Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศปฏิรูปประเทศไทย ก่อนเขียนบท
บรรณาธิการนี้จึงต้องย้อนกลับไปพลิกตาราซึ่งเก็บเข้าลิ้นชักตั้งแต่การ
ปฏิ...
"Innotrans เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1996 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมัน เป็นงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง...
อ.นคร จันทศร บรรยำยพิเศษที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
14 ต.ค. 57 เวลา 9.30-12.30 น. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
วศร.3 และอาจาร...
นำย นคร จันทศร
ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สวทช. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม
โครงสร้างในคณะกรมการผู้ชานาญกา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 6

43 views

Published on

http://www.thairailtech.or.th/
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 6

  1. 1. เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศปฏิรูปประเทศไทย ก่อนเขียนบท บรรณาธิการนี้จึงต้องย้อนกลับไปพลิกตาราซึ่งเก็บเข้าลิ้นชักตั้งแต่การ ปฏิรูปองค์กรที่เคยรับผิดชอบอยู่ล้มไป หากจะเปรียบความเป็นไปขององค์กรว่าเสมือนวงจรชีวิตของ ผีเสื้อ ช่วงที่เจริญวัยจากหนอนตัวอ่อนเป็นหนอนที่เติบโตสมบูรณ์ก็เป็น วิวัฒนาการ เสร็จแล้วก็เข้าดักแด้ หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นผีเสื้อโบยบิน ช่วงที่เป็นดักแด้ก็เปรียบเสมือนการเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยน (Change process) เมื่อผ่านกระบวนการนั้นแล้ว จากหนอนกินใบไม้ก็จะ กลายเป็นผีเสื้อดูดกินน้าหวานซึ่งเป็นวงจรชีวิตเดียวกันแต่ไม่เหลือเค้าราง เดิมอยู่เลย ในทานองเดียวกัน องค์กรที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนสาเร็จ ก็จะเป็นองค์กรเดิมในบริบทใหม่ซึ่งดารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่ กาละ (Time)และเทศะ (Space) ในห้วงขณะใดขณะหนึ่ง ปฏิรูปประเทศไทยคราวนี้ จะเป็นแค่หนอนผีเสื้อที่โตขึ้นหรือว่า จะเปลี่ยนจากหนอนไปเป็นผีเสื้อที่โบยบิน เป็นโฉมใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม ซึ่ง รูปโฉมใหม่นี้ก็คือ “วิสัยทัศน์” นั่นเอง ปรมาจารย์ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งหลาย กล่าวไว้ตรงกัน ว่า กว่า 70 % ของความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์กร ประสบความ ล้มเหลวเนื่องจาก ๑) คนในองค์กรไม่สามารถหาเหตุผลที่จะต้อง เปลี่ยนแปลง ๒) เมื่อไม่สามารถหาเหตุผลได้เสียแล้ว ก็ขาดการรวมพลังที่ จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ๓) ไม่มีภาพของความสาเร็จ (วิสัยทัศน์) ที่ ร่วมกันสร้างขึ้น ๔) การสื่อสารภาพของความสาเร็จไม่ทั่วถึงผู้คนที่มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๕) ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขัดขวางการก้าวไปสู่ภาพของ ความสาเร็จ ๖) ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่สร้างสรรค์กิจกรรมที่ สาเร็จง่ายในระยะสั้น (Quick win) เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ทีมงาน ๗) ดี ใจกับกรณีที่สาเร็จง่าย จึงประกาศชัยชนะและยุติการขับเคลื่อนไป ข้างหน้า และ ๘) ไม่ฝังรากกระบวนทัศน์ใหม่ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ผมเกิดมานานพอและยังจาการประกาศชัยชนะหลังการร่าง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้! EEE---NewsletterNewsletterNewsletter ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 666 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2557ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2557ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2557 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 1 พระบารมีปกเกล้า :พระบารมีปกเกล้า :พระบารมีปกเกล้า : The Change That Fails เมื่อเวลา 16.59 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ นายเวิน เจียเป่า (Mr. Wen Jiabao) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ใน ฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2555 โดยนายเวิน เจียเป่า และคณะมีความปลื้มปีติในการได้รับพระราชทานพระ บรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และขอถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในนามของประชาชนชาวจีน และประธานาธิบดีหู จิ่น เทา พร้อมกันนั้นได้กล่าวบังคมทูลถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศ อาทิ การร่วมมือกันแก้ปัญหาอุทกภัย และผลผลิตข้าวกับรถไฟความเร็วสูง ตลอดจน ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่นาความสนิทสนม และความร่วมมือทางวัฒนธรรมสู่ชาวไทยและชาวจีน เปรียบได้กับเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ที่เป็น สัญลักษณ์ความร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดารัสถึงการเดินทางมาเยือนไทยของ นายเวิน เจียเป่าและคณะว่า เป็นนิมิตหมายอันดีของการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ และเป็นส่วนสาคัญช่วยให้ชาวไทยและชาวจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น พร้อมกันนั้นได้มีพระราชดารัส ถึงความร่วมมือทางเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยีคมนำคมรถไฟว่ำ ให้คำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่นและสภำพแวดล้อม วัตถุประสงค์ สำคัญไม่ใช่ควำมเร็วสูงสุด แต่เป็นควำมปลอดภัยสูงสุด โดยต้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะเกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง กองบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :
