SlideShare a Scribd company logo

Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken

Een handreiking voor docenten van het lesprogramma 'Wijkgericht werken'.

1 of 6
Download to read offline
Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 1 van 6
Inhoud lesprogramma
Lesprogramma
Het programma voor de zelfstudie middels het leerprogramma is als volgt:
Module: Wijkgericht werken voor docenten
Lesweek 1 Cursus 1 Wat je als docent Wijkgericht werken vooraf moet weten
Cursus 2 De eerste oriëntatie (studentcursus 1)
Lesweek 2 Cursus 3 De burger, wie is dat? (studentcursus 2)
Lesweek 3 Cursus 4 De maatschappij, wat kunnen we daarmee? (studentcursus 3)
Lesweek 4 Cursus 5 Het netwerk en de wijk: wat kunnen we daar betekenen? (studentcursus 4)
Lesweek 5 Cursus 6 De zorgorganisatie: we bundelen de krachten! (studentcursus 5)
Lesweek 6 Cursus 7 De zorgprofessional: signaleren en verbeteren (studentcursus 6)
Cursus 8 Eindopdracht studenten (studentcursus 7)
Lesweek 7 Cursus 9 Het verstrekken van de persoonlijke certificering aan studenten
Lesweek 8 Cursus 10 De vaardigheden van jou als docent
Lesweek 9 Cursus 11 Eindopdracht voor jou als docent
Analyse noodzakelijkelesinhoud
Evaluerend uit de eerste release van Wijkgericht werken, stelden we het volgende vast:
1. Zowel voor studenten als voor docenten is de grootste uitdaging om de ‘theorie van de burger en de
wijk’ die heel logisch lijken te blijven combineren met de weerbarstigheid van het organisatiegerichte
systeem in de praktijk. We noemen het ‘de glazen wand’. Hier kan daadwerkelijk in de praktijk tegenaan
gelopen worden, maar we bemerkten eigenlijk dat de confrontatie ligt bij de uitvoering van de cursus over
de ‘organisatie’.
Aandachtspunt: confrontatiemoment nog verder naar voren halen, en daarom vanaf de eerste les al inbedden en er
in alle lessen aan refereren. Zodat de verwachtingen nog beter gemanaged kunnen worden.
2. De inhoud van de eindopdracht (nog niet de exacte vorm) is momenteel bekend. We kunnen daarom al
vroeger de studenten en docenten hierin meenemen. De eindopdracht – net als de hele opleiding – heeft
een 2-sporen-karakter. Aan de ene kant is dat het spoor van de vaardigheden en technie ken van het
zorgproces (van meten, indiceren, plan opstellen, uitvoeren, rapporteren, evalueren etc). Aan de andere
kant is dat het spoor van de zelfreflectie, van de beroepsethiek en van ‘kan ik blijven staan’ en van ‘waar
sta ik voor?’. Deze beide onderdelen lopen als twee rode draden door de opleiding.
Aandachtspunt: ook hier is het goed om vanaf dag 1 al hierop te wijzen. Juist het tweede spoor, van de ethiek,
zelfreflectie en persoonlijke stevigheid, is iets wat niet in een lesje te leren valt. Juist dat moet de inhoud vormen
van de gesprekken en oefeningen met de studenten. Door er al vanaf les 1 over te spreken, kan er ook vanaf de
eerste les met de studenten rekening mee worden gehouden.
3. In het verlengde van het eerste én tweede punt kunnen we nu ook vaststellen dat er in het hoofdstuk
Organisatie een volledig nieuwe component aanwezig is, die veel denkkracht en training vraagt. Het gaat
daar namelijk over het kunnen ontleden van praktijksituaties aan de hand van het geaccrediteerde
Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 2 van 6
Improvement Model. Dit is een nieuwe theorie, die vragen kan oproepen en veel oefening vraagt. Het is
belangrijk voor docenten en studenten om de analyse-techniek wel te beheersen om zo systeemgerichte
situaties in het werkveld te herkennen en er zelf staande in te blijven staan.
Aandachtspunt: om ook hier niet op een verrassing in het hoofdstuk Organisatie getrakteerd te worden, is he
belangrijk om hier vanaf les 1al over in gesprek te zijn met elkaar.
Overige aandachtspunten:
1. Werking van de leer- en werkomgeving
2. Het management systeem rondom de leer- en werkomgeving en daarbinnen:
* Communicatie met de servicedesk van Novire
* Wat te doen als er foutmeldingen komen? Graag hele concrete info zenden naar Novire: wie, wat, waar, wanneer
en hoe? Hoe concreter, hoe beter!
