Overview of Bio Energy Use in Sweden

1,140 views

Published on

By Marja Gustafsson, Swedish Forest Agency, for woodenergyproject.eu

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,140
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ministry of Industry, Employment and Communication In the Swedish constitutional system, the Ministries are the political level with relatively small staff. Therefore the Ministries and their authorities collaborate closely. Because of the number of meetings and the different specialists needed at meetings, the Swedish Forest Administration often supports our Ministry internationally .
 • Levande skogar är ett av regeringens 16 miljökvalitetsmål. Skogsstyrelsen ansvarar för att just målet ”Levande skogar” uppfylls. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation, dvs. till år 2020. Andra miljökvalitetsmål som berör skogsbruket är ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Myllrande våtmarker”, ”Ingen övergödning” och ”Bara naturlig försurning”. "Levande skogar" innehåller fyra delmål. År 2010 ska: Ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark undantas från skogsproduktion. Mängden hård död ved öka med minst 40 procent och med avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad; Arealen äldre lövrik skog öka med minst 10 procent; Arealen gammal skog öka med minst 5 procent och Arealen mark föryngrad med lövskog öka. Skogsmarken brukas på sådant sätt att fasta fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara. Åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter som har behov av riktade åtgärder. Basår: 1998. Dessutom finns det Regionala miljömål som ingår i sektorsmålen. De regionala miljömålen sammanfaller till stor del med målen i Levande skogar.
 • En hörnsten i praktisk skogspolitik är principen att skogsnäringen har ett grundläggande ansvar för hur skogsmiljön utvecklas. Den svenska skogspolitiken ger skogsägarna stor frihet att agera inom de givna ramarna. Med friheten följer också ansvaret att aktivt arbeta för att våra gemensamma mål uppnås. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att skogsägarna skaffar sig de kunskaper som behövs. Kunskapsbehovet är särskilt påtagligt när det gäller olika miljöfrågor. Staten har å andra sidan ett ansvar för att bra rådgivning finns tillgänglig när den behövs. Just rådgivning och information är några av Skogsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter. För skogsnäringens del innebär sektorsansvaret bland annat att den ska bidra till att målen om full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, regional balans och balans i utrikesbetalningarna uppfylls (produktionsmålet), samtidigt som målen för miljö- och naturvårdspolitiken klaras  (miljömålet).
 • Aktuella frågor som vi driver just nu: Öka röjningarna - Röjningen av ungskogarna har under flera år släpat efter och för närvarande finns det över en miljon hektar ungskogar med stort behov av röjning. Ett samarbete för att öka röjningarna har inletts med skogsbrukets organisationer. Röjning har ofta varit tema inom Grönare skog verksamheten och är ett viktigt inslag i alla kontakter med skogsägare. Informationen och undervisningen når dock inte alla skogsägare, samtidigt som många skogsägare inte är medvetna om att de har röjningsbehov på sina fastigheter. För att råda bot på detta har flera skogsvårdsstyrelser börjat arbeta med att identifiera områden som har behov av röjning med hjälp av satellitbilder för att i nästa steg ta kontakt med och erbjuda råd och service till skogsägaren. Ansträngningarna från skogsvårdsorganisationen och skogsbruket har bidragit till att öka röjningarna något under de senaste åren, men fortfarande ligger nivån mer än 100 000 ha under de 390 000 ha per år som är målet. Förbättra föryngringarna - av våra skogar efter avverkning är bristfällig. Ny skog som ersätter den mogna vi avverkat är själva grundbulten för ett uthålligt skogsbruk och det är viktigt att skogsägarna höjer ambitionsnivån. Vi förbereder nu en satsning ”Föryngraprojektet” där vi vill öka kunskaperna i skogsbruket om hur föryngringsavverkning förändrar skogsekosystemet och hur olika metoder påverkar resultatet, både ur produktions- och miljösynpunkt.