  2. 2. "Innotrans เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1996 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศ เยอรมัน เป็นงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางที่ ใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้ดาเนินการจัดเป็นประจาทุกๆสองปี ในเดือน กันยายน โดยปีนี้เป็นการจัดงานครบรอบครั้งที่ 10 ของงานนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์ แสดงนิทรรศการ Berlin Messe ระหว่างวันที่ 23-26ก.ย.57 ปกิณกะระบบราง :ปกิณกะระบบราง :ปกิณกะระบบราง : 26-28 พ.ย.57 พบกับงาน SmartRail Asia 2014 งาน โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรางที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการ และประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ การเป็น เจ้าภาพในอุตสาหกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการประชุม ระดับภูมิภาคในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากการรถไฟ การขนส่งและองค์กรภาครัฐ ซึ่งดึงดูดผู้ประกอบการมากกว่า 40 รายในภูมิภาค ผู้พูดที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมกว่า 90 คน และอีก กว่า 120 บริษัท ที่เข้าร่วมในงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ ลงท ะ เบี ย น ได้ที่ www.smartrailexpo-asia.com, e-mail rail@aesexhibitions.com หรือโทร (+66) 02 207 2412 ไฮไลท์ของงาน คือการนาหัวรถจักรและขบวนรถไฟรุ่นใหม่ ล่าสุดทั้งขบวนที่ผลิตใช้ในโครงการ รถไฟฟ้าต่างๆ โดยตรงจากผู้ผลิตมาจัด แสดงในส่วนพื้นที่จัดงานกลางแจ้ง โดยรถไฟทั้งขบวนนี้ขนส่งมาทางรางที่ เชื่อมโดยตรงถึงพื้นที่จัดแสดงการ จัดงานนิทรรศการนี้ถือว่าจัดได้อย่างมือ อาชีพ มีระบบการจัดการที่ดีมาก ในการเข้าร่วมงานนั้นทุกคนต้องมีบัตรแสดงตนซึ่งคนทั่วไปสามารถลงทะเบียน ซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ www.innotrans.de กรณี ที่ซื้อบัตรล่วงหน้าจะได้ส่วนลดโดยราคาจะ ประมาณ 40 ยูโรต่อวัน หรือ 60 ยูโรสาหรับการเข้าร่วมงานทุกวัน สาหรับท่านที่ได้รับเชิญ นั้น จะได้เป็น E-Voucher จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถไปเปลี่ยนเป็นบัตรเข้างานฟรี ได้จาก Online Application ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการนั้นผู้ร่วมงานสามารถ Download โปรแกรมล่วงหน้าก่อนเข้างานได้จากทั้งมือถือและ IPAD ในภาพรวม ไป ร่วมงานครั้งนี้ต้องบอกว่าเกินคุ้มเพราะนอกจากจะได้ชมนิทรรศการแล้ว ยังได้รับเชิญให้เข้า ร่วมงานสัมมนาพิเศษ Rail Leaders’ Summit ที่มีผู้นาสาคัญระดับชาติอย่าง Ministry of Transport and Digital Infrastructure จากประเทศเยอรมันนีรวมถึงผู้บริหาร Korail , Network Rail, Google และ DB งาน InnoTrans 2014 ในปีนี้ มี วศร. หลายท่านเข้า ร่วมงานเป็นผู้เข้าชมสังเกตการณ์และเป็นผู้ออกงานแสดง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ ภาคอุตสาหกรรม ใครที่พลาดไปร่วมงานคราวนี้ แนะนาว่าลองใหม่อีกสองปีหน้าค่ะ คราว หน้าอาจจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จากประเทศไทยก็ได้ InnoTrans - International Trade Fair for Transport Technology - Innovative Components, Vehicles, Systems โดย คุณรณลักษมิ์ เหมนิธิ วศร.4 และ ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ วศร.1 Page | 2 Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency ปฏิทินราง :ปฏิทินราง :ปฏิทินราง : 24-25 พ.ย. 57 เวลา 9.00 – 17.00 น. ขอเชิญ ร่วมงาน สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีรถไฟ ความเร็วสูงสาหรับอุตสาหกรรมของประเทศ ไ ท ย ” (Seminar on the High Speed Train Technology for Thai Industries) ณ ห้ อ ง แพลตทินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์ จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ งานนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาประเทศไทย รมว.กระทรวงคมนาคม รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบรรยายความรู้เกี่ยวระบบรางโดยหน่วยงาน และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบรางของไทยและจีน รวมทั้งผู้ที่ผ่านการอบรมเรื่องรถไฟความเร็วสูงจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย ลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thairailtech.or.th หรือ www.facebook.com/thairailtech ภายในวันที่ 20 พ.ย. นี้ 20-21 พ.