* Lesideeën inzenden
* Overzicht hebben en houden van waar je studenten staan, doordat je wekelijks een update per mail krijgt
* Tijdig starten met nakijkwerk (cursus 7 vast maken halverwege), of – wanneer je de opleiding zelf nog volgt – dat
doen wanneer je ook de eindopdracht nakijkt. NB de eindopdracht wordt gecombineerd met Prove2Move).
3. ….
4. ….
5. …
Lesopzet
Les 1 Introductie
Inhoud Hulpmiddelen
1. Inleiding op de opleiding
2. Verdieping door te spreken over ‘de glazen
wand’: het gaat om mensgericht en om ‘van
systeemgericht naar mensgericht’: Dat is de
kern! Maar wat betekent dat in de praktijk?
3. Introductie op de eindopdracht; waarom de
twee sporen zo belangrijk zijn
4. Benadrukken van het belang van de twee
sporen door de opleiding en de lessen met de
studenten heen: enerzijds de techniek en
anderzijds de persoonlijk ethiek en effectiviteit
5. Introductie op de verschillende cursussen in
de opleiding (waarom hebben ze deze
volgorde en wat kom je ongeveer waar tegen?
Waar zitten de lastigste onderdelen? Waarom
is de opbouw logisch?) + introductie op de
werking van de leer- en werkomgeving (hoe
doorloop je zelf de inhoud, maar voeg je eraan
toe? Hoe ziet het managementsysteem van de
opleiding eruit?)
6. Uitleg van de blauwe plattegrond (A3) van de
inhoud van de opleiding.
7. Wat is belangrijk om te weten ten aanzien van:
- Eindopdracht
- Studiebelasting
- Indeling van de komende lessen
- Nakijkwerk van de studenten
- Persoonlijke certificering
- Ook na certificering ‘aangelijnd blijven’ als
een ‘drain’. Samenwerking werkveld etc.
- Wat kunnen we met elkaar doen?
1. Werkvormen?
2. Slides met uitleg van de inhoud?
Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 3 van 6
Les 2 Burger
Inhoud Hulpmiddelen
1. Evaluatie van de voortgang
2. Verdieping van de cursus over de Burger,
maar dan in het licht van de confrontatie met
de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen?
Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten?
Ken je voorbeelden van waar dit wordt
gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog)
niet?
3. Hoe draagt op deze manier kijken naar de
burger bij aan het mensgerichte werken?
4. Hoe kan deze kennis van de Burger in andere
lessen en vakken worden geïntegreerd?
5. Welke onderdelen van de studenten moeten
beoordeeld worden en hoe doe je dat?
Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige
ronde.
Verder ??
Les 3 Maatschappij
Inhoud Hulpmiddelen
1. Evaluatie van de voortgang
2. Verdieping van de cursus over de
Maatschappij, maar dan in het licht van de
confrontatie met de praktijk: wat kom je in het
werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo?
Andere varianten? Ken je voorbeelden van
waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden
van waar (nog) niet?
3. Hoe draagt op deze manier kijken naar de
maatschappij en de wet- en regelgeving bij
aan het mensgerichte werken?
4. Nadere toelichting en uitleg van de ordening
van de wet- en regelgeving.
5. Hoe kan deze kennis van de Maatschappij in
andere lessen en vakken worden
geïntegreerd?
6. Welke onderdelen van de studenten moeten
beoordeeld worden en hoe doe je dat?
Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige
ronde.
Verder ??
Les 4 Wijk
Inhoud Hulpmiddelen
1. Evaluatie van de voortgang
2. Verdieping van de cursus over de Wijk, maar
dan in het licht van de confrontatie met de
praktijk: wat kom je in het werkveld tegen?
Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten?
Ken je voorbeelden van waar dit wordt
gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog)
niet? Welke instrumenten worden er allemaal
al gehanteerd? Is dit vanzelfsprekend? Hoe
kan de samenwerking tussen de formele en
Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige
ronde.
Verder ??
Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 4 van 6
de informele zorg worden verbeterd? Hoe
kunnen de studenten de informele zorg op hun
netvlies houden? Zelf een stap naar achteren
doen en het hele netwerk ondersteunen? De
juiste mensen betrekken op het juiste
moment?
