หองสมด ๒.x       ทวศกด กออนนตกล
ส นกง นพฒน วทย ศ สตรและเทคโนโลยแหงช ต

         ก รประชมวช ก รประจ ป
ศ!น...
หวขอการนาเสนอ
   ห#องสมดในฝ.น
   ห#องสมดไทยในป.จจบน – คว มเป1นจรง
   ห#องสมด ๒.x ค5ออะไร?
   จะก# วส! ห#องสมด ...
Baker Library, Harvard Business School
               หองสมดในฝน
  เป7ดบรก รตลอดเวล        ...
หอสมดแห/งชาต สหราชอาณาจกร
                        The British Library
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนต...
หอสมดแห/งชาต ประเทศฝร7งเศส
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  5
หอสมดแห/งวฒสภา สหรฐอเมรกา
 Library of Congress USA
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  6
หองสมดมหาวทยาลย
                        Widener Library reading room
             ...
หองสมดสาธารณะ ค.ศ. ๑๙๑๖
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  8
Baker Library reading room
Baker Library, Harvard Business School


หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  9
San Francisco Public Library
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  10
New York Public Library reading room
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  11
หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง

 ห#องสมด: [ประช ชน | โรงเรยน | มห วทย ลย]
 หนงส5อม ก? ผ!#ใช#ม ก? ลงทนม ก?
 พนกง นห#องสม...
หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง

 ระบบบรห รจดก รท(เหม ะสม
 คอมพวเตอร
 (ระบบเทคโนโลยส รสนเทศและก รส5อส ร – ICT)
     ...
หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง

 ซ5Pอระบบม แล#ว บคล กรของห#องสมดก@ยงจดก รกบ
 ระบบไมได#
      ข#อม!ลไมทนสมย | ข#อจ ...
ห#องสมด ๒.x ค5ออะไร?หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  15
ห#องสมด ๒.๐ = (บรรด หนงส5อส(งพมพ + คน + คว มไว#ว งใจ ) x ก รมสวนรวม
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑   ...
e-Library

 เป1นชองท งก รพฒน ระบบบรก รห#องสมด โดยใช#
 ระบบ ICT ท(เหม ะสม เพ5(อก ร
    บรก ร ย5ม ค5น
    ด!แลสม ชก ...
การประยกตWใชเวXบสองจดศนยW กบ หองสมด   Web 2.0                 Library 2.0

   Tim O'Reilly   ...
กาวไปส/ หองสมด ๒.x ไดอย/างไร?

   เร(มจ กใจขององคกร             ม  ♥ ท(จะเรยนร!#
             ...
♥ ท7จะเรยนร จากเพZ7อนๆ
 ระบบซอฟตแวรห#องสมด
 อตโนมตควรจะท อะไร              ห#องสมดโรงเรยน แตลงทนซ5Pอ
   ...
ทางเลZอกท7เปUนโอเพนซอรWสซอฟตWแวรW
 Open Source Software ค5อ
 ซอฟตแวรท(พฒน โดยผ!#เช(ยวช ญ
 จ กท(วโลก ท(มคว มตPงใจรวมกนใน...
คอมพวเตอรWบรการผใชในหองสมด

 ตดตPงโปรแกรมชPนด
 (แตฟร) แทนโปรแกรมท(
 มลขสทธw กอนท(จะถ!ก
 ฟVองร#อง

 Open Office.org  ...
เรยนรการใชงาน ไดท7 www.stks.or.th
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  23
ผลของการใช OSS ในระบบบรการ

 Koha, PHPMyLibrary,             ใช#ซอฟตแวรเหล นP
 OpenBiblio         ...
ใชบรการของหองสมดอZ7น
                books.google.com
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑   ...
ประสบการณWของ ศวท. สวทช.

 www.stks.or.th ใช#              เว@บประช สมพนธ
 Joomla เป1นระบบด!แล       ...
www.stks.or.th

                                   ส5บค#นได#ทกอย ง
           ...
www.joomlacorner.com                         โปรแกรม
                    ...
♥ ท7จะแบ/งปน ♥ ร/วมกนสรางสรรคW
 Wiki                     Wiki เป1นภ ษ ช วฮ ไว แปลว
 เป1นเคร5(องม5อชว...
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  30
ประสบการณWของ ศวท. กบ DokuWiki

