Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ลี กวน ยิว มหาบุรุษผู้นาประเทศสิงคโปร์ที่ล่วงลับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศที่เพิ่งแยกตัวออกมาจาก
มาเลเซียมาเป็นประเทศที่ป...
กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :
30 มีนำคม – 2 เมษำยน 2558 โครงกำรจัดต...
ปุ่มหยุดรถไฟฟ้ำฉุกเฉิน EMP (Emergency Stop Plunger)
ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด
เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติที่ทำงำนร่ว...
โครงกำรศึกษำวิจัยและออกแบบระบบขนส่งมวลชน
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง
2 เม.ย. 58 การเปิดโครงการและ
รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
โ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 11

96 views

Published on

http://www.thairailtech.or.th/
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  1. 1. ลี กวน ยิว มหาบุรุษผู้นาประเทศสิงคโปร์ที่ล่วงลับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศที่เพิ่งแยกตัวออกมาจาก มาเลเซียมาเป็นประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตระดับชั้นนาของโลก จะมีผู้ใดทราบบ้างว่าครั้งหนึ่ง ลี กวน ยิว เคยตัดสินใจ พัฒนาระบบขนส่ง ซึ่งขัดแย้งกับคาแนะนาของที่ปรึกษาที่จ้างโดยใช้เงินของธนาคารโลกที่แนะนาให้ประเทศสิงคโปร์แก้ปัญหา การจราจรติดขัดโดยสร้างทางด่วน ด้วยการแสดงข้อมูลผลตอบแทนด้านการเงินที่สวยหรู ย้าให้เห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่า ภายในระยะเวลาสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างระบบขนส่งมวลชนซึ่งลงทุนสูงและจะเป็นภาระทางการเงินต่อรัฐบาลต่อไป อีกปีละ 70 ล้านเหรียญ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มิได้มองแต่ตัวเลขที่มุ่งเน้นในผลผลิตที่จับต้องได้ (Tangible product) เท่านั้น ลี กวน ยิว ยังได้มองถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่มิได้มีตัวตน (Intangible factors) อยู่ในสูตรการคานวณของบรรดาเหล่าที่ปรึกษาจากต่างชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกิดจากการคิดในมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของประเทศที่ต้องการเห็น ประชาชนในประเทศมีมาตรฐานชีวิตที่ดีทัดเทียมอารยประเทศ การตัดสินใจแบบหักมุมจากข้อเสนอของที่ปรึกษาจากธนาคารโลกก่อให้เกิดคาถามขึ้นมากมายซึ่ง ลี ได้เดินสายปาฐกถาชี้แจงต่อประชาชนและมีผู้รวบรวม พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ "Speech of Lee Kuan Yew" ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างระบบขนส่งมวลชน ลี กล่าวว่า EEE---NewsletterNewsletterNewsletter ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 111111 ประจำเดือนเมษำยน 255ประจำเดือนเมษำยน 255ประจำเดือนเมษำยน 255888 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติโครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 1 ลี กวน ยิว (Lee Kuan Yew): ความคิดที่แตกต่างระหว่าง ผู้บริหารที่เป็ นของเจ้าของประเทศกับที่ปรึกษามือปืนรับจ้าง บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ :บทบรรณาธิการ : กองบรรณาธิการ ควำมสำเร็จของประเทศและคำสรรเสริญที่มอบให้กับผู้นำ ไม่ใช่ว่ำเกิดขึ้นได้เอง แต่ล้วนมีที่มำ Ref: * Lee Kuan Yew by Alex Josey 1980 Times Books International "...เรำจะสำละวนอยู่กับเรื่องกำรเพิ่มจำนวนประชำกร สร้ำงแฟลตที่พักอำศัย รถยนต์ ถนน ทำงยกระดับจนกระทั่งเกำะสิงคโปร์เต็มไปด้วย อำคำรพักอำศัย ตึกที่ทำกำร โรงแรม ศูนย์กำรค้ำ ที่จอดรถ สะพำนลอยรถยนต์ หรือว่ำเรำปรำรถนำจะมีพื้นที่อนุรักษ์สีเขียวเพื่ออำกำศที่บริสุทธิ์ ที่ พักผ่อนหย่อนใจ ควำมสงบและแหล่งนันทนำกำร เรำไม่มีพื้นที่สร้ำงถนน สะพำนยกระดับ โดยเฉพำะในพื้นที่กลำงใจเมือง เช่นนี้แล้ว เรำต้องมีควำมเชื่อ ว่ำ คุณภำพของระบบขนส่งสำธำรณะจะต้องได้รับกำรปรับปรุง รถเมล์(รถโดยสำรสำธำรณะ)ต้องสะอำดและมีกำหนดเวลำกำรให้บริกำรที่แน่นอน เมื่อ ถึงปี 2523 (ค.