ÀgÁAiÀÄ£À
¹AºÁ¸À£ÁgÉÆ
úÀtzÀ
500 £ÉÃ
ªÀµÀðzÀ
ªÀµÁðZÀgÀuÉ
²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ
(1509-1529)
ÀÄÄwºÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀ
«dAiÀÄ
ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀ ªÀĺÁ
¸ÁªÀiÁædå
¸Àétð£ÀUÀj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÀPÀë
ºÀA¥É «gÀÆ¥ÁPÀë
«gÀÆ¥ÁPÀë zÉêÀ¸ÁÜ£À
²æÃPÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£À
zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ¤ÃrzÀ
vÁªÀÄæ zÁ£À ±Á¸À£À
»ÃVvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä
«zÁågÀtå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ
¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
¸ÁªÀiÁædåzÀ ªÉÆzÀ®
gÁdzsÁ¤ “D£ÉUÀÄA¢”
¸ÁªÀiÁædåzÀ ¯ÁAbÀ£À
(ªÀgÁºÀ)
¯ÁAbÀ£À - ªÀtðavÀæzÀ°è
ªÀA±ÀªÀÈPÀë(¸ÀAUÀªÀÄ
ªÀA±À)
¸ÀAUÀªÀÄ

ºÀjºÀgÀ I
(1336-56)

§ÄPÀÌ I
(1356-77)

PÀA¥Àt

PÀA¥Àt

§ÄPÀÌ II
(1405-06)

ªÀÄÄzÀÝ¥...
¸Á¼ÀĪÀ
ªÀA±À
£ÀgÀ¹AºÀ
(1485-91)
wªÀÄä
(1491)

£ÀgÀ¹AºÀ II
(1491-1505)
ĪªÀA±À
£ÀgÀ¸À£ÁA
iÀÄPÀ
(1491-1503)

«ÃgÀ£ÀgÀ¹
AºÀ
(1503-09

PÀȵÀÚzÉ
êÀgÁAiÀÄ
(1509-29)

CZÀÄåvÀgÁ
AiÀÄ
(1529-42)

gÀA...
CgÀ«ÃqÀÄ ªÀA±À
²æÃgÀAUÀ
gÁªÀÄgÁAi
ÀÄ
(1542-65)
wgÀĪÀÄ®

wgÀĪÀÄ®
(1565-72)
²æÃgÀAUÀ

²æÃgÀAUÀ
(1572)

ªÉAPÀl III
(1632-42...
ºÀjºÀgÀ I
(1336-56)
§ÄPÀÌ I
(1356-77)
ºÀjºÀgÀ II
gÁªÀÄgÁAiÀÄ(1 (1377zÉêÀgÁ
1404)
542-65)
AiÀÄ I
(1406-22)
zÉêÀgÁ
AiÀÄ II...
«ÃgÀ ¸ÀÄvÀgÀ
¸ÉÊ£ÀåzÀ°è 5,00,000
PÁ¯Á¼ÀÄ, 60,000
C±ÀézÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 120
WÀlÖªÀiï
(10
D£ÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆ
AqÀ MAzÀÄ UÀl)UÀ½ªÉ.

-gÁAiÀĪÁZÀPÀ...
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
PÉÆÃmÉ ªÀ±À (1520)

«dAiÀÄzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁV £ÀªÀgÀAUÀ
«eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ
¥ÀæªÉñÀ (1520)
PÀ®ÄâVð
GzÀAiÀÄVj PÉÆÃmÉ ªÀ±À
(1513)
PÉÆAqÀ«ÃqÀÄ
PÉÆÃmÉ(1515)
PÉÆAqÀ¥À°è PÉÆÃmÉ (1515)
PÀlPï PÉÆÃmÉ
- 1518
¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ
©ÃqÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÁqÀÄ
PÉgÉ ¤ªÀiÁðt
ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, PÁ®ÄªÉ, ¸ÉÃvÀĪÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
CvÀåzÀÄãvÀ £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÀiÁðt,
ªÀÄÄvÀÄÛ
gÀvÀßUÀ¼À£ÀÄ
ß
C¼ÉzÀ¼ÉzÀÄ

