หองสมุุดอัตโนมัติฟรีไดไมยาก
  ...จากงานวจยสู รการ
  ...จากงานวิ
  ...จากงานวิจัยสบริการ...
   จากงานวจยสู รการ.....
ทําไมตองสนใจเรื่องระบบหองสมุด
  เพืื่อผูใชไดรับความสะดวกในการใหบริิการ
                ใ ใ 
  เพอ...
LMS เชิงพาณิชยทรจักกันดี ไดแก
      เชงพาณชยทรู กกนด ไดแก
            ี่
INNOPAC
Horizon      จุด...
โครงการบรการวชาการของวลยลกษณ
โครงการบริการวิชาการของวลัยลักษณ
 ศึกษาการบริหารจัดการระบบ
 หองสมุด และสราง Web Applicati...
เริ่มตนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการหองสมุดโรงเรียนมัธยม และโรงเรียน
ขยายโอก...
ขั้นตอนการดําเนินงาน
   ศึกษาขอบเขตของงาน พื้นที่บริการ และมาตรฐานการ
  ดําเนินงานของหองสมุุดโรงเรียน
   ออกแบบระบบ...
แนวทางในการคัดเลือกระบบ
  มีโมดูลพืนฐานไดแก Policy management, Cataloging,
      ้
 Circulation, Web
 Ci l i แล...
phpMy
ตวเลอกท h M Lib
ตัวเลือกที่ 1 phpMyLibrary
phpMy
 ระบบการสบคนดูด สามารถทารายการไดงาย ใช
 ระบบการสืบคนดดี สามารถทํารายการไดงาย ใช spec ระบบที่ต่ํา
      ...
phpMy
ปรับแกภาษาไดงาย ใชภาษาไทยได 100 เปอรเซ็นต
import ขอมูลและ copy catalog ได ทั้งจาก ISO2709 และ MARC ISIS
phpMy
ปญหาคือการทํารายการในเวอรชั่นเดิมยังเปน MARC Worksheet
การทํา Circulation ยังไมสะดวก
Open
          bib
ตัวเลือกที่ 2 Open Biblio
Open
                        bib
ระบบ Circulation เชน ยืม คืน จอง ใชงานงาย
จัดทําสถิติและรา...
Open
                           bib
การทํารายการเปน non-MARC แตสามารถใช MARC ไ เ ชนกั...
Open
                           bib
การทํารายการเปน non-MARC แตสามารถใช MARC ไดเชนกัน
Open
                             bib
ปจจุบันมีซอฟตแวรและคูมอเพื่อเผยแพรโดยไมคิดมูล...
LMS ที่เปน Open Source Software & Freeware ที่เปนทางเลือก
       p
 อืนๆ ณ ปจจุบัน
  ่
 Koha
 Kh
 Ever Green
...
Koha ผานเกณฑการคัดเลือกทกขอ มีโมดลครบ แตตองอาศัยเจาหนาทีที่มี
               ุ     ู       ...
Ever Green
E G และ vuFind   Fi d
 สําหรับ Library 2.0
ระบบหองสมุด WALAI AutoLib 1.0
ประโยชนที่ไดรับ
  หลักการพัฒนา LMS ที่เปน Web Application
  หลักการและวิธีออกแบบระบบที่เหมาะสมกับหองสมุดขนาด
 กลางแ...
Contact me
   อ.ยุทธนา เจรญรน jjyuttana@wu.ac.th หรอ
         ิ ื่     @    h ื
โครงการ WALAI AutoLib...
Free ILS - Research to Services
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Free ILS - Research to Services

1,130 views

Published on

ห้องสมุดอัตโนมัติฟรีได้ไม่ยาก ...จากงานวิจัยสู่บริการ... โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานประชุมวิชาการประจำปี ศวท. พ.ศ. 2552

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Free ILS - Research to Services

