Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ในรอบเดือนธันวาคม 2558 มีเรื่องน่าตื่นเต้นสาหรับโครงการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ซึ่งกาลังจะดาเน...
คาต่อคา : รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันที่ 18 ธันวาคม 2558
บทความโดย นายวัฒนา สมานจิตร (วศร.1)
วิศวกร โครงการจัดตั้งส...
กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :
Thailand Railway Technology Developme...
ที่ปรึกษำ : คุณชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 20

44 views

Published on

http://www.thairailtech.or.th/
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 20

  1. 1. ในรอบเดือนธันวาคม 2558 มีเรื่องน่าตื่นเต้นสาหรับโครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ซึ่งกาลังจะดาเนินการ เข้าสู่รอบปีที่ 6 นั่นคือเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างน้อย 4 ครั้ง ในการ พิจารณาแผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 การอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 การให้ สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโอกาสที่ไปเป็นประธานในการเปิดการทดสอบรถไฟฟ้า สายสีม่วง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และในรายการ "คืนความสุขให้คนใน ชาติ" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคากล่าวของนายกรัฐมนตรีทั้งสี่ ครั้ง ตามมาด้วยหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร. ๐๕๐๕/ ว ๔๑๗ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี” ซึ่งนับว่าการสั่งการ ในรายละเอียดครั้งนี้ชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดาเนินการโครงการนาร่องเรื่องการจัดตั้งสถาบันฯ มาตั้งแต่ปี 2554 EEE---NewsletterNewsletterNewsletter ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 202020 ประจำเดือน มกรำคม 255ประจำเดือน มกรำคม 255ประจำเดือน มกรำคม 255999 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 1 ฤาจะเป็ นเพียงสายลมที่พัดผ่าน บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ : กองบรรณาธิการ การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางไม่ใช่เรื่องที่ เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่เป็นเรื่องซึ่ง 3 กระทรวงหลัก ได้แก่กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ ร่วมกันหารือและจัดตั้งคณะทางานขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2552 เพื่อพิจารณา จัดทารายละเอียด และเสนอให้รัฐบาลพิจารณาก่อนที่จะทาการประมูล งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินช่วงที่สอง ข้อเสนอที่สาคัญคือการกาหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาที่ เอื้อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศ การใช้ ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนั้น นอกจากหน่วยงานหลักคือ กระทรวง คมนาคมจะต้องเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้ว ยังเห็นสมควรจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง แห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมของระบบรางในภาพรวม ข้อเสนอของคณะทางานดังกล่าวตกไปในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 คงเหลือส่วนของข้อเสนอเรื่องการ จัดตั้งสถาบันฯ ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. ได้ดาเนินการต่อในรูป โครงการนาร่อง ด้วยเหตุที่การจัดตั้งสถาบันฯ มีเงื่อนไขซึ่งผูกติดอยู่กับนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของรัฐบาล ความริเริ่มในเดือน ธันวาคม 2558 จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่ก็ยังสงสัยว่า แต่ละกระทรวงจะเข้าใจในภารกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันนาพา ประเทศไทยไปในทิศทางตาม “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี” เพียงใด วันขึ้นปีใหม่มาเปิดห้องทา 5ส เก็บเศษกระดาษ เอกสารที่คงไม่ ใช้แล้วในที่ทางานทิ้ง เจอสาเนาหนังสือราชการ “ข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี” อ่านดูแล้วที่สั่งมาก็ยังไม่เห็นได้ทาอะไร จึงโยนทิ้งถังผง ในใจก็คิดว่าขออย่าให้ครั้งนี้เป็นเช่นนั้นเลย