 • Aktuella frågor som vi driver just nu: Enligt skogsvårdslagen ska alltid hänsyn (generell hänsyn) tas till natur- och kulturmiljöer i samband med avverkning eller andra åtgärder i skogen. Till exempel bör skogsägare lämna kvar hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag och åkermark i samband med avverkning, samt lämna äldre träd och död ved för att öka den biologiska mångfalden. Genom en regelbundet återkommande inventering som vi kallar Polytax ser vi att skogsägarna inte är tillräckligt bra på att ta hänsyn. Vi tror att en anledning till att vi ser dåliga resultat är att skogsägare och de som jobbar i skogen inte har tillräckligt med kunskaper om hur hänsyn ska tas. Det försöker vi ändra på genom att erbjuda rådgivning och utbildningar. Nyckelbiotopsinventeringen. En nyckelbiotop är en enhetlig livsmiljö som har en nyckelroll för den hotade delen av skogens flora och fauna. Nyckelbiotoper har formellt sett inget lagligt skydd. Markägare är dock enligt miljöbalken skyldiga att samråda med skogsvårdsstyrelsen om åtgärder som förändrar naturmiljön i en nyckelbiotop. De flesta nyckelbiotoper bör undantas från traditionellt skogbruk eftersom virkesuttag förstör eller försämrar biotopens naturvärden. Vissa nyckelbiotoper behöver skötsel för att befintliga naturvärden ska bibehållas och utvecklas. Nyckelbiotopsinventeringen är just en inventering, ett beslutsunderlag som kan användas av många aktörer. Privata markägare använder resultatet från inventeringen som ett underlag för frivilliga avsättningar, virkesinköpare för att undvika att avverka värdefulla områden. Länsstyrelser använder materialet som en grund för reservatsplanering. Inom Skogsvårdsorganisationen används resultatet som underlag för rådgivning till privata markägare, för bildande av biotopskydd och naturvårdsavtal samt vid Grön planläggning.
 • Skogens sociala värden omfattar alla de sammanhang där människan och skogen möts. Skogen ger till exempel möjligheter till rekreation i många olika former och har stor betydelse för sysselsättningen, särskilt på landsbygden. Detta är i och för sig ingenting nytt men frågan om hur skogen ska skötas för att locka fler människor ut i naturen har under senare år lyfts upp på den politiska agendan. Aldrig tidigare har så många människor bott i städer och större tätorter och aldrig förut har ohälsan varit större. Den tätortsnära skogen är i detta sammanhang särskilt intressant för rekreation och friluftsliv. Dit räknas 300 000 av våra 28 miljoner hektar skog och Skogsstyrelsen anser det vara rimligt att merparten av våra tätortsnära skogar i första hand sköts för det rörliga friluftslivet. Därför har vi som mål att under de närmaste åren teckna samarbetsdokument med de kommuner som har fler än 20 000 invånare. Samarbetsdokumenten ska innehålla riktlinjer och planer kring hur de tätortsnära skogarna ska skötas för att kommunmedborgarna ska få skogsområden som lockar till rekreation och friluftsliv. Förutom utveckling av de tätortsnära skogarnas rekreationsvärden jobbar vi med rehabiliteringsprojekt och skogens del i landsbygdsutveckling.
 • The local anchoring throug the districts and their personal contacts and local knowledge is of fundamental value when solving interests or legal conflicts.
 • I skogsvårdslagen anges en miniminivå för hur skogen ska skötas. Att skogsbruket lever upp till den nivån kontrollerar vi genom tillsyn. Genom rådgivning och information arbetar vi tillsammans med skogsägare och andra aktörer i skogsbruket för att uppmuntra dem att sköta skogarna ännu bättre. Rådgivning till skogsägarna kan ske på flera sätt, genom utbildningar och kurser eller rådgivning i fält för grupper eller enskilt. Information och råd ges också via telefon, brev, SkogsEko och Internet eller i samband med informationsträffar eller att skogsägaren besöker det lokala distriktskontoret. Vi har också en stor produktion av böcker, foldrar och broschyrer. Webben innehåller massor av information av olika slag. Flera spännande idéer finns om hur webben ska kunna utnyttjas ännu mer för bland annat fastighetsspecifik rådgivning.
 • Forest, other wooded land and land used for production functions according to international definitions used in the FRA2005. Svensk definition på skogsmark = mark lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål. Marken anses lämplig om den kan producera i genomsnitt minst 1 m³sk per hektar och år vid 100 årsväxttid s.k. produktiv skogsmark. Enligt detta har vi 22,8 miljoner ha skogsmark. Bruttoavverkning = volymen av alla stammar som avskilts från stubben, även de som fällts men inte har tagits till vara 34% av fastigheterna är utboägda. Utboägda= företag vars ägare bor utanför den kommun där fastigheten är belägen. Flerägda företag betecknas som utboägda om minst hälften av ägarna bor utanför kommunen.
 • Overview of Bio Energy Use in Sweden

