Blog : Wordpress

2,257 views

Published on

เว็บไซต์ง่ายๆ และชุมชนออนไลน์ด้วย Blog - Wordpress

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
289
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blog : Wordpress

 1. 1. 1 เว็บไซตงายๆ และชุมชนออนไลนดวย Blog Blog เปนคําผสมของคําวา Web และ Log โดย Log จะหมายถึงการจดบันทึก ดังนั้น Blog จึงเปนรูปแบบการจดบันทึกเนื้อหาผานเว็บไซต ที่อนุญาตใหผูอานแสดงความคิดเห็น ประกอบเนื้อหาของเราได ลักษณะจะคลายๆ กับ Web board แตโดยมาก Blog จะมีเนื้อหา เฉพาะมากกวา Web board การสราง Blog การสราง Blog ไมใชเรื่องยาก ปจจุบันมีทั้งบริการฟรีบนเว็บ เชนเว็บไซต http://blogger.com หรือ http://blog.com รวมทั้ง http://wordpress.com และ http://www.blogetery.com ที่อนุญาตใหผสนใจสมัครสมาชิกและสราง blog สวนตัวได โดยที่ ู เว็บไซตทั้ง 2 เว็บนั้นก็ใชซอฟตแวรตวเดียวกัน หรือจะดาวนโหลดซอฟตแวรมาสราง blog ที่ ั Server เองก็สามารถทําได ซึ่งซอฟตแวรที่ใชนั้นก็อยูในกลุม Open Source เชน http://wordpress.org ที่อนุญาตใหดาวนโหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องของเราเองเพื่อสราง blog ไดตามตองการ จําลองเครื่องเปน Server ดวย Appserv หลายๆ ทานที่สนใจใชงาน Wordpress คงมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่บริการเว็บ (Web Hosting )เนื่องจากตองอาศัยเครื่องแมขายเว็บ (Web Server) ที่ติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP ฐานขอมูลMySQL แตปญหานี้หมดไปไดโดยการจําลองเครื่องพีซีธรรมดาใหเปนเครื่องแมขาย เว็บแบบจําลอง ทั้งนี้โปรแกรมจําลองเครื่องพีซีเปนเครื่องแมขายเว็บจําลอง มีหลายโปรแกรม เชน XAMPP หรือ AppServ ทั้งนี้โปรแกรมที่จะแนะนําในเอกสารคูมือนี้คือ AppServ โปรแกรม  สําเร็จรูปที่ประกอบดวยโปรแกรมจําลองเครื่องแมขายเว็บ Apache โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมแปลภาษา PHP ไวดวยกัน รุนปจจุบันดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://www.appservnetwork.com บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. 2. 2 ไฟลที่ดาวนโหลดมาได คือ appserv-win32-2.5.9.exe เมื่อดับเบิลคลิกจะปรากฏสวน ติดตั้งโปรแกรม ดังนี้ จากจอภาพตอนรับการติดตั้ง AppServ ใหคลิกปุม Next เพื่อเขาสูสวนลิขสิทธิ์ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 3. 3. 3 คลิก I Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธิ์การใชงานเชนกัน จอภาพถัดไปคือระบุไดรฟ และโฟลเดอรสําหรับติดตั้ง Appserv โดยโปรแกรม กําหนดไวที่ไดรฟ C โฟลเดอร AppServ ใหคลิก Next เพื่อยอมรับการกําหนดไดรฟและ โฟลเดอร บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. 4. 4 สวนนี้เปนการเลือกวาจะติดตั้งโปรแกรมใดบาง กรณีนี้ใหคลิกเลือกทุกรายการ แลว คลิกปุม Next บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 5. 5. 