3. Hoe draagt op deze manier kijken naar de wijk
– en alle instrumenten die daarbij horen – bij
aan het mensgerichte werken?
4. Nadere toelichting en uitleg van de
instrumenten om toe te passen.
5. Hoe kan deze kennis van de Maatschappij in
andere lessen en vakken worden
geïntegreerd?
6. Welke onderdelen van de studenten moeten
beoordeeld worden en hoe doe je dat?
Les 5 De zorgorganisatie
Inhoud Hulpmiddelen
1. Evaluatie van de voortgang
2. Wat doet dit – over de organisatie – met jou?
Wat raakt je er wel of niet aan? Ben je het
ermee eens of juist niet? Wat zijn jouw
ervaringen? Wat roept het bij je op?
3. Verdieping van de cursus over de Organisatie,
maar dan in het licht van de confrontatie met
de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen?
Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten?
Ken je voorbeelden van waar dit wordt
gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog)
niet? Lukt het om te confronteren? Ken je zelf
meer voorbeelden?
4. Hoe draagt op deze manier kijken naar de
organisatie – en alle instrumenten die daarbij
horen – bij aan het mensgerichte werken?
5. Nadere toelichting en uitleg van het analyse-
instrument (analyseformulier) en oefenen met
elkaar: welke voorbeelden kunnen we nog
meer bedenken en hoe analyseren we die met
elkaar? Het is een techniek die je onder de
knie moet krijgen.
6. Hoe kan deze kennis van de Organisatie in
andere lessen en vakken worden
geïntegreerd?
7. Welke onderdelen van de studenten moeten
beoordeeld worden en hoe doe je dat?
Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige
ronde.
Verder ??
Les 6 De professional
Inhoud Hulpmiddelen
Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 5 van 6
1. Evaluatie van de voortgang
2. Wat is jouw eigen persoonlijk statement? Hoe
denk je dat studenten in staat zijn om dit voor
zichzelf te formuleren? Hoe kunnen we ze
daarbij ondersteunen?
3. Verdieping van de cursus over de
Professional, maar dan in het licht van de
confrontatie met de praktijk: wat kom je in het
werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo?
Andere varianten? Ken je voorbeelden van
waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden
van waar (nog) niet? Hoe zouden studenten
een bijdrage aan een organisatie kunnen
leveren door hun persoonlijke statement en
hun persoonlijke missie scherp te hebben?
4. Hoe draagt op deze manier kijken naar de
professional – en alle instrumenten die daarbij
horen – bij aan het mensgerichte werken?
5. Nadere toelichting en uitleg van het formulier
waarop het persoonlijk statement wordt
verwoord.
Hoe kan deze kennis van de Professional in
andere lessen en vakken worden
geïntegreerd?
6. Welke onderdelen van de studenten moeten
beoordeeld worden en hoe doe je dat? Hoe
kan je ze ondersteunen richting de
eindopdracht en richting het werkveld?
Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige
ronde.
Verder ??
Les 7 De eindopdracht
Inhoud Hulpmiddelen
1. Evaluatie van de voortgang
2. Hoe voer je de eindopdracht uit?
3. Hoe voer je de beoordeling van de
eindopdracht uit?
4. Hoe draagt de eindopdracht bij aan het
mensgerichte werken?
5. Welke onderdelen van de studenten moeten
beoordeeld worden en hoe doe je dat? Hoe
kan je ze ondersteunen richting de
eindopdracht en richting het werkveld?
Les 8 Evaluatie
Inhoud Hulpmiddelen
1. Evaluatie en reflectie op het totaal: wat ging
goed? Wat kan er beter? Met welke inzichten
kunnen we de komende lichtingen nog beter
helpen in de denkomslag?
2. Invullen formulier in de werkomgeving, maar
ook met elkaar over in gesprek zijn.
3. Wat heeft het jou wel of niet gebracht?
4. Waar kan je de verworven inzichten verder
toepassing?
Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 6 van 6
5. Met de kennis van nu; waar kan je de
verworven inzichten verder toepassen?
6. Welke instrumenten, didactische
vaardigheden, tips kan je aan de leer- en
werkomgeving toevoegen t.b.v. jouw eigen
effectiviteit en die van jouw collega’s?
7. Hoe evalueer jij jouw eigen persoonlijke inzet
en rol richting de studenten en richting het
werkveld?