 1. 1. หองสมุุดอัตโนมัติฟรีไดไมยาก ...จากงานวจยสู รการ ...จากงานวิ ...จากงานวิจัยสบริการ... จากงานวจยสู รการ... าร...
 2. 2. ทําไมตองสนใจเรื่องระบบหองสมุด เพืื่อผูใชไดรับความสะดวกในการใหบริิการ  ใ ใ  เพอเพมประสทธภาพการทางานของหองสมุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหองสมด ลดงานที่ซ้ําซอน ได output ที่มากขึ้น เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน และประโยชน ในการบริิหารเชิิงนโยบาย ใ โ เพอภาพลกษณของตวหองสมุดเอง เพื่อภาพลักษณของตัวหองสมดเอง
 3. 3. LMS เชิงพาณิชยทรจักกันดี ไดแก เชงพาณชยทรู กกนด ไดแก ี่ INNOPAC Horizon จุดเดน VTLS Unicorn U i Alexandria จุดดอย จดดอย NOTIS
 4. 4. โครงการบรการวชาการของวลยลกษณ โครงการบริการวิชาการของวลัยลักษณ ศึกษาการบริหารจัดการระบบ หองสมุด และสราง Web Application เหมาะสําหรับหองสมุดขนาดกลางและ ขนาดเล็ก โดยเฉพาะหองสมดโรงเรียน ุ งายตอการใชงานและการจัดการ พื้นที่บริการคือนครศรีธรรมราช และ จงหวดใกลเคยง จังหวัดใกลเคียง
 5. 5. เริ่มตนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการหองสมุดโรงเรียนมัธยม และโรงเรียน ขยายโอกาสในพนทจงหวดนครศรธรรมราช (2544 2545) ขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (2544-2545) รับผิดชอบโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย ลัักษณในฐานะหนวยงานที่มีภาระงานหลัักใ านนีี้  ี ในด ตอยอดการติดตั้ง ฝกอบรม และขยายผลใหกับสถาบันการศึกษา ที่สนใจ ปจจุบัน (พ.ศ. 2552) มีผูใชระบบทั้งสิ้น 42 แหง (จากเดิม 70 แหง) แหง)
 6. 6. ขั้นตอนการดําเนินงาน ศึกษาขอบเขตของงาน พื้นที่บริการ และมาตรฐานการ ดําเนินงานของหองสมุุดโรงเรียน ออกแบบระบบการดําเนินงาน จัดหาซอฟตแวรโดย พยายามใช OSS เปนหลก ใ ป ั ปรับซอฟตแวรใหเขากับบริบทของกลุมเปาหมาย ุ ทดสอบ และจัดทําคูมือ ดาเนนการตดตง ฝ ํ ิ ิ ั้ ฝกอบรม และสรุปผลการดาเนนงาน ส ํ ิ
 7. 7. แนวทางในการคัดเลือกระบบ มีโมดูลพืนฐานไดแก Policy management, Cataloging, ้ Circulation, Web Ci l i และ W b OPAC Acquisition และ Serials control อาจมีหรือไมมีก็ได cqu s o Se s co o รองรับมาตรฐาน MARC และเอือตองานทํารายการ เชนการทํา ้ copy catalog จากแหลงอืน ่ มเมนูเปนภาษาไทยทใชงานงายสาหรบหองสมุดโรงเรยน มีเมนเปนภาษาไทยที่ใชงานงายสําหรับหองสมดโรงเรียน
 8. 8. phpMy ตวเลอกท h M Lib ตัวเลือกที่ 1 phpMyLibrary
 9. 9. phpMy ระบบการสบคนดูด สามารถทารายการไดงาย ใช ระบบการสืบคนดดี สามารถทํารายการไดงาย ใช spec ระบบที่ต่ํา ระบบทตา สามารถจัดการ Item และ Holding ได รองรับ MARC21 โดยเฉพาะ worksheet แบบ 100 เปอรเ ซ็็นต (ในเวอรชั่นเดิิม) โ ป ใ
 10. 10. phpMy ปรับแกภาษาไดงาย ใชภาษาไทยได 100 เปอรเซ็นต import ขอมูลและ copy catalog ได ทั้งจาก ISO2709 และ MARC ISIS
 11. 11. phpMy ปญหาคือการทํารายการในเวอรชั่นเดิมยังเปน MARC Worksheet การทํา Circulation ยังไมสะดวก
 12. 12. Open bib ตัวเลือกที่ 2 Open Biblio
 13. 13. Open bib ระบบ Circulation เชน ยืม คืน จอง ใชงานงาย จัดทําสถิติและรายงานการยืม-คืนไดสะดวก
 14. 14. Open bib การทํารายการเปน non-MARC แตสามารถใช MARC ไ เ ชนกัน ได
 15. 15. Open bib การทํารายการเปน non-MARC แตสามารถใช MARC ไดเชนกัน
 16. 16. Open bib ปจจุบันมีซอฟตแวรและคูมอเพื่อเผยแพรโดยไมคิดมูลคา ื ติดตอไดที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
 17. 17. LMS ที่เปน Open Source Software & Freeware ที่เปนทางเลือก p อืนๆ ณ ปจจุบัน ่ Koha Kh Ever Green ULIBM Greenstone for Digital Library WALAI AutoLib 1 0 (ไม Open Source) 1.0 (ไม
 18. 18. Koha ผานเกณฑการคัดเลือกทกขอ มีโมดลครบ แตตองอาศัยเจาหนาทีที่มี ุ ู ่ ความรู มีระบบงานทีถือวาซับซอนสําหรับหองสมุดขนาดเล็ก ่
 19. 19. Ever Green E G และ vuFind Fi d สําหรับ Library 2.0
 20. 20. ระบบหองสมุด WALAI AutoLib 1.0
 21. 21. ประโยชนที่ไดรับ หลักการพัฒนา LMS ที่เปน Web Application หลักการและวิธีออกแบบระบบที่เหมาะสมกับหองสมุดขนาด กลางและขนาดเลก กลางและขนาดเล็ก ระบบหองสมุดที่ใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ตได ุ เครือขายผูพัฒนา และงานบริการวิชาการสําหรับชุมชน
 22. 22. Contact me อ.ยุทธนา เจรญรน jjyuttana@wu.ac.th หรอ ิ ื่ @ h ื โครงการ WALAI AutoLib สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

×