Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กำลังจะถึงวันเข้ำพรรษำ
ในวันที่ 20 กรกฎำคม ประจวบ
เหมำะกับมีพนักงำนของโครงกำร
จัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบ
ขนส่งทำงรำงแ...
Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand...
กิจกรรมโครงการและเครือข่ายกิจกรรมโครงการและเครือข่ายกิจกรรมโครงการและเครือข่าย :::
Thailand Railway Technology Development...
ที่ปรึกษำ : คุณชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 26

75 views

Published on

http://www.thairailtech.or.th/
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 26

  1. 1. กำลังจะถึงวันเข้ำพรรษำ ในวันที่ 20 กรกฎำคม ประจวบ เหมำะกับมีพนักงำนของโครงกำร จัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบ ขนส่งทำงรำงแห่งชำติ ลำไปอุปสมบท คือ ดร. ชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล ซึ่ง ได้รับฉำยำ พระชยำกโร ฉบับนี้จึงจะ เขียนเกี่ยวกับศำสนำพุทธ นั่นคือเรื่อง อิทัปปัจจยตำ ซึ่งว่ำด้วยกฎแห่ง จักรวำลเกี่ยวกับหลักของเหตุปัจจัยและผล เพรำะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิด ในทำงกลับกัน ถ้ำต้องกำรให้เกิดสิ่งนี้ ก็จะต้องทำให้มีสิ่งนี้ขึ้นก่อน ดูไปแล้วก็ง่ำยๆ แต่ที่ว่ำง่ำยนี้ ก็ ดูจะเป็นปัญหำในวัจนปฏิบัติที่เรำอำจจะปล่อยให้ผ่ำนเลยไป ลองมำดูตัวอย่ำงเรื่อง นี้กัน ประเทศไทยจัดระบบขนส่งโดยเกิดมอเตอร์ไซค์ขึ้นเต็มบ้ำนเต็มเมือง จึง มีอุบัติเหตุคนเสียชีวิตมำก เกินกว่ำครึ่งของผู้ที่เสียชีวิตมำจำกอุบัติเหตุจำกรถ มอเตอร์ไซค์ ในกำรวำงแผนขนส่งจึงควรจะคิดว่ำ "เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจำก อุบัติเหตุขนส่ง ก็ควรบริหำรจัดกำรให้กำรใช้รถมอเตอร์ไซค์น้อยลง" กี่รัฐบำล มำแล้วที่เรำรณรงค์ให้คนเสียชีวิตในหน้ำเทศกำลน้อยลง บำงรัฐบำลกล้ำหำญถึงกับ ประกำศให้มีคนตำยเป็นศูนย์ แล้วก็หน้ำแตกกันถ้วนหน้ำ เพรำะอะไร เพรำะเหตุ และปัจจัยไปกันคนละทำง คนขับรถแท็กซี่ปฏิเสธกำรรับผู้โดยสำรเพรำะต้องปำก กัดตีนถีบ เช่ำรถมำขับ ตกเย็นหลังจ่ำยค่ำเช่ำรถแล้วต้องมีเงินกลับบ้ำน ชีวิตจึงจะ อยู่ได้ คนที่รับผิดชอบซึ่งมีอำนำจก็ใช้วิธีคอยตรวจจับรถแท็กซี่ที่ปฏิเสธกำรรับ ผู้โดยสำร พอเจ้ำหน้ำที่คล้อยหลังไป คนขับก็ปฏิเสธกำรรับผู้โดยสำรต่อไปตำมเดิม ด้วยว่ำสิ่งที่เรำอยำกให้เขำทำมันขัดกับหลักอิทัปปัจจยตำ เหตุปัจจัยที่ทำไม่เอื้อให้ เกิดผลอย่ำงที่ต้องกำร แต่คนที่มำตรวจจับก็ได้ชื่อว่ำ "ทำแล้ว" EEE---NewsletterNewsletterNewsletter ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 262626 ประจำเดือน กรกฎำคม 255ประจำเดือน กรกฎำคม 255ประจำเดือน กรกฎำคม 255999 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency อิทัปปัจจยตา บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ : บทบรรณาธิการ ปฏิทินราง :ปฏิทินราง :ปฏิทินราง : ขอเชิญสมัครเข้ำอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง แบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 (Railway Engineering Intensive Course 5) 1) หลักสูตรโบกี้รถไฟ : Railway Bogie โดยวิทยำกรจำก RTRI, Japan อบรมวันที่ 8 - 11 ส.