ஆன்஥ீ க சறந்஡னண - ஥யர பதரி஦஬ர்

–




























காஞ்சி ப஧ரினயர் ஆன்நிக சிந்தன஦கள்
...



























































஥ண஡றல...

























































தூங்கும் ...
னாபானினும் ஆனச வயண்டாம்
* எழுங்கறணரலும் கட்டுப்தரட்டிணரலும் ஥ணத்஡றன் அசுத்஡ங்கனப அகற்ந ப௃டிப௅ம். அநறன஬ ஬பர்த்துக்
பகரள்஬஡ற...
* ஢ீ தனனண ஋஡றர்தரர்க்கர஥ல் ஡ர்஥ங்கனப பசய். தனனண பகரடுக்க ச஬ண்டி஦து ஈஸ்஬஧ணின் ச஬னன
஋ன்கறநது உத஢ற஭஡ம்.
* குடும்த பதரறுப்புக்...
* குரு ஋ன்நரல் கண஥ரணது, பதரி஦து, அ஡ர஬து பதருன஥ உனட஦஬ர். ஥கறன஥ பதரருந்஡ற஦஬ர் ஋ன்று
பதரருள். பதரி஦஬ர்கனப '஥யரகணம் பதரருந்஡ற஦...
஧஬ கடவுள்கள் ஏன்?
஋ன஡ச் சரப்திட்டரல் ஋ன்ண? அன்ணத்ன஡ சரப்திட்ட ஥ரத்஡ற஧த்஡றல் ஬஦ிறு ஢ற஧ம்தி ஬ிடுகறநது. ஆணரல்,
அச஢க஬ி஡஥ரண த஡ர...
உதவும்வ஧ாது ஏற்஧டும் எண்ணம்
ெீ஬கரருண்஦ம் ஋ன்று குநறப்திடு஬ன஡ கருன஠ ஋ன்று ஢ீங்கள் அநற஬ர்கள். கருன஠ கரட்டு஬து ஋ன்நரல்
ீ
உ஡஬ி...
஢ரம் கற்றுக் பகரள்ளும் ஬ி஭஦ம். ஬஦ிற்றுக்கு உ஠வு, ஥ரணத்ன஡ ஥னநக்க ஆனட, குடி஦ிருப்த஡ற்கு
஋பி஦஬டு இம்஥ர஡றரி஦ரண அடிப்தனட஦ரண ச஡ன...
இம்ப௄ன்நரலும் உண்ன஥஬஫ற஦ில் ஢டப்தது சத்஡ற஦ம். தூய்ன஥ ஋ன்தது அகத்தூய்ன஥, புநத்தூய்ன஥
ஆகற஦ இ஧ண்டு஥ரகும். புனணடக்கம் ஋ன்தது பு...
கஷ்டத்திற்கு ஒவப ப௃டிவு

஋஥ன் எரு ப஢ரடி ச஢஧த்ன஡க் கூட ஬஠ரகக் க஫றப்த஡றல்னன. எவ்ப஬ரரு ஬ிணரடிப௅ம்
ீ
஢ம்ன஥ ப஢ருங்கற ஬ந்து பகரண...
தாபகநந்திபம் என்஫ால் என்஦?
* எரு ஥ருந்ன஡ ஬ரங்கற உதச஦ரகறக்கர஥ல் ஢ரனபக் கடத்஡றக் பகரண்டிருந்஡ரல் அ஡ன் ஬ரி஦ சக்஡ற
ீ
குனநந்து஬...
ஆன்மீக சிந்தனை  மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar
ஆன்மீக சிந்தனை  மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar
ஆன்மீக சிந்தனை  மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar
ஆன்மீக சிந்தனை  மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar
ஆன்மீக சிந்தனை  மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar
ஆன்மீக சிந்தனை  மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ஆன்மீக சிந்தனை மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar

562 views

Published on

ம‘கா பெரியவரின் ஆன்மீக சிந்தனைகள்

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ஆன்மீக சிந்தனை மஹா பெரியவர் Kanchi periyavar

 1. 1. ஆன்஥ீ க சறந்஡னண - ஥யர பதரி஦஬ர் –                           காஞ்சி ப஧ரினயர் ஆன்நிக சிந்தன஦கள் ஡ர஧க஥ந்஡ற஧ம் ஋ன்நரல் ஋ன்ண? திந உனகத்஡஬ருக்கும் சசன஬ õ஬ம் ப஡ரனனக்கும் ஬஫றகள் அன஧஬஦ிறு சரப்திட்டரல் சதரதும் ஥வுணம் சப௄கத்துக்சக ஢ல்னது அநம் பச஦ ஬ிரும்பு சதச்சறல் ஢ற஡ரணம் ச஡ன஬ சதச்சறலும் சறக்கணம் ச஡ன஬ சதரட்டி பதரநரன஥ ச஬ண்டரம் ஢றம்஥஡றக்கரண ஬஫ற இது ஡ரன் ஢஥க்குள்சப ஆணந்஡ம் ஥வுணம் ஢ல்ன உதர஦ம் ஢ம்ன஥ச஦ அ஬ரிடம் பகரடுப்சதரம் ஋஡ற்கும் அபவு ச஬ண்டும் சதச்சறல் ஢ற஡ரணம் ச஡ன஬ கடவுள் ஥கரசக்஡ற தனடத்஡஬ர் கடவுள் ஥கரசக்஡ற தனடத்஡஬ர் ஡ற஦ரணம் த஫குங்கள் ஆனசப்தடர஥ல் ஬ரழ்ச஬ரம் எச஧ இனந஬னுக்கு தன ஬஫றதரடுகள் '஢ரன் சறநற஦஬ன்' ஋ன்று஋ண்ணுங்கள் சகரதம் ஥ண஡றற்கு ஡ீங்கு ஡ரும் தடித்஡஬ர்களுக்கு அடக்கம் ச஬ண்டும் அன்தரல் திநன஧த் ஡றருத்துச஬ரம் பதரருபற்ந சதச்சு ச஬ண்டரம் குடி஢ீர் சறக்கணம் ச஬ண்டும்
 2. 2.                                                           ஥ண஡றல் உறு஡ற ச஬ண்டும் சதச்னசக் குனநப்தது ஋ப்தடி? ஢ல்ன ஢ரபரக அன஥஦ட்டும் ஡ப்பு பசய்஦ர஡஬ர் ஦ரரு஥றல்னன ஬஦ிற்றுக்கும் ஏய்வு ச஡ன஬ ஢றனன஦ரண இன்தம் ஋து? ப௃டிந்஡ சசன஬ன஦ச் பசய்ச஬ரம் ஬஧஡ட்சன஠ ஡றருட்டுச் பசரத்து ஋பின஥஦ரக ஬ரழ்ச஬ரச஥! இணின஥஦ரகப் சதசுங்கள் அன்தரல் ஬ரும் ஆணந்஡ம் அ஬ணல்ன஬ர பசய்஦ ன஬த்஡ரன்! உண்டி஦ல் பசலுத்து஬து ஌ன்? தர஬ம் ஡ீ஧ ஡ற஦ரணம் பசய்ப௅ங்க! இனந஬ன் ஥ட்டுச஥ பகட்டிக்கர஧ன் ஋பின஥ச஦ ஢றம்஥஡ற ஡ரும் ஢ல்ன஬ணரல் ஢ரட்டுக்சக ஢ன்ன஥ தின்தற்ந ச஬ண்டி஦ தத்து கடவுளுக்கு த஦ப்தடுங்கள் ஥ண அன஥஡றக்கு ஬஫ற கடவுபிடம் சகட்த஡றல் ஡஬நறல்னன சத்஡ற஦ம் இது சத்஡ற஦ம் கடசண ஋ண த஠ி பசய்஦ர஡ீர்கள்! தத்து ஢ற஥ற஭஥ர஬து ஬஠ங்குங்கள் "ஆயர' ஋ன்று இருங்கள் சு஬ர஥றக்கும் புதுத்து஠ி அ஠ி஬ிப௅ங்க! ஡ண்஠ ீர் தந்஡ல் ன஬ப௅ங்கள் ஢ல்னன஡ப௅ம் அன்தரகச் பசரல்லுங்க! குடும்தத்ன஡ப௅ம் க஬ணிப௅ங்கள் தரிகர஧த்ன஡ ஬ிட உ஦ர்ந்஡து ஋து? தரதுகரப்தரள் த஧ரசக்஡ற ஢டப்தது இனந஬ன் பச஦ல் ப௃டிந்஡பவு ஡ரணம் பசய்ப௅ங்கள் ச஡ன஬ன஦க் குனநப௅ங்கள் ஥ணதுக்கு "படஸ்ட்' ன஬ப௅ங்கள் ஡ர்஥ம் ஬பர்க்கும் ஡ீதங்கள் தனன் ஡ரு஬து அ஬சண! பென்஥ம் ப௃ழுக்க தடிப௅ங்கள் ப஡ய்஬ம் ஋ங்கும் இருக்கறநது புத்஡றன஦க் பகரடுத்஡து ஋஡ற்கரக! சதச்னச தர஡ற஦ரகக் குனநப௅ங்கசபன்! ஋ந்஡ ஆனச சதரக ச஬ண்டும்? புண்஠ி஦ ஋ண்஠ம் புணி஡ம் ஡ரும் அபவுடன் சதசு஬து ஢ல்னது சகரதப்தடு஬து சரி஦ல்ன! ஬ரழ்ன஬ ஋பி஡ரக்கற பகரள்ச஬ரம் அன்பு஡ரன் ஢றனனத்து ஢றற்கும் கடன஥ன஦ பசய்஡ரசன சதரதும் ஥ண஡ரல் புண்஠ி஦ம் பசய்ச஬ரம் ஢ல்னன஡ ப஡ரடர்ந்து பசய்ப௅ங்கள் ஥ண஡றல் சரந்஡ம் ஢றன஬ட்டும் ப௃ன்஬ந்து உ஡஬ி பசய் சசன஬ பசய்஬ச஡ தரக்கற஦ம் இனடஞ்சல் ஡஬ிர்க்கும் ஆ஦ி஧ம் கட்டிப்சதரடும் கடவுள் தி஧ர஦ச்சறத்஡ம் பசய்ச஬ரச஥! த஦ம் அநச஬ ச஬ண்டரம் தடிப்புடன் தக்஡றப௅ம் ஬ப஧ட்டும்
 3. 3.                                                         தூங்கும் ப௃ன் சறந்஡னணபசய் எரு஬ருக்பகரரு஬ர் உ஡஬னரச஥! ஏய்ன஬ த஦னுள்ப஡ரக்குங்கள் பு஧ர஠ப்தடிப்பு ச஬ண்டும் தக்஡ற ஋ன்நரல் ஋ன்ண? தரலுக்குள் "இவ்சபர' இருக்கர? இனந஬னுக்கு ஥ணசு சகட்கரது ஢ம்தித் ஡ரன் ஆக ச஬ண்டும் ஥ண஡றற்கு கடி஬ரபம் ச஡ன஬ ப௃ன்சணரர் ஆசற பதறுச஬ரம் ஬ரழ்ன஬ ஋பின஥஦ரக்கறக் பகரள்! ஥ணன஡ சுத்஡ம் பசய் ஢஥க்கு ச஡ன஬஦ரண ஥ருந்து எழுக்கம் ஥றக அ஬சற஦ம் ஡஧஥ரண ஬ரழ்க்னக ஋து? "சற஬சற஬' ஋ன்நரல் திநப்தில்னன புண்஠ி஦ம் கறனடக்க ஬஫ற பதண்கசப! அ஫னக தரர்க்கர஡ீங்க! ஢ற஧ந்஡஧ சுகம் ஋து ஋பி஦ ஬ரழ்வுக்கு ஡றரும்புச஬ரம் 5 ஢ற஥றட஥ர஬து தரடுங்கசபன்! ஢ல்ன஬ர் ஋ண பத஦ப஧டுங்கள் ஥ணி஡னுக்கு பதரறுப்பு ச஬ண்டும் ஥கறழ்ச்சறன஦ உரு஬ரக்கு! ப஬ள்னப அடிச்சு பகரடுங்க! உன஫ப்த஬னுக்கு உ஠வு உறு஡ற புத்஡றசரனற தட்டம் ச஬ண்டு஥ர! கஷ்டத்ன஡ப் பதரிதுதடுத்஡ரச஡! ஢ற஦ர஦஥ரக சம்தர஡றப௅ங்கள் அன்பு ஬டி஬ில் அம்தினக ஢ல்னன஡ ஥ட்டும் ஢றனணப௅ங்கள் ஥ணம் ஬ிட்டுப் சதசுங்கள் பதற்ந஬ளுக்கு ச஥஥ரணது ஋து ஋ல்னரம் அ஬ன் பச஦ல் ஢ல்ன஬ன் ஋ணப் பத஦ப஧டு! பதற்ந஬ர்கள் ஢ம் ப஡ய்஬ங்கள் ஦ரருக்கு அனங்கர஧ம் பசய்஬து ஆனச ஡ீரும் கரனம் ஋ப்பதரழுது னட்சு஥ற கடரட்சம் ஢றனனக்கட்டும் ச஢சறப்தது ஢ம் கடன஥ சகறப்புத்஡ன்ன஥ன஦ ஬பருங்கள் ப௃஡னறல் குடும்தம் ஡ரன்! சறந்஡றப௅ங்க! எச஧ எரு ஢ற஥ற஭ம் ஋ங்கும் ஥கறழ்ச்சற த஧஬ட்டும்! ஢றம்஥஡ற ஋ங்சக இருக்கறநது அநறன஬ ஬ிட உ஦ர்ந்஡து ஋து உடசண ஡ர்஥ம் பசய்ப௅ங்க! தனணநறந்து த஠ி஦ரற்றுங்கள் ஋டுத்துக்கரட்டரக இருங்கள் ஋ப்சதரதும் பசல்லும் "ச஢ரட்டு' சகரதிக்கும் ஡கு஡ற உள்ப஡ர? சம்தர஡றப்த஡றல் ச஢ர்ன஥ அன்தில் இத்஡னண ஬னக஦ர! கு஫ந்ன஡ ஥ணதுடன் இருங்கள் உணக்குள் இருக்குது ஥கறழ்ச்சற சசரும் இடம் என்று஡ரன்!
