Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Technologies
to watch
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
to watch
2019
01
Mobile Network 5G/6Gเครือข่ายมือถือ 5G/6G
to watch
2019
02
SMS SMS Internet
IoT
1981 1991 1998 2008 2020
VideoSMS Internet
0data
transfer 40Kbps
up to up to
21.6Mbps
up to
1Gbps
up ...
mobile Network
เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G
Platform
Speed
Network
Signal
Technology
Big Data
Internet
of Things
Internet
Tr...
source : https://www.youtube.com/watch?v=GbpqwUUfMAQ
mobile Network
เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G
05
การผ่าตัดทางไกล
source : https://www.wsj.com/articles/google-parent-retires-firefly-self-driving
-prototype-1497384323
sou...
การใช�โดรนในการเกษตร
การควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร
ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
source : https://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/...
การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัม
Quantum Computing & Engineering
to watch
2019
08
DNA sequencing simulation for
molecular structures
encryption
and decryption
09
uantum Computing and Engineering
การคํานวณ...
Academics
Knowledge Quantum Engineering Innovation
Business &industry
uantum Computing and Engineering
การคํานวณและวิศวกรร...
https://www.research.ibm.com/ibm-q source :
https://www.intel.com/content/www/us/en/research/quantum-computing.html source...
Gravity Sensor
ในปัจจุบัน
University of Glasgow กําลังพัฒนา
Quantum Gravity Sensor
uantum Computing and Engineering
การคํา...
1.000000004
ณ วินาทีที่
1.000000001
ณ วินาทีที่
1.000000007
ณ วินาทีที่
12
111
210
9 3
48
5
6
7
ทุกๆ 13,000 ล้านปี
คลาดเคล...
เอไอแห่งอนาคต
Future AI (Artificial Intelligence)
to watch
2019
14
Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Neural Network
uture AI (Artificial Intelligence)
15
เอไอแห่งอนาคตF
source : https://www.tractica.com/automation-robotics/alphago-and-its-implications-for-google-alphabet-and-ai
AlphaGo
utur...
source : https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/11/algorithm-can-diagnose-pneumonia-better-than-radiologists.html
วิน...
อเมริกาเหนือ
$3.7ล้านล้าน
ศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของเอไอ
ค่าประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกของเอไอในปี 2030
เป็นผู้นําของโล...
Physical System Cyber System
Cyber-Physical System (CPS)
uture AI (Artificial Intelligence)
19
เอไอแห่งอนาคตF
source : TIME VOL.187, NO.8
ไมโครโฟน
รับสัญญาณเสียง
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
และผู้ช่วยอิเล็กทรอนิกส์อัลตราซาวด์
ครอบคลุมส่วนห...
การเดินทางแบบไร้รอยต่อ
Mobility–as–a–Service (MaaS)
to watch
2019
21
Chatuchak, Bangkok
Bangkok Convention Centre
Continue on Route 1
Drive from Route 31
31 min
(12.2 km)
Mo Chit 14 min
BTS S...
source : https://www.shutterstock.com
+ + + + +
Tube Bus Rail Cycles Cabs Future
modes
obility–as–a–Service (MaaS)
การเดิน...
Air-Taxi โมเดลการขนส่ง
สาธารณะทางอากาศ
source : https://youtu.be/OmDvBB0KePA
obility–as–a–Service (MaaS)
การเดินทางแบบไร้ร...
Global mobility as a service market soaring
MarketGrowth
Development Growth Maturity Decline
2020
2030
2040
2050
Gasoline ...
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์
Perovskite Solar Cell
to watch
2019
26
Classification of Solar Cells
Generation1
st
Wafer Based
Silicon
Thin Film
Generation2
nd
Generation3
rd
New Emerging
Techn...
source : https://www.youtube.com/watch?v=9PhovLOOtfM
erovskite Solar Cell
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์P
28
Conversionefficiency(%)
2000
Year
2005 2010 2015
Amorphous Si single layer
Dye sensitized
Small-area OPV
Certified > 1 cm2
...
source : https://www.solliance.eu/solliance-sets-more-world-records-for-r2r-perovskite-solar-cells-and-modules source : ht...
พัฒนาโครงสร้างวัสดุ
ในการส่งผ่านอิเล็กตรอน
ใช้สารเคลือบผิวกันนํ้า
และสะท้อนแสง
พัฒนากระบวนการ
เคลือบฟิ ล์มบาง
erovskite So...
แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า
Next Generation Lithium Ion Batteries
to watch
2019
32
Lithium ion
ลิเทียมไอออน
Nickel-cadmium
นิกเกิล-แคดเมียม
NiMH
นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์
ราคาต่อความจุ
ต่ออายุการใช้งานตํ่า
ความ...
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
36,200
ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตลาดปี 2018
เติบโตเฉลี่ยปีละ
13.4%
Nแบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า
ext Generat...
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมราคาถูกลงปลอดภัยมากขึ้นชาร์จได้ไวขึ้นนํ้าหนักน้อยลงใช้งานได้นานขึ้น
จุพลังงานมากกว่า
ลิเทียมไอออน 2-...
โครงเสริมภายนอกกาย
Exoskeleton
36
to watch
2019
Elysium Edge of Tomorrow Ironman
xoskeleton
โครงเสริมภายนอกกายE
37
source : https://youtu.be/t_e11u4dO3k , https://youtu.be/RE31Xew9SLk , https://youtu.be/funNAxaiRhk
xoskeleton
โครงเสริมภา...
ชุด EskoVest ของบริษัท Esko Bionics
source : https://eksobionics.com/eksoworks
xoskeleton
โครงเสริมภายนอกกายE
39
source : https://youtu.be/ZTnoiHd7hFo
xoskeleton
โครงเสริมภายนอกกายE
ชุด Chairless chair ของบริษัท Noonee
40
source : https://www.ccr-deutschland.de/en
xoskeleton
โครงเสริมภายนอกกายE
Exoskeleton ทางการแพทย์ : HAL ของบริษัท Cyberdyn...
ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
Microbial Multifunctional Fiber
42
to watch
2019
จุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูโลส
AgrobacteriaAcetobacter
icrobial Multifunctional Fiber
ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์M
43
วงการอาหาร
เซลลูโลส
จากจุลินทรีย์
เอนไซม์
โพรไบโอติกส์
ใช้แทนไขมัน เนื้อเทียม
(โปรตีนเกษตร)
นํ้า
นํ้ามัน
นาโนฟิ ลเตอร์
จาก...
ทางการแพทย์
ETH Zurich University พัฒนาเทคนิค 3D
printing biocompatible living bacteria
source : https://www.kurzweilai.ne...
ด้านอุตสาหกรรม
source : https://nanollose.com
บริษัท Nanollose ผลิต microbial cellulose เรียกว่า Nullarbor
icrobial Multif...
กายจําลองทดสอบยา
Companion Diagnostics
47
to watch
2019
ompanion Diagnostics
48
กายจําลองทดสอบยาC
BRAIN Organoids
source : https://blogs.plos.org/dnascience/2018/12/27/organoids-...
พัฒนาการของการวิจัยตั้งแต่ iPSC ไปถึง Multi-organoid-on-a-chip
ompanion Diagnostics
49
กายจําลองทดสอบยาC
สเต็มเซลล์
แบบ iP...
สมอง
ปอด
หัวใจ
ตับ
ลิ้น
ลําไส้ใหญ่
ตับอ่อน
กระบอกตา
กระเพาะอาหาร
ลําไส้เล็ก
10 Organoids
ompanion Diagnostics
50
กายจําลอง...
source : https://cn-bio.com/physiomimix
พัฒนาแพลตฟอร์ม Organ-on-a-Chip
CN Bio Innovations
ompanion Diagnostics
51
กายจําลอ...
วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล
Personalized Cancer Vaccine
52
to watch
2019
Cancer treatment
การรักษามะเร็งในปัจจุบัน
Radiation Therapy
Immunotherapy
Chemotherapy
Hormone Therapy
Surgery
Bone Marrow...
TTCAAGTCAGGTTCAG
GAGGCCGTCATCTTTG
ATCGTATCCAGACCCA
เก็บเซลล์มะเร็ง
และเซลล์ปกติจากผู้ป่ วย
ตรวจหายีน วิเคราะห์หาส่วนที่กลา...
การทดลองใช้
วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลกับผู้ป่ วยมะเร็ง
source : https://www.youtube.com/watch?v=cnqqYN5DTiIsource :https://ww...
Mobile Network
5G/6G
Next Generation
Lithium Ion Batteries
Future AI
(Artificial Intelligence)
QuantumComputing
andEngineer...
to watch 2019
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ
รองประธานคณะทําง...