  2. 2. คาต่อคา : รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันที่ 18 ธันวาคม 2558 บทความโดย นายวัฒนา สมานจิตร (วศร.1) วิศวกร โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ในรายการคืน ความสุขให้คนในชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟ ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นภาพรวมของหลักการคิดการ พัฒนาระบบรางในแบบของการพึ่งพาตนเองเพื่อ ความอย่างยั่งยืนในแบบที่โครงการจัดตั้งสถาบัน พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติได้ พยายามผลักดันมาตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เห็น เป็นรูปธรรมที่ชัดขึ้นจะขอขยายความแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกับหลักการและวิธีการดังนี้ “เรื่องรถไฟฟ้านี่ก็เหมือนกัน ผมได้สั่งการ เพิ่มเติมให้กระทรวงคมนาคมไปปรับในเรื่องของ แผนการขนส่งมวลชน ให้เป็นทั้งระบบ โดยมองความ เชื่อมโยงทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า ต่างๆ มันต้องเชื่อมโยงในแนวทางการสัญจร ไปมาของประชาชนในแต่ละภูมิภาค เข้าสู่ศูนย์กลาง เข้าสู่กรุงเทพฯ เชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงไปยังประชาคมอื่นๆ ในอนาคตได้ด้วย ฉะนั้น ถ้าเราไม่ออกแบบอันนี้ไว้ทั้งหมด มันก็จะทาทีละเส้น ทีละสาย ก็สิ้นเปลืองงบประมาณมาก ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมบารุง” – หมายความถึงวิธีการวางแผนระบบขนส่ง ได้แก่การ เชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งระบบ (Intermodal trans- portation) การวางแผนการพัฒนาระบบขนส่ง การ เดินรถร่วมกัน (Interoperability) การใช้ศูนย์ควบคุม ศูนย์ซ่อมบารุงและใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ร่วมกันเพื่อลด ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง ปกิณกะ :ปกิณกะ :ปกิณกะ : 23 – 24 ม.ค. 59 ขอเชิญสมาชิกเครือข่าย วศร. ทุกรุ่น เข้าร่วม กิจกรรม ประชุมเครือข่าย วศร.สัญจร ครั้งที่ 1 ณ จ.ขอนแก่น โดยมี กาหนดการดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทน ในแต่ละรุ่น 22 ม.ค. 59 และ 5 ก.พ. 59 เวลา 8.30 – 16.00 น. ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง” วันที่ 22 ม.ค. 59 บรรยาย โดยผู้แทนจ าก Korea Railroad Research Institute (KRRI) ประเทศเกาหลี และ วันที่ 5 ก.พ. 59 บรรยายโดยผู้แทนจาก Ministry of Land, Infrastructure and Transport ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้แทนภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเจริญ วิศวกรรม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.chula.ac.th และสารองที่นั่งฟรีได้ที่ ry_s27@hotmail.com ปฏิทินราง :ปฏิทินราง :ปฏิทินราง : Page | 2 4 ก.พ. 59 เวลา 13.00 -14.30 น. ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016 ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ GNSS กับการขนส่งระบบราง โดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ณ Meeting Room 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ E-mail : geoinfotech@gistda.or.th “ประกอบไปกับเรื่องของการคิดในเรื่อง ของแผนการกาหนดผลประโยชน์ ไว้ล่วงหน้า ตาม สองข้างทางไว้ด้วย ในการวางแผนที่จะก่อสร้างต่อไป มันก็จะได้มีเงินมาชดเชยในช่วงระยะแรก ซึ่งมัน อาจจะต้องขาดทุนทุกอย่าง ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้าอะไรก็ แล้วแต่ รถไฟฟ้าช่วงแรกๆ ก็ขาดทุน วันนี้ดีขึ้นแต่ผมมี ความต้องการว่าทายังไงราคามันจะถูกลง