Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Copyright Law

4,043 views

Published on

กฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นางสาวเขมะศิริ นิชชากร งานประชุมวิชาการประจำปี ศวท. พ.ศ. 2552

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Copyright Law

 1. 1. โดย นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
 2. 2. 1. การแสดงออกซึ่งความคิด การแสดงออกซงความคด 2. มระดบการสรางสรรคเพยงพอ 2 มีระดับการสรางสรรคเพียงพอ 3. เปนงานสรางสรรคตามทกฎหมายกาหนด 3 เปนงานสรางสรรคตามที่กฎหมายกําหนด 4. ไมขดตอความสงบเรยบรอยและศลธรรม 4 ไ  ั  ส ี  ศี อันดีของประชาชน
 3. 3. ประเภทของงานลขสทธ ประเภทของงานลิ ประเภทของงานลิขสิทธิ์ งานลขสทธ 1. วรรณกรรม + โปรแกรมคอมพิวเตอร 2. นาฏกรรม 6. โสตทัศนวัสดุ 3. ศิลปกรรม 7. ภาพยนตร 4. ดนตรีกรรม 8. งานแพรเสียงแพรภาพ 5. สิงบันทึกเสียง ่ 9. งานอื่นใดในแผนก วรรณคดี ศลปะ : วรรณคด ศิลป วิทยาศาสตร
 4. 4. * หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิชาการอื่นๆ * นิยาย เรืื่องสัั้น งานเขีียน * โปรแกรมคอมพิวเตอร * ภาพวาด ภาพถาย ภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง หรอรูปทรงสามมต หรือรปทรงสามมิติ * ทํานอง เนื้อรองของเพลง * สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ภาพเคลื่อนไหว
 5. 5. สิิ่งทีี่ไมใช “ ขสิิทธิ”  “งานลิิ ิ์ * ความคิด ความคด * ขันตอน * กรรมวิธี ขนตอน กรรมวธ ้ * ระบบ * หลักการ หลกการ * วธใชหรอทางาน * ทฤษฎ * แนวความคด ิ ีใ  ื ํ ฎี ิ * การคนพบ
 6. 6. สงทไมใช งานลขสทธ (ตอ) สิ่งที่ไมใช “งานลิขสิทธิ์” (ตอ) * ขาว * คําแปล/การรวม * คําพิพากษา กฎหมาย คาพพากษา ํ ิ * กฎหมาย * ขอมูลขอเท็จจริงฯลฯ
 7. 7. ตัวอยาง สิ่งที่ไมใช “งานลิขสิทธิ” ์ * E = MC2 * เทคนิควิธีการเขียนหนังสือทํามือ เทคนควธการเขยนหนงสอทามอ พล็อตเรื่อง * ชื่อหนังสือ * วิิธีจัดการธุรกิิจ * ชื่อเพลง * คําขวัญ คาขวญ * รูปแบบตัวอักษร
 8. 8. อายุการคุมครองลิขสิทธิ์ * บคคลธรรมดา ตลอดอายุของผูสรางสรรค + บุคคลธรรมดา ตลอดอายของผ รางสรรค 50 ป * นิติบุคคล 50 ป หลังจากสรางสรรค หรือ โฆษณาครั้งแรก * ศิลปประยุกต 25 ป หลังจากสรางสรรค หรือ โฆษณา ครั้งแรก ครงแรก
 9. 9. ใครคอเจาของลขสทธ ใครคือเจาของลิขสิทธิ์ * ผูสรางสรรคและเจาของลิขสิทธิ์ อาจเปน  คนเดีียวกัันหรืือคนละคนขึ้ึนอยูกับ “การสรางสรรคงาน” การสรางสรรคงาน * สรางสรรคโดยอิสระ * ภายใตการจางหรือ ตามคาสงของหนวยงานของรฐ ตามคําสั่งของหนวยงานของรัฐ * ในฐานะลูกจาง * ในฐานะผวาจาง ในฐานะผู าจาง
 10. 10. ใ อเจาของลิขสิทธิ์ิ (ตอ) ใครคืื ิ ิ  เจาของลิขสิทธิ์อาจไดลขสิทธิ์มาโดย ิ การดดแปลงงานของผู การดัดแปลงงานของผอื่น การรวบรวม การรบโอนลขสทธ การรับโอนลิขสิทธิ์
 11. 11. ใครคอเจาของลขสทธ ใครคือเจาของลิขสิทธิ์ นัักเขีียน VS สํํานัักพิมพ ิ หนวยงานของรัฐ VS ขาราชการ นักเขียน VS นักแปล เจาของบทประพันธ VS ผูเขียนบทภาพยนตร อาจารย นักวิจัย นักศึกษา VS มหาวิทยาลัย