«gÀÆ¥ÁP
ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ
Àë §eÁgÀ

§eÁgÀÄUÀ¼ÀÄ

PÀȵÀÚ
§eÁgÀ
a£ÀßzÀ £ÁqÀÄ

§¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ a£ÀßzÀ
F £ÀUÀgÀzÀ°è C¸ÀASÁåvÀ
d¯Á±ÀAiÀÄ, ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄ®Ä
GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ºÀZÀÑ
ºÀ¹gÀÄ ºÉÆ®UÀzÉÝ-vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ,
CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤«Ä...
¸ÀA¸ÀÌøwUÀ
¼À
£É¯É«ÃqÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀ
ºÀeÁgÀ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
«dAiÀÄ«oÀ×® zÉêÀ¸ÁÜ£À
§qÀ« °AUÀ

²æÃPÀȵÀÚ
zÉêÀ¸ÁÜ£À
PÀqÀ¯ÉPÁ¼ÀÄ UÀt¥À
¸Á¹ªÉPÁ¼ÀÄ UÀt¥À
«±Àé¥Àæ¹zÀÞ
PÀ°è£À gÀxÀ
«gÀÆ¥ÁPÀë£À
ºÉ¸Àj£À°è
zÉêÁ®AiÀÄUÀ½U
É zÁ£À ¤ÃrzÀ
zÁ£À±ÀÆgÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ
wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ
ªÉAPÀlgÀªÀÄt£À ¸À¤ß
¢üAiÀÄ°è
²æÃPÀȵÀÚzÉêÀgÁAi
ÀÄ
²æñÉÊ®
zÉêÀ¸ÁÜ£À

ªÀÄzsÀ
ÄgÉÊ
zÉêÀ¸
ÁÜ£À
PÁªÀiÁ
Që
zÉêÀ¸Á
ܣPÁ¼ÀºÀ¹Û
 

500
ªÀµÀðUÀ¼À
£ÀAvÀgÀªÀÇ
ªÀtðªÀ£ÀÄß
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ
¼ÀîzÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÀ avÀæ PÀ¯É
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸Á»vÀå
¢UÀÎdgÀÄ
DzÀgÉ ! ! !
L»PÀ DªÀÄĶäPÀ fêÀ£À ¸ÀªÀÄÈ
¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀÝ
¸ÁªÀiÁædåªÀÅ ªÉʨsÀªÀzÀ
vÀÄvÀÛvÀÄ¢AiÀÄ°èzÁÝUÀ¯ÉÃ
¸ÀªÀð£Á±ÀUÉÆ...
«dAiÀÄ£ÀUÀg
À
ºÁ¼ÀÄ ºÀA¥É
ªÉÆøÀ ! !
¸ÉãÉAiÀÄ°èzÀÝ
ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ
¸ÉÆîÄ
gÁªÀÄgÁAiÀĤAzÀ
¥ÀÄvÀævÀÄ®å
ªÁvÀì®åªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ
“ªÀÄvÁAzsÀvÉAiÀÄ®èzÉÔ
E¨Á...
à AiÀiÁwæPÀ£ÉƧâ£À ªÉÃzÀ£Á¥ÀÆtð
“dUÀwÛ£À ZÀjvÉæAiÀÄ°è
»AzÉAzÀÆ F ¥ÀæªÀiÁtzÀ
©Ã¨sÀvÀì £ÀqÉ¢gÀ°®è. CµÀÄÖ
¨sÀªÀåªÁVzÀÝ £ÀUÀgÀ...
AvÀgÀ G½¢zÉÝãÀÄ ?

¨sÀUÀßUÉÆAqÀ
®Qëöäà £ÀgÀ¹AºÀ
AvÀgÀ G½¢zÉÝãÀÄ ?