ข้อมูล ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุลดร,
ดร.พิมพา ลิ�มทองกุล
ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค
ดร.คณิน อึ�งสกุลสิริ
ดร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 Technologies to Watch 2019

3,639 views

Published on

“10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2019
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 Technologies to Watch 2019

 1. 1. Technologies to watch ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ to watch 2019 01
 2. 2. Mobile Network 5G/6Gเครือข่ายมือถือ 5G/6G to watch 2019 02
 3. 3. SMS SMS Internet IoT 1981 1991 1998 2008 2020 VideoSMS Internet 0data transfer 40Kbps up to up to 21.6Mbps up to 1Gbps up to 20Gbps VideoSMS Internet 1G 2G 3G mobile Network เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G 03
 4. 4. mobile Network เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G Platform Speed Network Signal Technology Big Data Internet of Things Internet Traffic 04
 5. 5. source : https://www.youtube.com/watch?v=GbpqwUUfMAQ mobile Network เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G 05
 6. 6. การผ่าตัดทางไกล source : https://www.wsj.com/articles/google-parent-retires-firefly-self-driving -prototype-1497384323 source :source : https://www.wsj.com/articles/google-parent-retires-firefly-self-driving -prototype-1497384323 ยานยนต์ไร้คนขับ source : mobile Network เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G 06
 7. 7. การใช�โดรนในการเกษตร การควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ source : https://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/05/national/social -issues/japan-using-robots-fix-labor-growth-woes source : https://www.youtube.com/watch?v=P2YPG8PO9JU mobile Network เครือข่ายมือถือ 5G/6G5G/6G 07
 8. 8. การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัม Quantum Computing & Engineering to watch 2019 08
 9. 9. DNA sequencing simulation for molecular structures encryption and decryption 09 uantum Computing and Engineering การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัมQ
 10. 10. Academics Knowledge Quantum Engineering Innovation Business &industry uantum Computing and Engineering การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัมQ 10
 11. 11. https://www.research.ibm.com/ibm-q source : https://www.intel.com/content/www/us/en/research/quantum-computing.html source : source : https://www.bbc.com/news/science-environment-27264552 source : https://news.microsoft.com/features/new-microsoft-breakthroughs-general-purpose- quantum-computing-moves-closer-reality IBM Intel D-Wave Microsoft uantum Computing and Engineering 11 การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัมQ
 12. 12. Gravity Sensor ในปัจจุบัน University of Glasgow กําลังพัฒนา Quantum Gravity Sensor uantum Computing and Engineering การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัมQ 12
 13. 13. 1.000000004 ณ วินาทีที่ 1.000000001 ณ วินาทีที่ 1.000000007 ณ วินาทีที่ 12 111 210 9 3 48 5 6 7 ทุกๆ 13,000 ล้านปี คลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุกๆ วัน คลาดเคลื่อน 1 วินาที นาฬิ กาอะตอม นาฬิ กา คําสั่งซื้อ ณ ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คําสั่งซื้อ ณ ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คําสั่งซื้อ ณ ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คําสั่งซื้อ ณ ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน uantum Computing and Engineering 13 การคํานวณและวิศวกรรมควอนตัมQ
 14. 14. เอไอแห่งอนาคต Future AI (Artificial Intelligence) to watch 2019 14
 15. 15. Artificial Intelligence Machine Learning Deep Neural Network uture AI (Artificial Intelligence) 15 เอไอแห่งอนาคตF
 16. 16. source : https://www.tractica.com/automation-robotics/alphago-and-its-implications-for-google-alphabet-and-ai AlphaGo uture AI (Artificial Intelligence) เอไอแห่งอนาคตF 16
