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ อาคาร สวทช. (โยธี) สัมมนำโครงกำรเรื่อง“โอกำสและควำมท้ำทำยของวิศวกรไทยในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบรำงของประเทศ” 28 ม.ค. 58 การสัมมนาโครงการเรื่อง“โอกาสและความท้าทายของ วิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39 จัดโดย สภา วิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกิจกรรมวิชำกำร 15 ม.ค. 58 ประชุมคณะทางานการจัด กิจกรรมวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบัน พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดตั้งกรมขนส่งทำงรำง 2 ก.พ. 58 การประชุมรับฟังความ คิดเห็น “การจัดตั้งกรมขนส่งทางราง” และการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การ จัดตั้งกรมขนส่งทางรางเพื่อการขนส่งใน อนาคต” ณ ห้องยงยุทธ สาระสมบัติ สานักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 1 โครงกำรรถไฟทำงคู่ขนำดทำงมำตรฐำน ช่วงนครรำชสีมำ-หนองคำย 20 – 23 ม.ค. 58 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ราง 1.435 เมตร เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา- หนองคาย ในพื้นที่ 4 จังหวัดตามแนวเส้นทางโครงการ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ในวัน 20 ม.ค. จ.ขอนแก่น วันที่ 21 ม.ค. จ.อุดรธานี วันที่ 22 ม.ค. และ จ.หนองคาย วันที่ 23 ม.ค. สาหรับ โครงการศึกษาครั้งนี้ เริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา และสิ้นสุดโครงการที่ บริเวณสถานีรถไฟหนองคาย Page | 3 วศรท.เข้ำพบผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนำคม 3 ก.พ. 58 ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ นายกสมาคมและอนุฯความ ปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เข้าพบ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงคมนาคม ณ กระทรวงคมนาคม ถ.ราชดาเนิน เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง โครงกำร TAIST Tokyo Tech 4 ก.พ. 58 ดร.ภูมินท์ กิรวาณิช และคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้อานวยการหลักสูตร โครงการ TAIST Tokyo Tech สาขาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน พัฒนาการหลักสูตรปริญญาโท TAIST Tokyo Tech ระบบราง
  4. 4. ที่ปรึกษำ : ดร.ชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร กองบรรณำธิกำร : คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนำชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล คุณทปกร เหมือนเตย คุณทศวัชร์ ชีวะธนำเลิศกุล ผู้ดำเนินกำร : โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-644-8150 ต่อ 81860 81861 81879 81880 อีเมล์ rail@nstda.or.th website www.thairailtech.or.th และ www.facebook.com/thairailtech กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทควำม หรือ ข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทำงรำง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency อ.นคร เข้ำพบผู้ว่ำ รฟท. คนใหม่ 5 ก.พ. 58 การเข้าพบแสดงความยินดี การเข้ารับตาแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่ง ประเทศไทย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร และหารือความร่วมมือการจัดกิจกรรม วิชาการสัมมนาเรื่อง "งานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบ ขนส่งทางรางของประเทศครั้งที่ 1" ในวันที่ 5-6 มี.ค. 58 สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :สังคมระบบราง : ประชุมแนวทำงควำมร่วมมือชิ้นส่วนยำงสำหรับรถไฟ 5 ก.พ. 58 คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน ผู้จัดการฝ่ายผลิต Inoue Rubber (Thailand) PCL ดร.วุฒิชัย ไทยเจริญ นักวิจัยหน่วยเฉพาะทางด้านยาง ธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาชิ้นส่วนยางสาหรับ Rolling stock และส่วนประกอบยางใน Railway System อ.นคร ประชุมคณะกรรมกำรโลจิสติกส์ ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร 7 ก.พ. 58 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญนาย นคร จั นทศร เข้ า ร่ว มป ระ ชุ ม คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วิศวฯ จุฬำฯ แถลงข่ำวด้ำนระบบรำงของประเทศ 9 ก.พ. 58 เวลา 10.30 น. งานแถลงข่าวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ รางของประเทศไทย ของกระทรวงคมนาคม” ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 โดยได้แนะรัฐบาลยกระดับนโยบายการคมนาคมระบบรางของไทยสู่วาระแห่งชาติ พร้อมแนะให้รัฐบาลวางยุทธศาสตร์พัฒนาการขนส่งระบบรางของไทยให้ชัดเจน กำรบรรยำย Modern Railway Track : Design 10 ก.พ. 58 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Modern Railway Track: Design, Inspection and Maintenance” and “The Status of Level Crossing Technology and its Development Direction” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัดโดย คณะกรรมการนโยบายระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแห่งความ เป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Korea Rail- road Research Institute Page | 4 งำนเสวนำโลจิสติกส์ระบบรำง 11 ก.พ. 58 งานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ทางรางของประเทศไทย : นโยบายและทิศทางงานวิจัย ในอนาคต” จัดโดย คณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สานักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กรุงเทพฯ กำรมอบรำงวัลประชุม วศร. ดีเด่น ประจำปี 2557 วศร.1 ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ วศร.2 คุณวิโรจน์ ลิมปนวัฒนกุล วศร.3 อนันต์ โพธิ์นิ่มเแดง วศร.4 ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร สมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย (วศรท.) ได้ผ่านการรับรองการจดทะเบียนสมาคมเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เยือน ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 58 พร้อม ด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯและ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.กระทรวงคมนาคม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.กระทรวงคมนาคม เดินทางไปยังสถานีรถไฟโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายสรุป เรื่องการพัฒนาด้านระบบรางของญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น โดยได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานรถไฟชินคันเซ็น ของบริษัท JR Central จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ และคณะ ได้โดยสารรถไฟความเร็วสูงชินคัน เซ็นไปยังนครโอซากา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

×