3 9-13 criteris d'avaluació aula - 2013 def

240 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3 9-13 criteris d'avaluació aula - 2013 def

  1. 1. ANGLÈS – ESO 2013/14 1- Pendents del curs anterior Per recuperar el curs anterior s’ha de superar el nou curs o aprovar-ne els dos primers trimestres. 2- Criteris de promoció: S’ha d’aprovar el 3r trimestre i un dels altres, dos com a mínim, per aprovar la matèria. Si un alumne/a suspèn el 1r i 2n trimestre, a principis del 3r trimestre farà un examen de recuperació. 3- Criteris d’avaluació Exams: (10% speaking) 60% Classwork (wb, notebook, homework, writings, use of English, Irregular verbs...) 30% Attitude: 10% Listening test: A 3r i 4t d’ESO les respostes errònies del listening es penalitzaran amb un terç de la nota. Grups adaptats Exams: (10% speaking) 50% Classwork (wb, notebook, homework, writings, use of English, Irregular verbs...) 40% Attitude: 10% Examen oral: hi haurà un mínim d’un examen oral al trimestre. 4- Readers N’hi ha 2 per curs i es treballaran a les hores partides. 1r – Hercules, Burlington i Five Short Plays, Oxford 2n- Footsteps, Burlington i Five Short Plays, Oxford 3r- Madame Doubtfire, Burlington i The Butler Did it, Oxford 4t- Channel to the Future, Burlington i (pendent de seleccionar) 5- Presentació dels apunts 1r, 2n i 3r ESO: es presentarà amb dossier. L’entrega del dossier, com a mínim un cop al trimestre, és imprescindible per aprovar l’assignatura. Si s’entrega fora de termini la nota màxima serà 5. Com es presenta el dossier i què ha d’incloure ? El dossier ha d’estar net i polit. Per això cal: o Fer una portada ben maca en la qual aparegui, com a mínim, el nom i el curs de l’alumne. S’hi poden afegir dibuixos amb colors i s’ha d’incloure la informació en anglès. o Enumerar els fulls. o El dossier ha d’incloure tots els apunts de classe i totes les fotocòpies ordenades cronològicament. Les fotocòpies que ocupin mitja pàgina cal enganxar-les en un full gran. Si un dia l’alumne/a no ve a classe, ha de demanar les fotocòpies a la professora. Pel que fa als apunts, si es prenen bé a classe no caldrà passar- los a net, tot i que a casa es poden repassar amb el diccionari i afegir-hi il·lustracions.
  2. 2. o Posar cada dia la data (in English, of course!) i no deixar espais en blanc entre un dia i altre. o Diferenciar els títols (amb majúscules, un altre color o subratllat) dels enunciats i del redactat. o Al dossier no caldrà copiar-hi els enunciats però sí la pàgina i el nº d’exercici. o Fer tots els exercicis i corregir-los. Els exercicis s’han de corregir bé i amb bolígraf verd o vermell perquè es distingeixi clarament l’error. o La lletra ha de ser entenedora. Aquí tens un exemple de tapa del dossier: UNIT 1: Food and Drink Name and surname : __________ School : Institut Joanot Martorell Class : 1 ESO A School Year: 2013/14 Teacher: ____________
  3. 3. A 4t ESO s’haurà de completar el Learning Diary a través de la Wiki i serà imprescindible per aprovar l’assignatura. El workbook es demanarà com a mínim un cop al trimestre. Els workbooks s’han de fer en llapis i sinó baixa nota. 6- Funcionament de les classes A les classes partides es treballaran més les lectures, writings i orals. Els writings es presentaran en un full a part. Quan s’entregui el dossier s’haurà d’incloure tant l’original com la còpia corregida. Els writings fora de termini no s’acceptaran. Hi ha una selecció de verbs irregulars que va augmentant a cada curs i que es van treballant al llarg de l’any. 7- Deures d’estiu Els deures d’estiu poden arribar a pujar fins a un punt la nota final del primer trimestre. ANGLÈS – BATXILLERAT 2013/14 1- Pendents del curs anterior Els alumnes de 2n Batx. amb el 1r de Batx. pendent tindran 2 convocatòries extraordinàries. 2- Criteris de promoció: S’ha d’aprovar el 3r trimestre i un dels altres, dos com a mínim, per aprovar la matèria. Si algun alumne/a suspèn el 1r i 2n trimestre, a principis del 3r trimestre hi haurà un examen de recuperació. 3- Criteris d’avaluació Exàmens 75% (60% unit exams + 15% oral exam) Per poder fer mitja, els exàmens han de tenir un mínim de 3. La no assistència a qualsevol examen (inclús l’oral) no fa mitja i per tant, no s’aprova el trimestre. S’ha de presentar un justificant mèdic per justificar una falta a un examen. Writings + exàmens de selectivitat + homework + classwork +irregular verbs+wb+attitude+moodle 25% La presentació dels writings és indispensable per aprovar el trimestre. L’entrega de la seva correcció i reflexió pot augmentar un punt la nota final de l’escrit. Si aquests no s’entreguen, la nota es dividirà per 2 o 3 segons el que s’hagi entregat. Exàmens Orals 1r: 1st term : Personal presentation
  4. 4. 2nd term :Poem or song 3rd term: A news report 2n: 1st term: A news report 2nd term: Dubbing a piece of a film 3rd term: Presentation about a foreign city or country S’ha d’entregar el guió de l’examen oral uns dies abans. Si no s’entrega baixa 3 punts de la nota. El dia de l’examen han d’entregar el guió amb una còpia per a la professora, una presentació Power Point amb imatges i el vocabulari al final (amb la paraula traduïda o sinònim i una frase d’exemple). El vocabulari ha d’incloure un mínim de 10 paraules. Si algun examen no arriba al 3 i el professor ho considera adient, l’alumne/a podrà mantenir el dret a l’avaluació contínua si segueix un pla de treball acordat. Un alumne/a amb més de 5 faltes sense justificar no té dret al 25% (s’ haurà de justificar la falta al professor abans d’entregar-li al tutor). Dins de l’actitud també es valora l’ interès per la matèria, la participació, fer servir la llengua anglesa, ... La llibreta o dossier es pot demanar en cas de dubte de la nota final de trimestre. La llibreta ha de ser a mà. L’avaluació és contínua i els exàmens seran acumulatius. No hi haurà exàmens de millora al juny. 4. Verbs irregulars Examen de 15 minuts amb 30 verbs de la llista de verbs irregulars del llibre al principi de cada trimestre. Es puntuarà per línies (han d’estar bé les tres columnes i la traducció) 5. Reader La primera convocatòria d’examen del llibre de lectura serà la setmana del 9 al 13 de desembre. Es farà alguna sessió prèvia de l’examen del llibre. Si suspenen l’examen del reader queda pendent de recuperar. 1st The Client , Burlington 2nd I, Robot , McMillan
  5. 5. 6. Material: l’alumne ha de tenir l’Student’s Book i el Workbook sense fer, si no és així, perd el dret a un 10% de la nota. Al primer trimestre, la data màxima per tenir el material en condicions serà el 30 de setembre. Qui no tingui els llibres el 30 de setembre perdrà el dret al 25% de la nota. A principi del 2n i 3r trimestre es podrà tornar a presentar el material per a poder tornar a tenir dret al 100% de la nota.

×