การใชงานโปรแกรมการใชงานโปรแกรม
การบริหารจัดการหองสมุดการบริหารจัดการหองสมุด
K hK h O BibliO BibliKohaKoha และและ OpenB...
  หองสมุดแบบเกาหองสมุดแบบเกา
 ั โ ั ิ ั โ ั ิหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ
http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html
OSS Integrated SystemsOSS Integrated Systems
เชิงพาณิชยเชิงพาณิชย โอเพนซอรสโอเพนซอรส
INNOPACINNOPAC
DynixDynix
KohaKoh...
เกณฑในการประเมินเกณฑในการประเมิน OSS:OSS: ILSILS
เปนโปรแกรมที่ยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนโปรแกรมที่ยังมีการพัฒนาอย...
Koha OpenBiblioKoha OpenBiblioKoha, OpenBiblioKoha, OpenBiblio
K hK hKohaKoha
http://www.koha.orghttp://www.koha.org
เปนหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เปนโอเพนซอรสเปนหองสมุดอัตโนมั...
Koha VS. Commercial ILSKoha VS. Commercial ILS
N C S i INNOPAC D i VTLS Ali K hNo. Core Services INNOPAC Dynix VTLS Alice ...
 ิ ิKohaKoha หนาตาแบบเดิมหนาตาแบบเดิม
http://stks or th/libraryhttp://stks.or.th/library
Advance searchAdvance search
22D BarcodeD Barcode22D BarcodeD Barcode
Tag ขอมูลบรรณานุกรม
เรียนศัพทจีนกลางจากภาพ
Tag ยืม - คืนg
 ไ ไKohaKoha แพรหลายแคไหนแพรหลายแคไหน??
หองสมุดมากกวาหองสมุดมากกวา 300300 แหง ทั้งหองสมุดแหง ทั้งหองสมุด
ม...
ั   ี่ใ ั   ี่ใ ตัวอยางหองสมุดทีใชตัวอยางหองสมุดทีใช KohaKoha
Antioch UniversityAntioch University (http://lib...
FAQFAQFAQFAQ
Q: Collection SizeQ: Collection Size-- How many booksHow many books
Record can koha handle?Record can koha ha...
FAQFAQFAQFAQ
Q: ReadersQ: Readers-- How many readers canHow many readers can
k h h dl ?k h h dl ?koha handle?koha handle?
...
FAQFAQFAQFAQ
Q: CirculationQ: Circulation-- How many transactionHow many transaction
can koha handle per year?can koha han...
FAQFAQFAQFAQ
Q: Biggest LibraryQ: Biggest Library-- which is thewhich is the
biggest among those who uses?biggest among th...
OpenBiblioOpenBiblio
http://obiblio.sourceforge.net/http://obiblio.sourceforge.net/
่ ่่ ่OSSOSS ที่เปนระบบอัตโนมัติที่ใช...
OpenBiblioOpenBiblio
Cataloging
OPAC
Report
Koha and OpenBiblioKoha and OpenBiblio
License: GNU General License: GNU General
Public License (GPL)
Developer:
Public Li...
Koha and OpenBiblioKoha and OpenBiblioKoha and OpenBiblioKoha and OpenBiblio
Programming
Lang age Pe l
Programming
L PhPLa...
สรปสรปสรุปสรุป
KohaKoha เปนโปรแกรมที่มีความพรอมมากกวา มีครบทกโมดลเปนโปรแกรมที่มีความพรอมมากกวา มีครบทกโมดลKohaKoha เ...
Recommended websietsRecommended websietsRecommended websietsRecommended websiets
Free Software Foundation Software Directo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koha & Openbiblio

