Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milan Ftáčnik: Slovenské vysoké školsto. Ako ďalej?

821 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Milan Ftáčnik: Slovenské vysoké školsto. Ako ďalej?

  1. 1. Slovenské vysoké školstvo. Ako ďalej? Milan Ftáčnik MČ Bratislava-Petržalka FMFI UK v Bratislave
  2. 2. Zhodnotenie koncepcie VŠ 2000 <ul><li>zvyšovanie počtu študentov s dôrazom na kvalitu </li></ul><ul><li>viaczdrojové financovanie </li></ul><ul><li>vyýkonové prideľovanie dotácií </li></ul><ul><li>prístup ku vzdelaniu </li></ul><ul><li>implementácia Bolonskej deklarácie </li></ul><ul><li>posilnenie autonómie a zodpovednosti </li></ul>
  3. 3. Čo by sme zmenili? <ul><li>nástroje </li></ul><ul><ul><li>koncepčné </li></ul></ul><ul><ul><li>legislatívne </li></ul></ul><ul><ul><li>finančné </li></ul></ul><ul><li>nová (upravená) koncepcia </li></ul><ul><li>z nej vychádzajúce legislatívne zmeny </li></ul><ul><li>zmena financovania so zohľadnením kvality </li></ul><ul><li>viac peňazí na vedu </li></ul>
  4. 4. Čo zostalo z koncepcie? <ul><li>zabezpečenie kvality, evaluácia a akreditácia </li></ul><ul><li>veda, technika a umenie na VŠ </li></ul><ul><li>diverzifikácia vysokých škôl </li></ul><ul><li>úloha ITK vo vysokom školstve </li></ul><ul><li>vnútorná štruktúra a riadenie škôl </li></ul><ul><li>spolupráca s praxou </li></ul><ul><li>medzinárodný kontext </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  5. 5. Vyžaduje sa diskusia

×