 DokuWiki เป1นผลง นของ Andreas Gohr ซ(งเผย
 แพรครPงแรกเม5(อ มถน ยน 2004
 STKS เล5อกใช# ...
http://stks.or.th/wiki/
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  32
โครงการอนรกษWพนธกรรมพZช
               ตามพระราชดาร สมเดXจพระเทพรตนฯ
                http://s...
"บลอก" หองสมด เพZ7อคน ♥ แบ/งปนความร

 Blog == Web Log               เคร5(องม5อเช5(อมคว ม
 Blog = เว@บคว ม...
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  35
http://stks.or.th/blog/
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  36
การแบ/งปน ผ/านหนงสZอ

 ร# นหนงส5อในเว@บ amazon.com →
 Readers' Review
 Download e-Book ม อ นในอปกรณพกพ
 มมอ นหนงส5อในร...
หองสมดใน
                        ศนยWการคา
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑    ...
♥ พฒนา ♥ บรการ โดยระบบรวมข/าว RSS
 RSS = Really Simple Syndication
 ระบบก รรวมข วจ กแหลงต งๆ
 โดยอตโนมต
 CMS เชน Jooml...
หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑  40
บทส/งทาย ของการกาวส/ หองสมด ๒.x
 เร(มจ กใจ♥ เป7ดใจ♥ ผส นใจ♥ในองคกร
 ล!กค# ห#องสมดจะเข# ม ท งเว@บ ล!กค# ท(พงพอใจ
 อ จจะไ...
ขอบคณ

     แหลงข#อม!ล
          http://stks.or.th/
          http://stks.or.th/blog/
      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Library 2.x