5 สวนสําคัญในการติดตั้ง คือ 1. การระบุชื่อเครื่องแมขายเว็บ (Server Name) กรณีที่เปนการติดตั้งจําลองมักจะ ระบุเปน localhost (สําหรับการติดตั้งจริง จะตองสอบถามจากผูดูแลเครื่องแม ขายเว็บโดยตรง) 2. การระบุอีเมลของผูดูแล (Administrator’s Email Address) 3. การระบุหมายเลขชองทางติดตอ (Apache HTTP Port) มักจะระบุเปนเลข 80 1. กําหนดรหัสผานของการเขาถึงฐานขอมูล MySQL ในรายการ Enter root password และระบุซ้ําในรายการ Re-enter root password 2. เลือกรหัสภาษาไทยใหถูกตองตามคากําหนดของเครื่องแมขาย กรณีนี้ควรระบุ เปน UTF-8 Unicode หรือ TIS-620 (ตามขอกําหนดของเครื่องแมขายเว็บ) Account ชุดแรกที่ตองจําคือ Account ควบคุมฐานขอมูล MySQL โดย UserName คือ root Password คือ .............................................. บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 6. 6. 6 เมื่อระบุคาเกียวกับการเขาถึงฐานขอมูล MySQL แลวใหคลิกปุม Install เพื่อเริ่มติดตั้ง ่ โปรแกรมตางๆ ของ AppServ จอภาพแสดงผลเมื่อการติดตั้งสมบูรณ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 7. 7. 7 คลิกเลือก Start Apache และ Start MySQL เพื่อใหโปรแกรมทั้งสองทํางาน จากนั้น คลิกปุม Finish เพียงเทานีก็เสร็จสิ้นการติดตั้ง AppServ ซึ่งสามารถทดสอบไดโดยเปด ้ เว็บเบราวเซอร จากนั้นพิมพคําสั่ง http://localhost หรือ http://127.0.0.1 บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 8. 8. 8 ติดตั้ง Worpress พีซีธรรมดาไดถูกจําลองเปนเครื่องแมขายเว็บแลว ตอนนี้ก็ถึงเวลาทีจะติดตั้ง Joomla ่ เพื่อเนรมิตเว็บไซตภายในไมกี่นาที โดยเริ่มจากดาวนโหลดโปรแกรม Wordpress 2.8 รุนลาสุด (2.8 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552) จากเว็บไซต http://www.wordpress.org เลือกเวอรชันที่ตองการ ไฟลที่ดาวนโหลดมาไดคือ wordpress-2.8.zip ใหแตกไฟลซึ่งจะไดโฟลเดอรชื่อ wordpress บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 9. 9. 9 ซึ่งไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรดังกลาวคือไฟลตนฉบับของ Wordpress ใหคัดลอก โฟลเดอรนี้ ไปไวที่โฟลเดอร www ของ AppServ แลวเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรตามตองการ เชน ถา ตองการสรางเว็บไซตของตนเอง ก็ใชชื่อตัวเปนชื่อโฟลเดอร หรือเว็บหนวยงาน ก็อาจจะใชชื่อ ยอของ หนวยงานเปนชื่อโฟลเดอร (ตัวอยางขอใชชื่อ wordpress) บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 10. 10. 10 สรางฐานขอมูล ตอนนี้ก็พรอมจะติดตั้ง Wordpress แตกอนที่จะติดตั้ง wordpress ไดนั้นจะตองมีการ สราง ฐานขอมูลขึ้นกอนเพือใหในระหวางติดตั้งโปรแกรมจะสรางตารางใหในฐานขอมูลนี้ ซึ่งมี ่ วิธีการโดยเปดเบราวเซอร แลวพิมพคําสัง http://localhost/ ่ คลิกที่รายการคําสั่ง phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2 ปอน Username และ Password ที่ไดสรางจากการติดตั้ง Appserv บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 11. 