Čitateľská gramotnosťako problém kvality vzdelávania  v slovenskom základnom       školstve  Konzervatívny inšti...
Vývoj pojmu „gramotnosť“  posuny vo význame pojmu súvisia so  spoločenským kontextom  význam sa postupne posúval:  ...
Gramotnosť ako sociokultúrny jav  gramotnosť = synonymum vzdelania    fragmentácia tradičného významu      typ...
Východisko projektu  Výskumy OECD PISA    zisťujú širšie pochopenie kľúčových pojmov    nezisťujú úzko špecializ...
Gramotnosť očami OECD PISA  gramotnosť = schopnosť    aplikovať vedomosti a zručnosti    z kľúčových oblastí dan...
Čitateľská gramotnosť      podľa OECD PISA  je definovaná ako spôsobilosť  porozumieť písanému textu, používať  ...
Výskum OECD PISA testuje  všeobecné porozumenie - uchopenie textu ako celku,  vystihnutie hlavnej myšlienky textu, vys...
Výsledky slovenských žiakov  PISA rozlišuje    5 úrovní čitateľskej gramotnosti  Slovenský priemerný žiak dosiaho...
Slovenský žiak  v oblasti získavania informácií    vie nájsť potrebnú informáciu a správne ju    zaradiť    ...
Slovenský žiak  v oblasti získavania informácií    vie nájsť potrebnú informáciu a správne ju    zaradiť    ...
Slovenský žiak  v interpretovaní textov    vie odhaliť hlavnú myšlienku textu a    porozumieť základným vzťahom ...
Slovenský žiak  v rámci reflexie textu    dokáže porovnať alebo spojiť text so širšími    vedomosťami, či vysvet...
Slovenský žiak  má veľké problémy    s nesúvislými textami, grafmi a tabuľkami    s úlohami, v ktorých má zostav...
Príčiny neúspechu       slovenských žiakov  PISA je správou o nastavení školského  systému    dôraz sa kladi...
Porovnanie s fínskym úspechom  fínska kultúra a tradície ● vysoká úcta k čítaniu  fínska vzdelávacia politika ● čitate...
Analýza učebných štandardov   vybraných predmetov ZŠ  základné kritérium    Bloomova taxonómia pre kognitívne cie...
Výsledky výskumu  pre slovenskú školu je dôležité, aby jej žiaci  vedeli   opakovať, reprodukovať, opísať, označiť...
Porovnanie s domácim výskumom  Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR  2003  Literárne centrum, 2003    ch...
Čitateľská gramotnosť vo svete  International Reading Association   (IRA)    deti učiť čítať spôsobom, ktorý   ...
International Reading Association   výborne pripravený učiteľ, orientovaný na   vlastné zdokonaľovaním sa   rovný pr...
Ďalšie rezolúcie IRAvytvorenie podporného prostredia  etika obchodníka    faktory profesionality a úspechu na voľnom...
Výnimočné postavenie školy  je prirodzené    z perspektívy doterajších skúseností vzdelávacej    praxe  je ohr...
Nové faktory v rozvoji     čitateľskej gramotnosti  nová koncepcia vzdelávacej politiky    čitateľská gramotnosť...
Ďalšie faktory v rozvoji     čitateľskej gramotnosti  uskutočnenie reformy vzdelávania    inovácia obsahu vzdelá...
Ďalšie faktory v rozvoji    čitateľskej gramotnosti  podpora pedagogického výskumu  prepojenie knižničnej politiky ...
Realizácia projektu  Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika    vedúci výskumného tímu:    Doc. PaedDr. René Bílik...
Ukončenie projektu  december 2006  zverejnenie výsledkov: na webstránkach  Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika ...
Ďakujem za pozornosť Mgr. Zuzana Humajová
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)

607 views

Published on

Zuzana Humajová prezentovala na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú v dňoch 10.-12. novembra 2006 organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, výsledky analýzy Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorá je jedným z výstupov KI v oblasti vzdelávacej politiky. Viac na www.noveskolstvo.sk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
218
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)