ศ. 1980) เรื่องกำรสร้ำงรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนไม่ว่ำใต้ดิน บนดิน หรือผสมใต้ดินบนดิน จะต้องมีข้อยุติ ผม (ลี) ไม่รังเกียจจะจ่ำยเงินค่ำ ก่อสร้ำงจำนวน 4,000 ล้ำนเหรียญ ค่ำชดเชยกำรดำเนินงำนอีกปีละ 70 ล้ำนเหรียญ และส่วนเพิ่มจำกอัตรำเงินเฟ้ออีกปีละ 7 เปอร์เซนต์ หำก งบประมำณที่จ่ำยไปสำมำรถแลกกับผลตอบแทนที่จะย้อนกลับมำสู่ประชำชนในบั้นปลำยดังตัวอย่ำงเช่น กำรย้ำยสนำมบิน....." ปฏิทินราง :ปฏิทินราง :ปฏิทินราง : 17 เม.ย. 58 9.00 – 16.30 น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศการ ฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม ระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 ( วศร.5 )” ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ถ.รัชดา ขอเรียนเชิญรุ่นพี่ วศร. ทุกรุ่นเข้าร่วมเพื่อต้อนรับและแสดง ความยินดีแก่รุ่นน้อง วศร.5 22-24 เม.ย. 58 งานแสดงนิทรรศการและ ประชุมวิชาการ RAIL SOLUTIONS ASIA 2015 จัด ณ Kuala Lumpur Convention Centre กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พบกับ ผู้ประกอบการบริการเดินรถไฟของเอเชียกว่า 10 ราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.tdhrail.co.uk/rsa/
  2. 2. กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย :กิจกรรมโครงการและเครือข่าย : 30 มีนำคม – 2 เมษำยน 2558 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สวทช. เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร และจัดกำร สัมมนำวิชำกำรระบบรำง ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี สวทช. ครั้งที่ 11 (11th NSTDA Annual Conference : NAC2015) ภำยใต้แนวคิด “วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านระบบราง ณ อาคาร Convention Center วันที่ 1 เม.ย. 58 ณ ห้องประชุม BT-122 อำคำรไบโอเทค กำรสัมมนำ เรื่อง “กำร พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในภูมิภำคโดยใช้ระบบรำงเป็นแกนหลัก” โดยได้รับเกียรติการ เปิดสัมมนาโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อานวนการ สวทช. ทั้งนี้ในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาใน หัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปองค์กรเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน” บรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง และการบรรยายเรื่อง “การปฏิรูปองค์กรระบบขนส่งสาธารณะ ของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และดร.ศิรดล ศิริธร ในส่วนของช่วงบ่าย เป็นการสัมมนาและเสวนา โดยมีวิทยากร 4 ท่าน มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาค” กรณี จ.ขอนแก่น โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรณี จ.เชียงใหม่ โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน และกรณี จ.นครราชสีมา โดย ดร.ศิรดล ศิริธร ซึ่งในการ เสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยยศ ปีติเจตน์เป็นผู้ดาเนินรายการ การประชุมวิชาการประจาปี สวทช. ครั้งที่ 11 (11th NSTDA Annual Conference : NAC2015) Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency Page | 2 การพัฒนาระบบการจาลองการขับรถไฟและการสร้าง บทเรียนทดสอบการขับด้วยหัวรถจักร Alsthom ผลงานของ รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี และคณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมการ ผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ระบบอาณัติสัญญาณสาหรับรถไฟจาลอง, ระบบการจัดการ สถานีรถไฟจาลอง, การศึกษาและออกแบบเครือข่ายการสื่อสาร สาหรับระบบขนส่งทางราง ผลงานวิจัยของ ดร.วันวิสา ชัชวงษ์ และ คณะนักวิจัย นักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ชุดสื่อโบกี้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างล้อกับราง ผลงานของ ดร.มานนท์ สุขละมัย ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 2 เม.ย. 58 ณ ห้อง CC-305 อำคำร Convention Center กำรนำเสนอผลงำน นักศึกษำภำยใต้ “โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและวิจัยร่วมระบบขนส่งทำงรำง (สวทช.- มหิดล)” เป็นการนาเสนอหัวข้อวิจัย จานวน 14 เรื่อง ประกอบด้วยทุนประเภทฝึกงาน สหกิจ ศึกษา และปริญญานิพนธ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจานวน 25 คน จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 8 คน และสถานประกอบการระบบขนส่งทางรางเข้าร่วมจานวน 8 แห่ง การสัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอผลงานนักศึกษา
  3. 3. ปุ่มหยุดรถไฟฟ้ำฉุกเฉิน EMP (Emergency Stop Plunger) ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติที่ทำงำนร่วมกับเซนเซอร์นับเพลำล้อ (Axle Counter) ตรวจจับขบวนรถไฟ ของ บริษัท เอส.ซี.พี. จากัด ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์เปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงไทย (วศรท.) นาเครือข่าย อุตสาหกรรมระบบรางร่วมกับกระทรวงคมนาคมจัดนิทรรศการ ในโซน “นวัตกรรมระบบ ขนส่งทางราง” เพื่อนาเสนอขีดความสามารถของ อุตสาหกรรมระบบรางของไทย ต้อนรับ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ โดยได้นากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ ไทย จานวน 11 บริษัท ที่เป็นเครือข่ายของสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) นาอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งใช้งานกับระบบรถไฟและรถไฟฟ้ามานาเสนอ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของแต่ละ กระทรวง และประชาชนทั่วไป ได้รับชมและสัมผัสอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน ระบบขนส่งทางราง นิทรรศการนวัตกรรมระบบขนส่งทางราง ผลงานเด่น Page | 3 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. นาขบวน 11 ผู้ผลิตอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศจัดนิทรรศการต้อนรับการประชุม ครม.สัญจร วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์ ต.สวนสน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนของนิทรรศการหลักแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นอุปกรณ์ ระบบรางที่ทางอุตสาหกรรมนามาแสดง ได้แก่ ชุดเครื่องกั้นรถไฟของ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จากัด ชุดประแจบังคับเลี้ยวของ บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จากัด ประแจรถไฟความเร็วสูงและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางของ บริษัท Vossloh Fastening System GmbH จากัด ชิ้นส่วนยางในระบบรางของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จากัด อุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) และ อุปกรณ์ รางรถไฟ พื้นทางตัด หมอนคอนกรีต ประแจบังคับเลี้ยวและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวที่ ประกอบกันยาวกว่า 30 เมตร ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) สาหรับในส่วนที่สองเป็นการนาเสนอโปสเตอร์แสดงส่วนประกอบของ ระบบรางและศักยภาพของอุตสาหกรรมระบบรางของไทย โดยโครงการ จัดตั้งสถาบันฯ ผลงานของ บริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (เคเคทีที) จากัด ของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) โปสเตอร์นาเสนอ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และโปสเตอร์แสดง ศักยภาพของอุตสาหกรรมระบบรางของไทยทั้ง 11 บริษัท
  4. 4. โครงกำรศึกษำวิจัยและออกแบบระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง 2 เม.ย. 58 การเปิดโครงการและ รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบ ขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลาพูน และ ลาปาง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่ จัดโดยสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปรึกษำ : ดร.ชำตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมำตยกุล คุณวัฒนำ สมำนจิตร คุณชยำกร ปิยะบัณฑิตกุล คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร กองบรรณำธิกำร : คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนำชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล คุณทปกร เหมือนเตย คุณทศวัชร์ ชีวะธนำเลิศกุล ผู้ดำเนินกำร : โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-644-8150 ต่อ 81860 81861 81879 81880 อีเมล์ rail@nstda.or.th website www.thairailtech.or.th และ www.facebook.com/thairailtech กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทควำม หรือ ข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทำงรำง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th Thailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute ProjectThailand Railway Technology Development Institute Project National Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development AgencyNational Science and Technology Development Agency เยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำร Bombardier 26 มี.ค. 58 เวลา 13.30 น. โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จัด กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ Bombardier Transporta- tion Signal (Thailand) Ltd. สังคมระบบราง :สังคมระบบราง :สังคมระบบราง : ประชุมจัดทำข้อเสนอกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมไทย 18 มี.ค. 58 เวลา 9.00 - 12.00 น. การประชุม คณะอนุกรรมการจัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบ รัฐบาล โดยเรื่องการจัดระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ ขนาดใหญ่ของประเทศ: กรณีเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ถูกบรรจุอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา เปิดโลกวิศวกรรมระบบรำง 2 เม.ย. 58 เวลา 8.00-16.00 น. โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลก ลานเกียร์) เรื่อง "เปิดโลก วิศวกรรมระบบราง" ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 ตึกเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู้สอนด้ำนวิศวกรรมกำรจัดกำรระบบขนส่งทำงรำง 22-24 มี.ค. 58 การฝึกอบรม เรื่อง Railway Planning, Train Guidance, Navigation and Control โ ด ย Pro.Dr-Ing. Juergen Beyer (TU Darmstadt) จากประเทศเยอรมนี ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมการจัดการระบบขนส่ง ทางราง จัดโดยโครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) ผู้จัดงำนนิทรรศกำร Expo Rail Bangkok เข้ำหำรือโครงกำรจัดตั้งสถำบันฯ 8 เม.ย. 58 Mack Brooks Exhibitions Asia Ltd. ได้เข้าร่วม หารือกับโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ และเตรียมการจัดงาน นิทรรศการ Expo Rail Bangkok ที่จะจัด ขึ้นวันที่ 8-10 มิ.ย. 59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ Page | 4 สัมมนำ “ยุทธศำสตร์หุ้นส่วนพัฒนำรถไฟทำงคู่ไทย – จีน สำยเอเชียอำคเนย์ 2 เม.ย. 58 งานสัมมนา “ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนพัฒนารถไฟทางคู่ ไทย – จีน สายเอเชียอาคเนย์ (Thailand – China Railway Strategic Partnership) จัดโดย สานักงานนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์ (PIM) ณ ห้อง Auditorium ตึก CP All Academy โครงกำรจัดตั้งสถำบันฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ำฝึกอบรมหลักสูตร “โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง รุ่นที่ 5 (วศร.5)” ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งใบสมัครมาเป็นจานวนทั้งสิ้น 87 คน จากจานวนรับเข้าฝึกอบรม 34 คน โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สมัครภาคผู้ประกอบการเดินรถ 7 คน รับจานวน 3 คน ผู้สมัครภาคอุตสาหกรรม 34 คน รับจานวน 11 คน ผู้สมัครภาคสถาบันการศึกษา 29 คน รับจานวน 11 คน ผู้สมัครหน่วยงานภาครัฐ 13 คน รับจานวน 8 คน ผู้สมัครภาคหน่วยงานวิจัย 2 คน รับจานวน 1 คน โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “เรื่อง กำรผลิตบุคลำกรสู่ระบบรำง” ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การผลิต บุคลากรสู่ระบบราง” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สวทช. โครงการ จัดตั้งสถาบันฯ คุณวัฒนา สมานจิตร วิศวกรโครงการจัดตั้งสถาบันฯ คุณรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายระบบราง ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นวิทยากรในครั้งนี้

×