 4. 4. னாபானினும் ஆனச வயண்டாம் * எழுங்கறணரலும் கட்டுப்தரட்டிணரலும் ஥ணத்஡றன் அசுத்஡ங்கனப அகற்ந ப௃டிப௅ம். அநறன஬ ஬பர்த்துக் பகரள்஬஡ற்கு ப௃ன்ணரல் எழுக்கம் அ஬சற஦ம். இல்னர஬ிட்டரல் பச஦ல்கள் தின஫஦ரகற பகட்டன஡ ஬பர்க்கும். * குனநச்சனரண ஬ச஡றன஦க் கூடப் பதந ப௃டி஦ர஡஬ர்களுக்கு உ஡வு஬து஡ரன் ஡ற஦ரகம், ஡ர்஥ம், புண்஠ி஦ம். * அன்பு ஋ல்னரரிடப௃ம், பதரறுன஥ ஡஬று பசய்கறந஬ணிடப௃ம், பதரநரன஥஦ின்ன஥ ஢ம்ன஥஬ிட ச஥ல் ஸ்஡ரணத்஡றல் இருக்கறந஬ணிடப௃ம் பகரண்டிருக்க ச஬ண்டும். * பதரருனபத் ஡றருடிப் பதநக்கூடரது. இன்பணரரு஬னண ஬ஞ்சறத்துப் பதநக்கூடரது. னஞ்சம் ஬ரங்கக்கூடரது. இன்பணரரு஬ன் ஬஦ிற்நறல் அடிக்கக்கூடரது. * ஧஡ற சுகம் ஡ர்஥ தத்஡றணிப௅டன் அனுத஬ிக்கனர஥ர஦ினும் ஢றச஭஡ ஡றணங்கபில் (சரஸ்஡ற஧ங்கபில் ஬ினக்கப்தட்ட ஢ரட்கபில்) கட்டுப்தரட்டுடன் இருக்க ச஬ண்டும். திந பதண்கனப ஥ண஡ரலும் ஢றனணக்கக்கூடரது. * குடி஥க்கள் பசய்ப௅ம் தர஬ம் அ஧சனணப௅ம், ஥னண஬ி பசய்ப௅ம் தர஬ம் க஠஬னணப௅ம், சறஷ்஦ணின் தர஬ம் குருன஬ப௅ம் சசரும். * ஦ர஧ரக இருந்஡ரலும் ஆனசன஦க் குனநத்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். ஆனச சதரகர஥ல் ஋ந்஡ ஆத்஥ சம்தத்தும் உண்டரகரது. * ஡ணக்பகன்று பதரருள் சசர்ப்த஡றலும், அனங்கர஧ம் பசய்து பகரள்஬஡றலும் ஡ற்கரனறக இன்தம் கறனடக்கனரம். ஆணரல் உள்பத்துக்கு ஢றனந஬ரண ஆணந்஡ம் அன்பு பசலுத்து஬஡றசனச஦ இருக்கறநது. * இ஡ற்கு ச஥ல் என்று ச஬ண்டும் ஋ன்று ச஡ரன்நச் பசய்஦ர஡ ஢றனனத்஡ சதரின்தச஥ 'ச஥ரட்சம்'. * ஡ன் ஥னண஬ின஦த் ஡ன் சம்தரத்஡ற஦த்துக்குள்சபச஦ கட்டும் பசட்டு஥ரக ன஬த்துக் கரப்தரற்று஬து஡ரன் புரு஭னுக்கு கவு஧஬ம். ந஦஥ின஫வய தபநா஦ யாழ்க்னக * அ஡றக஥ரகப் பதரருள்கனபத் ச஡டிப்சதர஬஡ரல் ஬ரழ்க்னகத்஡஧ம் உ஦ர்ந்து஬ிடரது. உண்ன஥஦ில் ஬ரழ்க்னகத்஡஧ம் ஋ன்தது ப஬பி ஬ஸ்துக்கபின் பதருக்கத்஡றல் இல்னன. ஡஧஥ரண ஬ரழ்க்னக ஥ண ஢றனநச஬ரடு இருப்தது஡ரன். * ஢ரம் ஢றனன஦ரக ஢றற்க ச஬ண்டு஥ரணரல் அனச஦ர஡ என்னநக் பகட்டி஦ரகப் திடித்துக் பகரள்கறசநரம். அச஡ சதரல் ஥ணம் ஡ற஦ரணத்஡றல் ஢றனனத்து ஢றற்க ச஬ண்டு஥ரணரல், அனச஦ரண ஸ்஡ரணு த஧ம்பதரருனப ஢றனணத்துக் பகட்டி஦ரகப் திடித்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். * ஢஥க்கு அது ச஬ண்டும், இது ச஬ண்டும் ஋ன்று ச஡ர அரிப்பு இருக்கறந ஬ன஧஦ில் ஢ரம் ஡ரித்஡ற஧ர்கள்஡ரன். * சு஬ரில் ஋நறந்஡ தந்து ஡றரும்பு஬து சதரல் ஢றனநச஬நர஡ ஆனச஦ரணது சகரத஥ரகத் ஡றரும்தி ஬ந்து ஢ம்ன஥ப் தரதத்஡றல் தூண்டுகறநது. * ஥னு஭ன் தன஫஦஡ற்குப் தரிகர஧ம் ச஡டு஬ன஡ ஬ிடப் பு஡ற஦ சுன஥ சச஧ர஥ல், தர஬ம் தண்஠ர஥ல், ஬ரழ்஬஡ற்கு ஈஸ்஬஧னணத் துன஠ பகரள்஬ச஡ ப௃க்கற஦ம். * அ஬சற஦஥றல்னர஥ல் ஌஧ரப஥ரகச் சம்தர஡றப்ததும், அ஬சற஦஥றல்னர஥ல் ஬ி஧஦஥ரகச் பசன஬஫றப்ததும், அல்னது பூ஡ம் கரத்஡஥ர஡றரி தரங்கறல் ப௄ட்னட ப௄ட்னட஦ரகப் சதரட்டு ன஬ப்ததும் திசகு. * ஏடி ஏடிச் சம்தர஡றக்கும் எரு கரசு கூட உடன் ஬஧ரது. ஥று உனகத்஡றல் பசனர஬஠ி தக஬ந்஢ர஥ர என்று஡ரன். * எவ்ப஬ரரு ஥ணி஡ணிலும் ஈஸ்஬஧ன்஡ரன் குடி இருக்கறநரர். எரு஬ன஧ ஢஥ஸ்கரிக்கும்சதரது அந்஡ ஈஸ்஬஧னணச஦ ஬஫றதடு஬஡ரகத்஡ரன் அர்த்஡ம். * ஋ங்சக ஢ரம் சதரணரலும் அங்சக ஢ல்ன ஡றனுசரண சந்ச஡ர஭த்ன஡ ஬ிருத்஡ற தண்஠ ச஬ண்டும். * எழுங்கறணரலும் கட்டுப்தரட்டிணரலும் ஥ணத்஡றன் அசுத்஡ங்கனப அகற்ந ப௃டிப௅ம். ப௃தினயர்கள் என்஦ பசய்ன வயண்டும்? * ஡ர஦ன்னதப் சதரன கனப்தடச஥ இல்னர஡ பூ஧஠ அன்னத இந்஡ சனரகத்஡றல் ச஬று ஋ங்குச஥ கர஠ப௃டி஦ரது. * தரன தி஧ர஦த்஡றசனச஦ கர஦த்ரின஦ ெதிக்க ஆ஧ம்தித்து஬ிட்டரல் அது தசு஥஧த்஡ர஠ி஦ரக த஡றப௅ம். கர஦த்ரி஦ரணது ப௃க்கற஦஥ரண ஥சணரசக்஡ற, ச஡ெஸ், ஆச஧ரக்கற஦ம் ஋ல்னர஬ற்னநப௅ம் அதரி஥ற஡஥ரக ஡஧஬ல்னது.