744 views

Published on

ห้องสมุด ๒.x โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Library 2.x

 1. 1. หองสมด ๒.x ทวศกด กออนนตกล ส นกง นพฒน วทย ศ สตรและเทคโนโลยแหงช ต ก รประชมวช ก รประจ ป ศ!นยบรก รคว มร!ท งวทย ศ สตรและเทคโนโลย (ศวท. ๒๕๕๑) # วนท( ๑๕ ธนว คม พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. 2. หวขอการนาเสนอ ห#องสมดในฝ.น ห#องสมดไทยในป.จจบน – คว มเป1นจรง ห#องสมด ๒.x ค5ออะไร? จะก# วส! ห#องสมด ๒.x ได#อย งไร? ตวอย งจ ก ศวท. The British Library หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 2
 3. 3. Baker Library, Harvard Business School หองสมดในฝน เป7ดบรก รตลอดเวล บรรย ก ศด สะอ ด เป1นระเบยบเรยบร#อย เดนท งไปได#ง ย... ห หนงส5อได#ง ย เพร ะมระบบ ส ม รถใช#ได#จ กท(บ# น หร5อโต:ะ ค#นห ท(ด ท ง น เงยบ อ นหนงส5อ เขยนหนงส5อ Google + Website = หอง หองสมด ๒อยทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ ได#.x | งมสม ธ... สมดแห/งโลก? 3
 4. 4. หอสมดแห/งชาต สหราชอาณาจกร The British Library หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 4
 5. 5. หอสมดแห/งชาต ประเทศฝร7งเศส หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 5
 6. 6. หอสมดแห/งวฒสภา สหรฐอเมรกา Library of Congress USA หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 6
 7. 7. หองสมดมหาวทยาลย Widener Library reading room Harvard University A College Library reading room หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 7
 8. 8. หองสมดสาธารณะ ค.ศ. ๑๙๑๖ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 8
 9. 9. Baker Library reading room Baker Library, Harvard Business School หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 9
 10. 10. San Francisco Public Library หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 10
 11. 11. New York Public Library reading room หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 11
 12. 12. หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง ห#องสมด: [ประช ชน | โรงเรยน | มห วทย ลย] หนงส5อม ก? ผ!#ใช#ม ก? ลงทนม ก? พนกง นห#องสมดน#อย – ใช#ระบบอตโนมตเข# ชวย? คว มเป1นจรง ระบบห#องสมดอตโนมต ร ค แพง? ปรบแตงได#ไหม? หร5อต#องจ ยเพ(มต#องก รก รปรบแตง? พฒน เว@บไซตห#องสมดด#วยงบประม ณส!งไหม? เป1นเว@บต มเทคโนโลย Web 1.0? หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 12
 13. 13. หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง ระบบบรห รจดก รท(เหม ะสม คอมพวเตอร (ระบบเทคโนโลยส รสนเทศและก รส5อส ร – ICT) ( ซอฟตแวรก รจดก รห#องสมดด#วยคอมพวเตอร งบประม ณก รด เนนก ร บคล กร ป.ญห ใช#ซอฟตแวรผดกฎหม ย (เร5Pอรง) ไมมเว@บไซตห#องสมด หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 13
 14. 14. หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง ซ5Pอระบบม แล#ว บคล กรของห#องสมดก@ยงจดก รกบ ระบบไมได# ข#อม!ลไมทนสมย | ข#อจ กด | ต#องให#บรษทท ให# ก รมสวนรวมระหว งผ!#เก(ยวข#อง ผ!#บรห ร | ผ!#ปฏบตก ร ทมง น | ทมง น ทมง น | ผ!#ใช# ผ!#ใช# | ผ!#ใช# เคร5อข ย | เคร5อข ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 14
 15. 15. ห#องสมด ๒.x ค5ออะไร? หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 15
 16. 16. ห#องสมด ๒.๐ = (บรรด หนงส5อส(งพมพ + คน + คว มไว#ว งใจ ) x ก รมสวนรวม หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 16
 17. 17. e-Library เป1นชองท งก รพฒน ระบบบรก รห#องสมด โดยใช# ระบบ ICT ท(เหม ะสม เพ5(อก ร บรก ร ย5ม ค5น ด!แลสม ชก บตร จดซ5Pอ และท ปV ยท(หนงส5อ ท บตรร ยก รอเล@กทรอนกสเพ5อชวยในก ร ( ค#นห บรก รข วส รแกสม ชกท งเว@บ บรก รอ5(นๆท งเว@บ อ จม RFID หร5อรหสแทงเข# ชวย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 17