¨sÀUÁߪÀ±ÉõÀUÀ¼À
£ÀqÀÄªÉ ¤AvÀ
CªÀ±ÉõÀ
AvÀgÀ G½¢zÉÝãÀÄ ?

GzsÀé¸ÀÜUÉÆAqÀ £ÀUÀgÀ
£ÀAvÀgÀ £ÀqÉ¢zÉÝãÀÄ ?

CgÀ«ÃqÀÄ ªÀA±ÀzÀ gÁdzsÁ¤ ¥É£ÀUÉÆAqÀ PÉÆÃmÉ ºÁUÀÆ
ZÀAzÀæVj CgÀªÀÄ£É
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ
¥ÀqÉzÀ ²ªÁfªÀĺÁgÁdgÀÄ
“AiÀiÁªÁUÀ®Æ
¸ÀAvÉÆõÀavÀÛ£ÁV
ZÀÆnAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.
J®ègÉÆA¢UÉ
RĶAiÀiÁV
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.
J®ègÀ£ÀÆß DzÀgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É....
“F £ÀUÀgÀªÀÅ §ºÀ¼À «±Á®ªÁV, d£ÀjAzÀ
QQÌjzÀÄ vÀÄA©zÉ. E°èAiÀÄ gÁd£ÀÄ
§ºÀ¼À §®±Á°. CªÀ£À gÁdåªÀÅ ¹AºÀ¼À
¢éÃ¥À¢AzÀ UÀÄ®âUÁðzÀ...
Vijayangar vaibhava
Vijayangar vaibhava
Vijayangar vaibhava
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vijayangar vaibhava