 12. 12. อายุการคุมครองลิขสิทธิ์ บุคคลธรรมดา ตลอดอายุของผู สรางสรรค สรางสรรค + 50 ป ป นตบุคคล ป หลงจากสรางสรรค นิติบคคล 50 ป หลังจากสรางสรรค หรือโฆษณาครั้งแรก ศลปประยุกต ป หลงจากสรางสรรค ศิลปประยกต 25 ป หลังจากสรางสรรค หรือโฆษณา ครั้งแรก
 13. 13. การคุมครองลขสทธิ์  ิ ิ ไดรับความคุมครองทั้งในประเทศ ุ ไทยและตางประเทศที่เปนภาคี อนุสัญญากรุงเบิรนวาดวยการ คุมครองงานวรรณกรรมและ ศิลปกรรม จํานวน 164 ประเทศ ศลปกรรม จานวน
 14. 14. การคุมครองลิิขสิิทธิ์ิ (ตอ)   ไดรับความคุมครองในประเทศที่ ุ เปนภาคีวาดวยความตกลงวาดวยสิทธิ ในทรัพยสนทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา ิ (TRIPS) จํํานวน 153 ป ประเทศ
 15. 15. สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชา โปรแกรมคอมพิวเตอร สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร โสตทัศนวัสดุ
 16. 16. สทธของเจาของลขสทธิ์ สิ ิ  ิ สิ (ตอ) * ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผอื่น ใหประโยชนอนเกดจากลขสทธแกผู * อนุญาตใหใชลขสิทธิ์ ิ สิทธิทางเศรษฐกิจ
 17. 17. สทธของผู รางสรรค สิทธิของผสรางสรรค * แสดงตนวาเปนผูสรางสรรค * หามผูใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทํา โดยประการอื่นใดแกงาน จนเกิดความเสียหาย ตอชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค  สิทธิทางศีลธรรม
 18. 18. รูปแบบการละเมิิด การใชลขสิทธิ์โดยไมไดรบอนุญาต ิ ั ทาซา ทําซ้ํา รวมบทความจากแหลงตาง เปนเลมเดียว รวมบทความจากแหลงตาง ๆ เปนเลมเดยว คัดลอกขอความจากบทสรุปของงานวิจัยซึ่งเปน สาระสําคััญมาเปนสวนหนึ่งใ  ึ ในผลงานวิจัยของตน ถายเอกสารจํานวนมากแจกจายในชั้นเรียน
 19. 19. รูปแบบการละเมด (ตอ) ิ ตอ)  การใชลิขสิทธิ์โดยไมไดรับ อนุญาต ดัดแปลง - แปลหนังสือเพื่อจัดพิมพเผยแพร - รวบรวมเรียบเรียงผลงานของนักเขียนดัง
 20. 20. รูปแบบการละเมิด (ตอ) ู การใชลขสทธโดยไมไดรบอนุญาต การใชลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนญาต เผยแพรตอสาธารณชน เผยแพรตอสาธารณชน แจกจายหรือขายสําเนาเอกสารที่ทําขึ้นโดยละเมิด อัพโหลดขอมูลงานไวบนเว็บไซต ฉายภาพยนตรสารคดความรู นหองสมุด ฉายภาพยนตรสารคดีความรในหองสมด ใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรือภาพยนตร
 21. 21. ขอยกเวนการละเมดลขสทธิ์   ิ ิ สิ หลักเกณฑของขอยกเวน * ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจาก งานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของ สิทธิ * ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวย กฎหมายของเจาของสิทธิเกินสมควร
 22. 22. ขอยกเวนการละเมดลขสทธ (ตอ) ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ) หลัักเกณฑของขอยกเวน  กรณีีเฉพาะ * วิจัยหรือศึกษา วจยหรอศกษา * ใชเพื่อหาประโยชนของตนเอง * ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงาน * ทาซา ดดแปลง นาออกแสดงทาให ํ ซ้ํ ั ป ํ ส ํใ ปรากฏโดยผู ปรากฏโดยผสอน เพื่อใชสอน ไมหากําไร เพอใชสอน ไมหากาไร