 5. 5. * ஢ீ தனனண ஋஡றர்தரர்க்கர஥ல் ஡ர்஥ங்கனப பசய். தனனண பகரடுக்க ச஬ண்டி஦து ஈஸ்஬஧ணின் ச஬னன ஋ன்கறநது உத஢ற஭஡ம். * குடும்த பதரறுப்புக்கனப கூடி஦ ஬ின஧஬ில் ப௃஡ற஦஬ர்கள் குனநத்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். அ஡ற்கு த஡றல் பதரது ெணங்களுக்கரக பதரறுப்பதடுத்துக் பகரண்டு புண்஠ி஦ம் சம்தர஡றக்க ச஬ண்டும். ஡ரங்கள் ஡ங்கள் ஆத்஥ரன஬ க஬ணித்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். * ஡ணக்பகன்று ஋வ்஬பவுகுனந஬ரக பசன஬஫றக்க ப௃டிப௅ச஥ர, அப்தடி ஋பின஥஦ரக ஬ரழ்ந்து, ஥றச்சம் திடித்து, அன஡ ஡ர்஥த்஡றற்கு பசன஬஫றக்க ச஬ண்டும். * அந்஡஧ங்க சுத்஡ம் இல்னர஥ல் பசய்கறன்ந கரரி஦ங்கள் தடரசடரத஥ரகச஬ ப௃டிந்து஬ிடும். * ஢ரம் தக்஡ற பசய்஬஡ரல் ஈஸ்஬஧னுக்சகர, குருவுக்சகர ஋ந்஡ னரதப௃ம் இல்னன. ஢஥க்கு஡ரன் பதரி஦ னரதம். * ஢ம் சரீ஧த்஡றற்கு ஋ந்஡ ஬ி஦ர஡ற ஬ந்஡ரலும், ஋ந்஡ கஷ்டம் ஬ந்஡ரலும், ஢ற஧ம்த ஬றுன஥஦ிணரசன சற஧஥ப்தட்டரலும், இன஬ப஦ல்னரம் ஢஥க்கு ன஬஧ரக்கற஦த்ன஡ பகரடுப்த஡ற்கரக சு஬ர஥ற஦ிணரல் பகரடுக்கப்தட்டன஬ ஋ண கரு஡ச஬ண்டும். இன஬ப஦ல்னரம் '஡தஸ்' ஋ன்று ஢றனணத்துக்பகரள்ப ச஬ண்டும். ந஦னத சுத்தநா பசய் பசம்னதத் ச஡ய்த்து ப஬ளுப்தரக்கற஬ிட்டரல் ஥று஢ரளும் அழுக்கரகத்஡ரசண பசய்கறநது. ஥றுதடி ச஡ய்க்க ச஬ண்டும். இச஡சதரல் ஢ரம் சறத்஡த்ன஡ப௅ம் ஬ிடர஥ல் அனுஷ்டரணத்஡ரல் சுத்஡ம் பசய்துபகரண்டு இருக்க ச஬ண்டும். தக஬ரன் ஋ன்று எரு஬ன் சர்஬ சரட்சற஦ரகவும் சர்஬ சக்஡ணரகவும் இருந்துபகரண்டு ஢ம் கர்஥ங்களுக்குப் தனன் ஡ருகறநரன் ஋ன்ந த஦ உ஠ர்ச்சற஡ரன், ப௅க ப௅கரந்஡ற஧஥ரக ஥ணி஡னணத் ஡ர்஥ ஥ரர்க்கத்஡றல் ஢றறுவும் ஊன்றுசகரனரக இருந்து ஬ந்஡றருக்கறநது. ச஡஬ர்களுக்கு ஢ம்ன஥ப் சதரல் ப௄ப்பு ஥஧஠ம் இல்னன. அ஬ர்களுக்கு ஢ம்ன஥஬ிட சக்஡ற அ஡றகம். இருந்஡ரலும் அ஬ர்கள் ஢ம்஥றட஥றருந்ச஡ ஆகு஡ற பதறு஥ரறு தக஬ரன் ன஬த்஡றருக்கறநரர். அம்தரனப ஬ிட ஥ங்கப ஬ஸ்து இல்னன. 'மர்஬ ஥ங்கப ஥ரங்கல்ச஦' ஋ன்று அம்தரனபச் பசரல்஬ரர்கள். அ஬ர்களுடன் சசர்ந்஡றருப்த஡ரசன த஧ச஥ஸ்஬஧னும் ஥ங்கப ஸ்஬ரூதி஦ரகறநரர். ஥ங்கபச஥ ஬டி஬ரண அம்தினக ஥கர சு஥ங்கனற; அ஬ளுனட஦ சவு஥ரங்கல்஦த்஡றற்கு ஋ப்தடிப் தங்கம் உண்டரக ப௃டிப௅ம்? இ஡ணரல்஡ரன் ஆனகரன ஬ி஭ம் சரப்திட்டும்கூட த஧ச஥ஸ்஬஧ன் சவுக்கற஦஥ரகச஬ இருக்கறநரர். ஆசரர்஦ரள் (ஸ்ரீ ஆ஡றசங்க஧ர்) சவுந்஡ர்஦னயரி஦ில் இப்தடித்஡ரன் கூறுகறநரர். ஢ரன்கு சதருக்கு, இ஧ண்டுசதருக்கு அம்஥ர அப்தர஬ரகப் தனர் இருக்கறநரர்கள். ஋ல்சனரருக்கும் அம்஥ர அப்தர ஦ரர்? தரர்஬஡ற த஧ச஥ஸ்஬஧ர்கள்஡ரம் ஋ன்தன஡ உண்ன஥஦ரகப் புரிந்துபகரண்டு஬ிட்டரல் ஢ரம் ஋ல்சனரரும் அ஬ர்களுனட஦ கு஫ந்ன஡கள், சசகர஡஧ சசகர஡ரிகள் ஋ன்கறந ஋ண்஠ம் ஬ந்து஬ிடும். கல்யினின் வ஥ாக்கம் என்஦? கல்஬ி஦ின் த஦ன் ப஥ய்ப்பதரருபரகற஦ ஆண்ட஬னணத் ப஡ரிந்து பகரள்஬து஡ரன். ஆணரல், இந்஡க்கரனத்஡றல் தடிக்கறந஬ர்கள் தனசதருக்குத் ப஡ய்஬ தக்஡றச஦ இல்னன. அது஡ரன் அடிப்தனட஦ரண குனந. கல்஬ி஦நற஬ிணரல் கறனடப்தது அடக்கம். கல்஬ி஦ின் ப௃஡ற்த஦ணரக ஬ிண஦ம் ஌ற்தட ச஬ண்டும். இ஡ணரல் தன஫஦ ஢ரபில் ஥ர஠஬னுக்கு '஬ிசண஦ன்' ஋ன்சந பத஦ர் இருந்஡து. இன்று ஢றனந஦ தள்பிக்கூடங்கள் இருக்கறன்நண. சதர஡ர஡஡ற்கு '஭றப்டு' ப௃னந ச஬று ன஬க்கறநரர்கள். இவ்஬பவு இருந்தும் அடக்கம் ஌ற்தட஬ில்னன. ஢ம்ப௃னட஦ ச஡சத்துப் பதண்கபின் இ஦ற்னக஦ரண கு஠ம் அடக்கம். தடிக்கறந பதண்களுக்குச் சுதர஬஥ரண அடக்க கு஠த்ச஡ரடு, கல்஬ி஦ின் த஦ணரக தின்னும் அ஡றக அடக்கம் ஌ற்தட ச஬ண்டும். ஆணரல், சுதர஬஥ரக அடங்கற஦ிருக்கும் பதண்களுக்குக்கூட, அ஡றக஥ரகப் தடித்து஬ிட்டரல், அந்஡ சுதர஬ம் சதரய்஬ிடுகறநது. கு஠த்ன஡க் பகரடுக்க ச஬ண்டி஦ தடிப்பு கு஠த்ன஡க் பகடுத்து ஬ிடுகறநச஡! அது ஌ன்? ப௃ற்கரனத்஡றல் ஥ர஠஬ர்கள் குருகுன ஬ரசம் பசய்஡ரர்கள். அங்சக ஆசறரி஦ர் ஋ப்தடி இருக்க ச஬ண்டும்? ஥ர஠஬ர்கள் ஋ப்தடி இருக்க ச஬ண்டும்? ஋ல்னர஬ற்னநப௅ம் ப௃ன்சணரர் ஬குத்஡ ஢ீ஡றநூல்கள் ஬னகப்தடுத்஡ற ன஬த்஡றருக்கறன்நண. ஥ர஠஬ர்கள் குருவுக்கு அடங்கற, தி஧ம்஥ச்சரரி஦க ஬ர஫ச஬ண்டும் ஋ன்ந கட்டுப்தரடு இருந்஡றருக்கறநது. சறஷ்஦ன் திச்னச ஋டுத்துத் ஡ரனும் உண்டு, குருவுக்கும் பகரண்டு ஬ந்து அபிப்தரன். அ஡ணரல் அ஬னுக்கு அகங்கர஧ம் கன஧ந்து ஬ிண஦ம் ஌ற்தட்டது. குருவுடசணச஦ இருந்஡஡ரல், அ஬ரிடம் உண்ன஥஦ரண திரி஦ம் ஌ற்தட்டது. அ஬ருக்கும் இ஬ணிடம் இ஦ல்தரகச஬ திரி஦ம் ஌ற்தட்டது. இதனப்பூர்யநாக கடனநனனச் பசய்
 6. 6. * குரு ஋ன்நரல் கண஥ரணது, பதரி஦து, அ஡ர஬து பதருன஥ உனட஦஬ர். ஥கறன஥ பதரருந்஡ற஦஬ர் ஋ன்று பதரருள். பதரி஦஬ர்கனப '஥யரகணம் பதரருந்஡ற஦' ஋ன்று பசரல்கறசநரம். கணப஥ன்நரல் ப஬஦ிட் அ஡றகப஥ன்நர அர்த்஡ம்? உள்ளுக்குள்சபச஦ அநற஬ரசனர, அனுத஬த்஡ரசனர, அருபரசனர பதருன஥ பதற்ந஬ர் ஋ன்று அர்த்஡ம். ஆசறரி஦ர் ஋ன்த஬ர் தடிப்திசன பதரி஦஬ர். ஢டத்ன஡஦ரல் ஬஫றகரட்டு஬஡றல் சறநந்஡஬ர். குரு ஋ன்நரல் இருட்னடப் சதரக்குத஬ர் ஋ன்று பசரல்கறநரர்கள். குரு஬ிட஥றருந்து புநப்தட்டு சதரய், சலடனுக்குள்சப புகுந்து, அ஬னண எரு ஥ரர்க்கத்஡றல் ஡ீ஬ி஧஥ரகத் தூண்டிச் பசல்லு஬து '஡ீட்னச' ஋ன்று அநற஦ப்தடுகறநது. * ஥ீ ணரட்சற ஋ன்ந பத஦ரிசனச஦ ஥ீ ன் இருக்கறநது. இ஡ணரல் அ஬னப கடரக்ஷத்஡ரசனச஦ ஞரண ஡ீட்னச ஡ந்து஬ிடும் குரு஬ரகச் பசரல்னற஦ிருக்கறநரர்கள். இது ஥த்ஸ்஦ ஡ீட்னச. கர஥ரட்சற தக்஡னண ஸ்தரிசறத்து, அ஬ன் ஡னன஦ிசன தர஡த்ன஡ ன஬த்து ஞரணி஦ரக்கற ஬ிடுத஬ள். ஞரணகுரு ரூதி஠ி஦ரகச஬ அம்தரனபப் தர஬ித்துத் ஡றரு஬டி ஡ீட்னச ச஬ண்டுகறசநரம். * கருன஠ கரட்டுகறசநரம் ஋ன்ந ஋ண்஠த்ச஡ரடு பசய்ப௅ம் உதகர஧ம் அசுத்஡஥ரகற ஬ிடுகறநது. ஢஥க்கு ச஬ண்டி஦஬ர்கள் ஋ன்று சறனன஧ ஢றனணத்துக்பகரண்டு அன்பு பசலுத்துகறசநரம். இந்஡ ச஬ண்டி஦஬ர்கனப ஢ம் ஊ஧ரர், ச஡சத்஡ரர், உனகத்஡ரர் ஋ன்று ச஥சன ச஥சன ஬ிஸ்஡ரித்துக் பகரண்சட சதரணரல், அன்தினறருந்து தடிப்தடி஦ரக அருள் திநக்கறநது. '஢ம் கடன்த஠ி பசய்து கறடப்தச஡' ஋ன்தது஡ரன் ஬ரழ்க்னக஦ின் குநறக்சகரபரக இருக்க ச஬ண்டும். கடனண, அ஡ர஬து கடன஥ன஦ அன்சதரடு, ஆர்஬த்ச஡ரடு, இ஡஦ப்பூர்஬஥ரகச் பசய்஦ ச஬ண்டும். வ஧ச்னசக் குன஫த்தால் வ஧ாதும் ஡றங்கள், ஬ி஦ர஫ன், ஌கர஡சற ப௃஡னற஦ ஢ரட்கபில் என்நறல் ஥வுணம் அனுஷ்டிக்கனரம். சசர஥஬ர஧ம், குரு஬ர஧ம் ஆதீஸ் பசல்த஬ர்கள் ஞர஦ிற்றுக்கற஫ன஥கபில் ஥வுண஥றருக்கனரம். தர஡ற ஢ரபர஬து இருக்கனரம். ஢ரம் தன஬ி஡஥ரண சதச்சுக்கனபப் சதசற, பகட்ட ஬ி஭஦ங்கனப ஬ிஸ்஡ர஧ம் தண்஠ிப௅ம், தன சதன஧த் ஡றட்டிப௅ம், ஬ரக்குச஡஬ி஦ரண ச஧ஸ்஬஡றக்கு அதசர஧ம் தண்ணுகறசநரம். இ஡ற்குப் தி஧ர஦ச்சறத்஡஥ரக ச஧ஸ்஬஡ற஦ின் ஢ட்சத்஡ற஧஥ரண ப௄னத்஡றல் ஥வுணம் இருப்ததுண்டு. ஡றணப௃ம் அன஧஥஠ி஦ர஬து ஥வுண஥ரக ஡ற஦ரணம் பசய்஦ ச஬ண்டும். ப஡ய்஬த்஡றன் கருன஠ ஢஥க்கு ப஡ரி஦ரது. ஢஥க்கு ஢ல்னது ஬ந்஡ரலும் பகட்டது ஬ந்஡ரலும் இ஧ண்டுக்கும் ப௄னம் அம்தரளுனட஦ அருள்஡ரன். ஢ல்னது கர஧஠ம் இல்னர஡ அருள். கஷ்டம் எரு கர஧஠த்துக்கரக ஌ற்தடுகறந அருள். ஢ல்னது ஬ந்஡ரலும் பகட்டது ஬ந்஡ரலும் அ஬ளுனட஦ அருள் ஋ன்று பகரள்ப ச஬ண்டும். ஢ரம் ஋ல்சனரரும் ஌஡ர஬து எரு ஡றருப்த஠ி஦ில் ஈடுதட்டுத் ஡ர்஥ம் பசய்஦ ச஬ண்டும். சசது஬ில் அன஠க்கட்டும் ஧ர஥னுக்கு அ஠ில் பசய்஡ உ஡஬ிசதரன, ஥ணி஡ணரகும் சதரது