Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vinařství v NP Podyjí

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vinařství v NP Podyjí

 1. 1. INFORMAČNÍ SCHŮZKA K HOSPODAŘENÍ NA VINICÍCH VNÁRODNÍM PARKU PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉM PÁSMU Ing. Veronika Dubovská, 7.března 2013
 2. 2. Program1. Aktuální informace o činnosti Správy NP Podyjí2. Péče o vinice v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu z pohledu státní správy3. Rozhodnutí o pouţití chemických prostředků na vinicích dle zákona č. 114/1992 Sb..4. Pouţití akustických plašičů při ochraně vinic proti špačkům5. Vinařská turistika6. Diskuse, různé
 3. 3. Poslání a postavení Správy Národního parku PodyjíPodyjí Výkon speciální státní správy na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství a myslivosti, včetně funkce dotčeného orgánu státní správy. Výkon práva hospodaření ke státním majetkům, zejména spočívající v péči o les i nelesní plochy, včetně výkonu práva myslivosti. Realizace péče o daný majetek formou speciálních ochranářských opatření v oblasti územní i druhové ochrany přírody. Opravy a údržba budov, strojů a zařízení. Odborné aktivity spojené s ochranou přírody, zejména podpora státní správy, koordinace výzkumu a monitoringu, tvorba plánů ochranářského managementu (plán péče o národní park a jeho ochranné pásmo), odborná dokumentace, inspekční a dozorová činnost, metodická pomoc a naplňování dotační politiky resortu. Práce v oblasti veřejných vztahů, především informační, osvětová a výchovná činnost, provozování návštěvnických středisek i dalších zařízení pro návštěvníky a komunikace s veřejností. Spolupráce s přeshraničním NP Thayatal v sousedním Rakousku, koordinace ochranářského managementu (péče o les, nelesní plochy, vodní hospodářství, turistika, výzkum, monitoring, strážní služba, veřejné vztahy atd...).
 4. 4. 1. Aktuální informace o činnosti Správy NP Podyjí V roce 2012 byl schválen nový Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2012-2020 http://www.nppodyji.cz/uploads/dokumenty/PP_Podyji2012_20 20.pdf Členem Rady Národního parku Podyjí byl jmenován Ing. Pavel Vajčner V roce 2012 se přesunulo sídlo Lesní správy do Podmolí (prodej dříví)
 5. 5. Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo2012-2020 pro vinici Šobes
 6. 6. Vinice Šobes jako vzorový příklad koexistence zemědělskéhohospodaření a biotopu bohatého na četné druhy ohroţenýchorganismůcílit výzkumné aktivity na určení takového režimu obhospodařování vinic(certifikované ekologické zemědělství nebo integrovaná produkce), který nejlépezajistí zachování populací všech ochranářsky významných druhů lokalityprosadit převod pozemků k certifikovanému systému ekologického zemědělství(pokud výsledky výzkumu nestanoví jako vhodnější režim integrované produkce)zajistit, aby byly průběžně opravovány opěrné zídky, a to způsobem, kterýumožní zachování funkce zídek jako biotopu ochranářsky významných druhůorganismů (užovka stromová apod.)podpořit proběhnutí jednoduché pozemkové úpravy na vinici pro uspořádánívlastnických vztahů k pozemkům a přesné vymezení účelu jednotlivých plochna vybraných plochách umožnit a podpořit zavedení historických, dnes jižneužívaných či mizejících, způsobůvinohradnictví, není žádoucí obnovaa užívání kapkové závlahy, která jejakožto intenzivní technologie neslučitelnáse základními ochrannými podmínkaminárodního parkustr. 157
 7. 7. Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo2012-2020 pro vinice v ochranném pásmu národního parku