 23. 23. ขอยกเวนการละเมดลขสทธ ตอ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ) ตอ) กรณีเฉพาะ เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมี การรบรู ึงความเปนเจาของลิขสิทธิ การรับรถงความเปนเจาของลขสทธ์ ทาซา ดดแปลงบางสวนของงาน ตดทอน ํ ้ํ ั ป ส ั หรือทําบทสรุปโดยผููสอนหรือสถาบันการศึกษา ุ เพื่อแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียน หรือในสถาบันการศึกษาโดยไมหากําไรฯลฯ
 24. 24. ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ) ( กรณเฉพาะ กรณีเฉพาะ * ทําซ้้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน ตัดทอน หรอทาบทสรุปโดยผู อนหรอ หรือทําบทสรปโดยผสอนหรือ สถาบนการศกษา เพื่อแจกจายหรือจําหนาย สถาบันการศึกษา เพอแจกจายหรอจาหนาย แกผูเรียนในชันเรียนหรือในสถาบันการศึกษา ้ โดยไมหากําไร ฯลฯ
 25. 25. ขอยกเวนการละเมดลขสทธ (ตอ) ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ) กรณีเฉพาะ * ใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบ ใชเปนสวนหนงในการถามและตอบ ในการสอบ ฯลฯ
 26. 26. ขอยกเวนการละเมดลขสทธ (ตอ) ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ) * สําหรับบรรณารักษ : การทําซ้ําโดยไม หากําไร - ทําซ้ํา เพื่อใชในหองสมุดหรือ ให ใ แกหองสมุดอืื่น - ทําซ้ําบางตอนตามสมควร ทาซาบางตอนตามสมควร ใหแกผูอื่นเพื่อการวิจัยหรือศึกษา
 27. 27. ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ) * การกลาว คด ลอก เลยน หรออางอง  ั ี ื  ิ งานบางตอนตามสมควรจากงานอนม งานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี ลขสทธ จ ตองมการรบรู งความเปน ลิขสิทธิ์ จะตองมีการรับรถึงความเปน เจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
 28. 28. บทกําหนดโทษ ละเมิดขั้นตน * ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชา ทาซา ดดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชา ปรับ 20,000 - 200,000 บาท , , กระทําเพื่อการคา จาคุก เดอน จําคก 6 เดือน - 4 ป หรือ ป หรอ ปรับ 100,000 บาท - 800,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
 29. 29. บทกาหนดโทษ (ตอ) บทกําหนดโทษ (ตอ) ละเมดขนรอง ิ ั้ * รูหรือมีีเหตุอันควรรูวางานทําขึ้ึนโ ื ํ โดยละเมิิดลิิขสิทธิ์ิ ิ * กระทําเพื่อหากําไร โดยขาย ใหเชา เผยแพรตอ สาธารณชน แจกจาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ปรัับ 10,000 - 100,000 บาท กระทําเพื่อการคา จําคุก 3 เดือน - 2 ป หรือ ปรับ 50,000 - 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 30. 30. กรมทรพยสนทางปญญา กรมทรัพยสนทางปญญา ิ กระทรวงพาณิชย โโทร. 02 547 4633 34 02-547-4633-34 www.ipthailand.org

×