  1. 1. Wood Energy and Cleantech Study tour in Sweden, 11-12Th April 2011 WELLCOME! [email_address]
  2. 2. Swedish Forest Agency is the Government's expert authority on forests and forest policy.   Photo:Pawel Flato Eskil Erlandsson Responsible minister
  3. 3. ” Sustainable Forests" " The value of forests and forest land for biological production must be protected, at the same time as biological diversity and cultural heritage and recreational assets are safeguarded. "
  4. 4. Sector responsibility Ill. Christer Lindberg
  5. 5. Production of wood Photo: Michael Ekstrand
  6. 6. Environmental values Photo: Michael Ekstrand
  7. 7. Social values Photo: Richard Karlsson
  8. 8. We can be found over the whole country 34 forestry districts Headoffice in Jönköping Total staff: 950
  9. 9. Extension service Individual advisory service Education and meetings Publications Internet Skogens pärlor
  10. 10. Forest 28,4 million hectare* Other wooded land 2,9 million hectare* Productive forest land 22,9 million hectare* Total land area 41 million hectare Forest facts Sweden *definitions according to FAO Source: Swedish Statistical Yearbook of Forestry
  11. 11. District Östergötland 13 municipalities 611 000 ha forest Forest land by owner ship classes: 63 % individual private owners, 20 % private companies, 17 % state, municipalities or other public 6 965 management units 10 284 forest owners Medium management unit for individual private owners: 59 hectare forest land Source: Swedish Statistical Yearbook of Forestry
  12. 12. Source: Swedish Statistical Yearbook of Forestry District Östergötland Standing volume 112 million m³ standing volume incl. bark of which: 41 % Scots pine 41 % Norway spruce 9 % Birch 9 % Other broad-leaved species Annual gross felling 2,6 million m³ standing volume incl. bark Annual increment 4,7 million m³ Annual average increment 7,4 m³ per hectare
  13. 13. Multiply by 1 000 <ul><li>KWh </li></ul><ul><li>your electricity invoice </li></ul><ul><li>MWh </li></ul><ul><li>one lorry load chips = 100 MWh. </li></ul><ul><li>1 m3fub softwood = 2 MWh . </li></ul><ul><li>GWh </li></ul><ul><ul><li>Heating- and powerstations fuel nees </li></ul></ul><ul><li>TWh </li></ul><ul><ul><li>Nuclear powerstations </li></ul></ul><ul><ul><li>Energy needs på national levels </li></ul></ul>11-04-19 Dåva, Umeå Energi
  14. 14. Shares of renewable energy i EU-27
  15. 15. Energikällor i Sverige 2010 11-04-19 Slutlig energianvändning fördelat på energikällor. Svebios beräkning grundad på Energimyndighetens prognos
  16. 16. Why the Swedish Agency work with bioenergy Forests play an important roll in climate discussions International agreements- climate policies We want to minimize green house effects – we have also a climate policy – Hillevi Eriksson
  17. 17. supply of bio energi in our forests Small trees- today 1 TWh- max 10-15 TWh- tot 140 TWh Stumps – today 0TWH – max 10-12 TWH – tot 40 TWh Cutting rests – today11 TWh – max 20-25 TWh- tot 40 TWh 1 TWh = 1 000 000 000 000 W
  18. 18. Bioenergy is an economic alternative Using stupms we will soon get 1,2-2,6 TWh 120-240 000 kubic oil = 1,2 – 2,6 TWh Price for one kubic oil=?
  19. 19. 11-04-19 Källa: Energimyndigheten Energy= 10 milj. m 3 fub Introducing of bioenergy in Sverige, TWh CO2-skatt Climate Change
  20. 20. Wood energy Cleantech Increase knowledge and interest among forest owners and other target groups about bioenergy and sustainable development around Baltic Sea region. Aim of the project
  21. 21. Wood energy Cleantech <ul><li>Extension meetings for forest owners to increase their interest for bioenergy </li></ul><ul><li>Organization and participation in bioenergy meetings with bioenergy contractors, environmentalists and other experts. </li></ul><ul><li>3. Collect and change bio energy information with experts </li></ul><ul><li>4. Organize a study tour in Sweden for target groups and take part in respective study tours in Estonia and Latvia. </li></ul>Activities
  22. 22. Wood energy Cleantech <ul><li>Project web page within Swedish Forest Agency </li></ul><ul><li>Extension material for forest owners, guidelines, </li></ul><ul><li>strategies for forest management </li></ul><ul><li>Information brochure about wood sector in our project regions </li></ul><ul><li>4. Exhibition about wood sector in our project regions </li></ul>Products
  23. 23. Wood energy Cleantech Climate / environment/ recycling We will take part in climate meetings/ conferences about climate changes / forestry Analyses of the demand of wood, as well as climate and environmental aspects on forestry supply chain, analyze need for further education for target groups Recycling of ashes
  24. 24. Wood energy Cleantech <ul><li>Steering Committee - Håkan Gustafsson </li></ul><ul><li>Communicator –web pages Ola Runfors </li></ul><ul><li>Economy – Göran Flodin </li></ul><ul><li>Project leader, Marja Gustafsson </li></ul>

  ×