CPMO e-NEWS
                         ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553
                 ...
ศูนยเอ็มเทค รวมกับ คลัสเตอรพลังงานทดแทน จัดงานแถลงขาวพิธีลงนามในบันทึก
การหารือ เรื่อง “นวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CPMO/NSTDA e-News Feb 53

753 views

Published on

CPMO e-NEWS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CPMO/NSTDA e-News Feb 53

 1. 1. CPMO e-NEWS ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553 เมื่ อ วั น ที่ 2 ก.พ.2553 คณะผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ จ าก ศู น ย เทคโนโลยีสารสนเทศการขนสงและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร ไดเขาเยี่ยมชมและดูงานหองปฎิบัติการวิจัย ภายใตโปรแกรมระบบ ขนสงและจราจรอัจฉริยะ คลัสเตอรยานยนตและการจราจร ณ ศูนยเนคเทค โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรวมกันวางแนวทางในการพัฒนาระบบการขนสงและ จราจรอัจฉริยะใหกับกระทรวงคมนาคม ในการนี้ ดร.กวาน สีตะธนี รอง ผศอ. และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร เจาภาพโปรแกรมฯ ไดใหการตอนรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้า คลัสเตอร การแพทยและสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diagnosis, prevention, and care of tuberculosis, malaria, HIV/AIDS, HIV viral co-infections, dengue and influenza : perspective from the laboratory” เมื่อวันที่ 3-5 ก.พ. 2553 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม โดยมีผูทรงคุณวุฒิ รวมกันนําเสนอความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับโรค ติดเชื้อที่สําคัญ ใหแก นักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสรางโจทยวิจัยใหมๆ ที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศตอไป วั น ที่ 10 ก.พ.2553 โปรแกรมระบบขนส ง และจราจรอั จ ฉริ ย ะ คลั ส เตอร ย านยนต แ ละ การจราจร เขา เยี่ยมชมมูลนิธิปอเต็กติ้ง เพื่อศึกษาวิธีการรับแจงเหตุทางจราจรที่มูลนิธิฯใชอยูในปจจุบัน อีกทั้งยังไดหารือถึงความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีของโปรแกรมฯ มาชวยพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของ อาทิ ระบบการจัดเก็บขอมูลแจงรายงานอุบัติเหตุ ระบบแผนที่และเลขที่บาน การวางแผนดาน IT รวมไปถึง การฝกอบรมพนักงานสําหรับการกรอกขอมูลอุบัติเหตุการจราจรบน web จราจร เปนตน วั น ที่ 26 ก.พ.2553 นพ.สมศั ก ดิ์ ชุ ณ หรั ศ มิ์ ประธานคลั ส เตอร ก ารแพทย แ ละ สาธารณสุข ไดรายงานผลการดําเนินงานของคลัสเตอรฯ ตอที่ประชุม กวทช. ซึ่งมี รมว.วท. เปน ประธาน โดยมีประเด็นนําเสนอ คือ บทบาทและเปาหมายของคลัสเตอรวา ปจจุบันกําลังทํางานอะไร และ อนาคตจะทํางานอะไร ทั้งนี้เพื่อขอความเห็นถึงทิศทางและนโยบายจากที่ประชุม ตอการวาง แผนการทํางานของคลัสเตอรในอนาคต ในการนี้ คลั ส เตอร ฯ จะจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก Product Champion ของคลัสเตอรฯ ใน SPA Phase 2” ในวันที่ 4-5 มี.ค.2553 ณ Royal Hills Golf Resort and Spa จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจัดลําดับ ความสําคัญของงานวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาขอจํากัด ดานทรัพยากรการวิ จัยและป ญหาที่ มีความสํ าคัญ ฉุกเฉิ นได อยางเหมาะสม ซึ่ งจะช วยเสริมสรา ง ผลงานวิจัยและพัฒนา ที่มีผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติไดอยางชัดเจนตอไป คลัสเตอรสิ่งทอ รวมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Taiwan Textile Research Institute จะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Trends in Textiles Development through Fiber Innovation Symposium and Workshop” ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พารค กทม. เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในดานงานวิจัยนวัตกรรมเสนใยประดิษฐสิ่งทอแกอุสาหกรรมสิ่งทอไทย อีกทั้ง ยังเป นเวที ในการสรางความเชื่อมโยงดานนวัตกรรมกลุมสิ่ง ทอ อั นไดแ ก ภาครัฐ สถาบั นการศึกษา และ อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนการวางแนวทางการพัฒนาสิ่งทอของไทยในอนาคต โดยสําหรับผูที่สนใจ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณอัณณญาดา โทร. 0 2564 7000 ตอ 3424 หรือ annyada@nstda.or.th