கடவுள் ஥ணம் ஋ன்ந என்னநக் பகரடுத்து அன஡ப் தர஬ புண்஠ி஦ங்கபில் ஈடுதடுத்஡றப் தனனண அனுத஬ிக்க ன஬க்கறநரர். கஷ்டங்கனபக் கண்ட இடத்஡றல் சதரய்ச் பசரல்஬஡ற்குப் த஡றனரக தக஬ரணிடம் பசரல்னறக் பகரள்பனரம். ெகன்஥ர஡ரன஬த் ப஡ரிந்து பகரள்கறந஬ன஧த்஡ரன் துச஬஭ம், ஬ிச஧ர஡ம், ப஬றுப்பு ஋ல்னரம் இருக்கும். அ஬னபத் ப஡ரிந்து பகரண்டதின் இன஬ ஋ல்னரம் ஥னநந்து ஋ல்சனரரும் சசகர஡஧ர்கள் ஋ன்ந அன்பு ஬ந்து஬ிடும். கஷ்டம் என்஧தற்காக கடவுன஭த் திட்ட஬ாநா? ச஡கம், ஥ணம், சரஸ்஡ற஧ம், ÷க்ஷத்஡ற஧ம், ஡ீர்த்஡ம் ப௃஡னற஦ தன சவுகரி஦ங்கள் இந்஡ உனகத்஡றல் ஡ரன் ஢஥க்குக் கறனடக்கும். ஢ரம் ஬ரக்கறணரலும், ஥ணத்஡றணரலும், னக, கரல் ப௃஡னற஦஬ற்நரலும் தர஬ம் பசய்துபகரண்சட இருக்கறசநரம். அந்஡ப் தர஬ங்கனபப஦ல்னரம், ஬ரக்கு, ஥ணசு, அ஬஦஬ங்கனபக் பகரண்சட புண்஠ி஦ம் பசய்து கன஧த்஡றட ச஬ண்டும். ஋ல்சனரரும் அ஬஧஬ர் ஡ர்஥த்ன஡க் கரப்தரற்நறக் பகரள்பப் த஦ன்தடுதன஬஡ரம் ஆசர஧ங்கள். ஢஥க்கு அர்த்஡ம் ப஡ரி஦஬ில்னன ஋ன்த஡ற்கரக அ஬ற்னந ஬ிட்டு஬ிடக் கூடரது. ஢ம் துக்கங்கனப ஋ல்னரம் ஞரண஥ரகற஦ ஡ண்஠ ீரில் அப௃க்கற஬ிட ச஬ண்டும். அப்சதரது ெனத்துக்குள் ப௄ழ்கற஦ குடம் ஥ர஡றரி துக்கம் த஧஥ சனசரகற஬ிடும். '஌ழு அஞ்சறல்' ஋ன்று எரு ஥஧ம் உண்டரம். அ஡ன் கரய் ப௃ற்நற஦வுடன் பூ஥ற஦ில் ஬ிழுந்து உனடப௅ம். உடசண உள்சப இருக்கறந ஬ின஡கள் ஌ச஡ர எரு ஆகர்஭஠ சக்஡ற஦ரல் ஢கர்ந்து ஢கர்ந்து ஬ந்து, ஥றுதடிப௅ம் ஡ரய் ஥஧த்ச஡ரசடச஦ எட்டிக் பகரள்ளும். எட்டிக்பகரண்டதின் ப௄ன஥ரண ஥஧த்துக்குள்சபச஦ ஥னநந்து ஬ிடும் ஋ன்கறநரர்கள். தக஬ரணிடம் இருந்து திரிந்து ஬ந்஡றருக்கறந ஢ரப௃ம், இப்தடிச஦ அ஬ன் தக்க஥ரக ஢கர்ந்துசதரய் ப௃டி஬ில் அ஬ணிடம் எட்டிக்பகரண்டு என்நரகற஬ிட ச஬ண்டும். ஢ரம் தக்஡ற தண்ணுகறசநரம். ஆணரல் ஋ப்தடி? கஷ்டம் ஬ந்஡ரல் ஥ட்டும் அது ஢ற஬ர்த்஡ற஦ரகப் பதரி஦ பூனெ, சரந்஡ற ஋ல்னரம் பசய்கறசநரம். ஢ற஬ிர்த்஡ற஦ரணரல் அச஢க஥ரகப் பூனென஦ப௅ம் அச஡ரடு ஬ிட்டு஬ிடுச஬ரம். ஆகர஬ிட்டரசனர சு஬ர஥றன஦ ஡றட்டுச஬ரம். ஋ணச஬, ஢஥க்கு உண்ன஥஦ரண ஞரணப௃ம் தக்஡றப௅ம் ஬஧ ச஬ண்டும்
 7. 7. ஧஬ கடவுள்கள் ஏன்? ஋ன஡ச் சரப்திட்டரல் ஋ன்ண? அன்ணத்ன஡ சரப்திட்ட ஥ரத்஡ற஧த்஡றல் ஬஦ிறு ஢ற஧ம்தி ஬ிடுகறநது. ஆணரல், அச஢க஬ி஡஥ரண த஡ரர்த்஡ங்கள் ஋ல்னரம் ஋஡ற்கரக ஋ன்று சகட்டரல் ஋ன்ண பசரல்கறநது? ஬஦ிறு ஢ற஧ம்த ச஬ண்டும் ஋ன்தது சரி, ஆணரல் ஢ரக்கு ஋ன்ந என்று இருக்கறநது அல்ன஬ர? அது ருசற தரர்க்கறநது. எவ்ப஬ரருத்஡னுக்கும் எவ்ப஬ரரு த஡ரர்த்஡த்஡றசன ருசற இருக்கறநது. அந்஡ ருசறன஦ அனுசரித்து அ஬ண஬ன் சரப்திடுகறநரன். அ஡ணரல் ப஬வ்ச஬று ருசறப௅ள்ப஬ற்னநச் சுன஬க்கறநரர்கள். எவ்ப஬ரருத்஡னுக்கு எவ்ப஬ரரு ப௄ர்த்஡ற஦ிடத்஡றசன ருசற இருக்கறநது. அ஡ணரல் அச஢க஬ி஡஥ரண ப௄ர்த்஡றகள் இருக்கறன்நண. பு஧ர஠ம் ஋ன்நரல் த஫சு ஋ன்தது஡ரன் அர்த்஡ம். சு஬ரத஥ரக ஥றகவும் ஢ல்ன஬ர்கபரகச் சறனர் இருக்கறநரர்கள். சறன சதரிடத்஡றல் பகட்ட அம்சம்஡ரன் அ஡றக஥ரக இருக்கும். அப்தடி ப஧ரம்த ஢ல்ன஬ர்கபரக அல்னது ப஧ரம்த பகட்ட஬ர்கபரக இருக்கறந஬ர்களுனட஦ சரித்஡ற஧ங்கனபப் பு஧ர஠ங்கபரகச் பசரல்னற஦ிருக்கறநரர்கள். இந்஡ப் பு஧ர஠ங்கனபப் தரர்த்஡ரல் ஌஧ரப஥ரண ஢ீ஡றகள் இருக்கும். அ஬ற்னநப஦ல்னரம் தரர்ப்தது இல்னன? ஡த்து஬ங்கனபப் தரர்ப்தது இல்னன. அ஬ற்நறல் இ஧ண்டு஡னன, ஢ரன்கு஡னன, தசு஥ரடு பூெறத்஡து ஋ன்று஬ரும். இப்தடி இருப்த஬ற்னநப் தரர்த்து, ' இது ஋ன்ண? ஋ல்னரம் கட்டுக்கன஡' ஋ன்று பசரல்னற஬ிடுகறசநரம். எரு னக஦ில் எடிந்஡ ஡ந்஡ம் ஋ன்நரல், இன்பணரரு னக஦ிசன பகரழுக்கட்னட ன஬த்஡றருக்கறநரர் ஬ி஢ர஦கர். அ஡ற்குள் ஡றத்஡றப்தரக இருக்கறந ஬ஸ்துவுக்குப் பத஦ர் பூர்஠ம். பூர்஠ம் ஋ன்நரல் ப௃ழுன஥. எரு னக஦ில் இருக்கறந ஡ந்஡ம் ப௄பி. இன்பணரன்நறசனர ப௃ழுன஥. ஬ரழ்க்னகன஦ ப௃ழுன஥஦ரக்க ச஬ண்டும். குமந்னத ந஦ம் வயண்டும் ஬ி஦ர஡ற ஬ந்஡ தின்பு ஥ருந்து சரப்திட்டுப் சதரக்கறக் பகரள்ளு஬ன஡க் கரட்டிலும் ஬஧ர஥சன ஡டுத்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். அ஡ற்கு உத஬ரசம் எரு தத்஡ற஦ம். ஥றகவும் கல ஫ரண இடத்஡றல் ஥ணன஡ ன஬த்஡ரல் கல ஫ரண னதத்஡ற஦ம் உண்டரகறநது. ச஥னரண இடத்஡றல் ஥ணன஡ ன஬த்஡ரல் ச஥னரண தி஧ம்஥஬ித்஡ரக ஆகறசநரம். ஈசு஬஧ ச஧஠ர஧஬ிந்஡த்ன஡ப் திடித்஡ரல் ஢஥க்கு அப்தடிப்தட்ட உ஦ர்ந்஡ ஢றனன உண்டரகும். கு஫ந்ன஡கபரல் பசரல்னப்தடும் எரு ஬ி஭஦த்துக்குப் பதருன஥ அ஡றகம். கு஫ந்ன஡஡ரன் ப஡ய்஬ம். அ஬ர்கபிடத்஡றல் கர஥க்குச஧ர஡ங்கள் இல்னன. 'கு஫ந்ன஡஦ரக இரு' ஋ன்று உத஢ற஭த் பசரல்லுகறநது. 'சற஬' ஋ன்ந இ஧ண்டு அக்ஷ஧ங்கனப ஋ப்பதரழுது சந்஡ர்ப்தம் ச஢ர்ந்஡ரலும் உச்சரடணம் தண்஠ிக் பகரண்டிருக்க ச஬ண்டும். ஋ந்஡ பென்஥ம் ஬ந்஡ரலும் அன஡ ஥நக்கர஥ல் இருக்க ச஬ண்டும். அப்தடி இருந்஡ரல் பென்஥ச஥ இல்னர஡ த஧஥ சரந்஡ ஢றனன உண்டரகும். எரு தி஧பு஬ிடம் இ஧ண்டு ச஬னனக்கர஧ர்கள் இருக்கறநரர்கள். எரு஬ன் ஋ப்பதரழுதும் ஋஡றரில் ஢றன்று பகரண்டு தி஧புன஬ ஸ்ச஡ரத்஡ற஧ம் தண்஠ிக் பகரண்சட இருக்கறநரன். ஥ற்பநரரு஬ன் சதசச஬ ஥ரட்டரன். தி஧பு ஋ந்஡க் கரரி஦த்ன஡ச் பசய்஦ ச஬ண்டுப஥ன்று ஢றனணக்கறநரச஧ர அந்஡க் கரரி஦த்ன஡ச் பசய்஬ரன். ப஬பி஦ினறருந்து தரர்ப்த஬ர்களுக்கு, ஬஠ங்கறக் பகரண்டு ஢றற்த஬ன் ஥ீ து ஡ரன் தி஧பு அ஡றக திரி஦ம் ன஬த்துள்பரர் சதரலும் ஋ண கருது஬ர். ஆணரல், ச஬னன பசய்கறந஬ணிடத்஡றல் ஡ரன் அ஬ருக்குப் திரி஦ம் இருக்கும். இது சதரல் ஡ரன் ஈஸ்஬஧ன். ப஬றும் ஸ்ச஡ரத்஡ற஧ம் பசய்கறந஬ணிடத்஡றல் ஥ட்டும் அ஡றகப் திரி஦஥ரக இருப்தரன் ஋ன்று ஢றனணத்து ஬ிடக்கூடரது. கஷ்டங்கன஭ பய஭ினில் பசால்லுங்கள் * தர஬ிகனப ஢ரம் ப஬றுப்த஡ரலும், அ஬ர்கனப சகரதிப்த஡ரலும் த஦ணில்னன. அ஬ர்களுனட஦ ஥ணசும் ஢ல்ன ஬஫ற஦ில் ஡றரும்தச஬ண்டும் ஋ன்று தி஧ரர்த்஡றப்தது என்சந ஢ரம் பசய்஦ ச஬ண்டி஦து. * ஢ம் ஢ரட்டில் ப௃ற்கரனத்஡றல் கல்஬ி஦ின் ப௃஡ல் ச஢ரக்கம் அன஥஡றன஦ அனட஬ச஡ ஆகும். ஆத்஥ ஞரணத்ன஡ அபிக்கும் கல்஬ின஦ப் 'த஧஬ித்ன஦' ஋ணவும், ஥ற்ந஬ற்னந 'அத஧஬ித்ன஦' ஋ணவும் கூறு஬ர். * தர஬த்஡றற்கு ப௄னம் பகட்ட கரரி஦ம். பகட்ட பச஦லுக்கு ப௄னம் ஆனச. ஆனக஦ரல், ஢ம் கஷ்டம் அனணத்஡றற்கும் ப௄னகர஧஠஥ரகற஦ ஆனசன஦ ஢ற஬ர்த்஡ற தண்஠ிணரல், ஢ற஧ந்஡஧஥ரண துக்க ஢ற஬ர்த்஡ற உண்டரகும். * கடவுள் என்று ஋ன்று பசரல்஬ச஡ரடு ஥ற்ந ஥஡ங்கள் இருந்து஬ிடுகறன்நண. ஆணரல், இந்து஥஡ச஥ர எச஧ கடவுனப அ஬஧஬ர் ஥சணரதர஬ப்தடி அன்சதரடு ஬஫றதட தனப்தன ப஡ய்஬ ஬டி஬ங்கனப ஢஥க்குக் கரட்டுகறநது. * ஡ர்஥ ஥ரர்க்கத்஡றல் எரு஬ன் இருந்஡ரல் தி஧ர஠ிகள் கூட அ஬னண ஆ஡ரிக்கும். அ஡ர்஥த்஡றல் ஬ிழுந்஡ரல் உடன் திநந்஡஬னும் ஋஡றரி஦ரகற ஬ிடு஬ரன். * அக்ணி஦ில் ப஢ய்ன஦ ஬ிட்டரல் அது அன஠ந்஡ர சதரகறநது? ச஥லும் பதரி஡ரக ஬பர்கறநது. இப்தடிச஦ ஏர் ஆனச பூர்த்஡ற஦ரணவுடன் இன்பணரரு ஆனச ப௄ள்கறநது. * கஷ்டங்கனபச் பசரல்னறக் பகரள்பர஥ல் ஦ர஧ரலும் இருக்க ப௃டி஦ரது. ப஬பிப்தடச் பசரன்ணரசன அ஡றல் எரு ஢றம்஥஡ற திநக்கறநது. * ஡஥றழ்஢ரடு எரு குபிர்சர஡ண பதட்டி சதரன ஋ல்னர தரன஭கனபப௅ம், ஋ல்னர ஢ரகரீகங்கனபப௅ம் பகடர஥ல் குபிர்ச்சறப௅டன் கரத்துத்஡ந்து ஬ந்஡றருக்கறநது. ஡஥றழ்஢ரட்டில் ஢றனநந்஡றருப்தது ஋து? ச஬஡ம் ஢றனநந்஡ ஡஥றழ்஢ரடு ஋ன்று தர஧஡ற஦ரர் தரடி஦து உண்ன஥஦ரகும்.