ค. 59 รับ สมัครถึง 22 ก.ค. 59 2) หลักสูตรกำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำโดยใช้ระบบขนส่งทำงรำง : Logistics by Railway โดยวิทยำกร จำก JR Freight, Japan อบรมวันที่ 16 – 19 ส.ค. 59 รับสมัครถึง 29 ก.ค. 59 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ถ.รัชดำภิเษก จัดโดย โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยี ระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สวทช. ลงทะเบียนและดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thairailtech.or.th ติดต่อ สอบถำมและส่งใบสมัครที่ E-mail : rail@nstda.or.th โทร 0-2644-8150 ต่อ 81879 , 81880 เรำอยำกแก้ไขปัญหำจรำจรของประเทศ แต่เรำลดบทบำทของระบบ ขนส่งสำธำรณะ และสร้ำงเหตุปัจจัยให้เกิดกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมำกขึ้น ตลอดเวลำ สถำนีรถขนส่งสำธำรณะไม่มีที่เป็นหลักแหล่งและไม่อยู่ในที่ตั้งซึ่งผู้ใช้ เข้ำถึงได้สะดวก ค่ำโดยสำรในกำรเข้ำถึงอำจจะแพงกว่ำค่ำโดยสำรไปต่ำงจังหวัด นอกจำกนั้น รถใหญ่คันหนึ่งจุได้ 50 ที่ แต่เอำไปไว้นอกเมืองเพรำะคิดว่ำเป็น สำเหตุให้รถติด แต่ลืมไปว่ำต้องเอำรถเล็กยี่สิบสำมสิบคัน ขนคนไปใส่รถใหญ่ 1 คัน รถก็ยิ่งติด เป็นกำรขยำยปัญหำจรำจรให้ตีวงขยำยตัวกว้ำงออกไปมำก กว่ำเดิม ปี 2545 วิทยำกรจำกพรรคกำรเมืองหนึ่งไปบรรยำยที่หลักสูตรอบรม ของสถำบันพระปกเกล้ำว่ำ "ประเทศไทยควรจะผลิตวิศวกรเพิ่มมำกขึ้น เรำผลิตปี ละเป็นหมื่นแต่ประเทศจีนเขำผลิตปีละเป็นแสนคน" ปีนั้นรัฐบำลของพรรค กำรเมืองดังกล่ำวกำลังเจรจำจะให้สัมปทำนรถไฟควำมเร็วสูงแก่ประเทศจีน (แล้ว จะผลิตวิศวกรไปทำอะไร) เรำพูดกันมำกเรื่องกับดักรำยได้ปำนกลำงของประเทศไทย แต่เรำ กำลังเร่งสร้ำงระบบรำงโดยไม่ได้ดูเรื่องกำรสร้ำงงำนที่มีรำยได้สูงให้คนในประเทศ ทุกโครงกำรคือเร่งก่อสร้ำงเพื่อก้ำวข้ำมไปสู่ภำคอุตสำหกรรมบริกำร (Service industry) ไม่ได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมซึ่งจะ เป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงงำนที่มีรำยได้สูง หวังแต่ว่ำเมื่อได้ขึ้นเวทีพูดเรื่องกับดัก รำยได้ปำนกลำงไปเรื่อยๆแล้ว เดี๋ยวคนอื่นที่ฟังอยู่ก็คงนำไปทำ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและอิทัปปัจจยตำเป็นหลักคิดที่ชี้แนะไว้ โดยสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ แต่แปลกที่ดูเหมือนประเทศไทยจะคิดและทำ อะไรไปโดยไม่เข้ำใจ เรำมักทำตนเป็นอ่ำนหนังสือไว เรียกว่ำ "ขำดกำรพิจำรณำ ธรรม" เมื่อผ่ำนตำแล้ว ก็ถือว่ำอ่ำนแล้ว รู้แล้ว มีคนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยวำง เรื่องในองค์กรแล้วหันหน้ำเข้ำปฏิบัติธรรมโดยทิ้งหลัก อิทัปปัจจยตำไว้ เบื้องหลัง ทั้งนี้โดยหวังว่ำวันหนึ่งองค์กรที่จ่ำยเงินเดือนให้ตนจะกลับมี ประสิทธิภำพขึ้นมำเอง!!!!! Page | 1 27 ก.ค. 59 เวลำ 14.00 – 16.30 ขอเชิญเข้ำร่วมงำน “The Inauguration Ceremony” โดย The Institute of Railway Signal Engineer (IRSE) Thailand Section ณ IUP Auditorium ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดู รำยล ะเอี ยดเพิ่ มเติ มที่ http://www.irse.org/ nearyou/publictha/thailandsection.aspx