3,345 views

Published on

การใช้งานโปรแกรม การบริหารจัดการห้องสมุด Koha และ OpenBiblio

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koha & Openbiblio

 1. 1. การใชงานโปรแกรมการใชงานโปรแกรม การบริหารจัดการหองสมุดการบริหารจัดการหองสมุด K hK h O BibliO BibliKohaKoha และและ OpenBiblioOpenBiblio สุภาพร ชัยธัมมะปกรณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ ใ ื่ใ ื่ในการสัมมนาทางวิชาการกลุมสาขาวิชการสารสนเทศและการสือสารในการสัมมนาทางวิชาการกลุมสาขาวิชการสารสนเทศและการสือสาร เรื่องเรื่อง ซอฟตแวรโอเพนซอรสซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source Software)(Open Source Software)ซอฟตแวรโอเพนซอรสซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source Software)(Open Source Software) สําหรับศูนยสารสนเทศสําหรับศูนยสารสนเทศ วันที่วันที่ 1515 มกราคมมกราคม 25522552
 2. 2.   หองสมุดแบบเกาหองสมุดแบบเกา
 3. 3.  ั โ ั ิ ั โ ั ิหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html
 4. 4. OSS Integrated SystemsOSS Integrated Systems เชิงพาณิชยเชิงพาณิชย โอเพนซอรสโอเพนซอรส INNOPACINNOPAC DynixDynix KohaKoha OpenBiblioOpenBiblioyy AliceAlice VTLSVTLS pp PhpMyLibraryPhpMyLibrary MicroLCSMicroLCSVTLSVTLS Magic LibraryMagic Library MicroLCSMicroLCS EvergreenEvergreen etcetc etcetc
 5. 5. เกณฑในการประเมินเกณฑในการประเมิน OSS:OSS: ILSILS เปนโปรแกรมที่ยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนโปรแกรมที่ยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ีโ ํ  ีโ ํ   t l i i l tit l i i l tiมโมดูลการทางานอยางนอยมโมดูลการทางานอยางนอย cataloging, circulation,cataloging, circulation, OPAC, acquisition, serial controlOPAC, acquisition, serial control และบูรณาการกันไดและบูรณาการกันได ใชใช MARCMARCใชใช MARCMARC Source codeSource code และและ documentdocument สามารถดาวนโหลดไดสามารถดาวนโหลดได ภายใตภายใต GNU General Public LicenseGNU General Public License Adaptability and user friendly systemAdaptability and user friendly system ScalabilityScalability
 6. 6. Koha OpenBiblioKoha OpenBiblioKoha, OpenBiblioKoha, OpenBiblio
 7. 7. K hK hKohaKoha http://www.koha.orghttp://www.koha.org เปนหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เปนโอเพนซอรสเปนหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เปนโอเพนซอรสุ ูุ ู ตัวแรกตัวแรก พัฒนาโดยพัฒนาโดย Horowhenua Library Trust and KatipoHorowhenua Library Trust and Katipoy py p CommunicationsCommunications มีการใชแพรหลายทั่วโลกมีการใชแพรหลายทั่วโลก ใใใชใช MARCMARC สนับสนุนสนับสนุน ZZ3939..5050 ISOISO 27092709
 8. 8. Koha VS. Commercial ILSKoha VS. Commercial ILS N C S i INNOPAC D i VTLS Ali K hNo. Core Services INNOPAC Dynix VTLS Alice Koha 1 Acquisitionq 2 Cataloging 3 Circulation3 Circulation 4 Web/OPAC 5 S i l5 Serials 6 Biblio Format 7 Data exchange 8 Standard8 Standard 9 Cost (Appox.) ? ? ? ? free
 9. 9.  ิ ิKohaKoha หนาตาแบบเดิมหนาตาแบบเดิม
 10. 10. http://stks or th/libraryhttp://stks.or.th/library
 11. 11. Advance searchAdvance search
 12. 12. 22D BarcodeD Barcode22D BarcodeD Barcode Tag ขอมูลบรรณานุกรม เรียนศัพทจีนกลางจากภาพ Tag ยืม - คืนg
 13. 13.  ไ ไKohaKoha แพรหลายแคไหนแพรหลายแคไหน?? หองสมุดมากกวาหองสมุดมากกวา 300300 แหง ทั้งหองสมุดแหง ทั้งหองสมุด มหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน หองสมุด โรงเรียน หองสมุดเฉพาะทั้งในแอฟริกาโรงเรียน หองสมุดเฉพาะทั้งในแอฟริกาุุ ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อินเดีย นิวซีแลนด และไทยอินเดีย นิวซีแลนด และไทยอนเดย นวซแลนด และไทยอนเดย นวซแลนด และไทย
 14. 14. ั   ี่ใ ั   ี่ใ ตัวอยางหองสมุดทีใชตัวอยางหองสมุดทีใช KohaKoha Antioch UniversityAntioch University (http://library.afognak.org/)(http://library.afognak.org/) Horowhenua Library Trust (Horowhenua Library Trust (http://www.library.org.nz/)http://www.library.org.nz/) Asian School of Business,Trivandrum KeralaAsian School of Business,Trivandrum Kerala ((www.asb.edu.in)www.asb.edu.in) Science and Technology Knowledge ServicesScience and Technology Knowledge Services (http://library.stks.or.th)(http://library.stks.or.th)
 15. 15. FAQFAQFAQFAQ Q: Collection SizeQ: Collection Size-- How many booksHow many books Record can koha handle?Record can koha handle? A:A: ขอจํากัดขึ้นอยูกับฐานขอมูลและขอจํากัดขึ้นอยูกับฐานขอมูลและ   ื่ โ ็ ิ  ไ   ื่ โ ็ ิ  ไ ฮารดแวร การเชือมโยงเน็ตเวิรค ไมฮารดแวร การเชือมโยงเน็ตเวิรค ไม เกี่ยวกับซอฟตแวรเกี่ยวกับซอฟตแวร