 8. 8. Převedení všech vinic (i drobných vlastníků) do systému integrované produkce nebo certifikovaného systému ekologického zemědělstvíupřednostňovat a podporovat převod zbývajícího 1% ploch vinic, kde se dosudhospodaří konvenčně, do systému integrované produkce. K tomu využít nabídkypodpory z dotačních titulů v gesci MZepodporovat snahu vlastníků vinic o přechod k ekologickému zemědělství, kteréje subvencováno vyšší podporou (dotací) ze zdrojů v gesci MZena vybraných pozemcích, kde konvenční, případně i integrovaná produkcepřináší neakceptovatelná rizika pro krajinu, biodiverzitu a lidské zdraví a komfort,prosazovat přechod k integrované produkci, případně ekologickému zemědělstvíprostřednictvím rozhodnutí o způsobech zemědělského hospodařenív rámci pozemkových úprav dosáhnout rozdělení velkých půdních bloků skulturou vinice, provedení nutných protierozních opatření a vytvoření chybějícíchprvků krajinné strukturynavrhovat a podporovat doplňování krajinných prvků dovnitř velkých půdníchbloků vinicstr.158
 9. 9. 2. Péče o vinice v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu z pohledu státní správy Přehled nejdůleţitějších legislativních předpisů, které se dotýkají hospodaření na vinicích v gesci MZe Zodpovědné instituce a registry: SZIF, MZE–PÚ, UKZÚZ, SRS, LPIS Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a jeho prováděcí vyhláška č. 323/2004 Sb. Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a jeho prováděcí vyhláška č. 16/2006 Sb. Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentalních opatření Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a jeho prováděcí vyhlášky . Zákon č. 156/1998 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 274/1998 Sb.
 10. 10. Přehled viničních tratí na území NP Podyjí a jeho ochrannéhopásma – Vinařská oblast Morava, Vinařská podoblast Znojemská
 11. 11. Přehled nejdůleţitějších legislativních předpisů, které sedotýkají hospodaření na vinicích v gesci MŢP Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu Vyhláška MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany ZPF Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Aktuální nařízení vlády č. 262/2012 Sb. – nitrátová směrnice Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zodpovědné instituce: Správa NP, MŢP, ČIŢP, ORP
 12. 12. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k hospodaření na vinicích 15 Národní parkyodst. 2) Veškeré vyuţití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.
 13. 13. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k hospodaření na vinicích 16Základní ochranné podmínky národních parkůNa celém území národních parků je zakázánoa) hospodařit na pozemcích způsobem vyţadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch,e) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,j) měnit stávající vodní reţim pozemků,o) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bliţšími podmínkami ochrany národního parku.
 14. 14. § 37 Ochranná pásma zvláště chráněných území (1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí,může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy,které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmovyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokudse ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodnírezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m odhranic zvláště chráněného území. (2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k pouţitíchemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobuhospodaření v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochranypřírody.
 15. 15. Nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjía stanoví podmínky jeho ochrany ve vztahu k hospodaření na vinicích 10 Zemědělství(1) Zemědělská půda se v národním parku vyuţívá zejména jako louky a pastviny pro extenzivní chov dobytka. Není dovoleno pouţívat těţké zemědělské stroje zhoršující fyzikální vlastnosti půdy.(2) Při zemědělském hospodaření na území národního parku je zakázáno:- hnojit průmyslovými hnojivy, aplikovat kejdu, siláţní šťávy a ostatní tekuté odpady,- pouţívat pesticidy,- provádět rychloobnovu drnu a změnu kultury zemědělského pozemku na ornou půdu, - provozovat a budovat stavby pro ustájení dobytka s kapacitou zástavu větší neţ je ekologická únosnost dané lokality.
