Internet User Profile 2543

631 views

Published on

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet User Profile 2543

 1. 1. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈àÿ¡ºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 Enter ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 1  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 2. 2. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‚¥¬  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ISBN 974-7360-58-6 æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 1 (¡°√“§¡ 2544) ®”π«π 4,000 ‡≈à¡ √“§“ 80 ∫“∑  ß«π≈‘¢ ‘∑∏‘ϵ“¡ æ.√.∫. ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï æ.». 2537 »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ‰¡àÕπÿ≠“µ„À⧗¥≈Õ° ∑”´ÌÈ“ ·≈–¥—¥·ª≈ß  à«π„¥ à«πÀπ÷ËߢÕßÀπ—ß ◊Õ©∫—∫π’È πÕ°®“°®–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√®“°‡®â“¢Õß≈‘¢ ‘∑∏‘χ∑à“π—Èπ Copyright© 2001 by‹: National Electronics and Computer Technology Center National Science and Technology Development Agency Ministry of Science Technology and Environment, 73/1 NSTDA Building, Rama VI Road, Ratchathewi Bangkok 10400 Thailand Tel. (662) 644-8150..9 Fax. (662) 644-8137..8, (662) 644-8129 ®—¥∑”‚¥¬:  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“πæ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 73/1 Õ“§“√  «∑™. ∂ππæ√–√“¡∑’Ë 6 ‡¢µ√“™‡∑«’ °√ÿ߇∑æœ 10400 ‚∑√»—æ∑å 644-8150..9 µàÕ 600 ‚∑√ “√ 644-6653 http://www.nitc.go.th e-mail: info-nitc@nectec.or.th æ‘¡æå∑: Ë’ ∫√‘…—∑ ¥àà“π ÿ∑∏“°“√æ‘¡æå ®”°—¥ ‚∑√»—æ∑å 539-7491..4 ®—¥®”Àπà“¬‚¥¬: 2 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈´’‡ÕÁ¥2543 Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ “§¡ ¬Ÿ‡§™— 800/43-45 ´Õ¬µ√–°Ÿ≈ ÿ¢ ∂ππÕ‚»°-¥‘π·¥ß ‡¢µ¥‘π·¥ß °√ÿ߇∑æœ 10400 ‚∑√»—æ∑å 248-6280, 642-9800 µàÕ ·ºπ°¢“¬Àπ—ß ◊Õ ‚∑√ “√ 248-5680
 3. 3. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §”π” »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ (‡π§‡∑§) „π∞“π–  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®– ”√«® °≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°ªï 2542 ‡ªìπ§√—Èß·√° ®ÿ¥ª√– ß§åª√–°“√·√°¢Õß°“√ ”√«®π’È §◊Õ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫≈—°…≥–¢Õß ºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ ‡æ» Õ“¬ÿ ∑’ËÕ¬Ÿà °“√»÷°…“ Õ“™’æ œ≈œ ·≈–惵‘°√√¡°“√„™â ‡™àπ „™â‡æ◊ÕÕ–‰√ ™à«ß‡«≈“„¥ ¡“°πâÕ¬‡∑à“‰√ ‰¥â√∫ª√–‚¬™πå·≈–ª√– ∫ªí≠À“Õ¬à“ß„¥∫â“ß ‡ªìπµâπ Ë — ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫°“√∑”ß“π¢Õߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“ππ‚¬∫“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ”À√—∫ ª√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß ¿“¬„µâ§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ´÷Ëß¡’∫∑∫“∑„π‡√◊ËÕß°“√‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬ ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„Àâ°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡’§«“¡·æ√àÀ≈“¬∑—Ë«∂÷ß¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ·≈–‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß∑’ˇÀ¡“– ¡ ·≈–®ÿ¥ª√– ß§åª√–°“√ ∑’Ë Õß §◊Õ°“√‡º¬·æ√àº≈°“√ ”√«®¥—ß°≈à“« „Àâ·°àÀπ૬ߓπ À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊ËπÊ ‰¡à«à“®–∑’Ë ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘°“√¢Õß¿“§√—∞ °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ °“√∑”∏ÿ√°‘®∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À√◊ÕÕ◊ËπÊ ∑’Ë®–π”¢âÕ¡Ÿ≈‡À≈à“π’È ‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â ‡æ√“–µà“ß°Á¡’  à«π√à«¡ „π°“√∑’Ë®–æ—≤π“°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ „Àâ°√–®“¬ Ÿàª√–™“™π®”π«π ¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–‡ ¡Õ¿“§¬‘Ëߢ÷Èπ ‡π§‡∑§¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑ÿ°∑à“π ∑’ˇ ’¬ ≈–‡«≈“µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ÕÕπ‰≈πå ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ ∫√‘…—∑‡ÕÁ¡‡«Á∫ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‰∑¬√—∞ ∑’‡Õ™π‘° ‡«Á∫‰´µåæ—π∏ÿå∑‘æ¬å  ”π°ß“πµ”√«®·Àß™“µ‘ ·≈–™¡√¡º¥·≈‡«∫‰∑¬ µ≈Õ¥®π‡«∫‰´µÕπÊ ∑’Ë „À§«“¡Õπ‡ÿ §√“–Àå — à Ÿâ Ÿ Á Á å ◊Ë â æ◊Èπ∑’Ë „π‡«Á∫‰´µå  ”À√—∫µ‘¥ªÑ“¬ª√–°“» (Banner) ‡™‘≠™«πµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ À“°ª√“»®“° §«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬ °“√ ”√«®§√—Èßπ’È®–‰¡à “¡“√∂ ”‡√Á®≈߉¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ∏—𫓧¡ 2543 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 3  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 4. 4. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ·À≈àß∑’Ë¡“ Internet Information Resource Center, ‡π§‡∑§ (www.nectec.or.th/internet) 4 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 5. 5. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ¿“æ√«¡¢Õß ∂“π¿“æ°“√æ—≤π“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „πª√–‡∑»‰∑¬ §«“¡ Ì“‡√Á®„πÕ¥’µ ·≈–§«“¡∑â“∑“¬„πÕ𓧵 ¥√. ∑«’»—°¥‘Ï °ÕÕπ—πµ°Ÿ≈ ¥√. ™Æ“¡“» ∏ÿ«–‡»√…∞°ÿ≈ ¥√. æ‘∏ÿ¡“ æ—π∏ÿå∑«’ §«“¡À¡“¬¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π∑“߇∑§π‘§°Á§◊Õ ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥„À≠à ´÷Ëߪ√–°Õ∫¢÷Èπ®“°‡§√◊Õ¢à“¬¬àÕ¬®”π«π¡“°¡“¬ (Network of Networks) ∑”„Àâ ª√–™“°√„π°«“ 240 ª√–‡∑»∑«‚≈°  “¡“√∂µ¥µÕ Õ “√∂ß°π‰¥â„π™«æ√∫µ“ ·≈–∑ ”§≠ à Ë— ‘ à Ë◊ ÷ — Ë— ‘ Ë’ — Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‚¬ß„¬·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈§«“¡√ŸâÕ—πª√–¡“≥§à“¡‘‰¥â®“°∑—Ë«∑ÿ°¡ÿ¡‚≈°¡“√«¡Õ¬Ÿà‡æ’¬ß ª≈“¬π‘È« ºŸâ‡™’ˬ«™“≠√–¥—∫‚≈°À≈“¬∑à“π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√“°Ø°“√≥å°“√‡°‘¥¢÷Èπ·≈–°“√‡µ‘∫‚µ ¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ«à“‡ªìπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡§√—Èß∑’Ë Õß ∑’Ë®– àߺ≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß «‘∂’°“√¥”√ß™’«‘µ¢Õß¡«≈¡πÿ…¬™“µ‘‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π‡√“°Á ‰¥âª√–®—°…å°—π·≈â««à“ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‰¥â‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑Õ¬à“ß¡“°∑—Èß„π¥â“π°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ °“√»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ °“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈–°“√§â“ ‚¥¬¡’®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ®“°ª√–¡“≥ 4.5 ≈â“π§π „πªï æ.». 