Recommended

Docentenhandleiding wijkgericht werken (portfolio-opdracht)
Docentenhandleiding wijkgericht werken (portfolio-opdracht)Docentenhandleiding wijkgericht werken (portfolio-opdracht)
Docentenhandleiding wijkgericht werken (portfolio-opdracht)Evelien Verkade
 
Themadag Fronter 2 (Definitief)
Themadag Fronter 2 (Definitief)Themadag Fronter 2 (Definitief)
Themadag Fronter 2 (Definitief)horb
 
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdrachtStarterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdrachtEvelien Verkade
 
Wijkgericht werken | Startdocument voor docenten
Wijkgericht werken | Startdocument voor docentenWijkgericht werken | Startdocument voor docenten
Wijkgericht werken | Startdocument voor docentenEvelien Verkade
 
PPT omschrijving contractwerk
PPT omschrijving contractwerkPPT omschrijving contractwerk
PPT omschrijving contractwerkAnneliesMON
 
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ictPresentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ictGerard Dummer
 
Begeleiden Op Afstand
Begeleiden Op AfstandBegeleiden Op Afstand
Begeleiden Op AfstandRenée Filius
 

More Related Content

What's hot

Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleiderVelon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleiderGerard Dummer
 
Slb week 10 2014 2015
Slb week 10 2014 2015Slb week 10 2014 2015
Slb week 10 2014 2015Gerard Dummer
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...eyfioole
 
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleidWerkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleidJanneke van Doren
 
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...Wil Kwinten
 
Online samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementerenOnline samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementerenHenny van Doorn
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Ilya Zitter
 
1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller
1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller
1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversnellerKennisnet
 
Wave 26 06-12 visieversneller
Wave 26 06-12 visieversnellerWave 26 06-12 visieversneller
Wave 26 06-12 visieversnellerKennisnet
 
Sociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presLuuk Terbeek
 
Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0Luuk Terbeek
 
Presentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht lerenPresentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht lerenPaulo Moekotte
 
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult StudievaardighedenPresentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardighedenglyniskromopawiro
 
Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...
Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...
Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...Redactie Werkplekleren
 
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Jeroen Bottema
 
Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool
 Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool
Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag NatschoolAndré Hoogmoed
 
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Luuk Terbeek
 

What's hot (18)

Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleiderVelon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
 
Slb week 10 2014 2015
Slb week 10 2014 2015Slb week 10 2014 2015
Slb week 10 2014 2015
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleidWerkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
 
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
 
Online samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementerenOnline samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementeren
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
 
1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller
1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller
1. sg zuidwest 11 juni presentatie visieversneller
 
Wave 26 06-12 visieversneller
Wave 26 06-12 visieversnellerWave 26 06-12 visieversneller
Wave 26 06-12 visieversneller
 
Begeleiden Op Afstand
Begeleiden Op AfstandBegeleiden Op Afstand
Begeleiden Op Afstand
 
Sociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc pres
 
Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0
 
Presentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht lerenPresentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht leren
 
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult StudievaardighedenPresentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
 
Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...
Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...
Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de begeleiding op leer...
 
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
 
Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool
 Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool
Workshop - A.Hoogmoed-Gebruikersdag Natschool
 
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
 

Similar to Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken

Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
 
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Ilya Zitter
 
gelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdAlan Veys
 
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17SURF Events
 
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso avchristofdesloovere
 
Het Leids Ontwikkelmodel
Het Leids OntwikkelmodelHet Leids Ontwikkelmodel
Het Leids OntwikkelmodelHerman Post
 
Leren op de werkplek; Terug in de zorg
Leren op de werkplek; Terug in de zorgLeren op de werkplek; Terug in de zorg
Leren op de werkplek; Terug in de zorgRedactie Werkplekleren
 
Bo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooBo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooGeert Buzeman
 
Stage bij Novire | Hoe werkt dat?
Stage bij Novire | Hoe werkt dat?Stage bij Novire | Hoe werkt dat?
Stage bij Novire | Hoe werkt dat?Evelien Verkade
 
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...servicepuntihks
 
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdfWilfredRubens.com
 
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Kennisnet
 
Presentatie Expo Gerrit Komrij College
Presentatie Expo Gerrit Komrij CollegePresentatie Expo Gerrit Komrij College
Presentatie Expo Gerrit Komrij CollegeExpoSchoolaanZet
 
Hoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op schoolHoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op schoolErik Roelofs
 
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Ilya Zitter
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...wkwinten
 

Similar to Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken (20)

Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
 
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
 
gelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurd
 
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
 
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
 
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av
 
Het Leids Ontwikkelmodel
Het Leids OntwikkelmodelHet Leids Ontwikkelmodel
Het Leids Ontwikkelmodel
 
Leren op de werkplek; Terug in de zorg
Leren op de werkplek; Terug in de zorgLeren op de werkplek; Terug in de zorg
Leren op de werkplek; Terug in de zorg
 
IDentifEYE Instructeur handboek
IDentifEYE Instructeur handboekIDentifEYE Instructeur handboek
IDentifEYE Instructeur handboek
 
Bo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooBo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 sioo
 
Stage bij Novire | Hoe werkt dat?
Stage bij Novire | Hoe werkt dat?Stage bij Novire | Hoe werkt dat?
Stage bij Novire | Hoe werkt dat?
 
