Bai 20 tin hoc 10

750 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 20 tin hoc 10

 1. 1. §20. MẠNG MÁY TÍNH
 2. 2. Ti sa ph¶ i nè ¹ o im¹ngm¸yt nh? Ý
 3. 3. D÷ lÖ qu¸ ln, t i i u í « kh«ng t chø næ hÓ a i!Sa chÐp l îngln d÷ lÖ o ­ í iu
 4. 4. ChiasÎ t i nguyªn µ
 5. 5. VÖ kÕ nè c¸c m¸y t nh t µnh m¹ng l cÇ t Õ® gi¶ i quyÕ c¸c i c t i Ý h µ n hi t Ó tv n ® nh­ : Ò CÇ sa chÐp mé l îng ln d÷ lÖ t m¸ynµysa m¸ykh¸c t ong n o t­ í i uõ ng r t ê gia ng¾ mµvÖ sa chÐp b»ng ® amÒm, t Õ bÞnhí fl sh hi n n i c o Ü hi t a hoÆ® aCD kh«ng ® p ø ® îc. c Ü ¸ ng ­ NhiÒu m¸y t nh cãt cng dïng chung d÷ lÖ c¸c t Õ bÞ phÇ Ý hÓ ï i u, hi t , n mÒm hoÆt i nguyªn ® tt nh­ béxöl t c ® ca ® acø cµ ¾ iÒn ý è é o, Ü ng dung l îng ln, m¸yin l sermµu t c ® ca ... ­ í a è é o, ...
 6. 6. §20. MẠNG MÁY TÍNH1. Mạng máy tính là gì?Mng m¸yt nh ba gå bat µnh phÇ ¹ Ý o m h n: • C¸c m¸yt nh; Ý • C¸c t Õ bÞm¹ng ® m b¶ o kÕnè hi t ¶ t i c¸c m¸yt nh vi nha Ý í u; • PhÇ mÒm cho phÐp t ù hiÖ vÖ n hc n i c gia tÕ gi÷ac¸c m¸yt nh. oi p Ý
 7. 7. §20. MẠNG MÁY TÍNH1 . M ạng m áy tính là g ì?2. P h ương tiện và giao th ức tru yền th ông c ủa m ạng m áy tính A. P h ương tiện tru yền th ông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y  C¸c t ÕbÞkÕnè m¹ng cãd© hi t t i y  KiÓu bèt Ýc¸c m¸yt nh t ongm¹ng r Ý r
 8. 8. Một số thiết bị kết nối có dây v m¹ng Ø G¾ C¾ , C¸PNè i C M I hub Bé§Þ T Õ NH UY N-§Ó t m giav o m¹ng, c¸c m¸yt nh cÇ cãv m¹ng ® îc nè vi c¸p m¹ng nhêgi¾ c¾ ha µ Ý n Ø ­ i í c m.-Tongm¹ng cß cãmé sèt ÕbÞm¹ng kh¸c nh­ : bétp t ung (HUB), bé® nh t Õ .... r n t hi t Ër Þ uy n,
 9. 9. Kiểu bố trí các máy tính trong mạng KiÓu ® ê t ¼ (Bus) ­ ng h ngDng mé t ô c¸p chÝ (bus)nè t tc¶ c¸c m¸yt nh t ong m¹ng t mé hµng. ï t rc nh i Ý r heo tUu điểm:-Khi cãsa há mé m¸yt × kh«ng ¶ nh h­ ë ti t µ m¹ng. i ng t h ng í o n-M r ng ha t hÑp m¹ng r t® n gi¶ n. ë é y hu ¬Nhược điểm:-Khi cãmé ® tªn bus bÞhá t × t µn béhÖt è ngõ ho¹t® ng. t iÓm r ng h o h ng ng é-Mi t ê ® chØcãmé m¸yt nh ® îc gö d÷ lÖ l n c¸p m¹ng, c¸c m¸ykh¸c ph¶ i chê ç h i iÓm t Ý ­ i i uª .