 1. 1. Čitateľská gramotnosťako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
 2. 2. Vývoj pojmu „gramotnosť“ posuny vo význame pojmu súvisia so spoločenským kontextom význam sa postupne posúval: gramotný je  ten, kto sa vie podpísať  ten, kto vie čítať a písať  ten, kto má základné vzdelanie  ten, kto má rozvinuté kľúčové kompetencie súčasný význam pojmu sa dynamicky vyvíja
 3. 3. Gramotnosť ako sociokultúrny jav gramotnosť = synonymum vzdelania  fragmentácia tradičného významu  typy gramotnosti  druhy gramotnosti  úrovne gramotnosti
 4. 4. Východisko projektu Výskumy OECD PISA  zisťujú širšie pochopenie kľúčových pojmov  nezisťujú úzko špecializované vedomosti z jednotlivých predmetov
 5. 5. Gramotnosť očami OECD PISA gramotnosť = schopnosť  aplikovať vedomosti a zručnosti z kľúčových oblastí daného predmetu  analyzovať a efektívne komunikovať svoje názory a postoje a  interpretovať a riešiť problémy v rozličných situáciách proces nadobúdania gramotnosti = celoživotný proces
 6. 6. Čitateľská gramotnosť podľa OECD PISA je definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti
 7. 7. Výskum OECD PISA testuje všeobecné porozumenie - uchopenie textu ako celku, vystihnutie hlavnej myšlienky textu, vysvetlenie účelu textu, získavanie informácií, interpretáciu textu - porovnávanie informácií v texte, uvažovanie o súvislostiach medzi rôznymi zdrojmi informácií a vyvodenie záverov, posúdenie obsahu textu - porovnávanie informácií v texte s inými zdrojmi alebo s vedomosťami, ktoré o probléme žiak už má a zisťovanie, či je žiak schopný svoj názor obhájiť, posúdenie formy textu - objektívne zhodnotenie kvality predloženého textu, kde sa už vyžaduje poznanie stavby textu, štýlu a jazyka autora.
 8. 8. Výsledky slovenských žiakov PISA rozlišuje  5 úrovní čitateľskej gramotnosti Slovenský priemerný žiak dosiahol  priemernú úroveň: 2
 9. 9. Slovenský žiak v oblasti získavania informácií  vie nájsť potrebnú informáciu a správne ju zaradiť  zložitejšie operácie vykoná len zriedka
 10. 10. Slovenský žiak v oblasti získavania informácií  vie nájsť potrebnú informáciu a správne ju zaradiť  zložitejšie operácie vykoná len zriedka
 11. 11. Slovenský žiak v interpretovaní textov  vie odhaliť hlavnú myšlienku textu a porozumieť základným vzťahom  vie vysvetliť význam určitej časti textu ale len vtedy, ak sa od neho vyžadujú iba jednoduchšie závery
 12. 12. Slovenský žiak v rámci reflexie textu  dokáže porovnať alebo spojiť text so širšími vedomosťami, či vysvetliť text na základe svojich skúseností a postojov
 13. 13. Slovenský žiak má veľké problémy  s nesúvislými textami, grafmi a tabuľkami  s úlohami, v ktorých má zostaviť samostatnú odpoveď (túto úlohu sa často ani nepokúša riešiť)
 14. 14. Príčiny neúspechu slovenských žiakov PISA je správou o nastavení školského systému  dôraz sa kladie na  nácvik dekódovania písaného textu  čítanie nahlas  presnosť  rýchlosť  nedostatočný je nácvik pochopenia textu  preferuje sa naratívny text (epický, poviedka, rozprávka) výlučne na hodinách literatúry
 15. 15. Porovnanie s fínskym úspechom fínska kultúra a tradície ● vysoká úcta k čítaniu fínska vzdelávacia politika ● čitateľská gramotnosť ako priorita dostupnosť vzdelania ● rovnosť vo vzdelávaní ● bezplatnosť vzdelania a podporných služieb úcta k učiteľskému povolaniu ● vysoký kredit ● vysoká profesionalita zodpovednosť za vzdelávanie je na škole ● zrušenie kontroly učebníc ● zmena kontrolných mechanizmov systém „flexibilného zgrupovania“ hustá sieť verejných knižníc podpora médií (televízia, tlač) čítanie ako koníček