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
 
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
 
A opmaak basisreader
A opmaak basisreaderA opmaak basisreader
A opmaak basisreader
 
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
 
Presentatie Expo Gerrit Komrij College
Presentatie Expo Gerrit Komrij CollegePresentatie Expo Gerrit Komrij College
Presentatie Expo Gerrit Komrij College
 
Hoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op schoolHoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op school
 
Format_fotocursussen
Format_fotocursussenFormat_fotocursussen
Format_fotocursussen
 
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 

More from Evelien Verkade

Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018Evelien Verkade
 
Starterskit Zorgcooperatie Brabant
Starterskit Zorgcooperatie BrabantStarterskit Zorgcooperatie Brabant
Starterskit Zorgcooperatie BrabantEvelien Verkade
 
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360Evelien Verkade
 
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018Evelien Verkade
 
Stappenplan invullen speelveld klantprofiel
Stappenplan invullen speelveld klantprofielStappenplan invullen speelveld klantprofiel
Stappenplan invullen speelveld klantprofielEvelien Verkade
 
Starterskit improve360 sleutelfiguren
Starterskit improve360 sleutelfigurenStarterskit improve360 sleutelfiguren
Starterskit improve360 sleutelfigurenEvelien Verkade
 
Starterskit improve360 ondersteuningsteam
Starterskit improve360 ondersteuningsteamStarterskit improve360 ondersteuningsteam
Starterskit improve360 ondersteuningsteamEvelien Verkade
 
Starterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
Starterskit gezinshuis.com sleutelfigurenStarterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
Starterskit gezinshuis.com sleutelfigurenEvelien Verkade
 
Hoe werkt het in de leeromgeving?
Hoe werkt het in de leeromgeving?Hoe werkt het in de leeromgeving?
Hoe werkt het in de leeromgeving?Evelien Verkade
 
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/DoelenformulierHandleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/DoelenformulierEvelien Verkade
 
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag ResultaatgesprekHandleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag ResultaatgesprekEvelien Verkade
 
Handleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
Handleiding Lelie Zorggroep VerbeterregisterHandleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
Handleiding Lelie Zorggroep VerbeterregisterEvelien Verkade
 
MIC’s analyseren voor de MIC commissie
MIC’s analyseren voor de MIC commissieMIC’s analyseren voor de MIC commissie
MIC’s analyseren voor de MIC commissieEvelien Verkade
 
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerkenOpvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerkenEvelien Verkade
 
Uitvoeren en rapporteren met planning
Uitvoeren en rapporteren met planningUitvoeren en rapporteren met planning
Uitvoeren en rapporteren met planningEvelien Verkade
 
Tijd registreren incl planning_versie1
Tijd registreren incl planning_versie1Tijd registreren incl planning_versie1
Tijd registreren incl planning_versie1Evelien Verkade
 

More from Evelien Verkade (20)

Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
 
Starterskit Zorgcooperatie Brabant
Starterskit Zorgcooperatie BrabantStarterskit Zorgcooperatie Brabant
Starterskit Zorgcooperatie Brabant
 
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
 
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
 
Achtergronden mensvisie
Achtergronden mensvisieAchtergronden mensvisie
Achtergronden mensvisie
 
Stappenplan invullen speelveld klantprofiel
Stappenplan invullen speelveld klantprofielStappenplan invullen speelveld klantprofiel
Stappenplan invullen speelveld klantprofiel
 
Starterskit improve360 sleutelfiguren
Starterskit improve360 sleutelfigurenStarterskit improve360 sleutelfiguren
Starterskit improve360 sleutelfiguren
 
Starterskit improve360 ondersteuningsteam
Starterskit improve360 ondersteuningsteamStarterskit improve360 ondersteuningsteam
Starterskit improve360 ondersteuningsteam
 
Starterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
Starterskit gezinshuis.com sleutelfigurenStarterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
Starterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
 
Hoe werkt het in de leeromgeving?
Hoe werkt het in de leeromgeving?Hoe werkt het in de leeromgeving?
Hoe werkt het in de leeromgeving?
 