  2. 2. Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency TREA และ KORASS บทความโดย คุณ ดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) สวัสดีครับ พี่น้องชำวรำง ระหว่ำงวันที่ 25 - 28 พฤษภำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ผมนำคณะกรรมกำรและเครือข่ำย สมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย (วศรท) หรือ Thai Railway Engineering Association (TREA) ไปลงนำม ข้อตกลงควำมเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงประเทศ (International Partnership Agreement) กับ สมำคมรถไฟแห่งประเทศ เกำหลี หรือ Korea Railway Association (Korass) ณ กรุง โซล สำธำรณรัฐเกำหลี 29 ก.ค. 59 เวลำ 12.00-18.00 น. 1 เดือน 1 กิจกรรมประจำเดือน กรกฎำคม 59 ขอ เชิญผู้สนใจเยี่ยมชมดูงำนสถำนีรถไฟกรุงเทพ และโรงงำนมักกะสัน ในกระบวนกำร ทำงำนของฝ่ำยกำรช่ำงกลในกำรนำรถโดยสำรเก่ำมำดัดแปลงเป็นขบวนรถประเภทต่ำงๆ และเยี่ยมชมรถโดยสำร "SRT Prestige" สำมำรถเดินทำงมำขึ้นรถตู้ได้ที่ อำคำร สวทช. โยธี ถ.พระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี รถออกเวลำ 12.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมที่ rail@nstda.or.th หรือโทร 0-2644-8150 ต่อ 81880 7 – 10 ส.ค. 59 สมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย (วศรท) ขอเชิญสมำชิก วศรท และผู้สนใจลงชื่อเข้ำร่วม กำรศึกษำดูงำนกำร ประกอบรถไฟฟ้ำ และกำรบรรยำย เรื่อง ICP Program ณ ประเทศมำเลเซีย ท่ำนที่สนใจสำมำรถลงชื่อ และสอบถำมรำยละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ คุณบี ผู้จัดกำรสมำคมฯ โทร 092-568-8181 ปฏิทินราง : (ต่อ)ปฏิทินราง : (ต่อ)ปฏิทินราง : (ต่อ) Page | 2 ก่อนที่ผมจะเล่ำเรื่องรำยละเอียดของของข้อตกลงฯ ให้ ทรำบ ผมขอพูดถึงอุตสำหกรรมระบบขนส่งทำงรำงของประเทศ เกำหลีสักเล็กน้อย สำธำรณรัฐเกำหลีเริ่มใช้งำนขนส่งระบบทำงรำง เป็นครั้งแรกในเดือนกันยำยน ค.ศ.1899 หรือ พ.ศ.2442 ตำมหลัง ประเทศไทยรำว 6 ปีเศษ โดยรถไฟสำยแรกเป็นเส้นทำงเชื่อมต่อ ระหว่ำงเมืองอินชอน (Incheon) และโซล (Seoul) ระยะทำง 33.2 กิโลเมตร ช่วงระหว่ำงสงครำมเกำหลีที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950- 1953 ก็ได้ทำลำยโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบรถไฟไปกว่ำครึ่งหนึ่งของ ประเทศ และกำรบูรณะโครงสร้ำงพื้นฐำนครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นภำยหลัง สงครำมในช่วงทศวรรษที่ 60 อำจกล่ำวได้ว่ำช่วงเวลำของทศวรรษ 70-90 เป็นยุคสมัยของกำรขยำยตัวของระบบขนส่งทำงรำงใน ประเทศเกำหลี รถไฟมีควำมเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 140 กม./ชม. และ ระบบรถไฟในเมือง (Metro) ของกรุงโซลก็เปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1974 นับจำกปี ค.