Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ปมเชือกปริศนาเป็นเรื่องโบราณในหนังสือเทพนิยาย กรีก เนื้อ
เรื่องมีอยู่ว่า ในตะวันออกกลางมีปมเชือกปริศนาอยู่ในวิหารแห่งหนึ่ง...
Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand...
กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)
Thailand Railway Te...
ที่ปรึกษำ : คุณชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 25

80 views

Published on

http://www.thairailtech.or.th/
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 25

  1. 1. ปมเชือกปริศนาเป็นเรื่องโบราณในหนังสือเทพนิยาย กรีก เนื้อ เรื่องมีอยู่ว่า ในตะวันออกกลางมีปมเชือกปริศนาอยู่ในวิหารแห่งหนึ่ง และมี คาทานายว่าผู้ที่สามารถแก้ปมเชือกปริศนานี้ได้จะได้ครองโลก จึงมีชายหนุ่ม ที่ปรารถนาจะครองโลกต่างแวะเวียนมาแก้ปมเชือกแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถแก้ ปมเชือกดังกล่าวได้ จนเมื่อ อะเล็กซานเดอร์ ยกทัพผ่านมาเพื่อจะไปตีเอเชีย จึงแวะมาดูปมเชือกดังกล่าว อะเล็กซานเดอร์ มายืนดูแล้วจึงชักดาบฟันปม เชือกขาดกระจุยไป ก็เป็นอันยุติตานานเรื่องปมเชือก เรื่องนี้มีคติที่ว่าหากคุณคิดจะครองโลกแล้วมานั่งแก้ปมเชือกอยู่ มันก็เป็นอะไรที่สิ้นคิดแต่แรกแล้ว ไม่น่าคิดไปไกลถึงเรื่องการครองโลก อีก ประการหนึ่ง ก็คือ ถ้ามีอานาจล้นเหลือจนอาจจะสามารถครองโลกได้แล้ว อานาจที่มีอยู่ก็คือความถูกต้อง ประมาณว่า "ถ้าฉันจะเอาดาบฟันปมเชือก แล้วใครจะทาไม" ลองเทียบเคียงเรื่องนี้ กับเรื่องที่เราทากันอยู่ ด้านหนึ่งเราอยากพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มี ความทันสมัย อยากมีระบบขนส่งมวลชน อยากมีทางคู่ และอยากมีรถไฟ ความเร็วสูง ซึ่งบนความอยากได้ใคร่มีนั้น เราก็จะซื้อเอาจากต่างประเทศ พอ มีคนอยากให้คิดอ่านพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศขึ้นมาบ้าง เราก็จะเริ่มแก้ ปมเชือก ประมาณว่าตั้งคาถาม ที่เกาหลีทามันถูกหรือเปล่า ประเทศก็เล็ก ทางรถไฟสั้น ตลาดก็เล็กทาแล้วจะขายใคร ครั้นจะเอาอย่างจีนเราก็สงสัยว่า ประเทศเขาใหญ่ มีทางรถไฟยาว ตลาดในประเทศใหญ่ ก็สมควรอยู่แล้วที่จะ พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ครั้นเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น เราก็จะบอกว่าเขาเป็น เมืองรถไฟ ตลาดในประเทศใหญ่ และพัฒนามานาน มีความเจริญล้าหน้าจน EEE---NewsletterNewsletterNewsletter ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 252525 ประจำเดือน มิถุนำยน 255ประจำเดือน มิถุนำยน 255ประจำเดือน มิถุนำยน 255999 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 1 Buy America Act. - Mighty is right!!! บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ : บทบรรณาธิการ ปฏิทินราง :ปฏิทินราง :ปฏิทินราง : ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 (Railway Engineering Intensive Course 5) 1) หลักสูตรกำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีระบบขนส่งทำงรำง : Transit Oriented Development (TOD) โดย วิทยำกรจำก Ove Arup, Hong Kong อบรมวันที่ 11 – 14 ก.ค. 59 ปิดรับสมัคร 1 ก.ค. 59 2) หลักสูตรรถไฟควำมเร็วสูง : High-Speed Railway โดยวิทยำกรจำก RTRI, Japan อบรมวันที่ 26 - 29 ก.ค. 59 ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 59 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบ ขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thairailtech.or.th ติดต่อสอบถามและ ส่งใบสมัครที่ E-mail : rail@nstda.or.th โทร 0-2644-8150 ต่อ 81879 , 81880 เราไม่อาจเอาเป็นแบบอย่างได้ พอรู้ว่ามาเลเซียหันมาพัฒนาอุตสาหกรรม จนมีโรงงานประกอบรถไฟแล้วสองโรง ก็จะมีคนบอกว่า "ให้มาเลเขาออก หน้าไปสักพัก คงไม่เป็นไร" ในขณะที่แก้ปมเชือกพวกนี้ เราก็ราพึงเรื่อง เอส เอ็มอี มโนไปว่าเราจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง วันดีคืนดี ประธานบริษัทรถไฟ JR Central ออกมาให้สัมภาษณ์ สื่อว่ามีโครงการจะเข้าไปขายรถไฟความเร็วสูงในอเมริกา แล้วถูกมาตรการ Buy America ต้องซื้อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตในอเมริกา 60-70% จากที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้ ก็ลองเข้าไปค้นข้อมูลเพิ่มเติม โป๊ะเชะ เจอ Buy America Act. ซึ่งตั้งเป้าหมายจะให้ใครก็ตามที่มาลงทุนสร้างรถไฟใน อเมริกา จะต้องใช้ของทาในอเมริกาถึง 100% อ่านแล้วก็นึกถึงเพื่อนร่วมชาติบางคน พอคิดเรื่องจะใช้ของทาใน ประเทศก็เกรงว่าจะขัดกับข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้นว่า GATT, WTO คือเกรงองค์พวกนี้ มากกว่าผลประโยชน์ที่ควรจะเกิดกับคนไทยและ ชาติไทย แล้วก็นึกถึงวลีภาษาอังกฤษที่ว่า "Mighty is right" อานาจคือ ความถูกต้อง ท่านเหล่านั้นก็อาจจะคิดถูก อเมริกาจะทาอะไรก็ได้เพราะ "ใหญ่จริง" ใครจะกล้าว่าอะไร แต่ไทยแลนด์ไม่ใหญ่ ก็ก้มหน้าก้มตาแก้ปม เชือกแล้วฝันเรื่องการครองโลกต่อไป 17 มิ.