11. 11 สรางชื่อฐานขอมูลเพื่อใชในการติดตั้ง ชื่อฐานขอมูลที่ไดสรางขึ้น บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 12. 12. 12 ติดตั้ง Wordpress เมื่อสรางชื่อฐานขอมูลแลวก็จะเขาสูการติดตั้ง Blog โดยเริ่มจากการเปดเบราวเซอร แลวใหพิมพที่ Address Bar ดวยคานี้ http://localhost/wordpress (ชื่อโฟลเดอรที่ไดสรางไว และมีการคัดลอกโปรแกรม Worpress ไปไวในขั้นตอนกอนหนานี้) คลิกที่ปุม Create a Configuration File หนาจอยินดีตอนรับ ใหคลิกปุม Let’s go! เพื่อเขาสูการติดตั้ง บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 13. 13. 13 ปอนรายละเอียดตางๆ เพื่อใชในการติดตัง Blog ้ • Database ชือฐานขอมูลทีไดสรางไวกอนหนานี้ ในทีนี้ใหใชคําวา wordpress ่ ่ ่ • UserName ชื่อที่ใชในการติดตอฐานขอมูล (ผูดูแลระบบจะเปนผุแจงใหในกรณีที่ตดตั้ง ิ บนเครื่องแมขาย) ในที่นี้ใชคําวา root  • Password รหัสผานที่ใชคกับ UserName ขึ้นกับตอนติดตั้ง Appser วาไดตั้งคาวา ู อะไร • Database Host ชื่อ Host (ขึ้นอยูกับเครืองแมขายนั้นวาใชชื่อวาอะไร) ในที่นี้ใชคาวา ่ ํ localhost • Table Preflx ชื่อนําหนาฐานขอมูลแตและตาราง เมื่อตั้งคาทุกอยางเรียบรอยแลวใหคลิกปุม Submit เพือเขาสูขั้นตอไป  ่ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 14. 14. 14 เขาสูหนาจอติดตั้งฐานขอมูลเพื่อใหสามารถใชงาน Blog ได หากไมขึ้นหนานี้แสดงวา ขั้นตอนกอนหนานี้จะตองมีอะไรผิด เชน ชื่อที่ใชงานการติดตอฐานขอมูลไมถูกตอง หรือยังไมได สรางชื่อฐานขอมูล เปนตน กรอกชื่อ Blog และ อีเมลทใชในการติดตอ เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวใหคลิก ี่ ปุม Install Wordpress บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 15. 15. 15 ระบบจะแจง Username และ Password ที่ใชในการเขาระบบครั้งแรก เมื่อได UserName และPassword แลวแนะนําใหรีบเปลียน Password เปน รหัสผานที่คณจําได ่ ุ เขาสูระบบดวยปุม LogIn บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 16. 16. 16 หนาจอเมื่อเขาสูระบบเรียบรอย ซึ่งใหสังเกตขอความทีอยูในกรอบสีแดง โปรแกรมจะ ่ แนะนําใหรีบแกไขรหัสผานซึ่งสามารถเขาไปแกไขดวยคําสั่ง Yes, Take me to my profile page แตหากไมตองการแกไขใหตอบ No Thanks, Do not remind me again บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 17. 17. 17 ปอนรหัสผานใหมพรอมทั้งยืนยันรหัสผาน โดยรหัสผานที่คุณแกไขโปรแกรมจะมีคํา เตือนมาใหวางายตองการคาดเดาหรือยาก เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหคลิกปุม Update Profile ก็จะไดรหัสผานใหมที่คุณจําไดงายกวาที่ระบบสรางใหแลวนะครับ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 18. 18. 