268 views

Published on

This is the ppt of Vijayanagar Emperor

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vijayangar vaibhava

 1. 1. ÀgÁAiÀÄ£À ¹AºÁ¸À£ÁgÉÆ ÃºÀtzÀ 500 £Éà ªÀµÀðzÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ
 2. 2. ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ (1509-1529)
 3. 3. ÀÄÄwºÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀ
 4. 4. «dAiÀÄ
 5. 5. ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀ ªÀĺÁ ¸ÁªÀiÁædå ¸Àétð£ÀUÀj
 6. 6. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÀPÀë ºÀA¥É «gÀÆ¥ÁPÀë
 7. 7. «gÀÆ¥ÁPÀë zÉêÀ¸ÁÜ£À
 8. 8. ²æÃPÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£À zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ¤ÃrzÀ vÁªÀÄæ zÁ£À ±Á¸À£À
 9. 9. »ÃVvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä
 10. 10. «zÁågÀtå
 11. 11. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
 12. 12. ¸ÁªÀiÁædåzÀ ªÉÆzÀ® gÁdzsÁ¤ “D£ÉUÀÄA¢”
 13. 13. ¸ÁªÀiÁædåzÀ ¯ÁAbÀ£À (ªÀgÁºÀ)
 14. 14. ¯ÁAbÀ£À - ªÀtðavÀæzÀ°è
 15. 15. ªÀA±ÀªÀÈPÀë(¸ÀAUÀªÀÄ ªÀA±À) ¸ÀAUÀªÀÄ ºÀjºÀgÀ I (1336-56) §ÄPÀÌ I (1356-77) PÀA¥Àt PÀA¥Àt §ÄPÀÌ II (1405-06) ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ºÀjºÀgÀ II (1377-1404) «gÀÄ¥ÁPÀë I (1404-05) ªÀiÁgÀ¥Àà zÉêÀgÁAiÀÄ I (1406-22) gÁªÀÄZÀAzÀæ 1422 «dAiÀÄgÁAiÀÄ (1422-24) zÉêÀgÁAiÀÄ II (1424-49) ¥ÀævÁ¥ÀgÁAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À (1449-65) «gÀÆ¥ÁPÀë (1465-85) gÁd±ÉÃRgÀ ¥ËæqsÀgÁAiÀÄ (¥ÀævÁ¥ÀgÁAiÀÄ) (1485)
 16. 16. ¸Á¼ÀĪÀ ªÀA±À £ÀgÀ¹AºÀ (1485-91) wªÀÄä (1491) £ÀgÀ¹AºÀ II (1491-1505)
 17. 17. ĪÀ ªÀA±À £ÀgÀ¸À£ÁA iÀÄPÀ (1491-1503) «ÃgÀ£ÀgÀ¹ AºÀ (1503-09 PÀȵÀÚzÉ ÃªÀgÁAiÀÄ (1509-29) CZÀÄåvÀgÁ AiÀÄ (1529-42) gÀAUÀ ªÉAPÀlgÁAi ÀÄ (1542) ¸ÀzÁ²ªÀ (1543-70)
 18. 18. CgÀ«ÃqÀÄ ªÀA±À ²æÃgÀAUÀ gÁªÀÄgÁAi ÀÄ (1542-65) wgÀĪÀÄ® wgÀĪÀÄ® (1565-72) ²æÃgÀAUÀ ²æÃgÀAUÀ (1572) ªÉAPÀl III (1632-42) I (1572-86) a£ÀߪÉAP Àl ²æÃgÀAUÀ III (1642-46) ªÉAPÀmÁ ¢æ ªÉAPÀl (15861614) ²æÃgÀAUÀ gÁªÀÄgÁAi ÀÄ wgÀĪÀÄ® II (1614) gÁªÀÄzÉê ÀgÁAiÀÄ (1617-32)
 19. 19. ºÀjºÀgÀ I (1336-56) §ÄPÀÌ I (1356-77) ºÀjºÀgÀ II gÁªÀÄgÁAiÀÄ(1 (1377zÉêÀgÁ 1404) 542-65) AiÀÄ I (1406-22) zÉêÀgÁ AiÀÄ II (1424-49) ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAi
 20. 20. «ÃgÀ ¸ÀÄvÀgÀ
 21. 21. ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è 5,00,000 PÁ¯Á¼ÀÄ, 60,000 C±ÀézÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 120 WÀlÖªÀiï (10 D£ÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆ AqÀ MAzÀÄ UÀl)UÀ½ªÉ. -gÁAiÀĪÁZÀPÀªÀÄÄ (vÉ®ÄUÀÄ
 22. 22. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆÃmÉ ªÀ±À (1520) «dAiÀÄzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁV £ÀªÀgÀAUÀ