 18. 18. การประยกตWใชเวXบสองจดศนยW กบ หองสมด Web 2.0 Library 2.0 Tim O'Reilly Librarycrunch.com • Web as platform • User participation • Read/write • User-centered services • Perpetual beta • Radical trust ห#องสมด ๒.x ค5อสภ พท(จะเกดขPนหลงจ กม ห#องสมด ๒.๐ แล#ว หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 18
 19. 19. กาวไปส/ หองสมด ๒.x ไดอย/างไร? เร(มจ กใจขององคกร ม ♥ ท(จะเรยนร!# ม ♥ ท(จะแบงป.น ม ♥ รวมกนสร# งสรรค ม ♥ ท(จะพฒน ม ♥ ท(จะบรก ร หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 19
 20. 20. ♥ ท7จะเรยนร จากเพZ7อนๆ ระบบซอฟตแวรห#องสมด อตโนมตควรจะท อะไร ห#องสมดโรงเรยน แตลงทนซ5Pอ ระบบห#องสมดอตโนมตม!ลค ได#บ# ง? 500,000 บ ท ร ค น จะประม ณ ห#องสมดหนวยง นจดเก@บร ยก ร หนงส5อ และบรก รย5มค5น แตลงทน เท ใด? ซ5Pอระบบห#องสมดอตโนมตเต@มระบบ มของฟรท(พอจะเรยน ตดตPงซอฟตแวร Microsoft Office, Adobe PhotoShop, Acrobat เองได#ไหม? Professional, ACDSee, Winzip/WinRAR ในคอมพวเตอรท( แบบไหนค#มกว กน? ให#บรก รทกเคร5(อง จ# งท เว@บไซตม!ลค 80,000 บ ท หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 20
 21. 21. ทางเลZอกท7เปUนโอเพนซอรWสซอฟตWแวรW Open Source Software ค5อ ซอฟตแวรท(พฒน โดยผ!#เช(ยวช ญ จ กท(วโลก ท(มคว มตPงใจรวมกนใน ก รสร# งระบบง นคณภ พส!ง เป7ด เผยรหส ต#นฉบบ ให#ด วนโหลดใช#ได#ฟร ทPง โปรแกรมใช#ง น และรหสต#นฉบบ เรยนร!# ผ ตด ปรบแตง เขยนเพ(ม เตม ได#ต มคว มต#องก ร ผ!#ใช# ต#องเอ ใจใสในก รเรยนร!# ต#อง มงบประม ณในก รปรบแตง และ ด!แลรกษ ไมต#องจ ยค ใบอนญ ตใช#ง น ถ!กกฎหม ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 21
 22. 22. คอมพวเตอรWบรการผใชในหองสมด ตดตPงโปรแกรมชPนด (แตฟร) แทนโปรแกรมท( มลขสทธw กอนท(จะถ!ก ฟVองร#อง Open Office.org Microsoft Office The GIMP PhotoShop XNView ACDSee 7-zip WinZip หร5อ WinRar Firefox Internet Explorer หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 22
 23. 23. เรยนรการใชงาน ไดท7 www.stks.or.th หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 23
 24. 24. ผลของการใช OSS ในระบบบรการ Koha, PHPMyLibrary, ใช#ซอฟตแวรเหล นP OpenBiblio แทนก รจดซ5Pอ “ใบ ท งเล5อกส หรบก รบรก ร อนญ ต” ม!ลค ห#องสมดแทนระบบห#องสมด ร ค แพง เป1นล# นบ ท DSpace, Greenstone, Joomla ทPงหมด ส ม รถท ง น คลงเก@บเอกส รดจทล กบ Linux, Apache, Joomla, Drupal MySQL และ PHP พฒน เว@บไซตห#องสมด พร#อมบรก รเป1น Web 2.0 ไมใชเร5(องย ก หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 24
 25. 25. ใชบรการของหองสมดอZ7น books.google.com หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 25
 26. 26. ประสบการณWของ ศวท. สวทช. www.stks.or.th ใช# เว@บประช สมพนธ Joomla เป1นระบบด!แล เว@บคว มร!#แบบรวมม5อกนสร# ง ข#อม!ล (Content ด วนโหลดใช#ได#ฟร Management System) ปรบปรงตอยอดได#ต มต#องก ร รองรบก รประยกตใช# โปรแกรมเสรมท(หล กหล ย พร#อมใช#ง น พฒน เว@บไซตได#หล ก หล ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 26
 27. 27. www.stks.or.th ส5บค#นได#ทกอย ง ข# มระบบก@ท ได# ปV ยประช สมพนธ แบบสมง ยๆ ปฏทนกจกรรม ท(รวมกนเตมเต@ม ทกคนรวมสร# ง เน5Pอห เผยแพร ส รวจคว มคดเห@น ผ!#ใช#ได#เร@วด#วย e-Poll หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 27
 28. 28. www.joomlacorner.com โปรแกรม Joomla เตรยม ให#เร เก5อบทก อย ง จะเพ(ม เตมอะไรก@ ส ม รถเรยน เองได#ไมย ก หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 28