ย. 57 เวลา 8.30-16.30 น. การประชุมวิชาการขนส่ง แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนา การขนส่งเพื่อ ขับเคลื่อนประเทศไทย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เป็น เวทีเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต นักศึกษา ได้นาเสนอผลงานวิจัยและ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิศวกรรมจราจร ในปีนี้มีผลงานด้านการขนส่งระบบราง นาเสนอ ด้วย 8 เรื่อง จากนักศึกษาในสังกัดของเครือข่าย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้าน วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ดูรายละเอียดได้ที่ http://ntcthailand.org/ โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ Thailand Railway Technology Development Institute Project 2 7 -3 0 พ. ย . 5 7 ง า นวิ ศว ก รรม ’57 (Engineering’1 4 ) “วิ ศ ว ก ร ร ม ส า ห รั บ อนาคต”(Engineering for tomorrow) ณ ศูนย์นิทรรศการและ ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ Hall EH101- 102 ภายในงาน ประกอบด้วย งานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรม งานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการได้เจรจา การค้าร่วมกัน งานนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเพื่อชีวิตและ อนาคต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการดารงชีวิตผ่านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.engineeringexpo2014.com 17 พ.ย. 57 เวลา 15.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการกากับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบ สนองความต้องการในการพัฒนา ประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งทางราง ครั้ง ที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม ศ. ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  3. 3. อ.นคร จันทศร บรรยำยพิเศษที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 14 ต.ค. 57 เวลา 9.30-12.30 น. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ วศร.3 และอาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญ อ.นคร จันทศร รักษาการผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เป็น ผู้บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบราง ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : ประชุมหำรือแนวทำงจัดกิจกรรมวิชำกำร แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงของ ประเทศไทย 22 ต.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 618 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ นัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือแนวทางจัด กิจกรรมวิชาการที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 พ.ย. นี้ โดยได้สรุป ประเด็นหัวข้อในการบรรยาย การวางตัวผู้บรรยาย การ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการเตรียมความพร้อมสาหรับการต้อนรับคณะผู้แทนจากจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ไทย Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency ปกิณกะระบบราง :ปกิณกะระบบราง :ปกิณกะระบบราง : กำรแข่งขันกอล์ฟประจำปีของสมำคมวิชำกำรเทคนิค ไทย-ฝรั่งเศส 24 ต.ค. 57 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ประจาปี 2557 ขึ้น ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี คลับ เพื่อพบปะสังสรรค์เชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ สมาคมฯ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเครือข่าย วศร. ที่ไปร่วมออก รอบหลายท่าน 1 เดือน 1 กิจกรรม 29 ต.ค. 57 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จัดกิจกรรมดูงาน ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อดูกระบวนการผลิต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง แ ป ร รู ป ใ น อุตสาหกรรมระบบราง โดย คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน วศร.4 เป็นผู้อานวยความสะดวกในการ เยี่ยมชม มีผู้สนใจเข้าร่วมดูงาน 14 คน แผนแม่บทระบบขนส่งทางบกของสิงคโปร์ ค.ศ. 2013 ในวาระครบรอบ 5 ปี ของการดาเนินการตามแผนแม่บทซึ่ง ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2008 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนความท้า ทายที่ผ่านเข้ามาและมองไปถึงความริเริ่มที่จะนาพาประชาชนไปบน เส้นทางของการขนส่งทางบกในระยะ 10 ถึง 15 ปี ข้างหน้า 1.เสียเวลารอคอยน้อยที่สุด 2.มีความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.มีชีวิตที่เป็นสุข รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากแผนแม่บทการขนส่งจัดทาขึ้นโดยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจ เป้าหมายที่ ประชาชนสามารถคาดหวังได้ก็คือ 85% ของคนเดินทาง ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 60 นาที คนที่อยู่ในบ้าน 8 หลัง จาก 10 หลัง ใช้เวลาเดินจากบ้านถึงสถานีรถสาธารณะ ได้ในเวลาไม่เกิน 10 นาที 75% ของคนเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อทาให้ความคาดหวังของคนเดินทางเป็นจริง แผนแม่บทได้กล่าวถึงการดาเนินการที่จะ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2030 ได้แก่ มีระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น 5 สาย มีขบวนรถให้บริการเพิ่มขึ้น 100 ขบวน มีรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น 800 คัน มีทางเดินที่มีร่มเงาเพิ่มขึ้น 200 กม. มีทางสาหรับรถจักรยานเพิ่มขึ้น 700 กม. ติดตั้งลิฟท์ที่สะพานลอยคนเดินข้ามถนน 40 ตัว ติดตั้งแผ่นกันเสียง 20 กม. Page | 3 ทัศนียภาพของระบบขนส่งทางบกใน ค.ศ. 2030 ข้อมูลสาคัญของแผนแม่บทซึ่ง(ประชาชน)สามารถเข้าใจได้อย่าง รวดเร็วว่าสิ่งที่เตรียมไว้สาหรับอนาคตของพวกเขาคืออะไร จากข้อมูลที่เก็บ รวบรวมมาใช้ทาแผน แสดงว่าคนเดินทางประเภทเช้าไปเย็นกลับ (Commuter) ให้คุณค่ากับองค์ประกอบหลักในการเดินทาง 3 เรื่อง คือ