 17. 17. source : https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/11/algorithm-can-diagnose-pneumonia-better-than-radiologists.html วินิจฉัยโรคปอดบวมCheXNet uture AI (Artificial Intelligence) เอไอแห่งอนาคตF 17
 18. 18. อเมริกาเหนือ $3.7ล้านล้าน ศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของเอไอ ค่าประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกของเอไอในปี 2030 เป็นผู้นําของโลก ในเทคโนโลยีเอไอ ปี 2030 สร้างตลาดมูลค่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2018 ราวปี 2030 คาดว่า เอไอจะเพิ่ม GDP 26% 26% ความทะเยอทะยาน ด้านเอไอของจีน $1.8ล้านล้าน ยุโรปเหนือ $0.5ล้านล้าน อเมริกาใต้ $0.7ล้านล้าน ยุโรปใต้ $7ล้านล้าน จีน $0.9ล้านล้าน เอเชียที่ พัฒนาแล้ว $1.2ล้านล้าน ส่วนที่เหลือ ของโลก uture AI (Artificial Intelligence) เอไอแห่งอนาคตF 18
 19. 19. Physical System Cyber System Cyber-Physical System (CPS) uture AI (Artificial Intelligence) 19 เอไอแห่งอนาคตF
 20. 20. source : TIME VOL.187, NO.8 ไมโครโฟน รับสัญญาณเสียง เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ และผู้ช่วยอิเล็กทรอนิกส์อัลตราซาวด์ ครอบคลุมส่วนหน้า และหลังรถ สําหรับใช้ช่วยการจอดรถ uture AI (Artificial Intelligence) เอไอแห่งอนาคตF เรดาร์ ช่วยควบคุมความเร็วระยะห่าง และกระตุ้นระบบเบรกฉุกเฉิน กล้อง จับเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ช่วยในการขับและจอดรถ V2V เซนเซอร์ตรวจจับรถยนต์อื่น และรับส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉิน กล้องจับใบหน้า คอยตรวจจับการเหม่อลอยหรือง่วง หากคนเลือกจะขับเอง เบาะติดเซนเซอร์ มีกลไกสั่นได้เพื่อกระตุ้น กรณีฉุกเฉินเมื่อตรวจพบอันตรายจากรถ ที่แล่นมาในจุดบอดที่มองไม่เห็น 20 Self-driving Car
 21. 21. การเดินทางแบบไร้รอยต่อ Mobility–as–a–Service (MaaS) to watch 2019 21
 22. 22. Chatuchak, Bangkok Bangkok Convention Centre Continue on Route 1 Drive from Route 31 31 min (12.2 km) Mo Chit 14 min BTS Sukhumvit Line (7 stops) 10 min (750 m) To Kheha/Bang Wa/National Stadium Siam Bangkok Convention Centre Walk TRANSPORT FOOD DELIVERY obility–as–a–Service (MaaS) การเดินทางแบบไร้รอยต่อM คาดการณ์มูลค่าตลาด ล้านเหรียญสหรัฐปี 2018 ปี 2019 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 140 22
 23. 23. source : https://www.shutterstock.com + + + + + Tube Bus Rail Cycles Cabs Future modes obility–as–a–Service (MaaS) การเดินทางแบบไร้รอยต่อM 23
 24. 24. Air-Taxi โมเดลการขนส่ง สาธารณะทางอากาศ source : https://youtu.be/OmDvBB0KePA obility–as–a–Service (MaaS) การเดินทางแบบไร้รอยต่อM 24
 25. 25. Global mobility as a service market soaring MarketGrowth Development Growth Maturity Decline 2020 2030 2040 2050 Gasoline Vehicles , EV, Bikes, Cycles , Scooters Hight Growth of E-Bikes , Motorcycle and Cycle Eletric Vehicle Growth as a mainstream mode Autonomous Vehicle Growrh Growth of Air-Taxi Service Hyper-speed transit system 1.75ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2028 obility–as–a–Service (MaaS) การเดินทางแบบไร้รอยต่อM 25
 26. 26. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ Perovskite Solar Cell to watch 2019 26
 27. 27. Classification of Solar Cells Generation1 st Wafer Based Silicon Thin Film Generation2 nd Generation3 rd New Emerging Technologies erovskite Solar Cell เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์P 27
 28. 28. source : https://www.youtube.com/watch?v=9PhovLOOtfM erovskite Solar Cell เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์P 28
 29. 29. Conversionefficiency(%) 2000 Year 2005 2010 2015 Amorphous Si single layer Dye sensitized Small-area OPV Certified > 1 cm2 OPV Perovskite Perovskite 0 5 10 15 20 erovskite Solar Cell 29 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์P
