Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carta de compromís escola les arrels

55 views

Published on

Escola Les Arrels Salt

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Carta de compromís escola les arrels

  1. 1. Carta de compromís’12 Carta de compromís educatiu J0,__________________________com a MESTRA de l’Escola Les Arrels, de Salt, i __________________________, com a PARE / MARE / TUTOR de l’alumne/a _______________________ , signem conjuntament aquesta carta, i ens comprometem: PER PART DE L’ESCOLA LES ARRELS:: 1. Contribuirem al desenvolupament integral de l’alumne/a. 2. Vetllarem pel compliment dels drets dels nens i nenes. 3. Respectarem les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família. 4. Informarem a la família del projecte educatiu i de les normes de funcionament del centre. 5. Adoptarem les mesures educatives necessàries per atendre la diversitat. 6. Mantindrem comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal del seu fill/a, així com dels criteris i resultats de la seva avaluació. 7. Comunicarem a la família les assistències no justificades de l’alume/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 8. Atendrem les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 9. Revisarem conjuntament amb la família els acords presos a la propera entrevista que serà abans del mes de juny. PER PART DE LA FAMÍLIA : 1. Respectarem el caràcter propi del centre i reconeixerem l’autoritat del professorat i, més es-pecíficament, la de l’equip directiu. 2. Compartirem amb el centre l’educació del fill o filla. 3. Instarem el fill o filla a respectar les normes de funcionament del centre, sobretot, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 4. Vetllarem perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci els deures a casa. 5. Ajudarem el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar per afavorir el seu rendiment escolar.
  2. 2. Carta de compromís’12 6. Ens adreçarem directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació en la formació del fill o filla i facilitarem al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 7. Atendrem les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 8. Informarem el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 9. Revisarem conjuntament amb la família els acords presos a la propera entrevista que serà abans del mes de juny. I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. El centre La família Salt, a de del 201_

×