Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013

376 views

Published on

Portál o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk bol pôvodne založený koncom roka 2006 ako súčasť iniciatívy Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) v snahe podporiť odbornú a verejnú diskusiu o reforme školstva na Slovensku. V roku 2012 prevzalo od KI štafetu občianske združenie Nové školstvo, ktoré bolo založené dňa 28. augusta 2012 a portál prevádzkuje od septembra 2012. Z týchto dôvodov predstavujeme výročnú správu za obdobie september 2012 až august 2013. Tak, ako vstupujú aktéri vo vzdelávaní v septembri do nového školského roka, i my v septembri začíname ďalšiu etapu v snahe o systémové zmeny v našom školstve. Viac na www.noveskolstvo.sk

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013

  1. 1. Výročná správa 2012/2013
  2. 2. Výročná správa 2012/2013 Pretože si čoraz viac uvedomujeme potrebu kvalitatívnej zmeny školského prostredia a zároveň sme presvedčení, že naše školy dokážu zmodernizovať iba razantné systémové zmeny, ponúkame v rámci verejnej diskusie o reforme vzdelávania nový pohľad na nové školstvo a tiež portál o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk. Nové školstvo v rámci svojich aktivít prináša: na pravidelnej mesačnej báze od decembra 2006 hodnotíme kroky vlády späté s (ne)reformovaním vzdelávacieho systému na Slovensku, organizujeme podujatia, ktorých témou je vzdelávacia politika, vnímame problémy našich škôl, realizujeme projekty a participujeme na projektoch, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu reformy vzdelávania na základných a stredných školách a navrhovať konkrétne riešenia problémov, naše návrhy na zmeny školského systému predstavujeme v publikáciách, ktoré sú verejne dostupné, naše reformné návrhy prezentujeme verejne na konferenciách a seminároch, k témam reformy vzdelávania sa dlhodobo vyjadrujeme v médiách a na blogu. Portál o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk bol pôvodne založený koncom roku 2006 ako súčasť iniciatívy Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) v snahe podporiť odbornú a verejnú diskusiu o reforme školstva na Slovensku. V roku 2012 prevzalo od KI štafetu občianske združenie Nové školstvo, ktoré bolo založené dňa 28. augusta 2012 a portál prevádzkuje od septembra 2012. Z týchto dôvodov predstavujeme výročnú správu za obdobie september 2012 až august 2013. Tak, ako vstupujú aktéri vo vzdelávaní v septembri do nového školského roka, i my v septembri začíname ďalšiu etapu v snahe o systémové zmeny v našom školstve. Nové školstvo sa predstavuje
  3. 3. Výročná správa 2012/2013 Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú. Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí v prednáškach a diskusiách približujú slovenskej verejnosti zahraničnú reformnú skúsenosť a v spolupráci so slovenskými expertmi konzultujú prácu odborných skupín v rámci workshopov. Verejná komisia je iniciatívou, ktorú začiatkom roku 2013 založila spoločnosť TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY v spolupráci s občianskym združením Nové školstvo. Predstavuje platformu pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí chcú spoločne hľadať reformné nástroje a posúvať nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku. Doteraz boli realizované dve zasadnutia verejnej komisie spojené s návštevou a verejnou prednáškou expertov zo zahraničia: 17. január 2013 | Prednáška: Leo Pahkin: Financovanie vzdelávania vo Fínsku, 18. január 2013 | Workshop: Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Leo Pahkin, Adriana Vančová, Martin Kríž a expertná skupina), 27. marec 2013 | Prednáška: Josef Widmer: Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, 28. marec 2013 | Workshop: Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Josef Widmer, František Tamašovič, Lukáš Zajac a expertná skupina). Zasadnutia verejnej komisie by neboli možné bez podpory spoločnosti Orange, Veľvyslanectva Fínskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Bratislave. Ďakujeme! Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky
  4. 4. Výročná správa 2012/2013 Za obdobie september 2012 až august 2013 sme v celoštátnych denníkoch, týždenníkoch a televíziách zaznamenali šesťdesiat vyjadrení Zuzany Zimenovej v mene občianskeho združenia Nové školstvo k aktuálnym témam týkajúcim sa reformy vzdelávania. Zuzana Zimenová analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu noveskolstvo.sk vysokoškolské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka literárnej redakcie, neskôr ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na cirkevnej základnej škole s bilingválnym vyučovaním od roku 1999 pôsobí ako nezávislý expert v projektoch, ktoré sa venujú problematike vzdelávania a spolupracuje s rôznymi štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Je jedným zo zakladajúcich členov Iniciatívy za reformu školstva pri Centre pre vzdelávaciu politiku, pôsobila v mimovládnych organizáciách M.E.S.A. 10, Občan a demokracia a v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, ako poradkyňa a nezávislá konzultantka pôsobila na ministerstve školstva i v Národnej rade SR, od roku 2012 pôsobí v občianskom združení Nové školstvo ako analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk Nové školstvo v médiách
  5. 5. Výročná správa 2012/2013 Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a to ako v pedagogickej teórii, tak aj v praxi. Hoci sa diskusia o inkluzívnom vzdelávaní nezriedka zužuje iba na problematiku detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (detí so zdravotným znevýhodnením či detí zo sociálne znevýhodneného prostredia), inkluzívne vzdelávanie sa týka pripravenosti a schopnosti škôl adekvátne reagovať na potreby všetkých detí. Téma inklúzie vo vzdelávaní je legitímnou súčasťou akýchkoľvek diskusií o reforme vzdelávania a nových podobách vzdelávacieho systému, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú. Nové školstvo je v týchto diskusiách aktívne a na téme spolupracuje s ďalšími partnermi: 4. december 2012 | Prezentácia: Zuzana Zimenová: Systémové prekážky inkluzívneho vzdelávania v SR na konferencii OSF na tému Inkluzívne vzdelávanie: od teórie a politík k praxi, 21. máj 2013 | Prezentácia: Zuzana Zimenová: Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania na konferencii OSF na tému Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť? 18. jún 2013 | Kapitola: Zuzana Zimenová: Pripravenosť slovenského vzdelávacieho systému na realizáciu inklúzie v publikácii pod názvom O krok bližšie k inklúzii, ktorú vydali Člověk v tísni Slovensko a Centrum pre výskum etnicity a kultúry Inkluzívne vzdelávanie a Slovensko
  6. 6. Výročná správa 2012/2013 Nové školstvo a jeho aktivity v obrazoch

×