ให้คนมี รายได้น้อยเขาขึ้นได้บ้าง” – Transit Oriented Development (TOD) คือการพัฒนาเมืองโดยใช้ ระบบการขนส่งนาและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อ สร้างรายได้มาชดเชยค่าโดยสาร “จะต้องทายังไงราคามันจะถูกลง และ ต้องไปชดเชยด้วยอะไร ด้วยการหารายได้ไหมใน สถานที่ขายตั๋ว ในสถานีต่างๆ มันต้องทาทีเดียวนะผม ว่า มันต้องวางแผนทีเดียว วางแผนและไปหา ผู้ประกอบการมาร่วมทุนกับรัฐอะไรก็แล้ว เพื่อให้การ บริการมันสะดวก รวดเร็ว ประหยัด มีเงินชดเชยใน การผ่อนชาระเงินกู้ หรือเงินงบประมาณอะไรก็แล้วแต่ นะครับ ความสะดวกรวดเร็วจะต้องมีความปลอดภัย ด้วย เพื่อจะลดอุบัติเหตุ ปีๆ หนึ่งเราสูญเสียคนจาก อุบัติเหตุไปเป็นจานวนมากนะครับ มันทาให้สิ้นเปลือง งบประมาณ สูญเสียกาลังเจ้าหน้าที่ สูญเสียอะไรทุก อย่างนะครับ อันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย ต้อง เริ่มกันตั้งแต่วันนี้” – 1) นโยบายด้านกฎระเบียบการ ลงทุน การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ และ การบูรณาการที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 2) นโยบายด้านความปลอดภัย “เราต้องมองไปข้างหน้าอีกด้วยในเรื่อง ของการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริการต้องไม่สูงเกินไป ต้องคานึงถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย ขณะเดียวกันต้องมีเงินมาสนับสนุนในเรื่องของการ ลงทุนด้วย” – แนวทางในการทา PPP อย่างสมดุลทั้ง แง่ของการหาแหล่งเงินลงทุนและการให้บริการ ประชาชน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ลดเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปพร้อมๆกับการมี แหล่งงบประมาณให้การก่อสร้างระบบขนส่ง “ประการสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือการเปิด โอกาสให้ภาคเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพเข้าร่วม ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการทาที่จอดรถ ที่ผมกล่าวไปแล้ว การพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเดินรถ จัดทาที่พักอาศัย ตลาด ศูนย์การค้า อะไรก็แล้วแต่ ในพื้นที่ของรถไฟ หรือรถไฟฟ้า ซึ่งมันมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่อง กฎหมาย ต้องแก้ไข พ.ร.บ.ให้สามารถทาประโยชน์ได้ จากในพื้นที่เหล่านี้ให้ได้ เราติดข้อกฎหมายอยู่ ซึ่ง รัฐบาลคงจะเดินหน้า จะได้มีพื้นที่ให้กับประชาชน ค้าขาย หรือการลงทุนต่างๆ ของธุรกิจมากขึ้น ก็จะ เสริมในเรื่องของการพัฒนาตามพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้น สร้างชุมชนเมืองขึ้นมาใหม่ คือถ้ามันใช้เงินทีเดียวมันก็ ลาบาก มันต้องหาคนมาร่วมทุน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ” – ข้อกฎหมายการใช้ประโยชน์จาก พื้นที่โดยรอบระบบขนส่ง และกฎระเบียบและ กฎหมายและนโยบายการลงทุนด้านการคมนาคม ซึ่ง จาเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้าน กฎระเบียบ การลงทุน และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ สถานีรถไฟ “สาหรับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเดิน รถนั้น มันจะต้องเชื่อมต่อกับโครงการอุตสาหกรรมใน
  3. 3. กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency กำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกิจกรรมวิชำกำรระบบรำง 16 ธ.ค. 58 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะทางาน การจัดกิจกรรมวิชาการการจัดตั้งสถาบันพัฒนา เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม 413 อาคาร สวทช.(โยธี) ถ.พระรามที่ 6 เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงาน สัมมนาวิชาการและนิทรรศการในชื่องาน “Thai Rail Industry Symposium 2016” ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 7 – 8 มี.ค. 59 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ท เรล ลิ้งค์ มักกะสัน วศรท. หำรือร่วมกับ สมำคมไทยคอมโพสิท 17 ธ.