Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี่ระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 1

47 views

Published on

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี่ระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 1
Thailand Railway Technology Development Institute Project

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี่ระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 1

  1. 1. Thailand Railway Technology Development Institute Project E-Newsletter ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง สวัสดีทุกท่าน จากการเปิดตัวตั้งแต่มกราคม 2554 ในแวดวงการ คมนาคมขนส่งทางรางได้รู้จักโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนา เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบ ขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง” สังกัดสํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และในปี ที่ 3 พ.ศ.2556 เราได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โครงการจัดตั้งสถาบัน พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ” ขณะนี้ย่างเข้าสู่ปี ที่ 4 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้บ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจ ใน การสร้างฐานความรู้ และสร้างความตระหนักของสังคม ผ่าน กิจกรรมด้านอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร การทําวิจัยและ พัฒนา การจัดทําสื่อการเรียนการสอน โดยดําเนินการมาอย่าง ต่อเนื่องแบบเข้มข้น (ระดับหนึ่ง) ตลอด 4 ปีที่ ผ่านมา เครือข่ายของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เกิดขึ้นจากผลงานริเริ่มโดยเรา คือการสร้างชุมชนระบบรางของ ประเทศที่เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านหลักสูตรอบรมที่เราจัดหลักสูตรขึ้น คือหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางทั้งระดับบริหาร (วศร. 1-4 ) และระดับเข้มข้น (intensive course 1-3 ) มีบุคลากรร่วม กว่าสองร้อยคน เครือข่ายวิทยากรกว่าร้อยคน และผู้เข้าร่วม สัมมนาวิชาการกว่าสองพันราย กระจายอยู่ในทุกภาคส่วน และ กําลังทําหน้าที่เป็นเมล็ดพันธ์ ขยายผลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยผ่านกลไกทั้งที่ สวทช. และ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. รวมถึงเครือข่ายได้ประสานการดําเนินงานกันเอง ที่เกริ่นมายาวอย่างนี้ เพื่อที่บอกทุกท่านว่า จากนี้ไปเป็น เวลาที่เหมาะสมแล้วที่ “จดหมายข่าว” (Newsletter) ของ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จะออกฉบับปฐมฤกษ์ในเดือนมิถุนายน 2557 และจะออกต่อเนื่องทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อเป็นสื่อ ในการแลกเปลี่ยน พูดคุย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดย กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกท่านที่อยากเห็นวงการระบบรางบ้านเรา เจริญขึ้น และกองบรรณาธิการก็คือทุกท่านที่เป็น stakeholder ที่มุ่งมั่นพัฒนาวงการระบบราง โดยคาดหมายว่า ทุกท่านจะเป็น ส่วนหนึ่งในการร่วมกันแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่มาที่ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ด้วย ส่งมาได้ไม่มีคําว่า “จํากัด”นะครับ กองบรรณาธิการ 16-21 มิ.ย. 57 สจล. ร่วมกับ สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สวทน. จัดอบรม Intensive Course in High-speed Rail Engineering ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ วิทยากรบรรยาย โดย Tsung-Chung Kao, Ph.D. Research Professor & Director- High Speed Rail System at RAILTEC 1-4 ก.ค. 57 สวทช. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันฯ จะเปิด อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง แบบเข้มข้น รุ่นที่ 3 (Railway Engineering Intensive Course 3) หลักสูตร High-Speed Train ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และดูงานด้านระบบราง นอกสถานที่ วิทยากรบรรยายโดย Mr.Hideharu IGARASHI General Manager Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (JIC) Page | 1กอง บก. : ปฏิทินราง :
  2. 2. Thailand Railway Technology Development Institute Project E-Newsletter ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง รถไฟฝรั่งเศสโตคับชานชาลา เป็นข่าวเล็กๆ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่เป็นเรื่องที่ ฝรั่งเศสขายหน้าไม่น้อยกับการตายน้ําตื้นที่สั่งซื้อรถไฟมาแล้ว วิ่งผ่านสถานนีหลายแห่งในประเทศไม่ได้ เรื่องเกิดจากการปรับโครงสร้างบริหารกิจการรถไฟของ รัฐบาล เอาทางรถไฟไปไว้กับหน่วยงานที่มีชื่อว่า RFF ส่วนการ เดินรถอยู่กับหน่วยงานที่ชื่อว่า SNCF แต่จะด้วยขาดความรอบ ครอบหรือความไม่รู้ก็ไม่ทราบ เมื่อจะซื้อรถใหม่ จึงให้มิติสําคัญ ในการออกแบบสําหรับสถานีที่ปรับปรุงแล้วไป โดยลืมไปว่ามี สถานีเก่าที่ยังไม่ปรับปรุงอยู่ถึง 1,300 สถานี จากจํานวน ทั้งหมด 8,700 สถานี ผลจากความผิดพลาดนี้คือต้องหาเงินอีก 50 ล้านยูโร มาเร่งปรับปรุงสถานี เพื่อให้ขบวนรถไฟที่ซื้อมาใน ราคา 15,000 ล้านยูโร สามารถวิ่งผ่านได้ มีตลกร้าย วิจารณ์ว่าแกล้งทําผิดเพื่อจะของบอีก 50 ล้าน ยูโร มาปรับปรุงสถานีส่วนที่เหลือ เรื่องแบบนี้เคยเกิดที่ รฟท. เมื่อประมาณสามสิบกว่าปี มาแล้ว เมื่อจัดซื้อปลอกล้อแล้วหยิบแผนผังผิด ไปหยิบเอา แผนผังล้อรถไอน้ําที่ยกเลิกใช้งานแล้วมาแนบสัญญา เรื่องที่ กําลังจะเกิดคือ เรื่องความสูงชานชาลาซึ่งจะหาโอกาสเล่าให้ฟัง ต่อไป ....................................................................................................................................................................................... รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน (China Railway High-Speed-中国高中国高中国高中国高铁铁铁铁) "การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง" ได้รับการยกย่องว่าเป็น การปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของ การขนส่งระหว่างศตวรรษ ที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ทุกวันนี้รถไฟความเร็ว สูงของระยะกลางและ ระยะยาวของเครือข่าย รถไฟ ซึ่งทําให้เกิดการก้าว กระโดดของรถไฟจีน มุ่ง หน้าเข้าสู่ "ยุคของรถไฟความเร็วสูง" ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2010 จีนได้ ดําเนินการทดลองรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ "Harmony- CRH380A" ซึ่ง มีความเร็วสูง 416.