ศ.1996 จนถึงปัจจุบันเพียงช่วงเวลำ 20 ปี มี กำรพัฒนำเทคโนโลยีระบบรถไฟอย่ำงจริงจัง จนสำมำรถผลิตรถรำง (Tram), รถรำงเบำล้อยำง(AGT), รถไฟฟ้ำ(EMU) และรถไฟฟ้ำ ควำมเร็วสูง(HSR) ได้เองในประเทศ ไม่เพียงแต่ตัวรถเท่ำนั้น ระบบ สนับสนุนทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นระบบจ่ำยไฟ ระบบอำณัติสัญญำณ และงำนโยธำสำหรับทำงรถไฟทั้งหมด ประเทศเกำหลีก็พัฒนำ อุตสำหกรรมเพื่อมำสนับสนุนระบบขนส่งทำงรำงนี้ แล้วยังต่อยอดไป เป็นกำรพัฒนำนอกอุตสำหกรรมรำงด้วย จำกตัวอย่ำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบขนส่งทำงรำงที่ เป็นรูปธรรมอย่ำงนี้ ผมอยำกสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ประเทศไทยของ เรำเริ่มที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมระบบขนส่งทำงรำงด้วยตัวเอง ลดกำร พึ่งพำกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เพรำะไม่เพียงแต่จะสำมำรถลด เงินตรำที่ต้องไหลออกนอกประเทศแล้ว อุตสำหกรรมที่เริ่มต้นจำก ปกิณกะปกิณกะปกิณกะ ::: หลังจำกลงนำมในข้อตกลงฯ กันแล้ว ก็ได้มีกำรจัดให้ สัมมนำธุรกิจรถไฟ (Railway Business Seminar) ซึ่งได้ผู้ประกอบกำรไทยที่มีศักยภำพ และพร้อมในกำรที่จะร่วมมือกับ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมระบบรำงของประเทศเกำหลี เพื่อมำพัฒนำอุตสำหกรรมระบบขนส่ง ทำงรำงของประเทศเรำต่อไป ไม่ว่ำจะเป็น บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสำหกรรม จำกัด, บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทรำนส์ไทยเรลเวย์ จำกัด ขึ้นเวทีบรรยำยถึง สิ่งที่ผู้ประกอบกำรไทยเรำสำมำรถทำได้เอง และมีควำมพร้อมในกำรร่วมมือกันในระดับขั้นที่จะเป็น หุ้นส่วนทำงธุรกิจกัน หลังจำกนั้นก็เป็นกำรบรรยำยจำกผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมระบบรำงของ ประเทศเกำหลี เช่น Posco E&C เป็นต้น วันต่อมำ Korass ได้นำพำพวกเรำไปดูงำน (Technical Visit) อีกหลำยแห่ง ไม่ว่ำจะ เป็น กำรก่อสร้ำงทำงรถไฟใหม่และสถำนีรถไฟใหม่ที่ Sunnam, ศูนย์ควบคุมกำรเดินรถไฟควำมเร็ว สูง รถไฟธรรมดำ และรถไฟฟ้ำในเมือง (CTC) ของ กำรรถไฟเกำหลี (Korail) ที่ Guro ก่อนวันกลับ คณะเรำไปดูโรงซ่อมบำรุงรถไฟควำมเร็วสูงที่ Goyang Depot ในวันนั้นเองเรำได้นั่งรถไฟควำมเร็ว สูง KTX จำก Seoul Station ไปที่เมือง Onsong เพื่อไปทำงทดสอบ (Test Track) รถรำงไฟฟ้ำ แบบไร้สำย (Wireless Tram) หลังจำกได้รับฟังบรรยำยและทดลองนั่งรถรำงไฟฟ้ำแบบไร้สำยแล้ว เรำก็ไปดูโรงงำนผลิตประแจของ บริษัท Sampyo E&C จำกัด ที่อยู่ไม่ไกลจำกที่นั้นด้วย
  3. 3. กิจกรรมโครงการและเครือข่ายกิจกรรมโครงการและเครือข่ายกิจกรรมโครงการและเครือข่าย ::: Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Trial Run รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 17 มิ.ย. 59 เวลำ 7.30 น. กิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มิถุนำยน 2559 โดยโครงกำร จัดตั้งสถำบันฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำร่วมทดสอบระบบ รถไฟฟ้ำ MRT สำยสีม่วง (เตำปูน – บำงใหญ่) ซึ่ง ได้รับกำรสนับสนุนบัตรเข้ำร่วมทดสอบจำกกำร รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2016 Seminar on the Executives Management of Thailand 15 – 27 มิ.