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/DoelenformulierHandleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
 
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag ResultaatgesprekHandleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
 
Handleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
Handleiding Lelie Zorggroep VerbeterregisterHandleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
Handleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
 
MIC’s analyseren voor de MIC commissie
MIC’s analyseren voor de MIC commissieMIC’s analyseren voor de MIC commissie
MIC’s analyseren voor de MIC commissie
 
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerkenOpvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
 
Dashboards bekijken
Dashboards bekijkenDashboards bekijken
Dashboards bekijken
 
Vragenlijsten invullen
Vragenlijsten invullenVragenlijsten invullen
Vragenlijsten invullen
 
Uitvoeren en rapporteren met planning
Uitvoeren en rapporteren met planningUitvoeren en rapporteren met planning
Uitvoeren en rapporteren met planning
 
Tijd registreren incl planning_versie1
Tijd registreren incl planning_versie1Tijd registreren incl planning_versie1
Tijd registreren incl planning_versie1
 
Plan opstellen
Plan opstellenPlan opstellen
Plan opstellen
 

Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken

 • 1. Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 1 van 6 Inhoud lesprogramma Lesprogramma Het programma voor de zelfstudie middels het leerprogramma is als volgt: Module: Wijkgericht werken voor docenten Lesweek 1 Cursus 1 Wat je als docent Wijkgericht werken vooraf moet weten Cursus 2 De eerste oriëntatie (studentcursus 1) Lesweek 2 Cursus 3 De burger, wie is dat? (studentcursus 2) Lesweek 3 Cursus 4 De maatschappij, wat kunnen we daarmee? (studentcursus 3) Lesweek 4 Cursus 5 Het netwerk en de wijk: wat kunnen we daar betekenen? (studentcursus 4) Lesweek 5 Cursus 6 De zorgorganisatie: we bundelen de krachten! (studentcursus 5) Lesweek 6 Cursus 7 De zorgprofessional: signaleren en verbeteren (studentcursus 6) Cursus 8 Eindopdracht studenten (studentcursus 7) Lesweek 7 Cursus 9 Het verstrekken van de persoonlijke certificering aan studenten Lesweek 8 Cursus 10 De vaardigheden van jou als docent Lesweek 9 Cursus 11 Eindopdracht voor jou als docent Analyse noodzakelijkelesinhoud Evaluerend uit de eerste release van Wijkgericht werken, stelden we het volgende vast: 1. Zowel voor studenten als voor docenten is de grootste uitdaging om de ‘theorie van de burger en de wijk’ die heel logisch lijken te blijven combineren met de weerbarstigheid van het organisatiegerichte systeem in de praktijk. We noemen het ‘de glazen wand’. Hier kan daadwerkelijk in de praktijk tegenaan gelopen worden, maar we bemerkten eigenlijk dat de confrontatie ligt bij de uitvoering van de cursus over de ‘organisatie’. Aandachtspunt: confrontatiemoment nog verder naar voren halen, en daarom vanaf de eerste les al inbedden en er in alle lessen aan refereren. Zodat de verwachtingen nog beter gemanaged kunnen worden. 2. De inhoud van de eindopdracht (nog niet de exacte vorm) is momenteel bekend. We kunnen daarom al vroeger de studenten en docenten hierin meenemen. De eindopdracht – net als de hele opleiding – heeft een 2-sporen-karakter. Aan de ene kant is dat het spoor van de vaardigheden en technie ken van het zorgproces (van meten, indiceren, plan opstellen, uitvoeren, rapporteren, evalueren etc). Aan de andere kant is dat het spoor van de zelfreflectie, van de beroepsethiek en van ‘kan ik blijven staan’ en van ‘waar sta ik voor?’. Deze beide onderdelen lopen als twee rode draden door de opleiding. Aandachtspunt: ook hier is het goed om vanaf dag 1 al hierop te wijzen. Juist het tweede spoor, van de ethiek, zelfreflectie en persoonlijke stevigheid, is iets wat niet in een lesje te leren valt. Juist dat moet de inhoud vormen van de gesprekken en oefeningen met de studenten. Door er al vanaf les 1 over te spreken, kan er ook vanaf de eerste les met de studenten rekening mee worden gehouden. 3. In het verlengde van het eerste én tweede punt kunnen we nu ook vaststellen dat er in het hoofdstuk Organisatie een volledig nieuwe component aanwezig is, die veel denkkracht en training vraagt. Het gaat daar namelijk over het kunnen ontleden van praktijksituaties aan de hand van het geaccrediteerde
