Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Politická ekonómia vedy na Slovensku: Prečo na to štát kašle? Miroslav Beblavý Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (S...
<ul><li>Nízka suma vynakladaná z verejných zdrojov </li></ul><ul><li>Drvivá väčšina sumy nedáva priestor pre rentu – mzdy,...
<ul><li>Vnímanie ako “luxusu” alebo cez krátkodobé ekonomické efekty </li></ul><ul><li>Nepochopenie prepojenia na kvalitu ...
<ul><li>Absencia  ľ udských zdrojov kvalifikovaných vo verejnej politike výskumu a vývoja – vi ď  napríklad katastrofa cyk...
<ul><li>Začať organizovať „občiansku spoločnosť“ v rámci výskumnej komunity – sieťovanie špičkových vedcov ako protiváha r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M. Beblavý: Politická ekonómia vedy na Slovensku: Prečo na to kašle štát?

854 views

Published on

  • Be the first to comment

M. Beblavý: Politická ekonómia vedy na Slovensku: Prečo na to kašle štát?

  1. 1. Politická ekonómia vedy na Slovensku: Prečo na to štát kašle? Miroslav Beblavý Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ústav verejnej politiky FSEV UK
  2. 2. <ul><li>Nízka suma vynakladaná z verejných zdrojov </li></ul><ul><li>Drvivá väčšina sumy nedáva priestor pre rentu – mzdy, odvody, základná prevádzka, symbolické granty - verejné inštitúcie </li></ul><ul><li>Extrakcia renty cez menšie objemy – štátne objednávky a pod. </li></ul><ul><li>Práve preto vedecká obec nie je pripravená ustrážiť silné finančné toky </li></ul><ul><li>Situácia sa zmenila so Štrukturálnymi fondmi – kľúčový dôvod korupcie a mrhania vo vede dnes </li></ul><ul><li>Rentiérska atraktívnosť APVV – keďže konečne granty s relevantným objemom prostriedkov (ak sa práve poskytujú) </li></ul>Nízky potenciál pre extrakciu renty:
  3. 3. <ul><li>Vnímanie ako “luxusu” alebo cez krátkodobé ekonomické efekty </li></ul><ul><li>Nepochopenie prepojenia na kvalitu vzdelávania (najmä VŠ) </li></ul><ul><li>A bsencia potreby sebareflexie (spolo č enské vedy / humanitné) </li></ul><ul><li>Veda vs paveda a obtia ž nos ť ich rozlíšenia – osobitne v spolo č enských vedách, ku ktorým mali reformátori najbli ž šie </li></ul><ul><li>Absencia ľ udí s medzinárodnými vedeckými výsledkami vo vláde (p oslední traja ministri školstva nemajú v CCC (Current contents connect) ani 1 záznam) </li></ul><ul><li>Pochopite ľ ná defenzívna pozícia vedeckého establishmentu (zameraná najmä na obranu pred zmenami) </li></ul>Slabé pochopenie užitočnosti / čo z toho budeme mať :
  4. 4. <ul><li>Absencia ľ udských zdrojov kvalifikovaných vo verejnej politike výskumu a vývoja – vi ď napríklad katastrofa cyklotrónu </li></ul><ul><li>Mýtus koncentrácie priorít a štátom vedeného rozvoja </li></ul><ul><li>Nepochopenie rozdielu medzi ve ľ kými a malými krajinami / krajinami s vysokou kapacitou verejného sektora a sociálneho kapitálu s krajinami s nízkou kapacitu a obmedzeným sociálnym kapitálom </li></ul>Slabé pochopenie mechanizmov vedúcich k úspechu / užitočnosti:
  5. 5. <ul><li>Začať organizovať „občiansku spoločnosť“ v rámci výskumnej komunity – sieťovanie špičkových vedcov ako protiváha rentiérom a úradníkom </li></ul><ul><li>Sformulovať dôležitosť vedy nad rámec „civilizačného luxusu“ a dlhodobých horizontov – podmienka kvality vzdelávania, sebapoznania krajiny, ekonomickej konkurencieschopnosti </li></ul><ul><li>Systematicky pracovať s politikmi individuálne aj skupinovo nad rámec krátkodobých, inštitucionálnych záujmov (prípadne ich integrovať do sietí pestovaných medzi vedcami) </li></ul><ul><li>Podporiť rozvoj APVV výmenou za záruky vedenia APVV, že bude pestovať kultúru maximálnej transparentnosti a kvality rozhodovania </li></ul><ul><li>Vypracovať alternatívny koncept využitia eurofondov ako protiváhu úradnicko-rentiérskeho prístupu </li></ul>Riešenia

×