 29. 29. ♥ ท7จะแบ/งปน ♥ ร/วมกนสรางสรรคW Wiki Wiki เป1นภ ษ ช วฮ ไว แปลว เป1นเคร5(องม5อชวยในก ร “เร@วๆ” แบงป.นคว มร!# หม ยถงคว มส ม รถในก ร ประสบก รณระหว งผ!# เขยนข#อคว ม และส ม รถท ให# ปร กฏผลออกในเว@บ ด!ได#ภ ยใน บรห ร ผ!#ปฏบต ผ!#ใช# เวล ไมก(วน ท บรก ร Ward Cunnigham เป1นผ!#สร# ง มให#ลองใช#ฟรม กม ย วกเป1นครPงแรกในป 1995 หากจะลองนาซอฟต"แวร" Wiki th.wikipedia.org มาตดต%งใชเ)องในองค"กร wikidot.com ท*านจะเล+อกใชตวไหนด ? pbwiki.com ท%งของซ+%อ และ ของฟร สอบถามท0 หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ wikimatrix.org 29
 30. 30. หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 30
 31. 31. ประสบการณWของ ศวท. กบ DokuWiki DokuWiki เป1นผลง นของ Andreas Gohr ซ(งเผย แพรครPงแรกเม5(อ มถน ยน 2004 STKS เล5อกใช# Dokuwiki.org ในก รพฒน เว@บไซต wiki โดยปรบ Wiki ให#เป1น เว@บไซตสร# งสรรคคว มร!#ออนไลน http://stks.or.th/wiki เว@บไซตคว มรวมม5อกบโครงก รอนรกษพนธกรรมพ5ช ต มพระร ชด ร สมเด@จพระเทพรตนฯ http://stks.or.th/botany/wiki เว@บไซตจดก รส นกง นไร#กระด ษ ศวท. http://stks.or.th/intranet หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 31
 32. 32. http://stks.or.th/wiki/ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 32
 33. 33. โครงการอนรกษWพนธกรรมพZช ตามพระราชดาร สมเดXจพระเทพรตนฯ http://stks.or.th/botany/wiki หองสมด เขยนโดยนกเรยน หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 33
 34. 34. "บลอก" หองสมด เพZ7อคน ♥ แบ/งปนความร Blog == Web Log เคร5(องม5อเช5(อมคว ม Blog = เว@บคว มรวมม5อ สมพนธระหว งบคคลท(ด ท(ง ย ไมซบซ#อน ส5(อส รได#ง ย ทนใจ Blog = บลอก เขยนอนทนชวต/ก รง น เล เร5(องของตวเอง คว ม Block = บล:อค คดของตวเองฉบบ ออนไลน จดเดนเร5(องหมวดเน5อห P และ Tag ค#นห ได#ง ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 34
 35. 35. หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 35
 36. 36. http://stks.or.th/blog/ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 36
 37. 37. การแบ/งปน ผ/านหนงสZอ ร# นหนงส5อในเว@บ amazon.com → Readers' Review Download e-Book ม อ นในอปกรณพกพ มมอ นหนงส5อในร# นหนงส5อ และร# นก แฟ ดเสม5อน ห#องสมด ก รจดก รบรรย ยของนกเขยนในร# นหนงส5อ ห#องสมดอเล@กทรอนกสของพพธภณฑ ร# นข ยแผนเสยง = ห#องสมดดนตรท(มชวต? หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 37
 38. 38. หองสมดใน ศนยWการคา หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 38
 39. 39. ♥ พฒนา ♥ บรการ โดยระบบรวมข/าว RSS RSS = Really Simple Syndication ระบบก รรวมข วจ กแหลงต งๆ โดยอตโนมต CMS เชน Joomla และ Blog, Wiki เตรยมเคร5(องม5อ แปลงเน5Pอห เป1น RSS เพ5(อให#ผ!#สนใจดงไปใช#ได#ทนท หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 39
 40. 40. หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 40
 41. 41. บทส/งทาย ของการกาวส/ หองสมด ๒.x เร(มจ กใจ♥ เป7ดใจ♥ ผส นใจ♥ในองคกร ล!กค# ห#องสมดจะเข# ม ท งเว@บ ล!กค# ท(พงพอใจ อ จจะไมม ปร กฏตวท(ห#องสมด ล!กค# ท(ม แวะห#องสมด ได#รบคว มสะดวก ห กท นม ข#อม!ลให#บรก รท งจอภ พ! เป7ด Wiki หร5อ Blog ให#ล!กค# ตดตอกบห#องสมด และ บอกให#เร ทร บว เข ต#องก รอะไร พอใจอะไร ล!กค# ค5อ ผ!#เขยนหนงส5อให#ห#องสมดในอน คต ท นจะลงทนซ5Pอ หร5อลงทนเรยนก รใช#ซอฟตแวร? ลงทนเรยน หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 41
 42. 42. ขอบคณ แหลงข#อม!ล http://stks.or.th/ http://stks.or.th/blog/ http://stks.or.th/wiki/ http://stks.or.th/elearning/ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 42

×