18 สราง Blog ที่ Wordpress.com ในการสราง blog ดวยโปรแกรม Wordpress นั้นหากเครื่องเราไมพรอมที่จะจําลอง เครื่องเปน Server นั้นหรือไมมีความพรอมดาน Server เราก็สามารถที่จะติดตั้ง Blog ได ดวย การไปฝากไวที่ wordpress.com ไดเลยซึ่งการติดตั้งก็ไมยาก ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ • เขาเว็บไปที่ www.wordpress.com • คลิกปุม Sign Up Now! บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 19. 19. 19 • กรอกรายละเอียดตางๆ ที่ใชเปนขอมูลในการลงทะเบียน โดยขอมูลที่กรอกจะตอง เปนขอมูลจริง โดยเฉพาะอีเมล เนื่องจากจะตองยืนยันตัวตนจริงผานทางอีเมล และ คลิกปุม Next • เมื่อลงทะเบียนผานแลวทาง wordpress.com จะแจงใหทราบวา URL ที่ใชเรียกเขา เว็บไซตคือ URL อะไร และมีชื่อเว็บไซตวาอะไร สามารถเปลี่ยนภาษาเปนภาษาที่  ตัวเองถนัดไดที่รายการคําสัง Language เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลวใหคลิกปุม Signup ่ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 20. 20. 20 • เมื่อผานขั้นตอนเมื่อกี้แลวโปรแกรมจะใหเราไปเช็คเมลวามีเมลจาก wordpress.com หรือไมโดยเนื้อหาในเมลจะมีตามภาพ เมื่อไดรับเมลแลวใหคลิกที่ URL ที่ทาง wordpress ไดแจงมา เพื่อเปนการยืนยันวาเราจะใชงานเว็บไซตนี้ • โดย URL ที่เราคลิกไปนั้นทาง wordpress.com จะแจง Username และ Password ใหหากขึ้นหนาจอนี้แสดงวาการติดตั้งสําเร็จคุณมีเว็บไซตเรียบรอยแลว • ลองเขาสูระบบดวย Username ที่ทางระบบแจง บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 21. 21. 21 • เมื่อ Login สําเร็จจะไดหนาจอดังนี้ ซึ่งหนาจอนี้เปนหนาจอ BackEnd • สวนหนาจอเว็บไซตก็เรียบผาน URL ที่ไดแจงไวกอนหนานี้ ซึ่งปกติจะเปน http://username.wordpress.com ตัวอยางนี้ก็คือ http://boonkiat00007.wordpress.com บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 22. 22. 22 รูจักกับสวนตางๆ ของ Wordpress เว็บไซตตัวอยางของ Wordpress ไดติดตังเรียบรอยแลว การเขาสูเว็บไซตเมื่อติดตั้ง ้ เรียบรอยแลวทําไดโดยพิมพ URL ดังนี้ http://localhost/ชื่อโฟลเดอร หรือ http://127.0.0.1/ชื่อ โฟลเดอร ตัวอยาง http://localhost/wordpress โดยรายละเอียดของหนาเว็บคงไมมีอะไรมากไว ใชในการแสดงผล • เนื้อหา คือ ขาวหรือความรูที่ผูเขียน Blog ตองการนําเสนอโดยเนื้อหาของใหมจะอยูขาง  บนสุดเสมอ • เมนูอื่น คือ ปุมเครื่องมือที่ใหเขาถึงเนื้อหาไดโดยงาย ผานทาง Categories เปนตน • เมนูเขาสูระบบ คือ เมนูที่ไวเขาไปใสเนื้อหาหรือจัดการระบบ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 23. 23. 23 เขาสูระบบ BackEnd ในการจัดการเนื้อหาตางๆ หรือจัดการระบบเราจะตองเขาสูระบบทีเรียกกันทั่วไปวา BackEnd โดยในการเขามาที่ระบบนีไดนั้นก็มี 2 วีธี คือ ้ 1. ผานทางเมนูหนาเว็บในสวนที่มีคําวา Meta จะมีคําวา Login อยูใหคลิกที่คําสั่งนี้แลว โปรแกรมจะใหใส UserName และPassword 2. เขาโดยการพิมพ URL ที่ Address Bar ดวยคําวา http://localhost/wordpress/wp- login.php ก็จะสามารถเขาสูระบบไดเหมือนกัน ในกรณีสวนใหญจะใชตอนที่รายการ คําสั่ง Meta หายไปคือมีการปรับแตงหนาเว็บแลวลืมใสเขามาดวย หรือเปลี่ยน Template แลว Template นั้นไมมีคําสั่งนี้มาให เปนตน บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 24. 