 16. 16. § 12 Ochranné pásmo (1) Účelem ochranného pásma národního parku (dále jen "ochranné pásmo") jezabezpečení území národního parku a jeho krajinářských a přírodních hodnot před rušivýmia škodlivými vlivy okolí a ochrana krajinářských a přírodních hodnot a zvýšená péče o sídlana území ochranného pásma. (2) V ochranném pásmu není dovoleno provádět hospodářskou, stavební a jinou činnost,která by byla v rozporu s účelem ochranného pásma, zejména: a) provádět stavební činnost, která by byla v rozporu s platnou územně plánovacídokumentací, b) znečišťovat vodní toky, ostatní povrchové vody a vody podzemní, c) při zemědělském hospodaření překračovat ekologicky únosný reţim přísunu ţivin,zejména draslíku, dusíku a fosforu a pouţívat pesticidy jako náhradu za vhodnějšíekologické postupy kromě případů hrozícího nebezpečí kalamit a přemnoţení škůdců, d) znečišťovat vzduch exhaláty, e) umisťovat a zřizovat trvalé a dočasné skládky odpadů, f) tábořit, zakládat ohně, parkovat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimovyhrazená místa
 17. 17. 3. Rozhodnutí o způsobech zemědělského hospodařeníZ výše uvedených legislativních norem vyplývá, ţe pro pouţití chemickýchprostředků na vinicích na území Národního parku Podyjí a jeho ochrannéhopásma je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Tento souhlas je vydávánve formě rozhodnutí na základě podané ţádosti.
 18. 18. 4. Pouţití plašičů při ochraně vinic proti špačkům Plynové plašičeAutomatické plynové plašiče slouţí k ochraně zemědělských pozemků před škodlivýmiptáky a zvěří. Jejich nejčastější vyuţití je při podzimní ochraně vinic nebo sadů před náletyšpačků. Pracují s propanovým nebo butanovým plynem. Pro aktivaci pouţívajípiezoelektrický zapalovací systém. Vydávají detonace s frekvencí od 20 vteřin do 60 minuts moţností plynulé regulace. Nevýhodou je obtěţování okolí vinic neţádoucímnepravidelným hlukem, který vyrušuje lidi i jiné druhy ţivočichů.
 19. 19. Zvukoakustické (fonoakustické) plašičeZvukové plašiče ptáků mají v elektronické paměti uloţeny hlasy ptáků, které jsouzesilovány a šířeny do okolí reproduktorem přístroje. Do paměti plašiče se ukládajídva typy hlasů ptáků. Buď jsou zde uloţeny hlasy přirozených nepřátel špačků, tzn.dravců, anebo jsou v něm uloţeny hlasy špačka, oznamujícího nebezpečí. I tentok přírodě a k obyvatelům šetrnější typ plašiče je v Podyjí s úspěchem vyuţíván, např.na vinicích pana Ing. Josefa Sedláka.
 20. 20. 5. Přehled aktivit Správy NP majících příznivý dopad na turistiku resp. i vinařskou turistiku v zájmovém území Nový systém informačních tabulí
 21. 21. Péče o turistickou infrastrukturu v národním parku a jeho ochrannémpásmu – pravidelné revize turistických stezek, cyklostezek, hipostezek,údrţba, oprava a instalace turistického mobiliáře
 22. 22. Nové záchytné parkoviště v Číţově
 23. 23. Realizace odstavných ploch pro auta podél celého ochranného pásma NPLukov Hradiště
 24. 24. Nově vyznačená stezka k vyhlídce na vinici rodinyŠpalkovy
 25. 25. Příprava vyznačení nové stezky a projekt vyhlídkové plošiny nakaňon Dyje a vinici Šobes v obci Hnanice
 26. 26. Zkulturnění okolí mlýnu Papírna v lokalitě Devět Mlýnů, přípravasanace objektu, vybudování turistického přístřešku a mlynářskéexpozice pod širým nebem
 27. 27. Výsadba krajinné zeleně v ochranném pásmu – zatraktivněníkrajiny pro turisty i zvýšení její ekologické stability
 28. 28. Příprava rekonstrukce vyhlídkyKrálův stolec
 29. 29. 6. Diskuse, různéNabídka spolupráce při výsadbě krajinné zeleně ve vinicích nebo na jejichokrajích
 30. 30. Děkuji Vám za pozornost !Kontakt: Ing. Veronika Dubovská; dubovska@nppodyji.czTel: 515 282 247; 602 502 758Poděkování za fotografie: Ing. Zuzaně Svobodové,Ing. Vlastislavu Svobodovi a Petru Lazárkovi

×