 • 2. Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 2 van 6 Improvement Model. Dit is een nieuwe theorie, die vragen kan oproepen en veel oefening vraagt. Het is belangrijk voor docenten en studenten om de analyse-techniek wel te beheersen om zo systeemgerichte situaties in het werkveld te herkennen en er zelf staande in te blijven staan. Aandachtspunt: om ook hier niet op een verrassing in het hoofdstuk Organisatie getrakteerd te worden, is he belangrijk om hier vanaf les 1al over in gesprek te zijn met elkaar. Overige aandachtspunten: 1. Werking van de leer- en werkomgeving 2. Het management systeem rondom de leer- en werkomgeving en daarbinnen: * Communicatie met de servicedesk van Novire * Wat te doen als er foutmeldingen komen? Graag hele concrete info zenden naar Novire: wie, wat, waar, wanneer en hoe? Hoe concreter, hoe beter! * Lesideeën inzenden * Overzicht hebben en houden van waar je studenten staan, doordat je wekelijks een update per mail krijgt * Tijdig starten met nakijkwerk (cursus 7 vast maken halverwege), of – wanneer je de opleiding zelf nog volgt – dat doen wanneer je ook de eindopdracht nakijkt. NB de eindopdracht wordt gecombineerd met Prove2Move). 3. …. 4. …. 5. … Lesopzet Les 1 Introductie Inhoud Hulpmiddelen 1. Inleiding op de opleiding 2. Verdieping door te spreken over ‘de glazen wand’: het gaat om mensgericht en om ‘van systeemgericht naar mensgericht’: Dat is de kern! Maar wat betekent dat in de praktijk? 3. Introductie op de eindopdracht; waarom de twee sporen zo belangrijk zijn 4. Benadrukken van het belang van de twee sporen door de opleiding en de lessen met de studenten heen: enerzijds de techniek en anderzijds de persoonlijk ethiek en effectiviteit 5. Introductie op de verschillende cursussen in de opleiding (waarom hebben ze deze volgorde en wat kom je ongeveer waar tegen? Waar zitten de lastigste onderdelen? Waarom is de opbouw logisch?) + introductie op de werking van de leer- en werkomgeving (hoe doorloop je zelf de inhoud, maar voeg je eraan toe? Hoe ziet het managementsysteem van de opleiding eruit?) 6. Uitleg van de blauwe plattegrond (A3) van de inhoud van de opleiding. 7. Wat is belangrijk om te weten ten aanzien van: - Eindopdracht - Studiebelasting - Indeling van de komende lessen - Nakijkwerk van de studenten - Persoonlijke certificering - Ook na certificering ‘aangelijnd blijven’ als een ‘drain’. Samenwerking werkveld etc. - Wat kunnen we met elkaar doen? 1. Werkvormen? 2. Slides met uitleg van de inhoud?
 • 3. Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 3 van 6 Les 2 Burger Inhoud Hulpmiddelen 1. Evaluatie van de voortgang 2. Verdieping van de cursus over de Burger, maar dan in het licht van de confrontatie met de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten? Ken je voorbeelden van waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog) niet? 3. Hoe draagt op deze manier kijken naar de burger bij aan het mensgerichte werken? 4. Hoe kan deze kennis van de Burger in andere lessen en vakken worden geïntegreerd? 5. Welke onderdelen van de studenten moeten beoordeeld worden en hoe doe je dat? Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige ronde. Verder ?? Les 3 Maatschappij Inhoud Hulpmiddelen 1. Evaluatie van de voortgang 2. Verdieping van de cursus over de Maatschappij, maar dan in het licht van de confrontatie met de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten? Ken je voorbeelden van waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog) niet? 3. Hoe draagt op deze manier kijken naar de maatschappij en de wet- en regelgeving bij aan het mensgerichte werken? 4. Nadere toelichting en uitleg van de ordening van de wet- en regelgeving. 5. Hoe kan deze kennis van de Maatschappij in andere lessen en vakken worden geïntegreerd? 6. Welke onderdelen van de studenten moeten beoordeeld worden en hoe doe je dat? Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige ronde. Verder ?? Les 4 Wijk Inhoud Hulpmiddelen 1. Evaluatie van de voortgang 2. Verdieping van de cursus over de Wijk, maar dan in het licht van de confrontatie met de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten? Ken je voorbeelden van waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog) niet? Welke instrumenten worden er allemaal al gehanteerd? Is dit vanzelfsprekend? Hoe kan de samenwerking tussen de formele en Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige ronde. Verder ??