 8. 8. உதவும்வ஧ாது ஏற்஧டும் எண்ணம் ெீ஬கரருண்஦ம் ஋ன்று குநறப்திடு஬ன஡ கருன஠ ஋ன்று ஢ீங்கள் அநற஬ர்கள். கருன஠ கரட்டு஬து ஋ன்நரல் ீ உ஡஬ி பசய்த஬ர் எரு தடி ச஥சன சதரய் ஢றற்தது சதரனவும், உ஡஬ின஦ப் பதறுத஬ர் ஢ம்ன஥ ஬ிட ஡ரழ்ந்஡ ஢றனன஦ில் இருப்தது சதரனவும் ஢ரம் ஋ண்ணுகறசநரம். எரு஬ருக்கு உ஡஬ி பசய்஬஡ன் ப௄னம் ஢஥க்கு ஋பின஥, அடக்கம், அகங்கர஧ ஢ீக்கம் ஆகற஦ ஢ல்ன ஬ி஭஦ங்கள் உண்டரக ச஬ண்டும். ஥ரநரக, ஢ரம் திநருக்கு உ஡஬ி பசய்ப௅ம் சதரது "சதரணரல் சதரகறநது, ஢ம்஥றடம் ஬஠ரக இருப்தது ஡ரசண, திநருக்கு ீ உதச஦ரக஥ரக இருக்கட்டும்' ஋ன்ந ஋ண்஠த்துடன் பசய்஬து ஢ல்ன஡ல்ன. இ஡ணரல் ஢஥க்கு ஡ீன஥ச஦ உண்டரகும். ஡ர்஥க்க஠க்கறல் ஬஧வு ன஬ப௅ங்க! எரு஬ருக்கு உ஡஬ி பசய்ப௅ம்சதரது கருன஠, கரருண்஦ம் ஋ன்று பசரல்஬ன஡ ஬ிட அன்பு ஋ன்று பசரல்னற஬ிட்டரல் இந்஡ ஌ற்நத்஡ரழ்வு இருக்கரது. அன்பு இ஦ல்தரகச஬ எரு஬னுக்கு உண்டர஬஡ரகும். இ஡றல் திநருக்கு உ஡஬ி பசய்கறசநரம் ஋ன்ந சறந்஡னணக்கு இட஥றல்னன. அன்புக்கு ஢ம்஥஬ர், ஥ற்ந஬ர் ஋ன்ந சத஡ச஥ கறனட஦ரது. ஆ஧ம்தத்஡றல் இத்஡னக஦ அன்பு சரத்஡ற஦ம் இல்னர஡து சதரன ப஡ரிப௅ம். இன஡ ஡றரு஬ள்ளு஬ர் ஡றருக்குநபில் குநறப்திடுகறநரர். அன்பு, அருள் ஋ன்று இரு த஡ங்கனபப் திரித்து பசரல்னறப௅ள்பரர். அருள் ஋ன்தது அன்தின் கு஫ந்ன஡ ஋ன்று அ஬ர் கூறுகறநரர். இ஡றனறருந்து, அன்தின் ஥கத்து஬த்ன஡ உ஠ர்ந்து பகரள்ப ப௃஦ற்சற பசய்ப௅ங்கள். ஥ன஫ ஢ரபில் அடுப்பு தற்ந ன஬ப்தது சற஧஥ம். ப஢ருப்பு அன஠஬து சதரன இருக்கும். அ஡ணரல், அடுப்தில் இருக் கும் ப஢ருப்புப்பதரநறகனப ஬ிடர஥ல் ஬ிசறநற, தற்ந ன஬ப்தரர்கள். அதுசதரன, ஡ர்஥த்ன஡ப௅ம், எழுக்கத்ன஡ப௅ம் ஋ல்சனரரிடத்தும் த஧஬ச் பசய்஦ ச஬ண்டும். ஥ணம் ச஬஡ரபம் சதரன்நது. ச஬஡ரபம் கட்டுப்தட்ட தின்பு ஋வ்஬பவு கரரி஦ங்கனப பசய்஡ச஡ர, அன஡ப் சதரனச஬ ஥ணப௃ம் பசய்ப௅ம். இந்஡ ஥ணத்ன஡ ஢ம் ஬சப்தடுத்து஬ச஡ ச஦ரகம் ஋ன்த஡ரகும். ஢ரள்ச஡ரறும் ஥ணம், ஬ரக்கு, உடம்பு ஥ற்றும்த஠த்஡ரல் ஡ர்஥ம்பசய்஦ச஬ண்டும். ஡ர்஥ம் ஋ன்தது ஢ரள்ச஡ரறும் பசய்ப௅ம் பசன஬ில் என்நரக இருக்க ச஬ண்டும். இந்஡ உடம்பு சதரணவுடன் ஢ம்ப௃னட஦ப஡ல்னரம் ஢ம்ப௃டன் துன஠க்கு ஬஧ரது. ஆணரல், இந்஡ த஠த்ன஡ப஦ல்னரம் ஡ர்஥க்க஠க்கறல் ஬஧வு ன஬த்஡ரல் அது ஋ங்சகப௅ம் ஢ம் கூட ஬ரும். ஧ர஥ன் கரட்டுக்கு பசல்லும்ப௃ன் ஡ரய் சகரசனன஦ிடம் ஬ினடபதற்நரன். ஊருக்குப் சதரகும் திள்னப஦ிடம் ஡ர஦ரர் தட்ச஠ம் கட்டிக் பகரடுப்தது ஬஫க்க஥ல்ன஬ர? த஡றணரன்கு ஆண்டுக்கும் பகடர஡ தட்ச஠த்ன஡ அ஬ள் பகரடுத்஡னுப்திணரள். அது ஡ரன் ஡ர்஥ம். ன஡ரி஦஥ரகவும், ஢ீ஡ற஦ரகவும் ஋ந்஡ ஡ர்஥த்ன஡ கரத்஡ரச஦ர அந்஡ ஡ர்஥ம் ஡னன கரக்கும். அது என்று ஡ரன் உன்னண ஋ன்றும் தரதுகரக்கும் ஋ன்று ஆசலர்஬஡றத்஡ரள். தூங்கும் ப௃ன் ஒரு வகள்யி * ஢ம்ப௃னட஦ இந்஡ உடம்னத ஥ட்டுச஥ "஢ரன்' ஋ன்று ஢றனணத்துக் பகரண்டிருப்த஡ணரல் ஡ரன், இன஡ தரதுகரக்க ச஬ண்டுப஥ன்ந அக்கனந஦ில் ஢ம் உ஦ிருக்கரண ஢ல்ன பச஦ல்கனபக் சகரட்னட ஬ிட்டு ஬ிடுகறசநரம். ஢ம்ப௃னட஦ இந்஡ உடம்தினணப் தற்நற஦ புத்஡ற சதரக ச஬ண்டும். இ஡ற்கரகத் ஡ரன் உடம்திற்கு சற஧஥ம் ஡ருகறன்ந உத஬ரசங்கனப சரஸ்஡ற஧ங்கள் ஬ி஡றத்஡றருக்கறன்நண. * ஡றணப௃ம் தூங்கு஬஡ற்கு ப௃ன்பு இன்று ஌஡ர஬து ஢ல்ன பச஦ல் பசய்஡றருக்கறசநர஥ர ஋ன்று ஢ம்ன஥ ஢ரச஥ சகட்டுக் பகரள்ப ச஬ண்டும். அப்தடி ஌தும் பசய்஦ர஡ ஢ரபரக இருந்஡ரல் ஥ணம் ஬ருந்஡ ச஬ண்டும். * இ஦ந்஡ற஧ங்கள் ப஡ரடர்ந்து ச஬னன பசய்஡ரல் பகட்டுப் சதரய் ஬ிடுகறன்நண ஋ன்று அவ்஬ப்சதரது ஏய்வு பகரடுக்கறசநரம். அச஡சதரல் ஬ி஧஡ப௃னநகள் ஬஦ிற்றுக்கும் ஏய்வு பகரடுத்஡ரல் ஡ரன், உடலுக்கு ஆச஧ரக்கற஦ம் உண்டரகும். * பதருந்஡ீணி ஡றன்ததும் கூடரது. தட்டிணி கறடப்ததும் கூடரது. ஋ப்சதரதும் தூங்கற ஬஫ற஦க் கூடரது. தூக்கச஥ இல்னர஥ல் ஬ி஫றப்ததும் கூடரது. சரப்தரடு, தி஧஦ர஠ம், உன஫ப்பு ஋ல்னர஬ற்னநப௅ச஥ அப஬ரக ன஬த்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். * ஡ன் உடம்பு பகரழுக்க ச஬ண்டும் ஋ன்த஡ற்கரக இன்பணரரு உ஦ிரின் உடம்னதக் பகரனன பசய்து உண்த஬ணிடம் ஋ப்தடி இ஧க்கம் இருக்கும் ஋ன்று சகட்கறநரர் ஡றரு஬ள்ளு஬ர். புனரல் உ஠ன஬ ச஬ண்டரம் ஋ன்று எதுக்குங்கள். சரத்஬க஥ரண ஥஧க்கநறகனப ஥ட்டுச஥ உண்ணுங்கள். ீ எ஭ின யாழ்க்னக யாழுங்கள் ஢ரம் ஋ப்தடி ஬ரழ்கறசநரச஥ர, அப்தடிச஦ ஥ற்ந஬ர் கள் ஬ர஫ ச஬ண்டும் ஋ன்று ஢றனணப்தது உத்஡஥஥ரண ஋ண்஠ம். அச஡ ச஢஧ம், ஆனசன஦ ஬பர்த்துக் பகரண்சட சதரணரல் ஆத்஥ அதி஬ிருத்஡ற ஋ன்தச஡ இல்னர஥ல் சதரய்஬ிடும். சவுக்கற஦ம் ச஡டி அனன஬து ஢ம் ஥ணசரந்஡றன஦ ப஡ரனனப்த஡ற்கரண ஬஫ற. ஋வ்஬பவு ஋பின஥஦ரக ஬ரழ்க்னகன஦ ஢டத்஡ ப௃டிப௅ச஥ர, அவ்஬பவு ஋பின஥஦ரக இருப்தச஡ ப௃஡னறல்