ย. 59 กรรมกำรและสมำชิกสมำคม วศรท รวม 7 ท่ำน เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตร Seminar on the Executives Management of Thailand หัวข้องำนด้ำนระบบรำง ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐ ประชำชนจีน โดยคำเชิญของกระทรวงพำณิชย์แห่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน และสำนักนโยบำยและ แผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) เพื่อศึกษำและดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่ง ทำงรำงกับหน่วยงำนของจีน อำทิ Beijing Jiaotong University, Beijing Freight Center, CRRC Corporation Limited, Wuhan high-speed railway vocational skill training duan, โรงงำนประกอบรถไฟ CRRC Changchun, โรงงำนประกอบรถสินค้ำ CRRC Wu- han และยังได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงอีกด้วย ซึ่งผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมมุ่งหมำยจะ นำประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ได้มำใช้พัฒนำระบบขนส่งทำงรำงของไทยต่อไป Composites in Rail and Automotive 15 – 16 มิ.ย. 59 งำน International Composites Conference ในหัวข้อ Composites in Rail and Automotive จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม สมำคมไทยคอมโพสิท JEC Group และสมำคม วิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพฯ และ บริษัท คอบร้ำ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.ชลบุรี อุตสำหกรรมรำงจะขยำยตัวไปสนับสนุนอุตสำหกรรมอื่นต่อไป ที่สำคัญที่สุดคือบุคลำกรที่ มีควำมรู้และองค์ควำมรู้จะเกิดและคงอยู่ในประเทศไทยของเรำครับ เรื่องข้อตกลงควำม เป็นหุ้นส่วนระหว่ำงประเทศ ระหว่ำง วศรท (TREA) และ Korass นั้น เรำได้ทำข้อตกลง กันในกรอบกว้ำงๆใน 3-4 เรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นควำมเป็นหุ้นส่วนทำงกำรศึกษำซึ่งเรำจะทำ โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกัน มีกำรทำวิจัยร่วมกัน ด้ำนธุรกิจเรำมีข้อตกลงที่จะช่วย คัดเลือกผู้ประกอบกำรของทั้งสองประเทศ สนับสนุนให้เกิดกำรร่วมทุนในกำรประกอบ ธุรกิจที่รองรับระบบขนส่งทำงรำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรพัฒนำ อุตสำหกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยของเรำจะได้ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ระบบ ขนส่งทำงรำงจำกประเทศเกำหลีใต้ครับ สวัสดีครับ Intensive Course 5 : Railway Electrification 21 – 24 มิ.ย. 59 กำร อบรมหลักสูตรกำร พัฒนำบุคลำกรด้ำน วิศวกรรมระบบขนส่ง ทำงรำงแบบ เข้มข้น รุ่นที่ 5 หัวข้อ ระบบไฟฟ้ำ สำหรับขบวนรถไฟ (Railway Engineering Intensive Course 5 : Railway Electrification) โดย โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สวทช. ได้เชิญวิทยำกรจำกสถำบันวิจัยเทคโนโลยีรถไฟของประเทศญี่ปุ่น (Railway Technical Research Institute, JAPAN: RTRI) คือ Dr. Taka- masa HAYASAKA และคุณสมยศ วิวรรธนวรำงค์ อดีตวิศวกร กำรรถไฟแห่ง ประเทศไทย เป็นวิทยำกรร่วม ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 16 ท่ำน โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมกำรเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้ำในเส้นทำงคู่ 4 เส้นทำง 28 มิ.