 • 4. Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 4 van 6 de informele zorg worden verbeterd? Hoe kunnen de studenten de informele zorg op hun netvlies houden? Zelf een stap naar achteren doen en het hele netwerk ondersteunen? De juiste mensen betrekken op het juiste moment? 3. Hoe draagt op deze manier kijken naar de wijk – en alle instrumenten die daarbij horen – bij aan het mensgerichte werken? 4. Nadere toelichting en uitleg van de instrumenten om toe te passen. 5. Hoe kan deze kennis van de Maatschappij in andere lessen en vakken worden geïntegreerd? 6. Welke onderdelen van de studenten moeten beoordeeld worden en hoe doe je dat? Les 5 De zorgorganisatie Inhoud Hulpmiddelen 1. Evaluatie van de voortgang 2. Wat doet dit – over de organisatie – met jou? Wat raakt je er wel of niet aan? Ben je het ermee eens of juist niet? Wat zijn jouw ervaringen? Wat roept het bij je op? 3. Verdieping van de cursus over de Organisatie, maar dan in het licht van de confrontatie met de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten? Ken je voorbeelden van waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog) niet? Lukt het om te confronteren? Ken je zelf meer voorbeelden? 4. Hoe draagt op deze manier kijken naar de organisatie – en alle instrumenten die daarbij horen – bij aan het mensgerichte werken? 5. Nadere toelichting en uitleg van het analyse- instrument (analyseformulier) en oefenen met elkaar: welke voorbeelden kunnen we nog meer bedenken en hoe analyseren we die met elkaar? Het is een techniek die je onder de knie moet krijgen. 6. Hoe kan deze kennis van de Organisatie in andere lessen en vakken worden geïntegreerd? 7. Welke onderdelen van de studenten moeten beoordeeld worden en hoe doe je dat? Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige ronde. Verder ?? Les 6 De professional Inhoud Hulpmiddelen
 • 5. Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 5 van 6 1. Evaluatie van de voortgang 2. Wat is jouw eigen persoonlijk statement? Hoe denk je dat studenten in staat zijn om dit voor zichzelf te formuleren? Hoe kunnen we ze daarbij ondersteunen? 3. Verdieping van de cursus over de Professional, maar dan in het licht van de confrontatie met de praktijk: wat kom je in het werkveld tegen? Gebeurt het dan ook zo? Andere varianten? Ken je voorbeelden van waar dit wordt gedaan? Ken je voorbeelden van waar (nog) niet? Hoe zouden studenten een bijdrage aan een organisatie kunnen leveren door hun persoonlijke statement en hun persoonlijke missie scherp te hebben? 4. Hoe draagt op deze manier kijken naar de professional – en alle instrumenten die daarbij horen – bij aan het mensgerichte werken? 5. Nadere toelichting en uitleg van het formulier waarop het persoonlijk statement wordt verwoord. Hoe kan deze kennis van de Professional in andere lessen en vakken worden geïntegreerd? 6. Welke onderdelen van de studenten moeten beoordeeld worden en hoe doe je dat? Hoe kan je ze ondersteunen richting de eindopdracht en richting het werkveld? Zie ook de lesideeen uit de lesopzet van de vorige ronde. Verder ?? Les 7 De eindopdracht Inhoud Hulpmiddelen 1. Evaluatie van de voortgang 2. Hoe voer je de eindopdracht uit? 3. Hoe voer je de beoordeling van de eindopdracht uit? 4. Hoe draagt de eindopdracht bij aan het mensgerichte werken? 5. Welke onderdelen van de studenten moeten beoordeeld worden en hoe doe je dat? Hoe kan je ze ondersteunen richting de eindopdracht en richting het werkveld? Les 8 Evaluatie Inhoud Hulpmiddelen 1. Evaluatie en reflectie op het totaal: wat ging goed? Wat kan er beter? Met welke inzichten kunnen we de komende lichtingen nog beter helpen in de denkomslag? 2. Invullen formulier in de werkomgeving, maar ook met elkaar over in gesprek zijn. 3. Wat heeft het jou wel of niet gebracht? 4. Waar kan je de verworven inzichten verder toepassing?
 • 6. Lesopzet concept Wijkgericht werken voor docenten Pagina 6 van 6 5. Met de kennis van nu; waar kan je de verworven inzichten verder toepassen? 6. Welke instrumenten, didactische vaardigheden, tips kan je aan de leer- en werkomgeving toevoegen t.b.v. jouw eigen effectiviteit en die van jouw collega’s? 7. Hoe evalueer jij jouw eigen persoonlijke inzet en rol richting de studenten en richting het werkveld?