CPMO e-News Jan 2010

494 views

Published on

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ CPMO สวทช. ประจำเดือนมกราคม 2553

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CPMO e-News Jan 2010

  1. 1. CPMO e-NEWS ประจําเดือน มกราคม 2553 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี เสร็ จ เป น องค ประธานเปด “งานเทศกาลโคนมแหงชาติ ประจําป 2553” เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2553 ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้ โปรแกรมวิจัยพัฒนาพืชและสัตวเศรษฐกิจ คลัสเตอรอาหารและการเกษตร รวมกับ ศูนยไบโอเทค ไดจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยดานการผลิตโคนม รวมถึงการ แจกจายทอนพันธุออยอาหารสัตวใหกับเกษตรกร โดยผลงานวิจัยดังกลาว ถือไดวา เปนการชวยสนับสนุนการเลี้ยงโคของเกษตรกรไทยดวย โปรแกรมสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง คลัสเตอรสิ่งทอ ไดเปดรับขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย และจะจัดใหมี “การประชาสัมพันธโครงการ ทุนฯ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็น จูรี่พารค โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ประธานคลัสเตอรฯ และ ดร.ศิรศัก ดิ์ เทพาคํา เจา ภาพโปรแกรมฯ มารวมบรรยายภาพรวมงานวิจัยในดา น ดังกลาวของ สวทช. ขอเสนอแนะการเขียนขอเสนอโครงการใหมีศักยภาพ พรอมตอบ ขอซักถามในงาน ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนไดที่ คุณพัชรี patcharees@nstda.or.th โ ท ร 3421 ห รื อ อ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/rad-textile เมื่ อ วั น ที่ 22 ม.ค.2553 งานทุ น นั ก วิ จั ย แกนนํ า จั ด งานแถลงข า ว ความสําเร็จของโครงการวิจัยพันธุกรรมและถิ่นอาศัยของนกเงือก ซึ่งเปนโครงการภายใต “ทุ น ส ง เสริ ม กลุ ม นั ก วิ จั ย อาชี พ ” ซึ่ ง มี ศ.ดร.พิ ไ ล พู ล สวั ส ดิ์ จากคณะวิ ท ยาศาสตร ม.มหิดล เปนหัวหนาโครงการ ณ หองโถง กระทรวงวิทย โดยไดรับเกียรติจาก คุณหญิง กั ล ยา โสภณพนิ ช รั ฐ มนตรี ฯ เป น ประธานในงาน ในการนี้ ค ณะผู วิ จั ย สามารถสร า ง เครื่องหมายโมเลกุลของนกเงือกไดเปนครั้งแรกในประเทศไทย และยังไดสรางการวางระบบ นั บ นกเงื อ กอย า งจริ ง จั ง ซึ่ ง จะนํ า มาใช ทํ า นายสถานภาพถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย อี ก ทั้ ง พบว า บรรพบุรุษนกเงือก 3 สายพันธุ คือ นกเงือกคอแดง นกชนหิน และ นกเงือกหัวหงอก มี ความเสี่ยงตอการสูญพันธุในอนาคต เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2553 โปรแกรมระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ คลัสเตอร ยานยนตและการจราจร ไดเชิญคณะผูบริหารจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการขนสง และจราจร (ศทท.) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร (สนข.) เขาเยี่ยม ชมหองปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาของศูนยเนคเทค โดยไดมีการนําเสนอผลงานที่สําคัญ อาทิ ระบบเซ็น เซอร เ พื่ อ ตรวจนั บ และแยกประเภทยานพาหนะ, ระบบกล อ ง CCTV, ระบบประเมินสภาพจราจร และ อุปกรณ Generic Box ทั้งนี้เพื่อรวมกันหาแนวทาง ความรวมมือดานการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขนสงและจราจรของประเทศ ตอไป