  4. 4. นำย นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สวทช. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม โครงสร้างในคณะกรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศตามคาสั่งนายกรัฐมนตรี ประธาน กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คาสั่งที่ 1/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ปรึกษำ : ดร.ชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณสุนันท์ ตั้งมโนโสภำ คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร กองบรรณำธิกำร : คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนำชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล คุณทปกร เหมือนเตย คุณทศวัชร์ ชีวะธนำเลิศกุล ผู้ดำเนินกำร : โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-644-8150 ต่อ 81860 81861 81879 81880 อีเมล์ rail@nstda.or.th website www.thairailtech.or.th และ www.facebook.com/thairailtech วศร.นัดหำรือปัญหำ จุดตัดรถไฟ สมาชิกเครือข่าย วศร.ทั้งรุ่นที่ 1 2 3 และ 4 ได้ร่วมกันหารือเพื่อ เสนอแนวการแก้ปัญหาถนนตัด ผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ในวันที่ 1 พ.ย. 57 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน และวันที่ 2 พ.ย. 57 ที่ห้างฯ The Walk เกษตร-นวมินทร์ ที่ประชุมได้ข้อสรุปใน เบื้องต้นว่าจะแบ่งกลุ่มการทางาน เพื่อหาทางออกในแต่ ละด้าน และเสนอให้ผู้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการต่อไป กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทควำม หรือ ข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทำงรำง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th ผู้ร่วมโครงกำรอบรมหลักสูตรรถไฟควำมเร็วสูง HSR รุ่นที่ 5 เดินทำงฝึกอบรมระบบรถไฟควำมเร็วสูง ณ ประเทศจีน 10-30 ต.ค. 57 เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานของไทย ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง HSR รุ่นที่ 5 เดินทางไป ร่วมอบรมเรื่องระบบรถไฟความเร็วสูง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นโครงการ Training Program for HSR human re- sources ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงรถไฟของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : อ.นคร ให้สัมภำษณ์ กับสำนักข่ำวออนไลน์ THAIPUBLICA 4 พ.ย. 57 อ.นคร จันทศร รักษาการ ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ให้สัมภาษณ์ กับคุณบุญลาภ ภู สุวรรณ บรรณาธิการบริหาร สานัก ข่าวออนไลน์ THAIPUBLICA ถึง แนวทางการพัฒนาระบบรางของไทย โดยยกตัวอย่างการพัฒนาระบบ รางของญี่ปุ่น พร้อมชี้แจงปัญหาการพัฒนาระบบรางของไทย Page | 4 ประชุมโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสร้ำงกำลังคนด้ำนระบบขนส่งทำงรำง 5 พ.ย. 57 การประชุมคณะกรรมการ อานวยการ โครงการพัฒนาหลักสูตร และนาร่องการสร้างกาลังคนระดับช่าง เทคนิคด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3/2557 ณ หอ เกียรติยศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อวางแผนการดาเนินงานในอนาคต ขอร่วมแสดงควำมยินดี กับคุณรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จากัด ประธาน วศร. 2 ในโอกาสได้รับเกียรติจากรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบริการ เฉพาะกิจ ประจาปี 2557 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency จัดบูธประชำสัมพันธ์โครงกำรจัดตั้งสถำบันฯ 29 ต.ค. 57 และ 3 พ.ย.57 จากความร่วมมือของ สวทช. กับ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มี การจัดนิทรรศการออกบูธแสดงผลงานของนักวิจัย ที่ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หนึ่งในนั้นมีบูธของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ รวมอยู่ด้วย กำรบรรยำย เรื่อง "ระบบขนส่งทำงรำงในเมือง” 1-2 พ.ย 57เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแพลตทินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรมการบรรยายเชิง ปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมการจัดการ ระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 เรื่อง "ระบบขนส่งทางรางในเมือง (Urban Rail Transit)" โดย Peter Gillen (Rail systems operations specialist) มีผู้สมัครเข้าร่วม 30 คน สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :

×