 2. 2. ศูนยเอ็มเทค รวมกับ คลัสเตอรพลังงานทดแทน จัดงานแถลงขาวพิธีลงนามในบันทึก การหารือ เรื่อง “นวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไมใชอาหาร และการใชงานใน ยานยนต” เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2553 ณ หองโถง ก.วิทย ความรวมมือในครั้งนี้ สวทช. และหนวย วิจัยรวม จะไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐในญี่ปุน เพื่อทําการวิจัยและพัฒนา เชื้อเพลิงชีวภาพจากแหลงชีวมวลที่ไมใชอาหาร (Non food biomass) ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีมากใน ประเทศไทย ซึ่งนับวาจะเปนการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในงานวิจัยดานดังกลาวอีกดวย ผูบริหาร และคณะทํางานจากคลัสเตอรพลังงานทดแทน เขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของการ ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2553 โดยมีคณะผูบริหารจาก กฟผ. ใหการ ต อ นรั บ การนี้ ไ ด เ ยี่ ย มชม อาคาร ท.102 ซึ่ ง เป น อาคารสํ า นั ก งานใหญ 20 ชั้ น ที่ อ อกแบบด ว ย สถาปตยกรรมที่ทั นสมัยภายใต แนวคิ ดอาคารอนุรั กษพ ลัง งาน โดยมีก ารติดตั้ งโซล าร เ ซลลเ พื่อผลิ ต พลังงานทดแทนสําหรับใชภายในอาคาร และเยี่ยมชมการกอสรางโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานความ รอนรวมพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่งเปนโรงไฟฟาแหงใหมที่จะเปดดําเนินการเร็วๆ นี้อีกดวย คลั ส เตอร อ าหารและการเกษตร ได จั ด พิ ธี ล งนามและแถลงข า วความ รวมมือในการวิจัยและพัฒนาดานขาว กับ กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่ อ วั น ที่ 10 ก.พ.2553 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การสร า งกรอบความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และ พั ฒ นาข า วเชิ ง บู ร ณาการอย า งเป น รู ป ธรรม และเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานรวมกันตอไป เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2553 ผูแทนจาก ก.วิทย พรอมดวยคณะสื่อมวลชน เขา เยี่ยม ชมและติดตามผลการดําเนินงาน บานบอเหมืองนอย ต.แสงภา อ.นาแหว จ.เลย ซึ่งเปน 1 ใน 11 หมู บ านแมข าย ว และ ท ของ สวทช. โดยมี พลตรีอรรถพร โบสุ ว รรณ เสนาธิ ก ารคณะทํ า งานโครงการพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ คณะทํางาน สวทช. และเครือขาย ใหการตอนรับและนําเสนอผลงานที่ผานมา เชน การ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ การยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน อาทิ มะคาเดเมียอบเกลือ มะคาเดเมียเคลือบชอคโกแลต เปนตน ปฏิทนกิจกรรม CPMO ิ 4 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร SME หอง 720 โยธี 4 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการรวมสนับสนุนทุนวิจยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ั หอง 513 โยธี 9 มี.ค. 53 13.00 - 15.30 น. ประชุมประธาน-เจาภาพคลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข หอง 335 ตึกไบโอเทค 11 มี.ค. 53 14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคโปรแกรมกุง  หอง 513 ตึกไบโอเทค ประชุมพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบายเรือง รูปแบบการจัดตังศูนยความเปนเลิศและการ ่ ้ 16 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. หอง M119 ตึกเอ็มเทค ดําเนินธุรกิจการสรางตนแบบรวดเร็วเพืองานวิศวกรรมชีวการแพทยของประเทศไทย ่ 17 มี.ค. 53 9.30 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรชนบท ฯ หอง 720 โยธี 17 มี.ค. 53 14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรพลังงานทดแทน หองประชุมชัน 3 โยธี ้ 18 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรสงทอ ิ่ (ไมไดระบุ) 19 มี.ค. 53 13.00 - 15.00 น. งานแถลงขาวและพิธมอบทุนนักวิจยแกนนํา ประจําป 2553 ี ั (ไมไดระบุ) 24 มี.ค. 53 14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรยานยนตและการจราจร หอง 720 โยธี 24 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรอาหารและการเกษตร หองประชุมชัน 3 โยธี ้ 29 มี.ค. 53 9.00 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรสงแวดลอม ิ่ หอง 513 ตึกไบโอเทค 31 มี.ค. 53 13.30 – 16.30 น. NAC 2010 : สัมมนา Green Earth Textiles ออดิทอเรียม ตึก CC ที่ ป รึ ก ษา อ.ประสิ ท ธิ์ ผลิ ต ผลการพิ ม พ คุ ณ วลั ย ทิ พ ย โชติ ว งศ พิ พั ฒ น บรรณาธิ ก าร คุ ณ ฐิ ติ ว รรณ เกิ ด สมบุ ญ คุ ณ ธนั ช สร สุ สั น ทั ด ออกแบบ คุณธนัชสร สุสันทัด เอื้อเฟอขอมูล คุณอรพรรณี หยวน คุณอัณณญาดา ลิ้มปภัทร คุณเปรมฤดี เรืองสมสมัย คุณวิมล นํารุงเรืองกุล คุณประภัสรา จันทนะ คุณสุธิดา เกิดสันติ์ คุณอังศุธร ศิริลักษณมานนท คุณสุนีย เสริมศิริโสภณ คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล คุณกุหลาบ สุตะภักดี

×