 9. 9. ஢ரம் கற்றுக் பகரள்ளும் ஬ி஭஦ம். ஬஦ிற்றுக்கு உ஠வு, ஥ரணத்ன஡ ஥னநக்க ஆனட, குடி஦ிருப்த஡ற்கு ஋பி஦஬டு இம்஥ர஡றரி஦ரண அடிப்தனட஦ரண ச஡ன஬கனப ஋ல்சனரரும் பதநச஬ண்டும். இ஡ற்கு ச஥ல் ீ ஆனசச஥ல் ஆனச, ச஡ன஬க்கு ச஥ல் ச஡ன஬ ஋ன்று தநக்க ச஬ண்டி஦஡றல்னன. ஢ரம் ஋பின஥஦ரண ஬ரழ்க்னக ஬ர஫ ப௃஦ற்சறப்தச஡ உனகத்஡றற்குச் பசய்ப௅ம் ஥றகப் பதரி஦ தச஧ரதகர஧ம். கற஠ற்நறல் ஢ீர் ஢ற஧ம்தி஦ குடத்ன஡ இழுக்கும் சதரது கணம் ப஡ரி஬஡றல்னன. ஆணரல், ஡ண்஠ ீர் ஥ட்டத்஡றற்கு ச஥சன குடம் ஬ந்஡வுடன் அ஡ன் கணத்ன஡ ஢ம்஥ரல் உ஠஧ப௃டிகறநது. ஋பி஡றல் பகரண்டு பசல்ன ப௃டி஦ர஡ பதரி஦஥஧ங்கனப ஡ண்஠ ீரில் சதரட்டு இழுப்தது ஬஫க்கம். அச஡சதரன, ஢ம்ன஥த் துன்தங்கள் ஡ரக்கர஥ல் இருக்க ஞரணம் ஋ன்னும் ஡ண்஠ரில் ஆழ்ந்து ஬ிட ச஬ண்டும். அப்சதரது துன்த஬ி஭஦ங்கள் இருந்஡ரலும் ீ அ஡ன் ஡ரக்கம் ஥ணன஡த் ப஡ரடு஬ச஡ இல்னன. ஢ீருக்குள் இருக்கும் குடம் சதரன அப்சதரது துன்தம் த஧஥சனசரகற ஬ிடும். யபதட்சனண திருட்டுச்பசாத்து! கல்஦ர஠ம் ஋ன்தது இக்கரனத்஡றல் அக்கற஧஥஥ரக ஥ரநற஬ிட்டது. ஢ரம் ஋ல்சனரரும் பதண் திள்னபகசபரடு திநந்஡஬ர்கள் ஡ரசண! அப்தடி இருக்கும் சதரது திள்னப ஬ட்டரர் ஬஧஡ட்சன஠ சகட்தது ஥ன்ணிக்க ப௃டி஦ர஡ குற்நம். பதண்஠ின் குனம், ீ கு஠ம் அநறந்து ஢ல்ன பதண்ன஠ ச஡ர்ந்ப஡டுப்த஡றல் ஥ட்டுச஥ க஬ணம் இருக்க ச஬ண்டும். ஢ம்ன஥ப் சதரல் ஥ரு஥களும் பதண் ஡ரசண ஋ன்று அதி஥ரணப௃ம் அனு஡ரதப௃ம் பதண்களுக்கு ஌ற்தட ச஬ண்டும். ஊரில் ஋ல்சனரரும் ஬஧஡ட்சன஠ ஬ரங்குகறநரர்கள். ஢ரப௃ம் ஬ரங்கறணரல் ஡ப்தில்னன ஋ன்று ஡ரங்கபரக ஢ற஦ர஦ம் கற்தித்துக்பகரள்பக் கூடரது. ப஬று஥சண சவுந்஡ர்஦னயரி, அதி஧ர஥ற அந்஡ர஡ற தர஧ர஦஠ம் பசய்஡ரல் சதர஡ரது. அம்தரளுனட஦ திரீ஡றன஦ப் பதந ச஬ண்டு஥ரணரல் ஬஧஡ட்சன஠ சகட்டு பதண்஬ட்டரன஧ ஢றர்தந்஡ம் பசய்஦க்கூடரது. ஢ரங்கள் ீ சகட்கர஥சன பதண் ஬ட்டில் பகரடுத்஡஡ரல் ஬ரங்கறக்பகரண்சடரம் ஋ன்று பசரல்஬தும் ீ ஡ப்பு ஡ரன். எருத்஡ர் பசய்ப௅ம் பச஦ல் பச஦ின் ரி஦ரக்ஷன் சதரல் தனன஧ப௅ம் தர஡றப்த஡ரக அன஥ந்து ஬ிடுகறநது. ஬஧஡ட்சன஠ச஦ ச஬ண்டரம் ஋ன்று பசரல்஬ச஡ உ஦ர்ந்஡ ஥சணரதர஬ம். ப௃டி஬ரக ஬஧஡ட்சன஠ ஢ர஥ரகக் சகட்டரலும் சரி, அ஬ர்கபரகக் பகரடுத்஡ரலும் சரி ஡றருட்டுச் பசரத்து ஥ர஡றரி த஦ம் ச஬ண்டும் எல்஬ா ஥ாட்டிலும் பசல்லும் வ஥ாட்டு ஢ம்஥றடம் ஆ஦ி஧ம் ரூதரய் சறல்னன஧஦ரக இருக்கறநது. அது சு஥ப்த஡ற்கும், தரதுகரப்த஡ற்கும் சற஧஥஥ரக இருக்கறநது. இந்஡ ஢றனன஦ில் எரு ஥னனன஦க் கடந்து தக்கத்து ஢ரட்டுக்கு பசல்ன ச஬ண்டி஦ சூழ்஢றனன. அப்சதரது அந்஡ப்த஠ம், ரூதரய் ச஢ரட்டரக இருந்஡ரல் ஋டுத்துச் பசல்஬து சுனத஥ரக இருக்குச஥ ஋ண ஋ண்ணுகறசநரம். ஆணரல், அந்஡ ச஢ரட்டு, ஥னனக்கு அடுத்துள்ப ஢ரட்டில் பசல்லுதடி஦ர஬஡ரக இருக்க ச஬ண்டும். ஢ரப௃ம் ஋ங்கு சதரணரலும் பசல்லுதடி஦ரகும் ச஢ரட்டரக இருக்க ச஬ண்டும். அ஡ர஬து, ஡ணக்கும் திநருக்கும் உதச஦ரகப்தடக் கூடி஦ பச஦ல்கனபச஦ பசய்஦ ச஬ண்டும். ஢஥து ஊரில் பசல்லுதடி஦ரகும் த஠ம் ஧ஷ்஦ர஬ில் பசல்னரது. அனணத்து ஊருக்கும் எச஧ ஧ரெர இருந்஡ரல் அ஬னுனட஦ ப௃த்஡றன஧ப௅ள்ப த஠ம் ஋ங்கும் பசல்லுதடி஦ரகும். இந்஡ப் த஡றணரன்கு உனகங்களுக்கும் எரு ஧ரெர இருக்கறநரன். அ஬ன் ஡ரன் த஧ச஥ஸ்஬஧ன். அ஬னுனட஦ சகன ஧ரஜ்஦ங்கபிலும் பசல்லும் ச஢ரட்டரக சூ஡ர்஥ம்' இருக்கறநது. ஆகச஬, ஡ர்஥ம் பசய்ப௅ங்கள். சரீபம் எடுத்தது சாதன஦க்வக! ஥ணன஡ அடக்கு஬஡ற்கு இ஧ண்டு சர஡ணங்கள் உண்டு. ப஬பிப்தனட஦ரய் பசய்஬து தகற஧ங்கம். ஡ணக்கு ஥ட்டும் ப஡ரி஦ச் பசய்஬து அந்஡஧ங்கம். ஡ரண஡ர்஥ங்கள் பசய்஬து, பூெறப்தது, ஦ரகம் ஢டத்து஬து சதரன்ந பச஦ல்கள் தகற஧ங்க஥ரக தனருக்குத் ப஡ரிப௅ம்தடி பசய்஬஡ரகும். அந்஡஧ங்க சர஡ணம் ஋ன்தது ஡ற஦ரணம் பசய்஬஡ரகும். ஡ற஦ரணத்஡றற்கு துன஠பசய்஬து ஍ந்து கு஠ங்கள். அன஬ அகறம்னச, சத்஡ற஦ம், தூய்ன஥, புனணடக்கம், ஡றருடரன஥ ஆகற஦ன஬, இந்஡ ஍ந்து ஢ற்கு஠ங்கபரல் ஥ணன஡ அடக்கறணரல் ஡ற஦ரணம் ஋பி஡றல் னககூடும். அகறம்னச ஋ன்தது ஋ல்னரவு஦ிர்கனபப௅ம் அன்பு஥஦஥ரகப் தர஬ிப்த஡ரகும். ஋ண்஠ம், பசரல், பச஦ல்
 10. 10. இம்ப௄ன்நரலும் உண்ன஥஬஫ற஦ில் ஢டப்தது சத்஡ற஦ம். தூய்ன஥ ஋ன்தது அகத்தூய்ன஥, புநத்தூய்ன஥ ஆகற஦ இ஧ண்டு஥ரகும். புனணடக்கம் ஋ன்தது புனன் கனப கட்டுப்தரட்டில் ன஬ப்த஡ரகும். அ஡ர஬து கண் ப௃஡னற஦ ஍ம்புனன்கனபப௅ம் எழுக்கப஢நற஦ில் பசலுத்து஬஡ரகும் . ஡றருடரன஥ ஋ன்தது திநர் பதரருள் ஥ீ து ஆனசப்தடர஡றருப்த஡ரகும். இந்஡ கு஠ங்கள் எவ்ப஬ரரு ஥ணி஡னுக்கும் அ஬சற஦ம். இச்சர஡னணகனபச் பசய்஬஡ற்சக ஢ரம் சரீ஧ம் ஋ன்னும் உடம்னத பதற்நறருக்கறசநரம். இந்஡ ஍ந்து எழுக்க ப஢நறகனப "சர஥ரன்஦ ஡ர்஥ங்கள்' ஋ன்சந சரஸ்஡ற஧ங்கள் பசரல் கறன்நண. சர஥ரன்஦ம் ஋ன்நரல் ஥க்கள் அனண஬ருச஥ தின்தற்ந ச஬ண்டி஦ன஬ ஋ன்தது பதரருள். ந஦தாலும் துன்஧ம் பசய்னாதீர்! "஢ற஦ர஦ம்' ஋ன்நரல் "ப௃னந' ஋ன்று பதரருள். ஋ந்஡ச் பச஦னனப௅ம் ப௃னநப௅டன் பசய்஦ ச஬ண்டும். ப௃னந஡஬நற பசய்ப௅ம் பச஦ல் கபரல் துன்தம் ஡ரன் உண்டரகும். எச஧ பச஦ல் எரு஬ருக்கு ஢ற஦ர஦஥ரகவும், ஥ற்பநரரு஬ருக்கு அ஢ற஦ர஦஥ரகவும் ச஡ரன்றும். ஆணரல், அந்஡ ஥ர஡றரி ச஥஦ங்கபில் ஢ம்ன஥ ஥ட்டுச஥ கருத்஡றல் பகரள்பர஥ல் ஋ல்சனரருக்கும் பதரது஬ரண ஢ற஦ர஦த்ன஡ப் தின்தற்று஬ச஡ சறநந்஡஡ரகும். கு஧ங்கறனணப் சதரன்று சறன தக்஡ர்கள் இருக்கறநரர்கள். அ஬ர்கள் இனந஬னண இறுக்க஥ரகப் தற்நறக் பகரள்஬ரர்கள். அ஡ற்கரகத் ஡ரன் "கு஧ங்குப்திடி' ஋ன்று குநறப்திடு஬துண்டு. தக஬ரசண உ஡ந ஢றனணத்஡ரலும், தக்஡ற஦ிணரல் ஢ரம் அ஬ன஧க் கவ்஬ிப் திடித்துக் பகரள்ப ச஬ண்டும். இன஡த்஡ரன் ஡றரு஬ரசகத்஡றல் ஥ர஠ிக்க஬ரசகர் "சறக்பகணப் திடித்ச஡ன்' ஋ன்று குநறப்திடு஬ன஡க் கர஠னரம். அகறம்னச ஋ன்நரல் உடனரல் திநருக்கு கஷ்டம் ஡ரு஬து ஥ட்டு஥ல்ன. ஥ண஡ரல், சதச்சரல், தரர்ன஬஦ரல் ஋ன்று ஋ந்஡ எரு கர஧஠ம் பகரண்டும் எரு஬ருக்கு துன்தம் ஬ினப஬ித்஡ரலும் அது யறம்னச஦ரகற ஬ிடும். இன்னும் பசரல்னப்சதரணரல் ஢஥க்கு