2534 ‡ªìπ∂÷ߪ√–¡“≥ 300 ≈â“π§π„πªí®®ÿ∫—π 1 §«“¡ ”‡√Á®„πÕ¥’µ 2  ”À√—∫„πª√–‡∑»‰∑¬ °â“« ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’˺à“π¡“æÕ®– √ÿª‰¥â ¥—ßπ’È 1 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: WTO, 1997 2 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: 秫“¡‡ªìπ¡“¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬é ‚¥¬ÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å, ‡π§‡∑§, 2537 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 5  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 6. 6. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë æ.». 2530 ‡√¡„™Õ‡¡≈‡ªπ§√ß·√° ∑¡À“«∑¬“≈¬ ß¢≈“π§√π∑√å «∑¬“‡¢µ Ë‘ â ’ å ì È— Ë’ ‘ — ‘ ‘ À“¥„À≠à ·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Àà߇Շ™’¬ (AIT) ‡ªì𧫓¡√à«¡¡◊Õ ®“°‚§√ß°“√ International Development Plan (IDP) ¢Õß √∞∫“≈ÕÕ ‡µ√‡≈¬ ‚¥¬∑“ßÕÕ ‡µ√‡≈¬®–‚∑√»æ∑‡¢“¡“«π≈– 2 — ’ ’ — å â — §√—Èß ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’ˬπÕ’‡¡≈å ∑”„Àâª√–‡∑»‰∑¬ “¡“√∂„™âÕ’‡¡≈å µ‘¥µàÕ°—∫ºŸâ „™â‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â ë æ.». 2531 °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–°“√æ≈—ßß“π (™◊ËÕ¢≥–π—Èπ) ‰¥¡Õ∫À¡“¬„À‡π§‡∑§„À∑π π∫ ππ°“√«®¬‚§√ß°“√‡§√Õ¢“¬ â â âÿ — ÿ ‘— ◊ à §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·°à ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√- ≈“¥°√–∫— ß ‡æ◊Ë Õ »÷ ° …“°“√‡™◊Ë Õ ¡µà Õ ‡§√◊Ë Õ ß§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å ¢ Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å¢Õ߉∑¬ 12 ·Ààß ë æ.». 2534 ‡π§‡∑§√à«¡¡◊Õ°—∫Õ“®“√¬å·≈–π—°«‘®¬®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ 8 ·Ààß — °àÕµ—Èߧ≥–∑”ß“π™◊ËÕ NEWgroup ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’ˬπÕ’‡¡≈å√–À«à“ß §Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å ¢ Õß·µà ≈ – ∂“∫— π ·≈–·≈°‡ª≈’Ë ¬ π°— ∫ ª√–‡∑» ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ºà“π AIT ∑”„Àâπ—°«‘®—¬‰∑¬  “¡“√∂µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—∫ π—°«‘®—¬π“π“™“µ‘‰¥â ë æ.». 2535 °àÕµ—È߇§√◊Õ¢à“¬‰∑¬ “√ ¿“¬„µâ°“√¥”‡π‘π°“√¢Õߧ≥–∑”ß“π ‰∑¬ “√ ´÷Ëß„πµÕπ‡√‘Ë¡·√°π—Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬‡π§‡∑§ ·≈–  ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ’° 5 ·Ààߧ◊Õ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å AIT ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ·≈– ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ‰∑¬ “√‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ °“√»÷°…“ §âπ§«â“ ·≈–«‘®—¬ ®÷ß¡ÿàß„Àâ∫√‘°“√‡©æ“–·°à°≈ÿà¡π—°«‘™“ °“√ π°«®¬ ·≈–ºÕ¬àŸ „π·«¥«ß°“√»°…“ °“√∫√°“√Õπ‡∑Õ√‡πµ — ‘— ⟠÷ ‘ ‘ å Á  Ÿàª√–™“™π„π«ß°«â“߬—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ ë æ.». 2538 Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµª√–‡∑»‰∑¬ (Internet Thailand) ºŸâ „Àâ∫√‘°“√ Õπ‡∑Õ√‡πµ‡™ßæ“≥™¬À√Õ ISP √“¬·√°¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬∂°°Õµß ‘ å Á ‘ ‘ å ◊ Ÿ à È— ¢÷Èπ ‚¥¬°“√√à«¡∑ÿπ√–À«à“߇π§‡∑§ °“√ ◊ËÕ “√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–Õߧ°“√‚∑√»æ∑·Àߪ√–‡∑»‰∑¬ π∫‡ªπ®¥°”‡π¥¢Õß∫√°“√ å — å à — ì ÿ ‘ ‘ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡™‘ßæ“≥‘™¬å ”À√—∫ª√–™“™π∑—Ë«‰ª 6 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 7. 7. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‚¥¬æ∫«à“°√–· §«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π√–¬– 2-3 ªï∑’˺à“π¡“ ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß √«¥‡√Á«·≈–µàÕ‡π◊ËÕß ‡ÀÁπ‰¥âßà“¬∑’Ë ÿ¥ ®“°®”π«π√â“π„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À√◊Õ∑’Ëπ‘¬¡ ‡√’¬°°—π«à“ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ§“‡øÉ (Internet Cafe) ´÷Ëߺÿ¥¢÷Èπ√“«¥Õ°‡ÀÁ¥„π™à«ßªï‡¥’¬« ∑—Èß„π °√ÿ߇∑æœ ·≈–‡¡◊Õß„À≠àÀ≈“¬·Ààß ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°¥—™π’ ”§—≠∑’Ë „™â«—¥°“√‡µ‘∫‚µ·≈– §«“¡·æ√àÀ≈“¬¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õ“∑‘‡™à𠧫“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» ®”π«πºŸâ „Àâ∫√‘°“√ (Internet Service Provider: ISP) ®”π«π‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ (.th) œ≈œ µà“ß°Á™’È „Àâ‡ÀÁπ‚¥¬™—¥‡®π«à“ §«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»π—Èπ‰¥â¢¬“¬µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ¬à“ß¡“°¡“¬ ¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë𔇠πÕ¢â“ß≈à“ßπ’È ë §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» (International Bandwidth) À“°®–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√ ◊ËÕ “√∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ªìπ°“√®√“®√∫π∑âÕß∂π𠧫“¡ °«â“ß™àÕß —≠≠“≥À√◊Õ bandwidth °Á®–‡ªìπ‡ ¡◊Õ𧫓¡°«â“ߢÕß∂ππ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ ·ºπ∑’Ë ‚§√ß √â“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ (¥Ÿ¿“æ„πÀπâ“ 4) ®–‡ÀÁπ‡ â𠓬µà“ßÊ ´÷Ëß ‡ªìπ —≠≈—°…≥å·∑π™àÕß —≠≠“≥ ‚¬ß„¬¢«—°‰¢«à ‚¥¬¡’§à“§«“¡°«â“ß„πÀπ૬ Mbps (‡¡°–- ∫‘µ åµàÕ«‘π“∑’) À√◊Õ Kbps (°‘ ‚≈∫‘µ åµàÕ«‘π“∑’) °”°—∫Õ¬Ÿà ™àÕß —≠≠“≥µà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ  “¡“√∂·∫à߉¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ ë ™àÕß —≠≠“≥¿“¬„πª√–‡∑» ∑”Àπâ“∑’ˇ™◊ËÕ¡ºŸâ „Àâ∫√‘°“√√“¬µà“ßÊ ‡¢â“‰ª∑’Ë »Ÿπ¬å·≈°‡ª≈’ˬπ —≠≠“≥¿“¬„πª√–‡∑» ´÷Ëß¡’¥â«¬°—π 2 ·Ààߧ◊Õ NIX ¢Õß°“√ ◊ËÕ “√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (° ∑.) ·≈– IIR ¢Õ߇π§‡∑§ ·∑π¥â«¬ «ß√’·π«πÕπ 2 «ßµ√ß°≈“ß¿“æ ë ™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß™àÕß —≠≠“≥∑’Ë«‘Ëß®“°ºŸâ „Àâ∫√‘°“√ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Service Provider: ISP) √“¬µà“ßÊ ÕÕ° Ÿàµà“ß ª√–‡∑»‚¥¬µ√ß (·∑π¥â«¬ —≠≈—°…≥å∑àÕ ’‡∑“¥â“π≈à“ߢÕß¿“æ) À√◊ÕÕÕ° µà“ߪ√–‡∑»ºà“π Internet Gateway ¢Õß° ∑. (·∑π¥â«¬«ß√’ „π·π«µ—Èß ∑“ߥâ“π√‘¡´â“¬¢Õß¿“æ) ™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»π—Èπ π—∫‡ªìπ¥—™π’ ”§—≠∑’Ë „™â«—¥°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π·µà≈–ª√–‡∑» ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ¥—™π’∑’Ë “¡“√∂«—¥§à“‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ ·¡à𬔠·≈–„πÀ≈“¬ª√–‡∑» √«¡∑ߪ√–‡∑»‰∑¬ √“§“§“‡™“™Õß ≠≠“≥√–À«“ߪ√–‡∑»¡√“§“ ß È— à à à — à ’ Ÿ ®π‡ªìπ√“¬®à“¬√“¬°“√ ”§—≠¢ÕߺŸâ „Àâ∫√‘°“√·µà≈–√“¬ °“√¢¬“¬™àÕß —≠≠“≥‚¥¬∑—Ë«‰ª ®÷ß¡—°¡’¢πµàÕ‡¡◊Õ¡’§«“¡µâÕß°“√„™â®√‘ß ∑”„À⧫“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»  “¡“√∂ ÷È Ë ‡ªìπ¥—™π’∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â¥’ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 7  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 8. 8. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 „π™à«ß‡«≈“ 1 ªï∑’˺à“π¡“ §◊Õ®“°‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2543 ∂÷߇¥◊Õπ¡°√“§¡ 2544 §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»¢Õ߉∑¬ ”À√—∫ —≠≠“≥¢“‡¢â“ ¢¬“¬¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 167.5 §◊Õ®“° 118.25 Mbps ‡ªìπ 316.375 Mbps „π¢≥–∑’Ë™àÕß —≠≠“≥¢“ÕÕ° ¢¬“¬¢÷Èπ√âÕ¬≈– 225.2 §◊Õ®“° 66.25 Mpbs ‡ªìπ 215.437 Mbps ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß ∑’Ë 1 ·≈–·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 1 3 µ“√“ß∑’Ë 1 §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡«≈“ §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥ (Mbps) ¢“‡¢â“ ¢“ÕÕ° ¡°√“§¡ 2544 316.375 215.437 ∏—𫓧¡ 2543 267.5 170.062 惻®‘°“¬π 2543 265 167.562 µÿ≈“§¡ 2543 254.5 165.063 °—𬓬π 2543 228.25 161.25  ‘ßÀ“§¡ 2543 224.25 161.25 °√°Æ“§¡ 2543 203.75 153.75 ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 205.75 155.75 情¿“§¡ 2543 201.75 155.75 ‡¡…“¬π 2543 199.25 153.25 ¡’π“§¡ 2543 202.25 148.25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2543 153.25 101.25 ¡°√“§¡ 2543 118.25 66.25 3 ‡π§‡∑§‰¥â√«∫√«¡·≈–∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–¿“¬„πª√–‡∑»‰«â Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ—Èß·µà‡¥◊Õπ°—𬓬π 2535 ‡ªìπµâπ¡“ ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈π’È √«¡∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈ ∂‘µ‘ ·≈–¥—™π’¥â“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ëπà“ π„®Õ◊ËπÊ ‰¥â∑’Ë Internet Information Resource Center (IIRC) ¢Õß ‡π§‡∑§ (www.nectec.or.th/internet) 8 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 9. 9. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 1 §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» 350 ¢“‡¢â“ 300 ¢“ÕÕ° 250 200 150 100 50 0 ‡¡…“¬π 2543 ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 °—𬓬π 2543 µÿ≈“§¡ 2543 ∏—𫓧¡ 2543 æ»®‘°“¬π 2543 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2543 ¡°√“§¡ 2544 ¡°√“§¡ 2543  ‘ßÀ“§¡ 2543 ¡’π“§¡ 2543 情¿“§¡ 2543 °√°Æ“§¡ 2543 ë ®”π«π°“√®¥∑–‡∫’¬π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬  ∂‘µ‘°“√®¥∑–‡∫’¬π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ À√◊Õ∑’Ë≈ß∑⓬¥â«¬ .th π—È𠇪ìπÕ’°¥—™π’ Àπß∑™È’ „À‡Àπ∂ߧ«“¡π¬¡„πÕπ‡∑Õ√‡πµ∑·æ√À≈“¬¢π‚¥¬‡¥π™¥ ºâŸ „À∫√°“√®¥∑–‡∫¬π Ë÷ Ë’ â Á ÷ ‘ ‘ å Á Ë’ à È÷ à — â ‘ ’ ™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬§◊Õ Thailand Network Information Center À√◊Õ∑’Ë¡—°‡√’¬°°—π¬àÕÊ «à“∑’‡Õ™π‘° (THNIC) „πªí®®ÿ∫—π ∑’‡Õ™π‘° ‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√®¥∑–‡∫’¬π„π 7 À¡«¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ë co.th  ”À√—∫Õߧå°√∏ÿ√°‘®∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π„πª√–‡∑»‰∑¬ (Commercial) ë ac.th  ”À√—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“¢Õ߉∑¬ (Academic) ë go.th  ”À√—∫Àπ૬ߓπ√“™°“√‰∑¬ (Government) ë net.th  ”À√—∫Àπ૬ߓπ‰∑¬∑’Ë „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµÀ√◊Õ‡§√◊Õ¢à“¬ (Network Provider) ë or.th  ”À√—∫Õߧå°√‰∑¬∑’Ë ‰¡à· «ß°”‰√ (Organization) ë mi.th  ”À√—∫Àπ૬ߓπ∑“ß∑À“√¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬ (Military) ë in.th ‡ªìπÀ¡«¥Õ‘ √–∑’Õߧå°√À√◊Õ∫ÿ§§≈°Á “¡“√∂¢Õ®¥‰¥â ‚¥¬‰¡à¡°Æ‡°≥±å∫ߧ—∫ Ë ’ — §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡™àπÀ¡«¥Õ◊ËπÊ (Individual/Incorporation) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 9  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 10. 10. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 µ“√“ß∑’Ë 2 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß®”π«π°“√®¥∑–‡∫’¬π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ Õ—µ√“°“√®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°„π∑ÿ°Ê ªï ·≈–„πªï∑’˺à“π¡“ §◊Õ‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2542 ∂÷ß ‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2543 ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡®“° 3,834 ™◊ËÕ ‡ªìπ 6,515 ™◊ËÕ (¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 25 ∏—𫓧¡ 2543) ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ—µ√“°“√¢¬“¬µ—« √âÕ¬≈– 70 Õ¬“߉√°µ“¡ ‡¡Õ‡ª√¬∫‡∑¬∫°∫ª√–‡∑»‡°“À≈’ ´ß‡ªπª√–‡∑»Àπß„π‡Õ‡™¬ ∑¡°“√‡µ∫‚µ à Á Ë◊ ’ ’ — Ë÷ ì Ë÷ ’ Ë’ ’ ‘ ¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·∫∫°â“«°√–‚¥¥ æ∫«à“ ‡¡◊ËÕª≈“¬ªï 2543 ¡’™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‡°“À≈’ (.kr) ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πÕ¬Ÿà¡“°∂÷ß 493,691 ™◊ËÕ „πª√–‡∑»‰∑¬„𪮮∫𠇪π∑𓇠¬¥“¬«“ ¡Àπ«¬ß“πÀ√Õ∫§§≈‰∑¬Õ°‡ªπ®”π«π í ÿ — ì ’Ë à ’ à ’ à ◊ ÿ ’ ì ‰¡àπâÕ¬∑’Ë¡‘ ‰¥â „™â™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘ ‰∑¬ ·µà „™â™◊ËÕ‚¥‡¡π “°≈ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß .com  ”À√—∫‡«Á∫‰´µå¢Õßµπ ‡æ√“–πÕ°®“°ªí≠À“°“√√—Ë«‰À≈¢Õ߇ߑπµ√“ÕÕ°πÕ°ª√–‡∑»·≈â« ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡πª√–®” —≠™“µ‘π—Èπ ¬—ß‡ªìπ¥—™π’µ—«Àπ÷Ëß ´÷Ëßπ—°≈ß∑ÿπµà“ß™“µ‘Õ“®„™âæ‘®“√≥“ ∂÷ß·π«‚π⡧«“¡‡®√‘≠∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»π—ÈπÊ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ °√–· §«“¡π‘¬¡„π .com §ß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËÀ≈’°‡≈’ˬ߉¥â§àÕπ¢â“߬“° µ“√“ß∑’Ë 2 ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ À¡«¥ 6/40 1/41 6/41 12/41 6/42 12/42 6/43 12/43 co.th 372 767 1,170 1,730 2,165 2,927 3,727 4,747 ac.th 72 156 190 230 265 313 337 420 or.th 56 89 118 160 182 217 261 309 go.th 43 70 79 88 101 108 124 209 net.th 15 17 17 18 20 21 24 23 mi.th 0 2 2 4 4 6 6 7 in.th - - - - 52 242 527 800 √«¡ 558 1,101 1,576 2,230 2,789 3,834 5,006 6,515 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: THNIC 10 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 11. 11. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë Àπ૬ߓπºŸâ„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ °“√„À∫√°“√Õπ‡∑Õ√‡å πµ„π·«¥«ß°“√»°…“«®¬ π∫«“‰¥‡â √¡Õ¬“߇ªπ°®®–≈°…≥– â ‘ ‘ Á ÷ ‘ — — à ‘Ë à ì ‘ — ‡¡◊ËÕ¡’°“√®—¥µ—È߇§√◊Õ¢à“¬‰∑¬ “√ „πª√–¡“≥ªï 2535 ®πªï 2538 °“√„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™‘ßæ“≥‘™¬å´÷Ë߇ªî¥„Àâ∫√‘°“√∑—Ë«‰ª ‰¡à®”°—¥‡©æ“–°≈ÿà¡ ®÷߇°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬‡π§‡∑§√à«¡∑ÿπ°—∫ °“√ ◊ËÕ “√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–Õߧ尓√‚∑√»—æ∑å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®—¥µ—Èß ç»Ÿπ¬å∫√‘°“√ Õπ‡∑Õ√‡πµª√–‡∑»‰∑¬é ´ß¿“¬À≈߇ª≈¬π™Õ‡ªπ ç∫√…∑ Õπ‡∑Õ√‡πµª√–‡∑»‰∑¬ ®”°¥é ‘ å Á Ë÷ — Ë’ Ë◊ ì ‘ — ‘ å Á — (Internet Thailand) ºŸâ „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡™‘ßæ“≥‘™¬å À√◊Õ ISP ·Ààß·√°¢Õ߉∑¬¢÷Èπ ®“°π—Èπ‡ªìπµâπ¡“ ®”π«π ISP „πª√–‡∑»‰∑¬°Á‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–„π™à«ßªï∑’˺à“π¡“ §◊Õ ®“°‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2542 ∂÷߇¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2543 ®”π«π ISP ‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 15 √“¬ ‡ªìπ 18 √“¬ · ¥ß¥â«¬«ß°≈¡ ’‡∑“ „π·ºπ∑’Ë‚§√ß √â“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ „πÀπâ“ 4 (√“¬™◊ËÕ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß ISP ∑—Èß 18 √“¬ ¡’· ¥ßÕ¬Ÿà„πµ“√“ß∑⓬∫∑) πÕ°®“°π’È ª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¡’ºŸâ „Àâ∫√‘°“√∑’Ë ‰¡à „™à‡™‘ßæ“≥‘™¬åÕ’° 4 √“¬§◊Õ ‰∑¬ “√ (ThaiSarn), UniNet, ‡§√Õ¢“¬§Õ¡æ«‡µÕ√‡å æÕ‚√߇√¬π‰∑¬ (SchoolNet), ·≈– ”π°∫√°“√ ◊ à ‘ ◊Ë ’ — ‘ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¿“§√—∞ (GITS) · ¥ß¥â«¬«ß°≈¡ ’πÈ”µ“≈ ( à«π PubNet ´÷Ëß· ¥ß ¥â«¬«ß°≈¡ ’‡¥’¬«°—ππ—Èπ‡ªìπ·À≈àß„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ·µà¡‘‰¥â „Àâ∫√‘°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ ŸàÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ) ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ Àπ૬ߓπºŸâ¥”‡π‘π°“√ ®ÿ¥ª√– ß§å°“√∫√‘°“√ ‰∑¬ “√ ‡π§‡∑§ ®ÿ¥ª√– ß§å‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ °“√»÷°…“ §âπ§«â“·≈–«‘®—¬ °≈ÿࡇªÑ“À¡“¬¢Õß°“√∫√‘°“√ §◊Õπ—°«‘®—¬ ·≈–ºŸâÕ¬Ÿà „π·«¥«ß °“√»÷°…“«‘®—¬ ¬Ÿπ‘‡πÁµ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡ÿàß„Àâ∫√‘°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ Ÿà Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·°à ∂“∫—π Õÿ¥¡»÷°…“  §Ÿ≈‡πÁµ ‡π§‡∑§ ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ „Àâ∫√‘°“√·°à ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡ ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑—Ë«ª√–‡∑» ‚√߇√’¬πª√–∂¡ ·≈–°√–∑√«ß§¡π“§¡ ·≈–‚√߇√’¬πÕ“™’«–»÷°…“ ∫“ß·Ààß „πªí®®ÿ∫—π¡’ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 11  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 12. 12. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ Àπ૬ߓπºŸâ¥”‡π‘π°“√ ®ÿ¥ª√– ß§å°“√∫√‘°“√  ¡“™‘°°«à“ 2,000 ‚√߇√’¬π ·≈–¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–„Àâ∫√‘°“√ 5,000 ‚√߇√’¬π¿“¬„π°≈“ß ªï 2545 ®‘∑ å ‡π§‡∑§ ‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬‡©æ“–‡æ◊ËÕ∫√‘°“√ „Àâ·°àÀπ૬√“™°“√‰∑¬ (e-Government Backbone) ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‡¡◊ËÕµâπªï 2543 µ“√“ß∑’Ë 3 ºŸ„â Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“·≈–°“√«‘®—¬ ·¡â«à“¥—™π’µà“ßÊ ®–™’È „Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡·æ√àÀ≈“¬¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ—µ√“ ∑’Ë√«¥‡√Á« ·µà‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ß≈—°…≥–¢Õß°≈ÿࡺŸâ „™â ´÷Ëß¡’√“¬ß“πÕ¬Ÿà „πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È ®–‡ÀÁπ‰¥â ‡™àπ°—π«à“ §«“¡π‘¬¡∑’ª√“°Ø¬—ß®”°—¥Õ¬Ÿ‡æ’¬ßª√–™“™π∫“ß°≈ÿ¡ §◊ÕºŸ∑Õ“»—¬Õ¬Ÿà „π°√ÿ߇∑æœ Ë à à â Ë’ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë „°≈⇧’¬ß‡∑à“π—Èπ º≈°“√ ”√«®¢Õߪïπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ √âÕ¬≈– 70 ¢ÕߺŸâ „™â Õπ‡∑Õ√‡πµ∑µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ Õ“»¬Õ¬àŸ „π°√߇∑æœ °∫Õ° 3 ®ßÀ«¥„°≈‡§¬ß §Õ ππ∑∫√’ ‘ å Á Ë’ — ÿ — ’ — — â ’ ◊ ÿ ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈– ¡ÿ∑√ª√“°“√ ´÷Ëß —¥ à«π¥—ß°≈à“« ¬‘Ë߇æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ’°®“°º≈¢Õߪï∑’Ë·≈â« (√âÕ¬≈– 68) º≈°“√ ”√«®¥—ß°≈à“«π’È  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡‰¡à‡ ¡Õ¿“§„π°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À√◊Õ Õ’°π—¬Àπ÷Ëß §«“¡‰¡à‡ ¡Õ¿“§/§«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡ „π°“√‡¢â“∂÷ß “√ π‡∑»À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (Digital Divide) „πÀ¡Ÿ™“«‰∑¬ ´÷ßπ—∫‡ªìπªí≠À“„À≠à∑§«√µâÕ߉¥â√∫§«“¡ π„® ·≈–¥”‡π‘π°“√ à Ë ’Ë — ·°â ‰¢ ‡æ◊ËÕ°àÕ„À⇰‘¥°“√æ—≤π“∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡∑’Ë∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡ ´÷Ëß ”À√—∫¬ÿ§  “√ π‡∑»∑’‡ªìπÕ¬ŸπÈ’ ®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√µ‘¥µàÕ ◊Õ “√∑’©∫‰«‡ªìπ√“°∞“𠔧—≠ Ë à Ë Ë— ·≈–πÕ°®“°π’È ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¬—߇ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤𓉪 Ÿà —ߧ¡·Ààߪí≠≠“·≈– °“√‡√’¬π√Ÿâ (Knowledge-based Society) ∑’˪√–‡∑»‰∑¬æ÷ߪ√“√∂π“Õ’°¥â«¬ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡ªìπ∑’Ëπà“¬‘π¥’∑’Ë „π√–¥—∫π‚¬∫“¬ ∑’˺à“π¡“‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π¡“µ√°“√ ‰ª·≈â«„πÀ≈“¬Ê¥â“π‡æ◊ËÕ∑’Ë®– à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√°â“«‰ª Ÿà —ߧ¡·Ààߪí≠≠“·≈– °“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√≈¥™àÕß«à“ß„π°“√‡¢â“∂÷ß “√ π‡∑» ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’Ë∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡ ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ë °“√ªØ√ª√–∫∫°“√»°…“ ‚¥¬°“√ÕÕ°æ√–√“™∫≠≠µ°“√»°…“·Àß™“µ‘ æ.». 2542 ‘Ÿ ÷ — —‘ ÷ à ∑’Ë¡ÿàßÀ«—ß„À⺟â‡√’¬π‰¥â¡’°“√§‘¥¡“°¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ (Learner-Centered À√◊Õ Child-Centered) 12 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 13. 13. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë °“√√–∫„π√∞∏√√¡π≠ ©∫∫ª®®∫π ¡“µ√“ 78 «“‡ªπÀπ“∑¢Õß√∞∑®–µÕßæ≤π“ ÿ — Ÿ — í ÿ— à ì â Ë’ — Ë’ â — 炧√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑»é (National Information Infrastructure: NII) „Àâ ∑«∂ß·≈–‡∑“‡∑¬¡°π∑«ª√–‡∑» ‡™π‡¥¬«°∫√–∫∫ “∏“√≥ª‚¿§·≈– “∏“√≥ª°“√ —Ë ÷ à ’ — —Ë à ’ — Ÿ Ÿ ÕπÊ Õπ ßº≈„ÀµÕß¡°“√¬°√“ß°ÆÀ¡“¬≈”¥∫√Õ߇©æ“– ‡æÕ„À‡â °¥°“√¥”‡ππ°“√ ◊Ë — à â â ’ à — ◊Ë ‘ ‘ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥¥—ß°≈à“« ë °“√¥”‡ππ‚§√ß°“√‡§√Õ¢“¬§Õ¡æ«‡µÕ√‡å æÕ‚√߇√¬π‰∑¬ (SchoolNet) ‡æÕ‡µ√¬¡ ‘ ◊ à ‘ ◊Ë ’ ◊Ë ’ ‡¬“«™π¢Õß™“µ‘ „Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ „π√Ÿª·∫∫„À¡à ´÷Ë߇ªìπ√Ÿª·∫∫Àπ÷ËߢÕß °“√‡√’¬π√Ÿµ≈Õ¥™’«µ (Life-long Learning) ∑’ “¡“√∂‡¢â“∂÷ß·À≈àߧ«“¡√ŸÕπ¡À“»“≈ â ‘ Ë â— ®“°∑«‚≈°‰¥º“π‡§√Õ¢“¬Õπ‡∑Õ√‡πµ ‚¥¬‰¥‡ª¥‚Õ°“ „Àâ‚√߇√¬π®“°∑«ª√–‡∑» Ë— âà ◊ à ‘ å Á â î ’ Ë—  “¡“√∂‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â ‚¥¬‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡æ’¬ß§à“‚∑√»—æ∑åÕ—µ√“∑âÕß∂‘Ëπ (3 ∫“∑) ‡∑à“°—π∑—Ë«ª√–‡∑» ë °“√®¥µß‡¢µÕµ “À°√√¡´Õøµ·«√å (Software Park) ‡æՠ߇ √¡„À‡â °¥°“√æ≤π“ — —È ÿ å ◊Ë à ‘ ‘ — Õÿµ “À°√√¡´Õøµå·«√å ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿࡺŸâª√–°Õ∫°“√¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈Á° ‡æÕ„™¿“¬„πª√–‡∑» Õπ®–‡ªπ°“√≈¥°“√π”‡¢“®“°µ“ߪ√–‡∑» (´ß„πª∑º“π¡“ Ë◊ â — ì â à Ë÷ ï Ë’ à ¡’¡Ÿ≈§à“ Ÿß∂÷ߪ√–¡“≥·ª¥æ—π∂÷ßÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ≈â“π∫“∑) ·≈–„πÕ𓧵¬—ß “¡“√∂ æ—≤𓇪ìπÕÿµ “À°√√¡ àßÕÕ°‰¥â πÕ°®“°π’Ȭ—߇æ◊Ëՙ૬æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“ππ’È ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ë °“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åæ—≤π“æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Commerce Resource Center) µ“¡¡µ§≥–√∞¡πµ√’ ‡æÕ„À¥”‡ππ°®°√√¡¥“π°“√ √“ߧ«“¡µπµ« ·≈– ‘ — ◊Ë â ‘ ‘ â â ◊Ë — „À⧫“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·°à¿“§‡Õ°™π ‚¥¬‡©æ“– Õµ “À°√√¡¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈° ·≈–ª√–™“™π∑«‰ª √«¡∑ß°“√æ≤π“∫§≈“°√ ÿ Á —Ë —È — ÿ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’ˬ«°—∫æ—≤π“°“√¥â“π æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑—Èß„π√–¥—∫‚≈° √–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–√–¥—∫ª√–‡∑» ·°à¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ë °“√‡√àßæ—≤π“°ÆÀ¡“¬∑’®”‡ªìπ‡æ◊Õ√Õß√—∫°“√‡°‘¥·≈–‡µ‘∫‚µ¢Õß√–∫∫‡»√…∞°‘®„À¡à Ë Ë (New Economy) ∑µÕßÕ“»¬§«“¡√·≈–ª≠≠“‡ªπª®®¬„π°“√º≈µ∑ ”§≠ ‰¥·°à Ë’ â — ⟠í ì í — ‘ Ë’ — â √à“ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«à“¥â«¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Transactions Bill) ´÷Ëß√«¡∂÷߇√◊ËÕß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‰¥âºà“π°“√‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈– ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√·≈â« ·≈–°ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑» (ºà“π°“√æ‘®“√≥“¢Õߧ≥–√—∞¡πµ√’·≈â«) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 13  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 14. 14. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §«“¡∑â“∑“¬„πÕ𓧵 ·¡«“°“√æ≤π“∑º“π¡“π∫«“ª√– ∫§«“¡ ”‡√®„π·ß¢Õß°“√‡µ∫‚µ·≈–°“√·æ√à âà — Ë’ à — à Á à ‘ °√–®“¬¢Õß®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ·µà‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“µ—«™’È«—¥À√◊Õ¥—™π’Õ’°À≈“¬µ—«∑’Ë∫àß∫Õ° ∂÷ߧ«“¡‡ªìπ —ߧ¡ “√ π‡∑» ·≈–/À√◊Õ °“√ª√“°Ø¢Õß™àÕß«à“ߢÕß°“√‡¢â“∂÷ߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ „π·µà≈–ª√–‡∑» °Áæ∫«à“ ª√–‡∑»‰∑¬¬—ߧàÕπ¢â“ߥâÕ¬°«à“Õ’°À≈“¬ª√–‡∑» ∑—Èß„π§«“¡‡ªìπ  —ß§¡ “√ π‡∑» ·≈–„π¥â“π Digital Divide Õ“∑‘‡™àπ - ®”π«π§ “¬‚∑√»æ∑µÕª√–™“°√ 100 §π ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¡’ 8.45 ‡ª√¬∫ Ÿà — åà ’ ‡∑’¬∫°—∫ ‘ߧ‚ª√å 48.41 ‡°“À≈’ 44.97 ·≈–¡“‡≈‡´’¬ 21.93 4 πÕ°®“°π’È ®”π«π§Ÿà “¬‚∑√»—æ∑åµàÕª√–™“°√„πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π ¡“°√–À«“ß„π°√߇∑æœ ·≈–‡¡Õß„À≠à (54.2 § “¬µÕª√–™“°√ 100 §π) à ÿ ◊ àŸ à ·≈–„πµà“ß®—ßÀ«—¥ (5.8 §Ÿà “¬µàÕª√–™“°√ 100 §π) 5 - ®”π«π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å à«π∫ÿ§§≈ (Personal Computer: PC) µàÕ ª√–™“°√ 100 §π ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¡’ª√–¡“≥ 4.04 ‡§√◊ËÕßµàÕª√–™“°√ 100 §π ´ßπ∫‡ªπ‡ªÕ√‡´πµ∑§Õπ¢“ßπÕ¬¡“° ‡¡Õ‡∑¬∫°∫„π ß§‚ª√å Ë÷ — ì å Á å Ë’ à â â Ë◊ ’ — ‘ 39.09 ‡§√◊ËÕß ‡°“À≈’ 18.13 ‡§√◊ËÕß ·≈–¡“‡≈‡´’¬ 9.45 ‡§√◊ËÕß µàÕª√–™“°√ 100 §π ‡ªìπµâπ 6 - ®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ´÷Ë߇¡◊ËÕµâπªï 2543 ¡’‡æ’¬ßª√–¡“≥ 1.6% ¢Õß ª√–™“°√∑—ßÀ¡¥ ·≈–¡’ºª√–¡“≥°“√«à“ ª≈“¬ªï 2543 πà“®–¡’Õ¬Ÿª√–¡“≥ È Ÿâ à 3.6% ¥—ßπ—Èπ À“°ª√–‡∑»‰∑¬®–°â“« Ÿà√–∫∫‡»√…∞°‘®∑’˵—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡√Ÿâπ’ȉ¥â Õ¬à“ß¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·≈–‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊πµàÕ‰ªπ—È𠧫√µâÕ߇√àߥ”‡π‘π°“√„π ‘Ëß∑’ˬ—ß ‡ªì𧫓¡∑â“∑“¬„πÕ𓧵À≈“¬ª√–°“√ ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ë °“√æ—≤𓂧√ß √â“ßæ◊π∞“π¥â“π‚∑√§¡π“§¡ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ß ∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åæπ È Ë È◊ ∞“π ‡æ◊ËÕ„Àâ°√–®“¬∂÷ߺŸâ „™â∑—Ë«ª√–‡∑»Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬°“√‡√àß„Àâ ‡°‘¥°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫‚∑√§¡π“§¡‚¥¬‡√Á« 4 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: §—¥≈Õ°®“°‡Õ° “√ Knowledge-Based Industries in Asia, OECD 2000 (µ—«‡≈¢∑’Ë· ¥ß‡ªìπ ∂‘µ‘¢Õßªï §.». 1999) 5 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: Õߧ尓√‚∑√»—æ∑å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 6 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: §—¥≈Õ°®“°‡Õ° “√ Knowledge-Based Industries in Asia, OECD 2000 (µ—«‡≈¢∑’Ë· ¥ß‡ªìπ ∂‘µ‘¢Õßªï §.». 1999) 14 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 15. 15. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë °“√æ—≤π“°“√»÷°…“¢Õߪ√–™“°√ „π∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–ªí≠≠“  “¡“√∂∑’Ë ®–«‘‡§√“–Àå·≈–°≈—Ëπ°√ÕߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë ‰À≈∫à“‡¢â“¡“Õ¬à“ß∑à«¡∑âπ ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°√—∫ ‡©æ“– à«π∑’ˇªìπª√–‚¬™πå ‰¥â ë °“√æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊Õ„Àâª√–‡∑» “¡“√∂æ÷ßæ“ Ë Ë µπ‡Õß∑“߇∑§‚π‚≈¬’‰¥â „πÕ𓧵 ë °“√æ—≤π“‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ∑’ˇªìπ¿“…“‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“°√ à«π„À≠à∑’ˉ¡à√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…  “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå ‰¥â ë °“√æ—≤𓇥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ… ´÷Ëß∂◊Õ ‡ªπ¿“…“∑¡§π„™°π¡“°„π‡°Õ∫∑° «π¢Õß‚≈° ·≈–‚¥¬‡©æ“–„π°“√µ¥µÕ Õ “√ ì ’Ë ’ â — ◊ ÿ à ‘ à ◊Ë „π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ë °“√æ—≤π“§√Ÿ Õ“®“√¬å ‡æ◊Õ„À⡧«“¡√Ÿ§«“¡ “¡“√∂∑“߇∑§‚π‚≈¬’ ‡æÕ®–‰¥ “¡“√∂„™â Ë ’ â Ë◊ â ª√–‚¬™π宓°·À≈àߧ«“¡√Ÿâ „πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥ §«“¡√Ÿâπ—Èπ·°à‡¬“«™πµàÕ‰ª‰¥â ë °“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–´Õøµå·«√å√“§“∑’ˇÀ¡“– ¡  ”À√—∫„™âß“π ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√·æ√à°√–®“¬°“√„™â ‰ª Ÿà°≈ÿࡧπ∑’Ë¡“°¢÷Èπ ë °“√‡√àߺ≈—°¥—π°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬‡°’¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’ ”§—≠ ‰¥·°à °ÆÀ¡“¬ Ë Ë â ‡°’ˬ«°—∫Õ“™≠“°√√¡∑“ߧա摫‡µÕ√å (Computer Crime Law) °ÆÀ¡“¬‡°’ˬ« °—∫°“√§ÿ¡§√ÕߢâÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ (Data Protection Law) °ÆÀ¡“¬‡°’¬«°—∫°“√‚Õπ â Ë ‡ß‘π∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Funds Transfer Law) ·≈–°ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ (Encryption Law) ë °“√¥”‡ππ°“√„π‡«∑√–À«“ߪ√–‡∑» ‡æÕº≈°¥π„Àâ¡°“√§‘¥√“§“§à“«ß®√ ◊Õ “√‡æ◊Õ ‘ ’ à Ë◊ — — ’ Ë Ë ‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Bandwidth Financing) ‡ªìπ‰ªÕ¬à“߬ÿµ‘∏√√¡ ¡“°¢÷Èπ°«à“∑’ˇªìπÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π 7 7 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: „πªí®®ÿ∫—π ∑ÿ°ª√–‡∑»∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµâÕ߇ ’¬§à“«ß®√ ◊ËÕ “√ (International Leased Circuit) ‡µÁ¡«ß®√‰ª¬—ß∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ ∑”„À⺟⠄Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµÀ√◊Õ ISP „πª√–‡∑»„π Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ ‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫§à“„™â®à“¬„π à«ππ’È µâπ∑ÿπ°“√∫√‘°“√®÷ߵ˔°«à“ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ®÷ß “¡“√∂„Àâ ∫√‘°“√‰¥â „π√“§“∑’Ë∂Ÿ°°«à“ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 15  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 16. 16. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∑—ßπ’È ‡æ◊Õ„Àâ°“√æ—≤π“¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢Õß —ߧ¡‰∑¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«√«“ß È Ë °√Õ∫„π°“√æ—≤π“‚¥¬¬÷¥ª√—™≠“ 燻√…∞°‘®æՇ撬ßé ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀ« ‚¥¬„Àâ à— §«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈  —ߧ¡¡’§ÿ≥¿“æ ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß æ÷Ëß擵—«‡Õ߉¥â ·≈–¡√–∫∫¿¡§¡°π∑¥’ ‚¥¬∑ “¡“√∂·¢ß¢π°∫ºÕπ‰¥â ·≈–æ√Õ¡∑®–√∫°∫°“√‡ª≈’¬π·ª≈ß ’ Ÿ ‘ ÿâ — ’Ë ’Ë à — — Ÿâ ◊Ë â ’Ë — — Ë µà“ßÊ ∑’®–‡°‘¥¢÷π‰¥â ´÷ß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ „π∞“𖇪π Ë È Ë ‘ ì  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ®–‰¥âº≈—°¥—π„Àâ¡’°“√ æ‘®“√≥“„πª√–‡¥Áπµà“ßÊ ∑’ˇªì𧫓¡∑â“∑“¬‡À≈à“π’È „π§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·Àß™“µ‘ ·≈–§≥–Õπ°√√¡°“√∑‡°¬«¢Õß Õ“∑‘ §≥–Õπ°√√¡°“√¥“ππ‚¬∫“¬Õπ‡∑Õ√‡πµ à ÿ Ë’ Ë’ â ÿ â ‘ å Á  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ—≤π“°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥– Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ e-Thailand ‡ªìπµâπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈– ¡“µ√°“√‡™‘ß√ÿ°∑’ˇÀ¡“– ¡ ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬µàÕ‰ª ·¡â°“√ ”√«®§√—ßπ’È ¬—߉¡à “¡“√∂«—¥º≈°√–∑∫À√◊Õª√–‚¬™πå¢Õß°“√„™âÕπ‡∑Õ√å‡πÁµ È ‘ „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–„π·ßà¢Õߧ«“¡√Ÿ·≈–√“¬√—∫®“°æ“≥‘™¬åÕ‡‘ ≈Á°∑√Õπ‘° å ·µà¢Õ¡Ÿ≈µà“ßÊ â â ‡À≈à“π—Èπ √«¡∂÷ß ∂‘µ‘∑—Ë«‰ª‡°’ˬ«°—∫®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ§“‡øÉ ¿—¬®“° Õπ‡∑Õ√‡å πµ ·≈–§«“¡¡π§ß¢Õß√–∫∫¢Õ¡≈ ≈«π·≈«·µ‡à ªπª√–‡¥π∑µÕßµ¥µ“¡Õ¬“ß„°≈™¥ ‘ Á —Ë â Ÿ â â ì Á ’Ë â ‘ à â‘ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ 秫“¡√Ÿâ‡∑à“∑—πé µàÕ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“𠔧—≠ „π°“√«“ß·ºπ ‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» ´÷Ëß∑“߇π§‡∑§§“¥À«—ß«à“®–Õ“»—¬°≈‰°¢Õߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π π‚¬∫“¬Õπ‡∑Õ√‡πµ ”À√∫ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–»π¬æ≤π“æ“≥™¬Õ‡≈°∑√Õπ° å ∑”°“√»°…“ ‘ å Á — Ÿ å— ‘ å‘ Á ‘ ÷ À“¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ‡À≈à“π’È ¡“‡º¬·æ√àµàÕ‰ª 16 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 17. 17. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑⓬∫∑ µ“√“ß ∂“π¿“æ¢Õ߇§√◊Õ¢à“¬‚∑√»—æ∑å·≈– ¿“æ°“√‡™◊ËÕ¡µàÕÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”π«π ¥—™π’ ∑’Ë¡“ ®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–¡“≥ 2.3 ≈â“π§π, 3.6 §π µàÕ  Ÿµ√°“√§”π«≥¢Õß „πª√–‡∑»‰∑¬ (ª√–¡“≥°“√) 惻®‘°“¬π 2543 ª√–™“°√ 100 §π æ≈‡√◊Õµ√’ª√– “∑ »√’º¥ÿß ®”π«π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å 1,127,550 ‡§√◊ËÕß, 18.19 ‡§√◊ËÕß µàÕ  ¡“§¡∏ÿ√°‘® „πª√–‡∑»‰∑¬ (ª√–¡“≥°“√) ª√–¡“≥°≈“ߪï 2543 ª√–™“°√ 1,000 §π §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‰∑¬ ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ 6,515 ™◊ËÕ, ∏—𫓧¡ THNIC (∑’‡Õ™π‘°) (.th) 2543 ®”π«π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å 71,995 ‡§√◊ËÕß, 1.1 ‡§√◊ËÕß µàÕ Internet Information ¿“¬„µâ™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ 情¿“§¡ 2543 ª√–™“°√ 1,000 §π Resource Center, (.th) ∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ ‡π§‡∑§ (www.nectec. Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ or.th/internet) §«“¡‡√Á«√«¡«ß®√ —≠≠“≥ ¢“‡¢â“ 316.375 Mbps, Internet Information √–À«à“ߪ√–‡∑» ¢“ÕÕ° 215.437 Mbps, Resource Center, (International Bandwidth) ¡°√“§¡ 2544 ‡π§‡∑§ (www.nectec .or.th/internet) ®”π«π‚√߇√’¬π∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ 2,184 ·Ààß, 5.8% ¢Õß‚√߇√’¬π www.school.net.th ‡§√◊Õ¢à“¬ SchoolNet ¡°√“§¡ 2544 ∑—ÈßÀ¡¥ ®”π«π¡À“«‘∑¬“≈—¬ 82 ·Ààß, ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞ 24,  ∂“∫—π√“™¿—Æ 36, ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡Õ°™π 22) ®”π«π‡«Á∫‰´µå¢Õß 19 °√–∑√«ß ·≈–  ”π—°∫√‘°“√‡∑§‚π‚≈¬’ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ 158 °√¡  “√ π‡∑»¿“§√—∞, ‡π§‡∑§ ®”π«π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å 7.66 ≈â“π‡≈¢À¡“¬, 12.3 ‡≈¢À¡“¬ µàÕ ∑»∑. ª°µ‘ ¡’π“§¡ 2543 ª√–™“°√ 100 §π ®”π«π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å 5.22 ≈â“π‡≈¢À¡“¬, 8.4 ‡≈¢À¡“¬ µàÕ ∑»∑. . ª°µ‘ ∑’Ë¡’ºŸâ‡™à“·≈â« ¡’π“§¡ 2543 ª√–™“°√ 100 §π ®”π«π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å 2.56 ≈â“π‡≈¢À¡“¬, 4.1 ‡≈¢À¡“¬ µàÕ ∑»∑. ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ¡’π“§¡ 2543 ª√–™“°√ 100 §π (‚¥¬ ∑»∑. ·≈–‡Õ°™π 1.39 ° ∑. ·≈–‡Õ°™π 1.17) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 17  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 18. 18. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª√‘¡“≥ —≠≠“≥‡¢â“-ÕÕ° »Ÿπ¬å·≈°‡ª≈’ˬπ —≠≠“≥ Internet Information Research (IIR) ·À≈àß∑’Ë¡“: Internet Information Resource Center, ‡π§‡∑§ (www.nectec.or.th/internet) 18 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 19. 19. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ºŸâ „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡™‘ßæ“≥‘™¬å (ISP) „πª√–‡∑»‰∑¬ ISP Address A-NET A-NET Co., Ltd. 23 ANEW Building Soi Charoen Nakorn 14 Charoen Nakorn Road, Klongsan Bangkok 10600 Tel: 861-1555 Fax 861-1544 e-mail: info@a-net.net.th Asia Access INET (Thailand) Co., Ltd. 1043 Phaholythin Road, Phayathai Bangkok 10400 Tel 617-3990 - 9 Fax. 6170935 e-mail: contact@asiaaccess.net.th Asia Infonet Asia Infonet Co., Ltd. 17th Floor, Fortune Town Building, 1 Ratchadapisek Road, Din Deang Bangkok 10320 Tel: 641-1800 Ext. 4710-3 Fax: 641-1808, 641-1830 e-mail: service@asianet.co.th CS Com C.S. Communications Co., Ltd. 414 Shinawatra Tower, 18th Floor Phahonyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400. Tel: 299-5000 Ext. 4235-8 Fax: 299-5426 e-mail: marketing@cscoms.com CWN Chomanan World Net Co., Ltd. 71/1 Moo 3, Jangwattana Road Talad Bangkhen, Laksi Bangkok 10210 Tel: 973-3146-48 Fax: 973-4246 e-mail: mktg@cwn.net.th ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 19  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 20. 20. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ISP Address CWT Cable & Wireless Network (Thailand) Ltd. CAT Telecom Tower 16th Fl. Trok Wat Muangkae, Charoenkrung Rd. Bangruk, Bangkok 10500 Tel: 637-3000 Fax: 639-5383 e-mail: contact@cwasia.net.th Data Line Thai Data Line Thai Co., Ltd. 1252 Pattanakan Rd, Suanluang,Pravate Bangkok 10250. Tel: 310-5333 - 5 Fax: 310-5332 e-mail: sales@linethai.net.th EZ Net e-mail: info@princess1.com website: www.eznet.co.th Far East Internet Far East Internet Co., Ltd. IFEC Building, 29 Soi Ramkhamhaeng 22 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi Bangkok 10240. Tel: 318-3272 Ext. 1148 Fax: 318-0574 e-mail: info@fareast.net.th Idea Net Idea Net Co., Ltd. Sinthorn Building, 48th Floor 77/193 Krung Thonburi Road, Klongsan Bangkok 10600. Tel: 440-0440 - 7 Fax: 440-0450 e-mail: sales@idn.co.th Internet Thailand Internet Thailand Co., Ltd. Bangkok Thai Tower, 12th Floor Rangnam Road, Phayathai Bangkok 10400. Tel: 642-7065 - 6 Fax: 640-0456 e-mail: info@inet.co.th 20 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 21. 21. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ISP Address JI-Net Jasmine Internet Co., Ltd. 200 Moo 4, 8th Fl., Chaengwatana Road Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel: 502-3700 Fax: 502-3737 e-mail: cs@ji-net.com KSC KSC Commercial Internet Co., Ltd. 333/100 Laksi Plaza, 12th Floor, Tower 1 Changwattana Road, Laksi Bangkok 10210. Tel: 576-0899, 576-0990 Fax: 576-0900 to 576-0907 e-mail: info@ksc.net.th Loxinfo Loxley Information Services Co., Ltd. Loxley Suapah Building 304 Suapah Road, Promprab Suttruphai Bangkok 10100. Tel: 622-5588 Fax: 622-5666 e-mail: info@loxinfo.co.th RoyNet Roynet Co., Ltd. 8th Floor Grand Amarin Tower 1550 New Petchburi Road Makasan, Rajtevi, Bangkok 10310 Tel. 652-8600 Fax. 652-8605 e-mail: info@mbox.roynet.co.th Samart Samart InfoNet Co., Ltd. 99/12 Moo 4, Software Park Building 24th Fl. Chaengwattana Road Klong Gluar, Pak-Kred Nonthaburi 11120 Tel: 502-6844 Fax: 502-6883 e-mail: infonet@samarts.com ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 21  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 22. 22. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ISP Address SGA Siam Global Access Co., Ltd. 2/4 Samugkeepai Tower G-Fl., North Park Vibhavadi Rangsit Rd., Laksi Bangkok 10210 Tel: 955-0281-8 Fax: 955-0290, 955-1421 e-mail: marketing@sga.net.th World Net WorldNet & Services Co., Ltd. 333 Lao Peng Nguan Tower 1 Bldg., 28th Fl. Vibhavadi Rangsit Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Tel: 618-8888 Fax: 618-8455-6 e-mail: sales@pacific.net.th, marketing@pacific.net.th 22 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 23. 23. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡§√◊Õ¢à“¬‡§‡∫‘≈„µâπÈ”‡æ◊ËÕ‚∑√§¡π“§¡√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å·≈–Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ *‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ¿“æ‚¥¬ Teleglobe Co., Ltd. ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 23  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 24. 24. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “√∫—≠ §”π” ........................................................................................................................................................................... 3 ¿“æ√«¡¢Õß ∂“π¿“æ°“√æ—≤π“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ....................................................... 5 ∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ .................................................................................................................................... 28 °“√°√–®“¬¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬............................................................................. 36 ‡æ» (Gender) .....................................................................................................................................................37 Õ“¬ÿ (Age) ........................................................................................................................................................... 38 ∑’ËÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π (Location) ................................................................................................................................39 ‡¢µ∑’ËÕ¬Ÿà (Urban versus Rural) .............................................................................................................. 40  ∂“π– ¡√  (Marital Status)................................................................................................................41 ®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ (Number of Household Members) ....................................... 42 ®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Number of Internet Users in the Household) .................................................................... 43 √“¬‰¥â¢Õߧ√—«‡√◊ÕπµàÕ‡¥◊Õπ (Monthly Household Income)................................................44 °“√»÷°…“ (Level of Education).............................................................................................................45 §«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ… (English Proficiency) ....................................................................................... 46  “¢“°“√»÷°…“ (Major of Education) ................................................................................................47  ∂“π–°“√∑”ß“π (Employment).......................................................................................................... 