 30. 30. source : https://www.solliance.eu/solliance-sets-more-world-records-for-r2r-perovskite-solar-cells-and-modules source : https://www.solliance.eu/solliance-sets-more-world-records-for-r2r-perovskite-solar-cells-and-modules กระบวนการเตรียมไม่ยุ่งยาก erovskite Solar Cell เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์P source : https://www.solliance.eu/solliance-sets-more-world-records-for-r2r-perovskite-solar-cells-and-modules source : https://www.solliance.eu/solliance-sets-more-world-records-for-r2r-perovskite-solar-cells-and-modules ความยืดหยุ่นสูงและโค้งงอได้ หลากสีและโปร่งแสงนํ้าหนักเบา 30
 31. 31. พัฒนาโครงสร้างวัสดุ ในการส่งผ่านอิเล็กตรอน ใช้สารเคลือบผิวกันนํ้า และสะท้อนแสง พัฒนากระบวนการ เคลือบฟิ ล์มบาง erovskite Solar Cell เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์P 31
 32. 32. แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า Next Generation Lithium Ion Batteries to watch 2019 32
 33. 33. Lithium ion ลิเทียมไอออน Nickel-cadmium นิกเกิล-แคดเมียม NiMH นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ ราคาต่อความจุ ต่ออายุการใช้งานตํ่า ความจุพลังงานสูง ใช้งานได้หลากหลาย ext Generation Lithium Ion Batteriesแบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้าN 33
 34. 34. แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 36,200 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตลาดปี 2018 เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.4% Nแบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า ext Generation Lithium Ion Batteries 34
 35. 35. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมราคาถูกลงปลอดภัยมากขึ้นชาร์จได้ไวขึ้นนํ้าหนักน้อยลงใช้งานได้นานขึ้น จุพลังงานมากกว่า ลิเทียมไอออน 2-4 เท่า ราคาถูกกว่า จุพลังงานได้มากขึ้น 10-100 เท่า แบตเตอรี่ ลิเทียมยุคหน้า จุพลังงานได้มากขึ้น เป็น 2 เท่า ปลอดภัยมากขึ้น Solid-state lithium ion Lithium-sulfur Lithium-air ext Generation Lithium Ion Batteriesแบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้าN 35
 36. 36. โครงเสริมภายนอกกาย Exoskeleton 36 to watch 2019
 37. 37. Elysium Edge of Tomorrow Ironman xoskeleton โครงเสริมภายนอกกายE 37
 38. 38. source : https://youtu.be/t_e11u4dO3k , https://youtu.be/RE31Xew9SLk , https://youtu.be/funNAxaiRhk xoskeleton โครงเสริมภายนอกกายE 38
 39. 39. ชุด EskoVest ของบริษัท Esko Bionics source : https://eksobionics.com/eksoworks xoskeleton โครงเสริมภายนอกกายE 39
 40. 40. source : https://youtu.be/ZTnoiHd7hFo xoskeleton โครงเสริมภายนอกกายE ชุด Chairless chair ของบริษัท Noonee 40
 41. 41. source : https://www.ccr-deutschland.de/en xoskeleton โครงเสริมภายนอกกายE Exoskeleton ทางการแพทย์ : HAL ของบริษัท Cyberdyne 41
 42. 42. ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์ Microbial Multifunctional Fiber 42 to watch 2019
 43. 43. จุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูโลส AgrobacteriaAcetobacter icrobial Multifunctional Fiber ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์M 43
 44. 44. วงการอาหาร เซลลูโลส จากจุลินทรีย์ เอนไซม์ โพรไบโอติกส์ ใช้แทนไขมัน เนื้อเทียม (โปรตีนเกษตร) นํ้า นํ้ามัน นาโนฟิ ลเตอร์ จากจุลินทรีย์ นาโนคริสตัล จากจุลินทรีย์ source : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00007 icrobial Multifunctional Fiber ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์M วุ้นมะพร้าว ตัวปรับรสสัมผัส เต้าหู้ / ไอศกรีม 44
 45. 45. ทางการแพทย์ ETH Zurich University พัฒนาเทคนิค 3D printing biocompatible living bacteria source : https://www.kurzweilai.net/3d-printing-biocompatible-living-bacteria Bacterial cellulose ผลิตภัณฑ์ปิ ดแผล source : https://axcelonbp.com/axcelon-enters-into-a-canadian-distribution -agreement-with-the-stevens-company-for-nanoderm icrobial Multifunctional Fiber ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์M 45
 46. 46. ด้านอุตสาหกรรม source : https://nanollose.com บริษัท Nanollose ผลิต microbial cellulose เรียกว่า Nullarbor icrobial Multifunctional Fiber ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์M 46
 47. 47. กายจําลองทดสอบยา Companion Diagnostics 47 to watch 2019