ค. 58 สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ไทย (วศรท.) เข้าร่วมหารือกับ สมาคมไทย คอมโพสิท เพื่อสร้างความร่วมมือสนับสนุนด้าน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในระบบขนส่งทางราง ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส ถ.พระรามที่ 4 เขต คลองเตย กรุงเทพฯ เยี่ยมชม ICD ลำดกระบัง 23 ธ.ค. 58 เวลา 12.00 - 17.00 น. โครงการจัดตั้ง สถาบันฯ จัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม พาผู้สนใจเยี่ยมชม สถานีบรรจุและแยกสินค้า ก ล่ อ ง Inland Container Depot (ICD) ลาดกระบัง ประเทศอื่นด้วย อาทิเช่น เราอาจจะทารถไฟ รถไฟฟ้า ระยะแรกซื้อเขามาทั้งหมด ระยะที่สอง บางอย่าง อาจจะต้องซื้อ เฉพาะตัวรถหลัก กับเครื่องยนต์ ภายในประกอบเอง ผลิตเอง สถานี ศูนย์ซ่อมสร้าง อะไรต่างๆ เหล่านี้ ใช้วัสดุในประเทศทั้งสิ้น มันจะได้ ประหยัดลง สร้างห่วงโซ่ของคุณค่า ห่วงโซ่การผลิต ให้ มีรายได้ ทุกอย่างไปเชื่อมต่อถึงSME เราต้องมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะคน ไม่ว่าจะเทคโนโลยี การผลิตเอง อะไรต่างๆ เหล่านี้ มันทาให้ประเทศ เข้มแข็งขึ้น ถ้าเราซื้อทุกอย่างมาตลอด ไม่ได้หรอก ครับ” – การผนวกการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่โครงการ พัฒนาเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีการ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ การพัฒนา อุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี และการผลิตของผู้ประกอบการไทย “ผมก็ได้สั่งการไปใหม่ว่า ถ้าเราจะทา ระยะแรกได้ไหม คือในเรื่องของการซื้อรถมาเพื่อให้ ใช้ได้โดยเร็ว ทดแทนรถที่มันชารุด หมดอายุ เพราะฉะนั้นเมื่อซื้ออันแรกมาแล้วมันก็เป็นแบบอย่าง ตัวอย่าง ขณะเดียวกันก็ไปจ้างภาคการผลิตของเราซิ พวกต่อรถ อู่ต่อรถที่เรามีอยู่แล้วเดิม รถโดยสารเนี่ย เขาทาได้มั้ย ระยะแรกอาจจะเอาเพียงแค่ซื้อมา บางอย่างทาเองได้ บางอย่างก็ซื้อมาประกอบ สุดท้าย ระยะที่สามก็คือผลิตเอง ระหว่างนี้ถ้ามันเดือดร้อน ถ้า มันเร่งด่วน ก็ซื้อมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ อะไรก็แล้วแต่ วันหน้าต้องผลิตเองให้ได้ คงผลิต ชิ้นส่วนหลักไม่ได้อยู่แล้วล่ะ เราไม่ทันเขา แต่ ส่วนประกอบ เราควรจะทาได้ทั้งหมด เพื่อจะลดการ ใช้จ่ายภาครัฐให้มากขึ้น และส่งเสริมการผลิตใน ประเทศในเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆ ให้แข็งแรงขึ้น” อ.นคร จันทศร ได้รับเชิญไปบรรยำย ณ ประเทศญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 58 อ.นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สวทช. และ ผศ. ประมวล สุธีจารุวัฒน วศร.5 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Present and Future Railway System of Thailand, and Collaboration for Railway between Thailand and Japan” ณ Waseda University Global Infrastructure Project Education ประเทศญี่ปุ่น 21 ธ.ค. 58 เวลา 17.30 - 20.00 น. ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการ สมาคมวิศวกรรม ระบบขนส่งทาง รางไทย (วศรท.) โดยมีวาระเพื่อการ ส่งมอบการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการชุดก่อตั้งให้กับคณะกรรมการ ชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ 28 พ.ย. 58 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สัมมนำระบบรำงกับกำรพัฒนำเมืองขอนแก่น 13 ม.