 23. 23. «eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ (1520)
 24. 24. PÀ®ÄâVð
 25. 25. GzÀAiÀÄVj PÉÆÃmÉ ªÀ±À (1513)
 26. 26. PÉÆAqÀ«ÃqÀÄ PÉÆÃmÉ(1515)
 27. 27. PÉÆAqÀ¥À°è PÉÆÃmÉ (1515)
 28. 28. PÀlPï PÉÆÃmÉ - 1518
 29. 29. ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ©ÃqÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÁqÀÄ
 30. 30. PÉgÉ ¤ªÀiÁðt
 31. 31. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, PÁ®ÄªÉ, ¸ÉÃvÀĪÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
 32. 32. CvÀåzÀÄãvÀ £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÀiÁðt,
 33. 33. ªÀÄÄvÀÄÛ gÀvÀßUÀ¼À£ÀÄ ß C¼ÉzÀ¼ÉzÀÄ «gÀÆ¥ÁP ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ Àë §eÁgÀ §eÁgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ §eÁgÀ
 34. 34. a£ÀßzÀ £ÁqÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ a£ÀßzÀ
 35. 35. F £ÀUÀgÀzÀ°è C¸ÀASÁåvÀ d¯Á±ÀAiÀÄ, ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄ®Ä GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ºÀZÀÑ ºÀ¹gÀÄ ºÉÆ®UÀzÉÝ-vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤«Äð¹gÀĪÀ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ, PÀæªÀħzÀÞªÁVPÀ¯ÁvÀäPÀªÁV PÀlÖ¯ÁVgÀĪÀ ªÀÄ£É-¨sÀªÀ£ÀUÀ½ªÉ. (Domingo CAUÀr ©Ã - qÉÆ«ÄAUÉÆ ¥É¬Ä¸ï ¢UÀ¼À°è ºÀ® §UÉAiÀÄ CªÀÄÆ®å Paes) (AiÀiÁªÀÅzÀÄ ZÀjvÉæ-193) PÉA¥ÀĺÀÀgÀ¼ÀÄ,
 36. 36. ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ ¼À £É¯É«ÃqÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀ
 37. 37. ºÀeÁgÀ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ«oÀ×® zÉêÀ¸ÁÜ£À
 38. 38. §qÀ« °AUÀ ²æÃPÀȵÀÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À
 39. 39. PÀqÀ¯ÉPÁ¼ÀÄ UÀt¥À ¸Á¹ªÉPÁ¼ÀÄ UÀt¥À
 40. 40. «±Àé¥Àæ¹zÀÞ PÀ°è£À gÀxÀ
 41. 41. «gÀÆ¥ÁPÀë£À ºÉ¸Àj£À°è zÉêÁ®AiÀÄUÀ½U É zÁ£À ¤ÃrzÀ zÁ£À±ÀÆgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ
 42. 42. wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ªÉAPÀlgÀªÀÄt£À ¸À¤ß ¢üAiÀÄ°è ²æÃPÀȵÀÚzÉêÀgÁAi ÀÄ
 43. 43. ²æñÉÊ® zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄzsÀ ÄgÉÊ zÉêÀ¸ ÁÜ£À PÁªÀiÁ Që zÉêÀ¸Á Ü£À PÁ¼ÀºÀ¹Û
 44. 44.   500 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ ªÀtðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ ¼ÀîzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÀ avÀæ PÀ¯É
 45. 45. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸Á»vÀå ¢UÀÎdgÀÄ
 46. 46. DzÀgÉ ! ! ! L»PÀ DªÀÄĶäPÀ fêÀ£À ¸ÀªÀÄÈ ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀÝ ¸ÁªÀiÁædåªÀÅ ªÉʨsÀªÀzÀ vÀÄvÀÛvÀÄ¢AiÀÄ°èzÁÝUÀ¯Éà ¸ÀªÀð£Á±ÀUÉÆAqÀÄzÀÄ MAzÀÄ C¸ÀºÀd QæAiÉÄ. CzÀgÀ PÁgÀt «±ÉèõÀuÉ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÉÆÃ®Ä UɮĪÀÅUÀ¼ÀÄ gÁd ¥ÀjªÁgÀPÉÌ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁzÀÄzÉÃ
 47. 47. «dAiÀÄ£ÀUÀg À ºÁ¼ÀÄ ºÀA¥É
 48. 48. ªÉÆøÀ ! !
 49. 49. ¸ÉãÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÉÆÃ®Ä gÁªÀÄgÁAiÀĤAzÀ ¥ÀÄvÀævÀÄ®å ªÁvÀì®åªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ “ªÀÄvÁAzsÀvÉAiÀÄ®èzÉÔ E¨Áæ»A PÀÄvÀ¨ï µÁ zÉéõÀ ªÀÄvÁÛªÀ PÁgÀtªÀÇ CzÀgÀ PÁAiÀÄÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è E®è.
 50. 50. à AiÀiÁwæPÀ£ÉƧâ£À ªÉÃzÀ£Á¥ÀÆtð “dUÀwÛ£À ZÀjvÉæAiÀÄ°è »AzÉAzÀÆ F ¥ÀæªÀiÁtzÀ ©Ã¨sÀvÀì £ÀqÉ¢gÀ°®è. CµÀÄÖ ¨sÀªÀåªÁVzÀÝ £ÀUÀgÀ, CµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ £ÀUÀgÀPÀµÀÖfëUÀ¼ÀÆ zsÀ£ÁqsÀågÀÆ DzÀ ¥ÀæeÉUÀ½zÀÝ £ÀUÀgÀ – ªÀiÁw£À ªÀtð£ÉUÉÃ
 51. 51. AvÀgÀ G½¢zÉÝãÀÄ ? ¨sÀUÀßUÉÆAqÀ ®Qëöäà £ÀgÀ¹AºÀ
 52. 52. AvÀgÀ G½¢zÉÝãÀÄ ? ¨sÀUÁߪÀ±ÉõÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤AvÀ CªÀ±ÉõÀ
 53. 53. AvÀgÀ G½¢zÉÝãÀÄ ? GzsÀé¸ÀÜUÉÆAqÀ £ÀUÀgÀ
 54. 54. £ÀAvÀgÀ £ÀqÉ¢zÉÝãÀÄ ? CgÀ«ÃqÀÄ ªÀA±ÀzÀ gÁdzsÁ¤ ¥É£ÀUÉÆAqÀ PÉÆÃmÉ ºÁUÀÆ ZÀAzÀæVj CgÀªÀÄ£É
 55. 55. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥ÀqÉzÀ ²ªÁfªÀĺÁgÁdgÀÄ
 56. 56. “AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀAvÉÆõÀavÀÛ£ÁV ZÀÆnAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J®ègÉÆA¢UÉ RĶAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. J®ègÀ£ÀÆß DzÀgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. «zÉòAiÀÄgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÉƧ⠱ÉæõÀ× zÉÆgÉ. J¯ÉèAiÀÄÆ £ÁåAiÀÄ vÀ¥ÀÄàªÀÅ¢®è. PÉÆÃ¥À §AzÀgÉ GUÀæ£ÁUÀÄvÁÛ£É. gÁeÁ¢ügÁd gÁdªÀiÁvÁðAqÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ£ÉA§ÄzÀÄ DvÀ£À ©gÀÄzÀÄ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ JAxÀªÀgÁzÀgÀÆ ºÉzÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ” ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï£À gÁeÉÆÃzÉÆåÃV
 57. 57. “F £ÀUÀgÀªÀÅ §ºÀ¼À «±Á®ªÁV, d£ÀjAzÀ QQÌjzÀÄ vÀÄA©zÉ. E°èAiÀÄ gÁd£ÀÄ §ºÀ¼À §®±Á°. CªÀ£À gÁdåªÀÅ ¹AºÀ¼À ¢éÃ¥À¢AzÀ UÀÄ®âUÁðzÀªÀgÉUÉ, §AUÁ¼À¢AzÀ ªÀÄ®¨ÁgïzÀªÀgÉUÉ ¸Á«gÀ UÁªÀÅzÀUÀ½VAvÀÀ®Æ (MAzÀÄ UÁªÀÅzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12ªÉÄÊ°) ºÉaÑ£À ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ «¸ÀÛj¹zÉ. ¨sÀÆ«Ä ¥sÀ®ªÀvÁÛV ¸À¸Àå±ÁåªÀÄ®ªÁV EzÉ. F gÁdåzÀ°è 300 §AzÀgÀÄUÀ½ªÉ. ¨ÉlÖzÀAvÉ ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸Á«gÀ D£ÉUÀ¼ÀÄ, ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ®PÀë ¸ÉʤPÀjAzÀ PÀÆrzÀ §°µÀתÁzÀ ¸ÉÊ£Àå«zÉ. Erà »AzÀƸÁÛ£ÀzÀ°è F gÁd£À£ÀÄß «ÄÃjzÀ §®±Á° gÁd E£ÉÆߧ⤮è. K¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÉÆÃqÉUÀ¼À £ÀqÀĪÉ

×