 16. 16. FAQFAQFAQFAQ Q: ReadersQ: Readers-- How many readers canHow many readers can k h h dl ?k h h dl ?koha handle?koha handle? A: Nelsonville Public Library System,A: Nelsonville Public Library System, Athens County OH, USAAthens County OH, USA 77 branches;branches;Athens County OH, USAAthens County OH, USA 77 branches;branches; 300300,,000000 items;items; 5050,,000000 borrowers;borrowers; 600600,,000000 annual circulation OPACannual circulation OPAC: http://: http://annual circulation OPACannual circulation OPAC: http://: http:// search.athenscounty.lib.oh.ussearch.athenscounty.lib.oh.us
 17. 17. FAQFAQFAQFAQ Q: CirculationQ: Circulation-- How many transactionHow many transaction can koha handle per year?can koha handle per year? A: The Harward County libraryA: The Harward County library มีมี ii 5050 0000 000000  ป ปtransactiontransaction 5050,,0000,,000000 รายการตอปรายการตอป
 18. 18. FAQFAQFAQFAQ Q: Biggest LibraryQ: Biggest Library-- which is thewhich is the biggest among those who uses?biggest among those who uses? A: North East University Library, CyprusA: North East University Library, Cyprus 22 illi d OPACilli d OPACmillion records OPAC:million records OPAC: http://library.neu.edu.trhttp://library.neu.edu.trp yp y
 19. 19. OpenBiblioOpenBiblio http://obiblio.sourceforge.net/http://obiblio.sourceforge.net/ ่ ่่ ่OSSOSS ที่เปนระบบอัตโนมัติที่ใชงานงายที่เปนระบบอัตโนมัติที่ใชงานงาย ใชใช PHP mySQLPHP mySQL และและ ApacheApacheใชใช PHP, mySQLPHP, mySQL และและ ApacheApache ทํางานบนระบบปฏิบัติการทํางานบนระบบปฏิบัติการ WindowsWindows และและ LinuxLinux โมดูลโมดูล OPAC, Circulation, Cataloging,OPAC, Circulation, Cataloging, ReportingReporting and staff administrationand staff administrationReportingReporting and staff administrationand staff administration functionalityfunctionality
 20. 20. OpenBiblioOpenBiblio
 21. 21. Cataloging
 22. 22. OPAC
 23. 23. Report
 24. 24. Koha and OpenBiblioKoha and OpenBiblio License: GNU General License: GNU General Public License (GPL) Developer: Public License (GPL) Developer: Davep Horawhenua Library Trust, New Zealand p Stevens , Operating system: Linux Windows Operating system: Linux WindowsLinux, Windows Linux, Windows
 25. 25. Koha and OpenBiblioKoha and OpenBiblioKoha and OpenBiblioKoha and OpenBiblio Programming Lang age Pe l Programming L PhPLanguage: Perl Functional Module: Language: PhP Functional Module: Acq, Cat, Cir, Ser Home page: Cat, Cir, Home page:Home page: www.koha.org Home page: http://obiblio. sourceforge net/sourceforge.net/
 26. 26. สรปสรปสรุปสรุป KohaKoha เปนโปรแกรมที่มีความพรอมมากกวา มีครบทกโมดลเปนโปรแกรมที่มีความพรอมมากกวา มีครบทกโมดลKohaKoha เปนโปรแกรมทมความพรอมมากกวา มครบทุกโมดูลเปนโปรแกรมทมความพรอมมากกวา มครบทุกโมดูล แตตองมีบรรณารักษวิชาชีพแตตองมีบรรณารักษวิชาชีพ OpenBiblioOpenBiblio เหมาะกับหองสมุดที่มีขนาดเล็ก ไมตองมีเหมาะกับหองสมุดที่มีขนาดเล็ก ไมตองมีpp ุุ functionfunction การทํางานมากนักการทํางานมากนัก OpenBiblioOpenBiblio ไมมีโมดูลจัดหา และการจัดการวารสารไมมีโมดูลจัดหา และการจัดการวารสาร ั้ โปั้ โป ีีการติดตังโปรแกรมของการติดตังโปรแกรมของ OSSOSS จะมีความยุงยากจะมีความยุงยาก บรรณารักษสามารถออกแบบระบบไดตรงกับสภาพของบรรณารักษสามารถออกแบบระบบไดตรงกับสภาพของ หองสมดหองสมดหองสมุดหองสมุด ILSILS ที่เปนที่เปน OSSOSS มีมี functionfunction การทํางานที่ครบเหมือนกับการทํางานที่ครบเหมือนกับ โปรแกรมเชิงพาณิชยทั่วไป แตมีคาใชจายนอยกวาโปรแกรมเชิงพาณิชยทั่วไป แตมีคาใชจายนอยกวา
 27. 27. Recommended websietsRecommended websietsRecommended websietsRecommended websiets Free Software Foundation Software DirectoryFree Software Foundation Software DirectoryFree Software Foundation Software DirectoryFree Software Foundation Software Directory ((www.fsf.orgwww.fsf.org)) Unesco Free & Open Source Software PortalUnesco Free & Open Source Software PortalUnesco Free & Open Source Software PortalUnesco Free & Open Source Software Portal ((www.unesco.orgwww.unesco.org)) SourceForge (SourceForge (http://sourceforge net/http://sourceforge net/))SourceForge (SourceForge (http://sourceforge.net/http://sourceforge.net/)) Freshmeat (Freshmeat (http://freshmeat.net/http://freshmeat.net/)) OSSOSS44Lib O S S t f Lib iLib O S S t f Lib iOSSOSS44Lib : Open Source Systems for LibrariesLib : Open Source Systems for Libraries ((httphttp://://wwwwww..ossoss44liblib..orgorg//))

×