 16. 16. Analýza učebných štandardov vybraných predmetov ZŠ základné kritérium  Bloomova taxonómia pre kognitívne ciele vo vzdelávaní  6 úrovní  každá úroveň pracuje s tzv. „aktívnym slovesom“ predpoklad  vyššie úrovne zodpovedajú vyšším úrovniam čitateľskej gramotnosti
 17. 17. Výsledky výskumu pre slovenskú školu je dôležité, aby jej žiaci vedeli  opakovať, reprodukovať, opísať, označiť,  pomenovať, definovať, určiť, charakterizovať,  formulovať, vysvetliť, uviesť príklad, použiť, vyriešiť, vyhľadať,  diskutovať celkový priemer: 2,52 Na úrovni čitateľskej gramotnosti to zodpovedá cieľu  všeobecne porozumieť a získať informácie
 18. 18. Porovnanie s domácim výskumom Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR 2003 Literárne centrum, 2003  charakteristika slovenského čitateľa Výskum IKT vo vzdelávaní Šušol, Hrdináková, Rankov, 2005  selekcia informácií a porozumenie textu Mladý človek s televízne správanie Iuventa, 2001  zdatný čitateľ je aj lepším divákom
 19. 19. Čitateľská gramotnosť vo svete International Reading Association (IRA)  deti učiť čítať spôsobom, ktorý  rešpektuje ich potreby  buduje v nich nielen schopnosť, ale aj túžbu čítať stále náročnejší text  poskytuje im pomoc v prípade ak zápasia s čítaním  zahŕňa do procesu výučby rodinu a komunitu  deti hodnotiť spôsobom, ktorý  pomenúva ich silné stránky, ako aj ich potreby  zahŕňa ich do procesu hodnotenia
 20. 20. International Reading Association  výborne pripravený učiteľ, orientovaný na vlastné zdokonaľovaním sa  rovný prístup k širokému výberu kníh a iných materiálov na čítanie v triede, v škole a v lokálnych knižniciach  rovný prístup k technológiám, ktoré sa používajú na zlepšenie procesu výučby čítania  zabezpečenie optimálnych možností výučby čítania pre všetky deti
 21. 21. Ďalšie rezolúcie IRAvytvorenie podporného prostredia etika obchodníka  faktory profesionality a úspechu na voľnom trhu spolupráca s tlačenými médiami  orientácia médií na mládež a na podporu čítania podpora akademických hodností knihovníkov špecializovaní tréneri čítania
 22. 22. Výnimočné postavenie školy je prirodzené  z perspektívy doterajších skúseností vzdelávacej praxe je ohrozené  z perspektívy predpokladaného ďalšieho vývoja je neudržateľné  z perspektívy chápania gramotnosti ako sociokultúrneho javu
 23. 23. Nové faktory v rozvoji čitateľskej gramotnosti nová koncepcia vzdelávacej politiky  čitateľská gramotnosť ako spoločenská priorita nová komunikácia problému  oživenie verejnej diskusie
 24. 24. Ďalšie faktory v rozvoji čitateľskej gramotnosti uskutočnenie reformy vzdelávania  inovácia obsahu vzdelávania  participácia školskej komunity na procese vzdelávania  otvorenie trhu s učebnicami a učebnými textami  cielená podpora a motivácia učiteľov  otvorenie trhu s ďalším vzdelávaním učiteľov
 25. 25. Ďalšie faktory v rozvoji čitateľskej gramotnosti podpora pedagogického výskumu prepojenie knižničnej politiky so vzdelávacou praxou zapojenie verejno-právnych médií do procesu vzdelávania
 26. 26. Realizácia projektu Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika  vedúci výskumného tímu: Doc. PaedDr. René Bílik, CSc.  odborný garant projektu: Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.  manažér projektu: Mgr. Zuzana Humajová projekt vznikol za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti
 27. 27. Ukončenie projektu december 2006 zverejnenie výsledkov: na webstránkach Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika  www.konzervativizmus.sk  www.noveskolstvo.sk
 28. 28. Ďakujem za pozornosť Mgr. Zuzana Humajová

×