துன்தம் ஡ருத஬ருக்கும் துன்தம் ஡஧ர஥ல் அ஬ரிடப௃ம் அன்பு கரட்டு஬து ஡ரன் அகறம்னச஦ின் இனக்க஠஥ரகும். ஆனச உ஬கிற்கு ஧னன்஧டட்டும் * ஥ணி஡ர்கள் பசய்ப௅ம் தன ஡஬றுகளுக்கு ஆனசச஦ அடிப்தனட஦ரக இருக்கறநது. ஆனச஦ிணரல் என்னந அனட஦ ஬ிரும்புகறசநரம். அ஡னண அனட஬஡ற்கரக சறனர் ஡ர்஥ ஬஫ற஦ினறருந்து ஬ிடுதட்டு, அ஡ர்஥ ஬஫றன஦க்கனடப்திடிக்கறநரர்கள். ஋ப்தடி஦ர஬து ஆனசன஦ ஢றனநச஬ற்நற஬ிட ச஬ண்டும் ஋ன்ந உந்து஡சன ஡஬றுகளுக்கு கர஧஠஥ரகறநது. ஋ணச஬, ஆனசன஦ ஬ிட்படர஫றக்க ச஬ண்டும். *அக்ணி஦ில் ப஢ய்ன஦ ஬ிடும்சதரது, அது ச஥லும் பதரி஡ரகறக் பகரண்டு஡ரன் சதரகறநச஡ ஡஬ி஧ அன஠ந்து ஬ிடு஬஡றல்னன. அன஡ப்சதரனச஬ எரு ஆனச ஢றனநச஬றும்சதரது, அடுத்஡ ஆனசன஦ ஢றனநச஬ற்ந ச஬ண்டும் ஋ன்ந ஋ண்஠ம்஡ரன் ஬ருகறநது. ஢ர஥ரக ஢றறுத்஡றக் பகரள்ளும்஬ன஧஦ில் ஆனசகள் ஬ந்து பகரண்சட஡ரன் இருக்கும். ஆனச஦ில் இருந்து ஬ிடுதட ஥ணன஡ இனந஬ணிடம் ன஬க்க ச஬ண்டும். * ஆனசகள் ஥ணி஡ர்கனப தர஬ச்பச஦ல்கபில் ஈடுதடுத்தும் சக்஡ற஦ரக இருக்கறநது. ஥ண஡றல் இருக்கும் ஆனசகள் கூடிக் பகரண்சட஡ரன் இருக்கறநச஡ ஡஬ி஧ குனந஬஡றல்னன. இ஡ணரல் இன்தத்ன஡ கரட்டிலும், துன்தச஥ அ஡றக஥ரக இருக்கறநது. ஋ணச஬, ஆனசக்கு ஡டுப்பு சதரட ச஬ண்டி஦து அ஬சற஦ம். *ஆனசகனப உனகறற்கு த஦ன்தடு஬஡ரகவும், உங்களுக்கு ஆத்஥ரர்த்஡஥ரக தனன் ஡ரு஬஡ரகவும் ஥ரற்நறக்பகரள்ளுங்கள். இத்஡னக஦ ஆனச஦ில் ஈடுதரடு கரட்டுங்கள். அ஡னண ஢றனநச஬ற்ந ப௃னணப்புடன் பச஦னரற்றுங்கள். இவ்஬ரறு ப஡ரடர்ந்து பச஦ல்தட்டுக் பகரண்டிருக்கும்சதரது, ஥ரன஦஦ரண ஆனசகள் ஋ல்னரம் உங்கனப ஬ிட்டு ஬ினகற஬ிடும். தர஬ங்களும் குனநந்து, புண்஠ி஦ம் கறனடக்கும் நாநபம் பசால்லும் தத்துயம் * தன ஥ர஥஧ங்கள் இருக்கறநது. அ஬ற்நறல் நூற்றுக்க஠க்கரண கணிகள் ஬ினபகறநது. எவ்ப஬ரரு கணி஦ிலும் ஬ின஡ (பகரட்னட) இருக்கறநது. இன஬ ஥ீ ண்டும் ஥ர஥஧ம் ஬ப஧ ச஬ண்டும் ஋ன்த஡ற்கரக இ஦ற்னக ஡ந்஡ ஬஧ப்தி஧சர஡ம். ஬ினபந்஡ ஬ின஡கள் அனணத்தும் ஥ர஥஧஥ரக உரு஬ரகற஬ிடு஬஡றல்னன. எரு சறன ஬ின஡கள் ஥ட்டுச஥ ஥஧஥ரகறநது. இவ்஬ிடத்஡றல் ஥ற்ந ஬ின஡கள் ஋ல்னரம் ஬஠ரக சதர஬஡ரக ீ ப஡ரிந்஡ரலும், ஥஧஥ரகற஦ எரு ஬ின஡஦ிணரல் ச஥லும் தன கணிகள் கறனடத்து அ஡ன் ப௄னம் ஬஫ற஬஫ற஦ரக தன ஥஧ங்கள் ஬பரும். இன஡ப்சதரனச஬ உனகறல் சகரடிக்க஠க்கரண ஥க்கள் இருக்கறன்நணர். அ஬ர்கள் அனண஬ருச஥ ஢ல்ன஬ர்கபரகவும், இனநதக்஡ற பகரண்டு ப௃ழுன஥஦னடந்஡஬ர்கபரகவும் இருப்த஡றல்னன. ஌஡ர஬து, எருசறனர்஡ரன் அத்஡னக஦ ச஥ன்ன஥஦ரண ஢றனனன஦ அனடகறநரர்கள். இ஡ற்கரக ஢ரம் க஬னனப்தட ச஬ண்டி஦஡றல்னன. எரு ஬ின஡஦ரல் தன ஥ர஥஧ங்கள் உரு஬ர஬ன஡ப்சதரன, அந்஡ எரு஬஧ரல், தன ஢ல்ன ஆன்஥ர உனட஦஬ர்கள் உரு஬ர஬ரர்கள். * உநற஦டி உற்ச஬ம் ஢டக்கும்சதரது தனர் கம்தத்஡றல் ஌று஬ரர்கள். தனர் ஬ழுக்கற ஬ி஫, ஦ர஧ர஬து எரு஬ர் ஥ட்டுச஥ உச்சறன஦த் ப஡ரடுகறநரர். உச்சறன஦ அனடந்஡஡ரல் ஌ற்தடும் ஥கறழ்ச்சற அ஬ருக்கு ஥ட்டு஥றன்நற, அ஬ன஧ சுற்நற஦ிருந்஡஬ர்களுக்கும் ஌ற்தட்டு ஬ிடுகறநது. அந்஡ எரு஬ர் பதறும் ப஬ற்நறன஦ அனண஬ரும் ஡஥க்கரண஡ரக கரு஡ற ஥கறழ்கறநரர்கள். இன஡ப்சதரனச஬, ஢ம்஥றல் பூ஧஠த்து஬ம் பதற்று சறநக்கும் எரு஬ர் அனடப௅ம் ஢ன்ன஥ப௅ம் அனண஬ருக்கும் கறனடத்஡஡ரகறநது.
 11. 11. கஷ்டத்திற்கு ஒவப ப௃டிவு ஋஥ன் எரு ப஢ரடி ச஢஧த்ன஡க் கூட ஬஠ரகக் க஫றப்த஡றல்னன. எவ்ப஬ரரு ஬ிணரடிப௅ம் ீ ஢ம்ன஥ ப஢ருங்கற ஬ந்து பகரண்டிருக்கறநரன். ஋ப்சதரது ஢ம்ன஥ திடித்துக் பகரள்஬ரசணர ப஡ரி஦ரது. அ஡ணரல், அ஬ன் ஬ரு஬஡ற்குள் கடவுபின் தர஡ங்கனபப் தற்நறக் பகரண்டரல் ஢஥க்குப் த஦஥றல்னன. சகரதம் பகரண்ட஬சணரடு த஫கறணரல் ஢஥க்கும் சகரதம் ஬ந்து ஬ிடுகறநது. ஡ீ஦஬சணரடு த஫கறணரல் ஢ரப௃ம் பகட்ட ஋ண்஠ம் பகரண்ட஬ணரக ஥ரநற ஬ிடுகறசநரம். ஦ரச஧ரடு த஫குகறசநரச஥ர அ஬ர்களுனட஦ கு஠ங்கள் ஢ம்ப௃ள் உண்டரகற ஬ிடுகறன்நண. அ஡ணரல் ஢ல்ன஬ர்களுடன் ஥ட்டும் த஫க்கம் பகரள்஬து அ஬சற஦஥ரண஡ரகும். ஢஥க்கு உண்டரகும் கஷ்டங்கனபக் கண்ட஬ர்கபிடப௃ம் பசரல்னறக் பகரண்டிருக்கர஡ீர்கள். சகட்த஬ர்கள் ஋ப்தடி ஋டுத்துக்பகரண்டரர்கசபர ஋ன்று சறந்஡றத்து ச஥லும் கஷ்டப்தடர஡ீர்கள். கஷ்டத்ன஡ திநரிடம் பசரல்஬து ஋ன்று ப௃டிப஬டுத்஡ரல், அன஡ கடவுபிடம் ஥ட்டும் பசரல்லுங்கள். ஢றச்ச஦ம் ஬஫ற திநக்கும். ஥ணி஡ன் ஥றருக ஢றனன஦ில் இருக்கறநரன். ப௃஡னறல் ஥றருக ஢றனன஦ினறருந்து ஥ணி஡ணரக ஥ரந ச஬ண்டும். ஡ர்஥ம், எழுக்கம், தக்஡ற ப௃஡னற஦஬ற்னந தின்தற்நறணரல் ஥ட்டுச஥ ஥ணி஡ணரக ஥ரநப௃டிப௅ம். தின்ணச஧ ஥ணி஡ன் ஡ன்னண ப஡ய்஬஢றனனக்கு உ஦ர்த்஡ ப௃டிப௅ம். ஧ாயிகள் ஥ன்஫ாக இருப்஧து ஏன்? * எரு஬ர் ஋டுத்஡ பச஦னறல் ப஬ற்நற பதற்று஬ிட்டரல், அ஬ன஧ சதரற்றுத஬ர்கள் இச்பச஦னன அ஬ர் சற஧த்ன஡ப௅டன் (க஬ண஥ரக)பசய்஡ரர், அ஡ணரல்஡ரன் ப஬ற்நற பதற்நரர் ஋ன்று பசரல்னறத்஡ரன் தர஧ரட்டு஬ர். சற஧த்ன஡ ஋ன்ந பசரல்னறசனச஦ அ஬ர் ஥றகவும் ஢ம்திக்னக஦ரகவும், கடுன஥஦ரகவும் உன஫த்஡ரர் ஋ன்று பசரல்னப்தட்டிருக்கறநது. ஆகச஬, ஢ம்திக்னகப௅னட஦஬ர்கபரக இருங்கள். * ஋ல்னர ஥஡ங்களும் ஢ல்ன஬ர்கள் ஢ன்ன஥ச஦ அனட஬ரர்கள் ஋ண ஡ரன் பசரல்னப்தட்டிருக்கறநது. ஆணரல் ஢னடப௃னந஦ில், தர஬ம் பசய்த஬ர்கள் ஢ல்ன ஢றனன஦ிலும், புண்஠ி஦ம் பசய்த஬ர்கள் துன்த ஢றனன஦ிலும் ஬ரழ்஬ன஡க் கரண்கறசநரம். அ஡ற்கரக ஥஡ங்கள் பசரல்஬ன஡ப் பதரய் ஋ன்று ஋ண்஠க்கூடரது. எரு திந஬ி஦ில் தர஬ம் பசய்஬஡ன் கர்஥தனனுக்கு ஌ற்ந ஬ரழ்க்னக, அந்஡ திந஬ி஦ிசனச஦ கறனடத்து஬ிடும் ஋ன்த஡றல்னன. அ஡ற்கரண