ย. 59 เวลา 6.00 - 9.00 น. 1 เดื อน 1 กิ จก รร ม ประจาเดือน มิถุนายน 59 ขอเชิญผู้สนใจร่วม การทดสอบการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน โดยสามารถเดินทางมาขึ้น รถตู้ได้ที่ อาคาร สวทช.โยธี ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี รถออกเวลา 6.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ rail@nstda.or.th หรือ โทร 0-2644-8150 ต่อ 81880
  2. 2. Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Rail Newcastle Talk 2016 บทความโดย รศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ วศร.1 วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผู้แทนกลุ่มสาขาโลจิสติกส์ระบบราง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช และ ดร.ศิรดล ศิริธร ได้เดินทางไป ร่วมงาน Rail Newcastle Talk 2016 ณ เมืองนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร จัดโดยกลุ่ม NewRail แห่ง Newcastle University การเดินทางไปร่วมงานของคณะจากประเทศไทยครั้งนี้ เป็นครั้งที่สองหลังจากได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดค่าย ให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางจากมหาวิทยาลัยในยุโรป 4 – 8 ก.ค. 59 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษใน หัวข้อ "Intensive Course in Overhead Contact Line System - I: Overviews of OCL and railway electrification (OCL - I)" ณ ห้องประชุม X01A ชั้น 10 อาคารศูนย์นวัตกรรมการ เรียนรู้เพื่อออกแบบและเทคโนโลยี (Knowledge eXchange :KX) ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สวทน. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/i6aaOC หรือติดต่อสอบถาม ที่ kmutt.rail@gmail.com โทร 087-251-4951 หำรือ PPP ด้ำนระบบรำง 18 พ.ค. 59 เวลา 13.30 – 15.30 น. โครงการจัดตั้ง สถาบันฯ หารือกับ บริษัท ซีที คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ณ ห้อง 103 อาคาร สวทช.โยธี ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี เพื่อหารือถึงการ ดาเนินงานทางด้านระบบรางของ CT construction และเรื่อง Public Private Partnership: PPP ด้านระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) ร่วมกับ สานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและ เอกชนให้มีความรู้พื้นฐานเฉพาะทาง 4 ด้าน คือ 1) หัวรถจักรและขบวนรถไฟ วันที่ 11-12 ก.ค. 59 2) งำนโยธำและทำงรถไฟ วันที่ 13-14 ก.ค. 59 3) งำนอำณัติสัญญำณและกำร ควบคุม วันที่ 25-26 ก.ค. 59 4) กำรบริหำรจัดกำรเดินรถ วันที่ 27-28 ก.ค. 59 ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.en.rmutt.ac.th/me/ ปฏิทินราง : (ต่อ)ปฏิทินราง : (ต่อ)ปฏิทินราง : (ต่อ) Page | 2 การจัดงานครั้งนี้แตกต่างจากการจัดงานครั้งก่อนที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญราว 20 ท่าน จากมหาวิทยาลัย ชั้นนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐโครเอเชีย ประเทศโรมาเนีย เป็น ต้น ในแต่ละวันผู้ร่วมงานจะนาเสนองานวิจัยและหารือร่วมกันใน ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วยแนวทางหลัก 5 แนวทาง ได้แก่ ระบบ ขนส่งสาธารณะในเมืองและระบบรางเบา การบริหารจัดการเดินรถ และเศรษฐศาสตร์ระบบราง ระบบจราจรอัจฉริยะสาหรับการขนส่ง ทางราง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมระบบราง นอกจากนั้น นายสาริษฐ์ ปทุมาสูตร อดีตนักเรียนทุนโครงการวิจัย ร่วมระบบราง ซึ่งปัจจุบันกาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Universi- ty of Birmingham ได้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Newcastle University ได้ ตอบตกลงที่จะเดินทางมาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference Operations and Supply Chain Management System (OSCM) ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต ปกิณกะปกิณกะปกิณกะ ::: กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : โครงกำรระบบรำง 4 ภูมิภำค : ภำคเหนือ 16 – 17 พ.