  2. 2. เมื่อวันที่ 21 - 22 ม.ค. 2553 โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา คลัส เตอรการแพทยและสาธารณสุข ฝายวิเทศสัมพันธ รวมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Infectious diseases focus on Tuberculosis and Malaria, and Bioresource utilization" ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย โดยในที่ป ระชุมไดมีการวางแนวทาง ในการรวมกันสนับสนุนงานวิจัย ที่ดําเนินการโดยนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุน ที่ทํางานดาน โรควัณโรค โรคมาลาเรีย และดานการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ โดยทั้งนี้จะมีการ เปดรับขอเสนอโครงการรวม (Joint-Submit Proposal) ในเดือนกุมภาพันธ 2553 นี้ คลั ส เตอร ย านยนต แ ละการจราจร ได จั ด การประชุ ม ระดมสมอง เรื่ อ ง “โครงการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมยานยนต” เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2553 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค รวมกับสถาบันยานยนต ในการนี้ที่ประชุมมี ความเห็นที่ จ ะร ว มกั นพัฒ นาเทคโนโลยีด านวัส ดุ อิแ ล็ ค ทรอนิกส และฝมื อ แรงงานของ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นสวนใหมๆ สําหรับรองรับการใชระบบไฮบริดจ และรถพลังงานไฟฟา ซึ่งจะเปนกลไลหนึ่งในการลดการใชพลังงานจากฟอสซิล และการ อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยทั้ ง นี้ จ ะมุ ง เน น การพั ฒ นาการผลิ ต ไบโอดี เ ซล เอทานอล ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง การพั ฒ นาวั ส ดุ น้ํ า หนั ก เบา เพื่ อ ช ว ยลดน้ํ า หนั ก ของเครื่ อ ง การพั ฒ นา แบตเตอรี่คุณภาพสูง รวมไปถึงการกําจัดและรีไซเคิลแบตเตอรี่ เปนตน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม คลัสเตอร การแพทยและสาธารณสุข ไดจัดใหมีการประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง การสํารวจ ประชากรที่มีอาการคลายไขหวัดใหญเพื่อรับมือการระบาดของโรค โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศอานนท จากสํานักระบาดวิทยา รวมกับ ทีมของ รศ.สุขุม เฉลยทรัพย จาก สวนดุสิตโพล ในการนี้ที่ประชุมไดนําเสนอขอมูลสําคัญวา ในกลุม ตัวอยางประชากร จังหวัดเชียงใหมและนครศรีธรรมราช ที่ทําการเจาะเลือดเมื่อเดือนธันวาคม 2552 มี ระดับภูมิคุมกันตอเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เพียงรอยละ 10 ของกลุม ตัวอยาง แสดงวามีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังมีโอกาสติดเชื้อไดในการระบาดระลอกที่ 2 ซึ่งสถานกาณปจจุบัน มีสัญญาณบงชี้แลววาการระบาดระลอกที่ 2 เกิดขึ้นแลวใน ประเทศไทย ดังนั้นทุกคนจําเปนตองดูแลสุขภาพ สุขอนามัย ใหดีพรอมรับมือกับโรคอยู เสมอ ปฏิทนกิจกรรม CPMO ิ 1 ก.พ. 53 13.30 – 16.00 น. การประชุมประธาน-เจาภาพคลัสเตอรการแพทย ครังที่ 1/53 ้ หอง 513 โยธี งานประชุมวิชาการ เรือง “Diagnosis, prevention, and care of ่ โรงแรมดิเอ็มเพลส 3 -5 ก.พ. 53 9.00 – 17.00 น. tuberculosis, malaria, HIV/AIDS, HIV viral co-infections, จ.เชียงใหม dengue and influenza : perspective from the laboratory” 4 ก.พ. 53 13.30 – 16.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคดานการเกษตรฯ ครังที่ 1/2553 ้ หอง 720 โยธี 12 ก.พ. 53 14.30 – 17.00 น. การประชุมประธาน-เจาภาพคลัสเตอร SME ครั้งที่ 1/53 หองปทุมมา ตึกเนคเทค 15 ก.พ. 53 9.00 – 12.00 น. เยียมชมและดูงานการผลิตและพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ่ กฝผ. บางกรวย โรงแรมดิเอ็มเพลส 19 ก.พ. 53 9.00 – 17.00 น. การประชุมประจําป สวทช. ภาคเหนือ 2553 จ.เชียงใหม ที่ ป รึ ก ษา อ.ประสิ ท ธิ์ ผลิ ต ผลการพิ ม พ คุ ณ วลั ย ทิ พ ย โชติ ว งศ พิ พั ฒ น บรรณาธิ ก าร คุ ณ ฐิ ติ ว รรณ เกิ ด สมบุ ญ คุ ณ ธนั ช สร สุ สั น ทั ด ออกแบบ คุ ณ ธนั ชสร สุสัน ทั ด เอื้อ เฟ อ ข อ มูล คุ ณ วรรณิ พา ทองสิ ม า คุ ณ วิ ม ล นํ ารุ ง เรื อ งกุล คุณ นิ ธิ กานต อิ น ทร คุ ณ พั ช รี ศรี เมื อ งซอง คุณอรพรรณี หยวน คุณมนตตา ธรรมศรัทธา คุณสุวรรณี แทนธานี คุณบวร รุงเสถียร

×