ย. 59 กำรบรรยำย เรื่อง กำร พัฒ น ำ ระ บ บ ก ำร เ ดิ นร ถ จ ำ ก เครื่องยนต์ดีเซลทดแทนด้วยระบบ ไฟฟ้ำ ภำยใต้โครงกำรศึกษำควำม เหมำะสมกำรเดินรถไฟด้วยระบบ ไฟฟ้ำในเส้นทำงคู่ 4 เส้นทำง โดย กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซนทำรำ เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ ประชุมเครือข่ำย วศร. ประจำเดือน มิถุนำยน 2559 29 มิ.ย. 59 กำรประชุมเครือข่ำย วศร. ประจำเดือน มิถุนำยน 2559 ณ บริษัท เอเอ็มอำร์ เอเชีย จำกัด ถ. ประชำชื่น โดยมี คุณอนันต์ โพธิ์นิ่ม แดง วศร.3 เป็นประธำนในที่ประชุม ทั้งนี้ได้มีกำรบรรยำย เรื่อง Future Railway System on Cloud Technology ก่อนเริ่มกำรประชุมอีกด้วย Page | 3 ประชุมคณะทำงำนควำมร่วมมือด้ำนระบบรำงไทย - เกำหลี (ฝ่ำยไทย) 30 มิ.ย. 59 เวลำ 9.00 น. กำรประชุม คณะทำงำนควำมร่วมมือด้ำนระบบ รำงไทย - เกำหลี (ฝ่ำยไทย) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวง คมนำคม ถ.รำชดำเนินนอก โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อหำรือแนวทำงควำม ร่วมมือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนระบบขนส่งทำงรำงกับสำธำรณรัฐเกำหลี ปกิณกะปกิณกะปกิณกะ ::: (ต่อ)(ต่อ)(ต่อ)
  4. 4. ที่ปรึกษำ : คุณชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร คุณนพมล จันทรวิมล กองบรรณำธิกำร : คุณทปกร เหมือนเตย คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนำชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล คุณทศวัชร์ ชีวะธนำเลิศกุล ผู้ดำเนินกำร : โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-644-8150 ต่อ 81860 81861 81879 81880 อีเมล์ : rail@nstda.or.th website : www.thairailtech.or.th และ www.facebook.com/thairailtech กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทควำม หรือ ข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทำงรำง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :สังคมระบบราง : พระชยำกโร ดร. ชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล นักวิเครำะห์อำวุโส โครงกำร จัดตั้งสถำบันฯ สวทช. เข้ำพิธี อุปสมบท ณ วัดชลประทำน รังสฤษดิ์ ได้รับฉำยำ ชยำกโร โดยบวชเป็นเวลำ 15 วัน ทีมงำนโครงกำรจัดตั้งสถำบัน ฯ ขออนุโมทนำด้วยครับ กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ) ทำควำมรู้จัก ประธำนรุ่น วศร. 6 หลังจำกที่ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบขนส่งทำง รำง รุ่นที่ 6 (วศร.6) มำแล้วระยะเวลำหนึ่ง เพื่อนๆชำว วศร.6 ได้โหวตให้ นำยอภิชำติ พันธ์สุโต สมำชิก วศร.6 จำก กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นประธำนรุ่น วศร.6 วศรท หำรือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงกับสหวิริยำ 4 ก.ค. 59 เวลำ 13.00 น. คุณดิสพล ผดุงกุล นำยก สมำคม และ คุณวัฒนำ สมำนจิตร กรรมกำรสมำคม วิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย (วศรท) ร่วมหำรือ เรื่อง กำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบขนส่งทำงรำง กับ ผู้แทนบริษัท สหวิริยำสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหำชน) ซึ่งมำในนำม สภำอุตสำหกรรม และสมำคมเหล็ก ณ ห้อง 702 อำคำร สวทช.