ค. 59 การสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ “ระบบ การขนส่งทางราง กับการ พัฒนาเมืองขอนแก่น” ณ ห้องประชุมประภากร 3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมคณะกรรมกำรสมำคม วศรท. – แนวทางในการปรับใช้ฐานอุตสาหกรรมรถยนต์มา ประกอบรถไฟ หมายถึงการสนับสนุนพัฒนา อุตสาหกรรมต้นน้าระบบรางซึ่งจะต้องมีกิจกรรมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรางให้กับ อุตสาหกรรมรถยนต์เดิม ถึงตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งสาคัญ 3 ประการที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันพิจารณาคือเรื่อง ของการวางแผนระบบขนส่งในภาพรวม การ พิจารณาข้อกฎหมายและข้อจากัดของการ ลงทุน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตใน ประเทศ หากเราเร่งเดินหน้าดาเนินการตามที่ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ก็มีหวังที่ประเทศไทยจะได้ ประโยชน์สูงสุดจากโครงการก่อสร้างรถไฟแต่ละสาย และจะมีโครงข่ายระบบรางให้บริการได้ครอบคลุมทุก พื้นที่เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ใช้บริการระบบรถไฟ ที่มีความสะดวกปลอดภัยด้วยราคาค่าโดยสารที่ เหมาะสมในเวลาอันใกล้นี้ Page | 3 ปกิณกะ : (ต่อ)ปกิณกะ : (ต่อ)ปกิณกะ : (ต่อ)
  4. 4. ที่ปรึกษำ : คุณชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร คุณนพมล จันทรวิมล กองบรรณำธิกำร : คุณทปกร เหมือนเตย คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนำชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล คุณทศวัชร์ ชีวะธนำเลิศกุล ผู้ดำเนินกำร : โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-644-8150 ต่อ 81860 81861 81879 81880 อีเมล์ : rail@nstda.or.th website : www.thairailtech.or.th และ www.facebook.com/thairailtech กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทควำม หรือ ข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทำงรำง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :สังคมระบบราง : 24 ธ.ค. 58 สวัสดีปีใหม่ พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด กิจกรรมงำนวันเด็กบ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร 6 – 7 ม.ค. 59 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้จัดแสดงเครื่อง Train Driving Simulator ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายในงาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร" เพื่อให้ เด็กๆ ได้ทดลองขับรถไฟ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และ ความรู้เกี่ยวกับรถไฟ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย (วศรท.) เดินสำยสวัสดีปีใหม่ผู้บริหำรหน่วยงำน ประชุมโครงกำรขนส่งมวลชนรำงเบำขอนแก่น 11 ม.ค. 59 การประชุมร่วมระหว่าง พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กับ คณะผู้ร่วมผลักดันโครงการ ขนส่งมว ลชนข อ นแ ก่น ณ อ า คา รสิริคุณา ก ร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการ ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาขอนแก่น โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (วศร.1) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนา เมือง จากัด ได้เป็นตัวแทนนาเสนอรายละเอียดการออกแบบโครงการขนส่งมวลชนในขอนแก่น 25 ธ.ค. 58 สวัสดีปีใหม่ นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย 12 ม.ค. 59 สวัสดีปีใหม่ นายชัยวัฒน์ ทองคาคูณ รองผู้อานวยการสานักงาน นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ชำว วศร. สวัสดีปีใหม่ อ.นคร จันทศร และ อ.นัยรัตน์ อมำตยกุล ณ โครงกำรจัดตั้งสถำบันฯ สวทช. Page | 4 เนื่องในวาระโอกาสเทศการปีใหม่ กรรมการและผู้แทนสมาคม วศรท. จึงถือโอกาสเข้าพบผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ เพื่อกราบสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งแนะนาสมาคม วศรท. สมำชิกเครือข่ำย วศร. นัดพบปะสังสรรค์ และจัดกิจกรรม เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตร เนื่องในเทศกำลปีใหม่ ขอแสดงควำมยินดีกับ ผศ.ดร. มงคล กงศ์หิรัญ วศร.2 ที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์ ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ขอให้มี ความสุขกันมากๆ ครับ กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : (ต่อ)

×