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทําให้ขณะนี้รถไฟความเร็วสูง ของจีนจัดอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ "China Speed" และ "Made in China" ตามแผนการพัฒนาเครือข่าย รถไฟของจีน ประเทศจีนจะมีระยะทางรวมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2020 หนังสือ "Newsweek" ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ข่าวว่า ขณะนี้ ประเทศจีนได้เข้าสู่ภาวะของ "การปฏิวัติทางรถไฟ" ซึ่ง ณ ที่ระดับ ความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถไฟความเร็วสูงนั้น ได้ทําให้ ดินแดนที่กว้างใหญ่ของประเทศจีน ดูเหมือนว่าจะมีขนาดเล็กลง และ จะทําให้เกิดผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ ต่อไป ที่มา : http://english.cri.cn/7106/2012/12/26/167s740360.htm แปลและเรียบเรียงโดย : ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล วศร.1 ซึ่งกําลังเข้า รับการอบรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความร่วมมือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ในโครงการ Talented Young Scientist Visiting Program (TYSP) ปกิณกะระบบราง : Page | 2
  3. 3. Thailand Railway Technology Development Institute Project E-Newsletter ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 18-21 มี.ค. 57 ผศ.ดร.วเรศรา วีรวัฒน์ (วศร.2) อาจารย์ ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล ผอ. “แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบขนส่งทางราง”โครงการวิจัย ทุน สกว. ได้นําคณะนักวิจัย วศร.1-2 เดินทางไปศึกษาดูงาน การขนส่งสินค้าทางรางและศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ มาเลเซีย โดยเข้าเยี่ยมชมสถานีรถไฟ ท่าเรือ และสถานีขนส่งสินค้า 6 แห่งประกอบด้วย สถานี Ipoh สถานี KL central สถานี Johor Bharu สถานีขนส่งสินค้า Ipoh Cargo Terminal (Inland Container Terminal: ICT) ท่าเรือ Port Klang และ ท่าเรือ PTP (Port of Tanjung Pelepas) ....................................................................................................................................................................................... 18 เม.ย. 57 สวทช. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้เปิดการ อบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อํานวยการ สวทช. และ ศ.ดร.วัลลภ สุระกําพลธร ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สวทน. เป็นประธานใน พิธีเปิด ในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน จาก 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ 2 คน ภาคผู้ประกอบการรถไฟ 5 คน ภาคอุตสาหกรรม 12 คน ภาคการศึกษาและ สถาบันวิจัย 15 คน ....................................................................................................................................................................................... 23 เม.ย.-15 พ.ค. 57 กระทรวงพาณิชย์ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุน กระทรวงคมนาคมไทย ส่งบุคลากรจํานวน 20 คน อบรมหลักสูตร High speed Railway Construction Training ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ที่ Beijing Jiaotong University โดยในรุ่นที่ 3 นี้ สวทช.ได้คัดเลือกตัวแทนเข้าอบรม จํานวน 4 ราย ดังนี้ ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ (วศร.1) ดร.วเรศรา วีรวัฒน์ (วศร.2) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา (สวทน.) นายพงษ์ศักดิ์ วิลา (MTEC) ....................................................................................................................................................................................... กิจกรรมโครงการและเครือข่าย Page | 3Page | 3
  4. 4. Thailand Railway Technology Development Institute Project E-Newsletter ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 10 พ.ค.57 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร ได้เชิญ คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ สวทช. และผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน เรื่อง "Roles of Railway in Thailand on Logistics and Supply Chain: a Benchmarking of Best Practice" ....................................................................................................................................................................................... 13 มิ.ย. 57 ปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทาง รางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 3 : Railway Engineering Intensive Course 3 หลักสูตร Railway Electrification ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน วิทยากรผู้บรรยายในปีนี้คือ Mr.Takamasa HAYASAKA จาก Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 18 คน ในการเปิดฉบับปฐมฤกษ์ ขอถือโอกาสนี้แนะนําแกนนําสําคัญของชาว วศร. ในแต่ละรุ่น ประธาน วศร. รุ่นที่ 1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด suradech@ctvdoll.co.th ประธาน วศร. รุ่นที่ 2 นายรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ rattakit.tom@gmail.com ประธาน วศร. รุ่นที่ 3 ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ มธ. nopbhorn@engr.tu.ac.th สังคมระบบราง : ที่ปรึกษา : ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ คุณนคร จันทศร คุณนัยรัตน์ อมาตยกุล คุณสุนันท์ ตั้งมโนโสภา คุณวัฒนา สมานจิตร คุณชยากร ปิยะบัณฑิตกุล กองบรรณาธิการ : คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล ผู้ดําเนินการ : โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02 644 8150 ต่อ 81860 81861 อีเมล์ Rail@nstda.or.th กิจกรรมโครงการและเครือข่าย Page | 4

×