 48. 48. ompanion Diagnostics 48 กายจําลองทดสอบยาC BRAIN Organoids source : https://blogs.plos.org/dnascience/2018/12/27/organoids-beyond-the-breakthrough-of-the-year https://singularityhub.com/2018/04/18/mini-brains-just-grew-their-own-blood-vessels-heres-why-thats-great-news
 49. 49. พัฒนาการของการวิจัยตั้งแต่ iPSC ไปถึง Multi-organoid-on-a-chip ompanion Diagnostics 49 กายจําลองทดสอบยาC สเต็มเซลล์ แบบ iPSC เซลล์เปลี่ยน แปลงรูปร่าง ออร์แกนอยด์ ออร์แกนอยด์ บนแผ่นชิป ออร์แกนอยด์หลายแบบ บนชิปเดียวกัน
 50. 50. สมอง ปอด หัวใจ ตับ ลิ้น ลําไส้ใหญ่ ตับอ่อน กระบอกตา กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก 10 Organoids ompanion Diagnostics 50 กายจําลองทดสอบยาC
 51. 51. source : https://cn-bio.com/physiomimix พัฒนาแพลตฟอร์ม Organ-on-a-Chip CN Bio Innovations ompanion Diagnostics 51 กายจําลองทดสอบยาC
 52. 52. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล Personalized Cancer Vaccine 52 to watch 2019
 53. 53. Cancer treatment การรักษามะเร็งในปัจจุบัน Radiation Therapy Immunotherapy Chemotherapy Hormone Therapy Surgery Bone Marrow Transplantation ฮอร์โมนบําบัด การผ่าตัด การปลูกถ่ายไขกระดูก ภูมิคุ้มกันบําบัด การฉายรังสี เคมีบําบัด ersonalized cancer vaccine 53 วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลP
 54. 54. TTCAAGTCAGGTTCAG GAGGCCGTCATCTTTG ATCGTATCCAGACCCA เก็บเซลล์มะเร็ง และเซลล์ปกติจากผู้ป่ วย ตรวจหายีน วิเคราะห์หาส่วนที่กลายพันธุ์ และใช้การคํานวณทางคอมพิวเตอร์ ร่วมกับข้อมูลทาง bio-informatics เพื่อเลือกส่วนที่สําคัญไปผลิตวัคซีน ผลิตนีโอแอนติเจนวัคซีน นําส่งวัคซีน ไปยังผู้ป่ วย ติดตามผล ersonalized cancer vaccine 54 วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลP
 55. 55. การทดลองใช้ วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลกับผู้ป่ วยมะเร็ง source : https://www.youtube.com/watch?v=cnqqYN5DTiIsource :https://www.wired.com/story/making-personalized-cancer-vaccines-takes -an-armyof-robots การผลิต วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล source : ersonalized cancer vaccine 55 Pวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล
 56. 56. Mobile Network 5G/6G Next Generation Lithium Ion Batteries Future AI (Artificial Intelligence) QuantumComputing andEngineering Mobility as a Service (MaaS) Perovskite Solar Cell Microbial Multifunctional Fiber Exoskeleton Companion Diagnostics Personalized Cancer Vaccine to watch 2019 56
 57. 57. to watch 2019 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษา ประธานคณะทํางาน ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ รองประธานคณะทํางาน ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย คณะทํางาน ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ ดร.สุวัสสา บํารุงทรัพย์ คุณวรัญญา ปาลาศ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ คุณอิชย์ชญาน์ สินเจริญเลิศ ดร.พสุ สิริสาลี คุณธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คุณนริศรา สุขนิตย์ คุณชัชฎาภรณ์ แสนแก้ว ดร.จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน ดร.นําชัย ชีววิวรรธน์ คุณจุฬารัตน์ นิ่มนวล คุณวรรณิพา ทองสิมา ดร.วงศกร พูนพิริยะ ดร.กรัณฑรัตน์ นาขวา คุณจีรนันท์ ดวงคํา คุณสุวิภา วรรณสาธพ คุณวทันยา สุทธิเลิศ 57
 58. 58. ข้อมูล ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุลดร, ดร.พิมพา ลิ�มทองกุล ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค ดร.คณิน อึ�งสกุลสิริ ดร.พิศิษฐ์ คําหน่อแก้ว คุณอนุศิษย์ แก้วประจักร คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.ถนอม โลมาศ ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ดร.กฤษดา ประภากร ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ คุณพัชรินทร์ บุญเอี่ยม to watch 2019 คุณปฐมพงศ์ นาถมทอง คุณประดุจ หุตะภิญโญ คุณฉัตรทิพย์ สุริยะ วิดีโอ ย้อนอดีต 10 ปี สู่อนาคต คุณวีณา ยศวังใจ คุณบดินทร์ นครจินดา คุณพิธาน ตั�งอิทธิโภไคย เสียงพากษ์ กราฟิ ก-พรีเซนเทชัน ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน คุณฉัตรกมล พลสงคราม 58

×