ค. 59 หลักสูตรฝึกอบรม โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค : ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มี ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบการขนส่ง ทางราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้ง 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนโดย สานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องประชุม Knowledge Theater มทร. ล้านนา จ.เชียงใหม่ หำรือแนวทำงประยุกต์ใช้ Offset Program 17 พ.ค. 59 เวลา 14.30 – 15.30 น. โครงการจัดตั้ง สถาบันฯ หารือร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (องค์การมหาชน) (Defence Technology Institute : DTI ) ณ ห้อง 101b อาคาร สวทช.โยธี ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี เพื่อหารือแนวทาง ประยุกต์ใช้ Offset Program ในประเทศไทย
  3. 3. กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency กำรประชุมคณะทำงำนไทย – จีน 19 พ.ค. 59 การประชุมคณะทางานไทย – จีน เพื่อหารือถึงทิศทางนโยบายความร่วมมือด้าน ระบบรางระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประชุม วศร. ประจำเดือน พฤษภำคม 2559 18 พ.ค. 59 เวลา 18.00 – 22.00 น. การ ประชุมเครือข่าย วศร.ประจาเดือน พฤษภาคม 2559 ณ สานักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ถ.พระรามที่ 9 เพื่อพิจารณาเรื่องการดาเนินการของเครือข่าย วศร. ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านระบบรางที่มีในประเทศไทย โครงกำรระบบรำง 4 ภูมิภำค : ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 – 19 พ.ค. 59 หลักสูตรฝึกอบรม โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ณ ห้องสัมมนาด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (36-602) อาคาร 36 มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา โครงกำรระบบรำง 4 ภูมิภำค : ภำคใต้ 25 - 26 พ.ค. 59 หลักสูตรฝึกอบรม โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภู มิ ภ า ค : ภ า ค ใ ต้ จั ด โ ด ย ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุม สุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา จ.สงขลา Rail summer camp 2016 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 59 กิจกรรมค่าย 3rd Interactive Rail summer camp 2016 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโดย หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สวทน. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระบบราง สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง ทางราง APMP TCAUV Workshop 2016 31 พ.ค. 59 นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทาง รางไทย (วศรท) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน APMP TCAUV Workshop 2016 บรรยายในหัวข้อเรื่อง "The Acoustics, Ultrasound and Vibration Metrology to support Thailand Railway Tech- nology Development" ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ สมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย ร่วมมือกับ KORASS 25 – 28 พ.ค. 59 คณะกรรมการ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ไทย (วศรท) เดินทางไปยังสาธารณรัฐ เกาหลี เพื่อร่วมการสัมมนา KOASS – TREA Rail Business Seminar ณ President Hotel Mozart Hall กรุง โซล สาธารณรัฐเกาหลี ในการนี้นายก สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU ระหว่าง วศรท และ KORASS (Korea Rail- way Association) เพื่อร่วมมือกันใน การพัฒนาระบบรางในประเทศไทย Page | 3 ประชุมคณะกรรมกำรสมำคม วศรท ครั้งที่ 4/2559 6 มิ.ย. 59 เวลา 18.00 – 22.00 น. การประชุม คณะกรรมการสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ไทย (วศรท) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้อง VIP lounge บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ไทย เพื่อหารือผลการดาเนินงานของสมาคมที่ได้ลง นามความร่วมมือกับ KORASS และพิจารณาการดาเนินงานที่จะมีต่อไปในอนาคต กำรประชุมกลุ่มย่อยนโยบำย TOD 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.45 - 13.00 น. การประชุมกลุ่ม ย่อยเรื่องนโยบายการพัฒนาที่เกื้อหนุนการใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะ (TOD) ณ ห้องการะเกด โรงแรมแมน ดาริน กรุงเทพฯ โดยคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ เกื้อหนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย” จัดขึ้นเพื่อรับฟังผลการศึกษา และร่วมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วศร. 6 ดูงำนศูนย์อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย 11 มิ.