தனன் ஥றுதிந஬ி஦ிலும் கறனடக்கனரம். தர஬ம் பசய்த஬ன் ஢ன்நரக இருக்கறநரன் ஋ன்நரல், அ஬ன் ப௃ற்திந஬ி஦ில் புண்஠ி஦ம் பசய்஡஬ணரக இருந்஡றருக்கனரம். இன஡ப்சதரனச஬, புண்஠ி஦ம் பசய்த஬ன் ப௃ற்திந஬ி஦ில் பசய்஡ தர஬த்஡றற்சகற்த தர஬த்ன஡ அனுத஬ிக்கறநரன். இதுச஬ உண்ன஥ப௅ம் ஆகும். உன்ன஦ ஥ீ புரிந்து பகாள் இந்஡ உனகத்஡றல் திநந்஡ ஋ல்னர உ஦ிரிணங்களும் எரு ஢ரள் இந்஡ உனனக ஬ிட்டு திரிந்து பசல்னத்஡ரன் ச஬ண்டும். ஥ணி஡ர்கபரகற஦ ஢ரம், ஆடு ஥ரடு ஥ர஡றரி இநக்க கூடரது. ஆணந்஡ப௃ம், அன஥஡றப௅ம் ஢ற஧ம்தி அ஡ன்தின் இந்஡ உடனறல் இருந்து உ஦ிர் திரிந்஡ரல் அது஡ரன் பூ஧஠த்து஬ம் ஆகும். பூ஧஠த்து஬த்஡றற்கு ச஬ண்டி஦ கரரி஦ங்கனப ஢ரம் பசய்஬஡ரக இருந்஡ரல் ஢ம்ன஥ ஢ரம் அநற஦ ச஬ண்டும். ஢஥க்கு சரப்தரடு ச஬ண்டும். உத்஡றச஦ரகம் ச஬ண்டும். கல்஦ர஠ம் பசய்து ஥க்கனப பதற்று இல்னந ஡ர்஥த்ன஡ கனடப்திடித்஡ரக ச஬ண்டும். எழுக்க஥ரக ஢ரன்கு சதருக்கு உ஡஬ி஦ரக ஢ல்ன பத஦ருடன் ஬ரழ்ந்஡ ஥ணி஡ன், இந்஡ உனகத்ன஡ ஬ிட்டு திரிப௅ம் சதரது சப௃஡ர஦ம் அ஬னுக்கரக கண்஠ர் ஬டிக்கறநது. ீ ஡ரனும் அன஥஡ற஦னடந்து திநருக்கும் ஡ன்ணரல் ப௃டிந்஡஬ன஧ அன஥஡றன஦ ஡ந்து ஬ர஫க்கற்று பகரள்த஬சண ஥ணி஡ர்களுள் சறநந்஡஬ணரகறநரன். ஡ர஦ிற் சறநந்஡ ப஡ய்஬ம் இல்னன; சந்஢ற஦ரசம் ஬ரங்கற஬ிட்ட ஥கன் ஋஡றச஧ ஬ந்஡ரல் ஡ந்ன஡஦ரக இருந்஡ரலும் ஬஠ங்க ச஬ண்டும். ஆணரல் சந்஢ற஦ரசம் ஬ரங்கற஬ிட்டரலும் ஡ரன஦ ஬஠ங்கறத்஡ரன் ஆக ச஬ண்டும். ஌பணன்நரல் ஡ரன஦ ஬ிட சறநந்஡ ப஡ய்஬ம் ச஬பநதுவும் இல்னன.
 12. 12. தாபகநந்திபம் என்஫ால் என்஦? * எரு ஥ருந்ன஡ ஬ரங்கற உதச஦ரகறக்கர஥ல் ஢ரனபக் கடத்஡றக் பகரண்டிருந்஡ரல் அ஡ன் ஬ரி஦ சக்஡ற ீ குனநந்து஬ிடும். அப்தடிச஦ ஥ந்஡ற஧ங்கனப அப்தி஦ரசம்(த஦ிற்சற) பசய்஦ர஥ல் இருந்஡ரல் அந்஡ ஥ந்஡ற஧ங்கபின் ஬ரி஦சக்஡ற குனநந்து ஬ிடும். ீ * ஢ம்ப௃னட஦ துன்தத்ன஡ ஢ரம் பதரி஡ரக ஋ண்஠ிக் பகரண்டிருக்கறசநரம். ஢ம்ன஥ப௅ம் ஬ிட துன்தத்஡றல் ஬ருந்துத஬ர்கள் ஋வ்஬பச஬ர ஥ணி஡ர்கள் ஬ரழ்ந்து பகரண்டிருக்கறன்நணர். அ஬ர்களுக்கு ஢ரம் ஌஡ர஬து உ஡஬ி பசய்஦ ஢றனணக்க ச஬ண்டும். * ஡ர்஥ம் பசய்஦ ஢றனணத்஡ரல் தனன்கனப ஋஡றர்தரர்த்து பசய்஦க் கூடரது. ஦ரருக்கு ஋ன்ண பகரடுக்க ச஬ண்டும் ஋ன்தது ஢ம் ச஬னன஦ல்ன. அது ஈஸ்஬஧ன் ச஬னன ஋ன்கறநது உத஢ற஭஡ம். * இ஦ற்னக஦ில் ஥ரறு஡லுக்கு உட்தடர஡து ஋ன்று ஋துவுச஥ இல்னன. சகனப௃ம் ஥ரநறக்பகரண்சட ஡ரன் இருக்கறநது. சறன ஥ரறு஡ல்கள் ஥ட்டும் ஢ம் கண்ணுக்குத் ப஡ரிகறன்நண. ஥னனப௅ம், சப௃த்஡ற஧ப௃ம் கூட கரனக்கற஧஥த்஡றல் ஥ரநறக்பகரண்டு ஡ரன் இருக்கறன்நண. * ஧ர஥ ஢ர஥த்ன஡ ஡ர஧க ஥ந்஡ற஧ம் ஋ன்று குநறப்திடு஬ரர்கள். "஡ர஧கம்' ஋ன்நரல் "தர஬ங்கனபப் பதரசுக்கற ச஥ன்ன஥ப்தடுத்து஬து' ஋ன்று பதரருள். அ஡ணரல் ச஢஧ம் கறனடக்கும் சதரப஡ல்னரம் ஧ர஥஢ர஥த்ன஡ ஬ிடரது பெதிப௅ங்கள். ஧ி஫ உ஬கத்தயருக்கும் வசனய * ஥ணி஡ணரகப் திநந்஡஬னுக்கு ஬ரழ்஬ில் உண்டரகும் தரக்கற஦ங்கபிசனச஦ ச஥னரண தரக்கற஦ம் திநருக்குச் சசன஬ பசய்஬ச஡. சசன஬ ஋ன்நரல் ஋ன்ணப஬ன்று ப஡ரி஦ர஥ல், அ஬஧஬ரும் ஡஥து குடும்தத்஡றற்கரக ஥ட்டுச஥ சசன஬ பசய்கறசநரம். அச஡ரடு, ஢஥க்கு சம்தந்஡ம் இல்னர஡ திநருக்கும் ப௃டிந்஡ சசன஬கனபச் பசய்஦ ச஬ண்டும். * சன஥ப்த஡ற்கரக தரனண஦ில் அரிசற சதரடும் சதரது, தக஬ரனண ஢றனணத்துக் பகரண்டு ஌ன஫களுக்கு ஋ன்று எருதிடி அரிசறன஦ எரு கன஦த்஡றல் சதரட்டு ஬ிட ச஬ண்டும். இன஡ ப஥ரத்஡஥ரக எரு஢ரபில் சசகரித்து, சன஥த்து அந்஡ந்஡ தகு஡ற சகர஬ில்கபில் ஌ன஫களுக்கு அன்ண஥றட ச஬ண்டும். * ஡றணப௃ம் எரு தசு஥ரட்டுக்கர஬து எரு னகப்திடி புல்சனர அல்னது அகத்஡றக்கல ன஧ச஦ர பகரடுக்க ச஬ண்டும். * பதரது஥க்களுக்கரக கற஠று, குபம் ப஬ட்டு஬து, அன்ண஡ரணம் பசய்஬து, ஆத்஥ ச஭஥த்஡றற்கரக சகர஬ில் கட்டு஬து, பூனெக்கரக ஢ந்஡஬ணம் அன஥ப்தது சதரன்நன஬ப௅ம் ஡ர்஥ங்கசப. * ஦ரகம், ஦க்ஞம், ஡ர்ப்த஠ம், ஡ற஬சம் ப௃஡னற஦ இந்஡ உனகம் ஥ட்டு஥றன்நற ஥ற்ந உனகங்கபில் இருப்த஬ர்களுக்கும் ஢ம் சசன஬ன஦ பசய்஦ ச஬ண்டி஦து ஢ம் ஡ர்஥஥ரகும். ஧ாயம் பதான஬க்கும் யமிகள் * சுற்நறப௅ள்ப க஦ிற்னந அ஬ிழ்ப்த஡ற்கு எரு஬஫ற ஡ரன் உண்டு. ஋ப்தடிச் சுற்நறசணரச஥ர அப்தடிச஦ ஥றுதடிப௅ம் ஡றருப்தி அ஬ிழ்க்க ச஬ண்டும். அன஡ப் சதரனச஬ ஡஬நரண பச஦ல்கனப ஢ற்பச஦ல்கபிணரலும், தர஬ங்கனபப் புண்஠ி஦ங்கபிணரலும் சதரக்கறக் பகரள்ப ச஬ண்டும். * ஡ரணம், ஡ர்஥ம், கடன஥ புரி஡ல், தக஬ந் ஢ர஥ரக்கனப (ப஡ய்஬ப் பத஦ர்கள்) உச்சரித்஡ல், சகர஬ில்கனபத் ஡ரிசறத்஡ல் ஆகற஦ ஢ல்ன பச஦ல்கள் ஋ல்னரம், தர஬ம் ப஡ரனனக்கும் ஬஫றகபரகும். * ஥ணத்஡றணரல் பசய்஡ தர஬ங்கனப ஥ணத்஡ரலும், னககள், கரல்கபரல் பசய்஡ தர஬ங்கனப அந்஡ந்஡ உறுப்புக்கபிணரலும் ஥ட்டுச஥ ஡ீர்க்க ப௃டிப௅ம். * ப஬பி஦ில் இருந்து ஬ரும் பதரருள்கபில் ஥ட்டுச஥ ஥கறழ்ச்சற இருப்த஡ரக ஋ண்஠ி அ஬ற்னநச் சுற்நறச஦ ஥ணி஡ன் து஧த்஡றக் பகரண்டு ஏடுகறநரன். ப஬பி஦ில் இருப்தது ஋துவும் ஢ம் ஬சத்஡றல் இருப்த஡ல்ன. அது ஬ந்஡ரலும் ஬ரும். சதரணரலும் சதரகும். ஡ணக்குள்சப ஆணந்஡ம் இருப்தன஡ ஥ணி஡ன் ஥நந்து ஬ிடுகறநரன். * ஢஥க்குள் இருக்கும் ஥கறழ்ச்சற பதரி஦ சப௃த்஡ற஧ம் சதரன்நது. த஡஬ி, த஠ம், பத஦ர், புகழ் ஋ன்று ப஬பி஦ில் ஢ரம் ஋஡றர்தரர்க்கும் ஋ல்னரச஥ பசரட்டுத் ஡ண்஠ ீருக்கு ச஥஥ரணது. இன஡ ப௃ற்நறலும் உ஠ர்ந்஡ ஞரணிகள் ப஬பி இன்தத்ன஡த் ச஡டி அனன஬஡றல்னன.

×