24. 24 สวนตางของระบบ BackEnd เมื่อเขาสูระบบไดแลวจะปรากฎหนาหลักโดยในหนานี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดของ เว็บวาตอนนีมีบทความแลวกี่บทความ มี comment แลวกี่ comment และหากตองการใสเนือหา ้ ้ อยางรวดเร็วก็สามารถใสไดที่หนาจอนี้ ซึ่งสวนตางๆ ของหนาจอนี้มีอะไรบางซึ่งหนาจอนี้จะ เรียกวา Dashboard ในตอนนี้เรามาทําความรูจักสวนสําคัญๆ กันหนอย โดยขอเริ่มจาก 1. Right Now เปนสวนที่แสดงวาเนื้อหาตอนนี้ทั้งหมดเทาไหรโดยแบงเปน Post, Page, Category เปนตน ซึ่งหากตองการแกไขเนื้อหาไหนหรือตองการดูเนื้อหาทั้งหมดใหคลิก ที่ตวเลขที่ปรากฏก็จะเขาสูหนาจอแสดงเนื้อหาทั้งหมด อีกทั้งในสวนนี้ยังสามารถ ั  เปลี่ยนหนาจอเว็บไซตไดดวยปุม Change Theme บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 25. 25. 25 2. QuickPress เปนสวนที่ไวใสเนื้อหาแบบ Post อยางรวดเร็วโดยใสแคชื่อเรื่อง (Title), เนื้อหา (Content), คําคน (Tag) และเมื่อใสเนื้อหาเรียกรอยแลวก็สามารถคลิกปุม Publish เพื่อนําเสนอผานเว็บไซตไดเลย 3. Recent Comments เปนสวนที่แสดงวาตอนนี้มีคนมา Comments อะไร ซึ่งเราสามารถ ที่จะจัดการ comments ไดวาจะใหเผยแพรหรือไม หรือที่เรียกวาการอนุมัติให comments นี้แสดงผลหรือไมนั่นเอง เพราะหากเปนขอความที่ไมเหมาะสมและได เผยแพรกอนที่จะมีการอนุมัติก็ทําใหเว็บเราผิดกฎหมายไดหากเนื้อหานั้นไปโจมตีใคร หรือมีขอความที่ผิดกฎหมายขึ้นไปแสดง 4. Recent Drafts เปนสวนที่แสดงวาตอนนีมีเนื้อหาที่ได Save Drafts ไวคําวา Save ้ Drafts คือเนื้อหาที่เขียนนันยังไมเสร็จและยังไมเผยแพรไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตามที่ ้ ยังเขียนไมเสร็จ ซึ่งระบบก็ยอมใหมี Save Drafts เพื่อตรวจสอบเนื้อหากอนที่จะ Publish โดยจะแสดงใหเห็นวามีเนื้อหาอะไรบาง ซึ่งหากไมแสดงอาจจะทําใหคนที่เขียน ลืมไดวาตอนเราไดเขียนอะไรไป เปนการเตือนความจําไดอีกวิธีหนึ่ง บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 26. 26. 26 5. เมนูตางๆ เปนเมนูที่ใชในการจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง • Posts จัดการเนื้อหาที่เขียนขึ้นดวยการ Posts • Media จัดการสื่อภายนอกที่ตองการ upload เขาระบบ • Links จัดการดานเว็บลิงก • Pages จัดการเนื้อหาที่เขียนขึ้นดวย Pages • Comments จัดการกับความคิดเห็นที่เขามา • Appearance จัดการดานเมนูตางๆ และหนาตางเว็บไซต • Plugins จัดการโปรแกรมเพิ่มเติมเชน ใหมี Poll ดวย • Users จัดการเกี่ยวกับผูใช เพิ่มหรือลบ • Tools เครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถใหกับเบราวเซอร • Settings ตั้งคาระบบตางๆ 6. สวนอื่นๆ เปนสวนที่แจงขาวจากเว็บไซตวามีอะไรใหม หรือมีการปรับปรุงโปรแกรม ซึ่ง หากไมตองการสามารถปดไดดวยปุมเครืองมือที่ชื่อวา Screen Options โดยที่รายการ ่ ไหนไมอยากใหแสดงก็ใหเอาเครื่องหมายถูกออก บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 27. 