ย. 59 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา บุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6) เดินทางดูงาน ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน ไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อดูโรงงานผลิตชิ้นส่วน อุโมงค์ ชิ้นส่วนคอนกรีต โรงงานประกอบประแจทางหลีกรถไฟ ซึ่งเป็นที่รองรับงาน ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
  4. 4. ที่ปรึกษำ : คุณชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร คุณนพมล จันทรวิมล กองบรรณำธิกำร : คุณทปกร เหมือนเตย คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนำชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล คุณทศวัชร์ ชีวะธนำเลิศกุล ผู้ดำเนินกำร : โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-644-8150 ต่อ 81860 81861 81879 81880 อีเมล์ : rail@nstda.or.th website : www.thairailtech.or.th และ www.facebook.com/thairailtech กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทควำม หรือ ข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทำงรำง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :สังคมระบบราง : สมำคม วศรท เข้ำร่วมแสดงควำมยินดี ผอ.สนข. คนใหม่ 13 มิ.ย. 59 นายกสมาคม และ ตัวแทนสมาคมวิศวกรรมระบบ ขนส่งทางรางไทย (วศรท) เข้า ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย ชัยวัฒน์ ทองคาคูณ ในโอกาส ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ณ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ) ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง สถานีที่ 1 (Railway Science Camp 1st Station) ตอน : สถานีต้นทางรางรถไฟ วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ชำว วศร. ร่วมยินดีกับ ดร.เทอดเกียรติ เมื่อเสาร์ที่ 21 พ.ค. 59 ได้มีพิธีมงคลสมรส ของ ผศ.ดร. เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ วศร.1 ชาว วศร. ต่างเดินทาง ไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง โดยได้ขอให้คู่บ่าว สาวครองรักกันให้ยาวนาน สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง แห่งชาติ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง สถานีที่ 1 (Railway Science Camp 1st Station) ตอน : สถานีต้นทาง รางรถไฟ” แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 จานวน 70 คน จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า ร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 6 ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานการเดินรถ หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ความสนใจในการฝึกงานและโครงการสหกิจ ศึกษาระบบราง รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเสริมสร้างความสนใจในการทางานทางด้านระบบราง อันจะ นาไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนของประเทศ Page | 4 เสวนำยุทธศำสตร์งำนวิจัย ด้ำนระบบรำง 14 มิ.ย. 59 เวลา 8.45 – 13.00 น. โครงการ เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์งานวิจัย ด้านระบบราง” เพื่อระดม สมองพัฒนายุทธศาสตร์ด้านระบบราง จัดโดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องสีลม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค สัมมนำ Smart Cities 14 มิ.ย. 59 งานสัมมนาเรื่อง Vivapolis : French Know-how for Smart Cities ณ LG Floor, Ex- change Tower โดยสมาคมวิชาการและเทคนิค ไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ สถานทูตฝรั่งเศส หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย และ Stamford International Uni- versity มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดการจัดการเมืองอย่างชาญฉลาดซึ่งไม่ได้เน้น ที่การนาเทคโนโลยีมาใช้แต่เน้นให้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย เมื่อค่าวันที่ 17 พ.ค. 59 ได้มีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการความ ปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือการเสนอแนะแนวทางการ เสริมสร้างความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบราง

×