 10. 10. Kiểu bố trí các máy tính trong mạng ß ing) KiÓu v ng (R-C¸c m¸yt nh ® îc nè tªn mé v ng c¸p khÐp kÝ kh«ng cã® ® u v cò kh«ng cã® Ý ­ ir tß n, iÓm Ç µ ng iÓmcuèi.-D÷ lÖ ® îc tuyÒn tªn c¸p t mé chiÒu v i quat ng m¸yt nh ® ti m¸ynhË d÷ lÖ i u ­ r r heo t µ® õ Ý Óí n i u.Ưu điểm: Mi m¸yt nh ® cãquyÒn tuycË nh­ nha ä Ý Òu r p u.Nhược điểm: Sùhá hã cñ mé m¸ycãt ¶ nh h­ ë ti t µn m¹ng. ng c a t hÓ ng í o
 11. 11. K iểu b ố trí c ác m áy tính trong m ạng KiÓu h×nh sa (St r o a)-C¸c m¸yt nh ® îc nè c¸p v o mé t ÕbÞgä l HUB. Ý ­ i µ t hi t iµ-D÷ lÖ ® îc tuyÒn t mé m¸yt nh ® n HUBsa ® Õ t tc¶ c¸c m¸yt nh kh¸c. i u ­ r õ t Ý Õ u ã® n ÝƯu điểm:-NÕ mé ® ê c¸p nè t mé m¸yt nh nµ ® ti HUBbÞhá t × chØrªng m¸ytÝ ® kh«ng u t ­ ng i õ t Ý o ãí ng h i nh ãlªn lc ® îc, c¸c m¸yt nh kh¸c v n lªn lc b×nh t ­ ê tongm¹ng.i ¹ ­ Ý Éi ¹ h ng r-DÔ chØ sö v bæsung m¸yt nh mi, t dâ v qu¶ n l tp t ung. nh a µ Ý í heo i µ ýË rNhược điểm: NÕ HUBbÞhá t × t µn bém¹ng ngõ ho¹t® ng. u ng h o ng é
 12. 12. K iểu b ố trí c ác m áy tính trong m ạngKiÓu ® ê t ¼ (Bus) ­ ng h ng ß ing) KiÓu v ng (R KiÓu h×nh sa (St r o a)
 13. 13. §20. Mạng Máy Tinh1 . Mạng máy tính là gì?2. P h ương tiện và giao th ức tru yền th ông c ủa m ạng m áy tính A . Phươ ng thứ c truyề n thông (media) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y Ph­ ¬ng tÖ tuyÒn i nr t «ng kh«ng d© cã t l h y hÓ µ sã r dio, bø x¹ hå ngo¹i ng a c ng ha sã t uyÒn quav t y ng r Öinh.
 14. 14.  Mng m¸yt nh kh«ng d© cÇ cã ¹ Ý y n : Điểm truy cập không dây W P(W el A ir ess A Point ccess ) Cãchø n¨ng kÕ nè c¸c m¸yt nh t ong m¹ng, kÕ nè c t i Ý r t i m¹ng kh«ng d© vi m¹ng cãd© yí y. Mi m¸yt nh ® ph¶ i cãvỉ mạng không ç Ý Òu dây (Wireless Network Card).
 15. 15. §20. Mạng Máy Tính1 . Mạng máy tính là gì?2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính A. Phương thức truyền thông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y  Các yếu tố cần quan tâm khi kết nối mạng:  Số lượng máy tính tham gia mạng  Tốc độ đường tuyền mạng  Địa điểm lắp đặt mạng  Khả năng tài chính
 16. 16. §20. Mạng Máy Tính1 . Mạng máy tính là gì?2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính A. Phương thức truyền thông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y B. G iao th ức (p rotocol)
 17. 17. B. Giao thức (P rotocol) Bn cãt vÕb»ng ¹ hÓ i t TÕ VÖkh«ng? i ng i t
 18. 18. §20. Mạng Máy Tính1 . Mạng máy tính là gì?2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính A. Phương thức truyền thông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y B. G iao th ức (p rotocol)  G o t ø t uyÒn t «ng l bé c¸c quy t c ph¶ i t © t ñ tong vÖ ta ® i t «ng t ia h c r h µ ¾ u n h r i c r o æ h in t ong m¹ng gi÷ac¸c t ÕbÞnhË v tuyÒn d÷ lÖ r hi t n µr i u.  HiÖ na bégia t ø ® îc dïngphæbiÕ tongc¸c m¹ng, ® c biÖtong m¹ngt µn cÇ n y, ohc ­ nr Æ tr o u er µ CP/ r nsmission ContolPr ocol Int nerPr ocol Int netl T IP(Ta r ot / er ot ).