27. 27 สรางเนื้อหา ในการสรางเนื้อหานั้นจะมี 2 แบบคือ Pages และ Posts ซึ่งความแตกตางระหวางการ เขียนทั้ง 2 แบบคือ ถาเปน Pages จะเปนเนื้อหาที่ไมคอยเคลื่อนไหว และในการเขาถึงเนื้อหา จะผานทางเมนู สวน Posts นั้นจะเปนเนื้อหาที่มีการ Update ตลอดเวลา และในการเขาถึง เนื้อหาผานทางหนาเว็บ หรือผานทาง Category เปนตน เขียนเรื่องราว การเขียนเนื้อหานั้นสามารถทําไดที่หนา Dashboard ในสวนของ QuickPress เมื่อใส รายละเอียดตางๆ แลวก็ใหกดปุม Publish แตหากเนื้อหาที่ตองการนําเสนอยังไมเสร็จแตไม อยากมาเขียนใหมใหคลิกปุม Save Draft จะเปนการบันทึก Draft ไวกอนรอกลับมาแกไขอีก  ครั้ง • Title ชื่อเรื่อง • Content เนื้อหาที่แบบระบเอียด • Tags คําคน หรือ คําที่ใชในการกํากับเนื้อหานี้ • Publish ปุมสําหรับเผยแพรผานหนาเว็บ เนื้อหาที่เขียนในสวนนี้ โปรแกรมไดอํานวยความสะดวกในการใสเนือหาอยางรวดเร็ว ้ แตสังเกตเห็นนะครับวาเครืองมือในสวนนี้จะไมคอยมีเครื่องมือใหปรับแตงอะไรมากนักซึ่งหาก ่ จะเพิ่มตารางหรือเปลี่ยนสีของฟอนตจะไมสามารถทําไดเพราะฉะนันเครื่องมือในสวน ้ QuickPress จะเหมาะแกการใสเนื้อหาอยางรวดเร็ว หากจะปรับแตงใหสวยจะตองคลิกที่ เครื่องมืออื่น บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 28. 28. 28 เขียนเนื้อหาผานปุม New Post ในการเขียนเนื้อหาที่ตองการเครื่องมือเพิ่มเติมนั้นจะตองใชปุม New Post ในการเขียน ซึ่งจะมีเครื่องมือใหเราปรับแตงไดมากขึ้นไมวาจะเปนการใสตาราง เปลี่ยนสีฟอนต หรือใส link ใหกับขอความ เปนตน ก็ตองเขามาทํางานในสวนนี้ แมกระทั่งคนทีถนัด HTML ก็จะตองเขามา  ่ เขียนในโหมด HTML ซึ่งจะมีเครื่องมือใหดวย โดยปุมนี้จะอยูที่ดานบนของหนา Dashboard เมื่อคลิกที่ปุม NewPost แลวจะไดหนาจอดังนี้ จะเห็นนะครับวามีรายการคําสั่งใหเรากรอกเยอะมา แตในการใสเนื้อหาจริงๆ จะใสไมกี่รายการ แบงเปนสวนๆ ไดดังนี้ บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 29. 29. 29 บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 30. 30. 30 อัพโหลดไฟล ในการใสเนื้อหาบางครั้งไมไดแสดงแคขอความเทานัน อาจจะมีภาพประกอบหรือ วีดีโอ ้ ประกอบเนื้อหาที่เราใสเขาไป ซึ่ง Wordpress ก็ไดเตรียมปุมที่ใชในการอัพโหลดไฟลเขาระบบ เพื่อดึงมาแสดงผลโดยปุมที่จะแนะนําตอไปนี้ก็คือปุมที่ชื่อวา Upload/Insert ประกอบไปดวยปุม Add an Image ใสภาพ Add Video ใสวีดีโอ (ขึ้นอยูกับ Server วาอนุญาตใหใสหรือไม) Add Audio ใสเสียง (ขึ้นอยูกับ Server วาอนุญาตใหใสหรือไม) Add Media ใสสื่อรูปแบบอื่นๆ ขั้นตอนการใสภาพในเนื้อหา • ใหวางตําแหนงเคอรเซอรตรงจุดที่ตองการนํารูปภาพ • คลิกที่ปุม Add an Image จะไดหนาจอดังภาพ • คลิกปุม Select Files เพื่อเลือกภาพที่ตองการนํามาแสดง แลวคลิกปุม Open หรือจะ  ดับเบิลคลิกทีรูปภาพก็ได ่ • ระบบจะทําการโหลดภาพนี้ขึ้น Server รอจนครบ 100% บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 31. 