-โยธี ถ.พระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี Intensive Course 5 : Transit Oriented Development (TOD) 11 – 14 ก.ค. 59 กำรอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนวิศวกรรม ระบบขนส่งทำง รำงแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 หัวข้อ กำรพัฒนำ พื้นที่รอบสถำนีขนส่งทำงรำง (Railway Engineering Intensive Course 5 : Transit Oriented Development (TOD)) โดย โครงกำรจัดตั้งสถำบัน พัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สวทช. ได้เชิญวิทยำกรจำก Ove Arup , Hong Kong คือ Mr. Sam Chow และ รศ.ดร.ภำวิณี เอี่ยม ตระกูล อำจำรย์สำขำวิชำกำรผังเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผัง เมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นวิทยำกรร่วม ซึ่งหัวข้อนี้ได้จัดขึ้นมำเป็น ปีแรก โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 29 ท่ำน ประชุมกรรมกำรสมำคม วศรท 11 ก.ค. 59 เวลำ 18.00 – 22.00 น. ประชุม คณะกรรมกำรสมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง ไทย (วศรท) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 201 สถำนีรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ท เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยมี ประเด็นหำรือถึงกำรจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิมำรำ ธร ณ เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี ร่วมกับกำรรถไฟ แห่งประเทศไทย หำรือร่วมกับ สคร. 14 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 – 15.30 น. กำรประชุมหำรือระหว่ำงตัวแทนผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องด้ำนระบบรำง กับ ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมกำรใช้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ สำนักงำน คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ในประเด็น เรื่อง Offset Program และ ICP Program ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 2 อำคำร SME tower ถ.พหลโยธิน เขตพญำไท Page | 4 สวทช. เป็นเจ้ำภำพจัดเลี้ยงขอบคุณ Mr. Sam Chow หลังจำก 1 วันเต็มกับกำรอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรพัฒนำพื้นที่โดยรอบสถำนีขนส่งทำง รำง (Transit-Oriented Development : TOD) วิทยำกร โดย Mr. Sam Chow, Ove Arup, Hong Kong สวทช. ได้เป็นเจ้ำภำพจัดเลี้ยงขอบคุณ วิทยำกร ณ ร้ำนอำหำรพันโคม เซ็นทรัล แกรนด์ พระรำม 9 เมื่อค่ำวันที่ 11 ก.ค. 59 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีระบบรำง 11 – 12 ก.ค. 59 กำรอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และอุตสำหกรรม ระบบขนส่งทำงรำง 4 ภูมิภำค หัวข้อ หัวรถจักรและ ขบวนรถไฟ ณ ห้อง Orchid 4 โรงแรมจัสมินซิตี้ ดำเนินกำรโดย คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และสำนักงำน คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

×