 19. 19. Câu 1: C h ä tõ th Ý h îp trong cc tõ (côm tõ): phÇn n ch ¸mÒm, thiÕt bÞ m¹ng , g iao tiÕp, m¸y tÝ nh, kÕtnèi ® iÒn v o chç tè µ r ng (...) t rong c¸c c© sa u u:"Mngm¸yt nh ba gå bat µnh phÇ ¹ Ý o m h n: - C¸c ................. m¸y tÝ nh -C¸c .................................. ® m b¶ o .................... c¸c thiÕt bÞ ¶ m¸y nèi t nh kÕt Ý m¹ng í vi nha u. PhÇn -...................... cho phÐp t ù hiÖ vÖ ....................... hc n i c gi÷ac¸mÒmnh." g iao m¸yt c tiÕp Ý
 20. 20. Câu 2: Pht biÓ u n µo sai trong cc pht biÓ u sau: ¸ ¸ ¸A. M ¹ng cã d © y kÕn èi cc m ¸ tÝ b »ng cp. t ¸ y nh ¸B. M ¹ng khng d ©y kÕ n èi cc m ¸ tÝ b »ng sãng « t ¸ y nhrad io, b øc x¹ h å ng ngo ¹i, s ãng truyÒn qua vÖtinh.C . M ¹ng khng d ©y khng ch Ø kÕ n èi cc m ¸ tÝ « « t ¸ y nhm µ cßn cho phÐ p kÕn èi cc ® iÖ tho ¹i d i ® éng. t ¸ nD . M ¹ng cã d © y cã thÓ ® Æt cp ® Õ b t cø ¸ n® Þa ® iÓ m vµ khng gian n µo. «
 21. 21. Câu 3: T×m pht biÓ u sai vÒ m ¹ng kÕn èi kiÓ u vßng n ª u ¸ td ­íi ® ©y:A. C c m y tÝ ® ­îc n èi trª n m ét vßng cp khÐ p kÝ (khng ¸ ¸ nh ¸ n «cã ® Çu h ë).B. Ph ­¬ ng tiÖ kÕn èi ® ¬ n gi¶ n vµ d Ô l p ® Æt. n t ¾C . M ä m ¸ tÝ ® Òu cã quyÒn truy cËp m ¹ng nh ­ nhau. i y nhD . D ÷ Ö truyÒn trª n cp theo hai chiÒu nh Ën vµ giöng­îc li u ¸nhau.
 22. 22. Câu 4: Pht biÓ u n µo d ­íi ® © y l sai khi n ãi vÒ m ¹ng kÕ ¸ µ tn èi kiÓ u ® ­ê th ¼ng? ngA. T t c¶ cc m y tÝ kÕ n èi vµo m ét cp trôc d o ® ã tiÕ ¸ ¸ nh t ¸ tkiÖ cp; m ¸B. KÕn èi t­¬ ng ® èi ® ¬ n gi¶ n; tC . S è m y tÝ trong m ¹ng khng ¶ nh h ­ëng ti tèc ® é ¸ nh « ítruyÒn d ÷Ö li u.
 23. 23. Câu 5: T×m pht biÓ u sai vÒ m ¹ng kÕ n èi kiÓ u h ×nh sao ¸ tn ª u d ­íi ® ©y:A. C Çn Ý cp h ¬ n cc m ¹ng kÕ n èi kiÓ u ® ­ê th ¼ng vµ t ¸ ¸ t ngm ¹ng kÕn èi kiÓ u vßng; tB. D Ô m ë réng m ¹ng (th ª m m ¸ tÝ y nh);C . C c m y tÝ ® ­îc n èi cp vµo m ét thiÕb Þ trung t©m lµ ¸ ¸ nh ¸ tHUB.D . N Õ HUB b Þ h áng th × to µn b é m ¹ng ngõng ho ¹t u® éng.

×