31. 31 • เมื่อครบ 100% โปรแกรมจะแสดงภาพที่ไดนําเขาระบบ • กรอกรายละเอียดของภาพ • เลือกตําแหนงของภาพวาจะใหอยูตรงไหนดวยคําสั่ง Alignment • กําหนดขนาดของภาพที่ใชในการแสดง • คลิกปุม Insert into Post หากตองการนําภาพนี้ไปแสดง บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 32. 32. 32 • ในสวนการอัพโหลดไฟล วีดีโอหรือไฟลเสียงนั้นก็ใชหลักการเดียวกับการอัพโหลดไฟล ภาพ แตการจะนํา วีดีโอหรือไฟลเสียงมาใชงานไดนั้นก็ขึ้นอยู Server ดวยวาอนุญาต หรือไม หากอนุญาตก็ตองติดตั้ง Plugin เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถแสดงผลได เพิ่มหมวดหมูเนือหา ้ เมื่อเราใสเนื้อหาเรียบรอยแลวไมวาจะมีภาพประกอบหรือไมมีก็ตาม เมื่อเขียนเสร็จแลว เราจะตองใสหมวดหมูใหกับเนื้อหาดวยเพื่อใหคนหาเนื้อหาไดงายและมีการจัดกลุมวาเนื้อหานี้  อยูหมวดไหน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ • ไปที่มุมลางขวาของหนาจอใสเนื้อหาจะปรากฏภาพนี้ • เลือก Categories ที่เกี่ยวกับเนื้อหา • หากไมมีหมวดเนื้อหาที่ตองการสามารถเพิ่มเติมไดจากคําสั่ง +Add New Category • ใสหมวดใหมและคลิกปุม Add บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 33. 33. 33 • หมวดใหมที่ไดเพิ่มก็จะแสดงใหเลือกวาเนื้อหานี้อยูในหมวดไหนโดยที่เนื้อหาหนึ่งเรื่อง อาจจะมีไดหลายหมวดหมูก็ไดซึ่งโปรแกรมยอมใหเลือกหลายๆ หมวด ใส Tag คําคน Tag คือ คําสั้นๆ สองสามคํา ที่เอาไวอธิบายวาเราเขียนเรื่องอะไร โดยพอใสไปแลว Tag ของเราจะไปปรากฏใตเนื้อหาที่เราเขียน ขั้นตอนในการใส Tag มีวิธีการดังนี้ • หากรอบคําวา Post Tags • กรอก Tag ที่เกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบในการใส Tag ใหพิมพคําที่ 1 แลวคั่นดวยคอมมา ไปเรื่อยๆ เชน blog, wordpress, book เปนตน หรือจะใสทละคําแลวกดปุม Add ที่ละ ี่ คําก็ได ก็จะไดผลเหมือนกับการใสคอมมาเอง • ตัวอยางการแสดงผลของ Tag บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 34. 34. 34 เผยแพรผานเว็บไซต เมื่อเราไดใสเนื้อหา เพิ่มหมวดหมู ใส Tag เรียบรอยแลวก็จะตองนําเนื้อหาที่เราใสไป เผยแพรผาน Blog ดวยปุมงายๆ ที่มีอยูวา Publish แตหาเนื้อหาที่เขียนไปยังไมอยากเผยแพร  หรือเนื้อหาตองมีการปรับปรุงก็สามารถที่จะ Save Draft ไวกอนรอเนื้อหาสมบูรณกอนจึงจะ Publish ก็ได หรือบางทานอยากจะดูตัวอยางเนื้อหาที่แสดงก็สามารถคลิกทีปุม Preview ก็ได ่ เหมือนกัน หลังจากที่ไดกดปุม Publish แลวนั้นเนื้อหาที่แสดงนั้นจะแสดงที่เนื้อหาแรกของเว็บ Blog นี้ ในการจะไปดูเนื้อหาหนาเว็บนั้นใหคลิกที่คําสั่ง View Post บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 35. 35. 35 ภาพแสดงเนื้อหา บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 36. 36. 36 ภาพแสดงเนื้อหาในหนาแรกของเว็บไซต บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

×