50  “¢“Õ“™’æ (Sector Employed) ..............................................................................................................51 ª√–‡¿∑¢ÕßÀπ૬ߓπ (Type of Employment).............................................................................54 ª√– ∫°“√≥å°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Years on Internet) ................................................................55  ∂“π∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Point of Access) ....................................................................................... 56 °“√¡’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë∫â“π (Home Computer) ...................................................................................57 °“√‡¢â“∂÷ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Access)....................................................................................... 58 ºŸâ√à«¡„™â∫—≠™’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Account Sharing) ..........................................................59 ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Activities) ..........................................................................60 24 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 25. 25. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥ (Internet Top Activity).....................................62 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“Àå (Weekly Hours of Use) .....................................64 ‡«≈“∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Time of Use) ...................................................................................................65 ∫√“«‡´Õ√å∑’Ë „™â (Browser) .............................................................................................................................66 §«“¡‡√Á« (Speed) ........................................................................................................................................... 67 ª√–‚¬™πå ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë ‰¥â√—∫®“°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Perceived Top Benefit) .............................68 ªí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Perceived Problems Concerning the Internet)....................................................................69 °“√´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Purchase)............................................. 73 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Reasons against Internet Purchase) ..........................................................................................74  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ§¬´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Goods and Services Purchased) ....................................................................................................76 ª√– ∫°“√≥å°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Years on Internet by Gender) ..........................................................................................................79 ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Internet Activities by Gender) .........................................................................................................80 ≈—°…≥–¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Internet Top Activity by Gender) ................................................................................................. 82 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“À凪√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Weekly Hours of Use by Gender)................................................................................................. 84 ªí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Perceived Problems by Gender)......................................................................................................85 °“√´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Internet Purchase by Gender)..........................................................................................................88 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 25  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 26. 26. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≠‘ß-™“¬ (Reasons against Internet Purchase by Gender)...............................................................89  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ§¬´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≠‘ß-™“¬ (Goods and Services Purchased by Gender).........................................................................91 ≈—°…≥–°“√„™â∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ (Internet Top Activity by Age) ..........................................................................................................94 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“À凪√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ (Weekly Hours of Use by Age) .........................................................................................................96 ‡«≈“∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ (Time of Use by Age) .............................................................................................................................. 97 ¿“§ºπ«° ·∫∫ Õ∫∂“¡ .................................................................................................................................................... 100 ·ºßº—ß‚§√ß √â“ߧ≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ .............................................. 108 √“¬™◊ËÕºŸâ¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ............................................................................................................................. 110 √“¬™◊ËÕ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ................................................................................................................. 111 26 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
 27. 27. √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ Executive Summary ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 27  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543

×