Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Damas Gruska: 20 premárnených rokov - Slovenské vysoké školy 1989 - 2009

1,370 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Damas Gruska: 20 premárnených rokov - Slovenské vysoké školy 1989 - 2009

 1. 1. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı 20 prem´rnen´ch rokov a y Slovensk´ vysok´ ˇkoly 1989-2009 e es Damas Gruska Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 2. 2. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Obsah 1 Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es 2 Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es 3 Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c 4 Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 3. 3. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı ´ Uvodn´ pozn´mka a a - nespochybˇujem existenciu veˇ kvalitn´ch vedeck´ch ˇi n lmi y y c pedagogick´ch pracov´ y ısk, - veˇ z naznaˇovan´ch trendov m´ univerz´lnejˇiu platnosˇ la c y a a s t (celosvetov´, region´lnu, postkomunistick´, ...). u a u Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 4. 4. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ neujasnen´ zmysel a ciele vysok´ho ˇkolstva y e s (ˇkola ako miesto z´ s ıskania diplomu, ako miesto umiestnenia inak nezamestnan´ch, ...), y Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 5. 5. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ neujasnen´ zmysel a ciele vysok´ho ˇkolstva y e s (ˇkola ako miesto z´ s ıskania diplomu, ako miesto umiestnenia inak nezamestnan´ch, ...), y mal´ vonkajˇ´ tlak na reformy (kvalitu) z dom´ceho prostredia y sı a (zamestn´vatelia, daˇov´ poplatn´ ...), a n ı ıci, Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 6. 6. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ neujasnen´ zmysel a ciele vysok´ho ˇkolstva y e s (ˇkola ako miesto z´ s ıskania diplomu, ako miesto umiestnenia inak nezamestnan´ch, ...), y mal´ vonkajˇ´ tlak na reformy (kvalitu) z dom´ceho prostredia y sı a (zamestn´vatelia, daˇov´ poplatn´ ...), a n ı ıci, ˇkodliv´ politick´ tlak s y y (zvyˇovanie poˇtu ˇtuduj´cich, vyn´ten´ ˇtudenti, ..., posledn´ s c s u u ıs e excesy), Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 7. 7. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ ˇkodliv´ politick´ kl´ s a a ıma (obdobie jednoduch´ch (privatizaˇn´ch) ”rieˇen´ ˇkoln´ ako y c y s ı”, s e jedin´ ˇirˇie diskutovan´ t´ma), as s a e Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 8. 8. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ ˇkodliv´ politick´ kl´ s a a ıma (obdobie jednoduch´ch (privatizaˇn´ch) ”rieˇen´ ˇkoln´ ako y c y s ı”, s e jedin´ ˇirˇie diskutovan´ t´ma), as s a e minim´lne tlaky zo zahraniˇia a c (kontroverzn´ Bolonsk´ zmluva, uzn´vanie diplomov, ..., a a a medzin´rodn´ granty). a e Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 9. 9. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vn´torne pr´ciny: u ıˇ nevyhovuj´ca legislat´ - zle nastaven´ (samo)spr´va u ıva a a (manaˇment univerz´ spr´vne rady, vedeck´ rady, ”univerzity”, z ıt, a e ”profesori” a ich postavenie, ....), Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 10. 10. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vn´torne pr´ciny: u ıˇ nevyhovuj´ca legislat´ - zle nastaven´ (samo)spr´va u ıva a a (manaˇment univerz´ spr´vne rady, vedeck´ rady, ”univerzity”, z ıt, a e ”profesori” a ich postavenie, ....), absentuj´ce alebo zl´ krit´ria hodnotenia a financovania ˇkˆl u e e s o (extenz´ ıvny rozvoj, generovanie jalov´ch v´stupov, potl´ˇanie y y ac krit´ri´ dˆleˇit´ch z hˇ e ı o z y ladiska ˇtudenta, ...), s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 11. 11. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vn´torne pr´ciny: u ıˇ nevyhovuj´ca legislat´ - zle nastaven´ (samo)spr´va u ıva a a (manaˇment univerz´ spr´vne rady, vedeck´ rady, ”univerzity”, z ıt, a e ”profesori” a ich postavenie, ....), absentuj´ce alebo zl´ krit´ria hodnotenia a financovania ˇkˆl u e e s o (extenz´ ıvny rozvoj, generovanie jalov´ch v´stupov, potl´ˇanie y y ac krit´ri´ dˆleˇit´ch z hˇ e ı o z y ladiska ˇtudenta, ...), s ıvnosˇ a antireformnosˇ veˇ ˇasti akademickej obce. konzervat´ t t lkej c Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 12. 12. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 13. 13. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 14. 14. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e nefunguj´ce konkurenˇn´ prostredie u c e (aj z pohˇ ladu ˇkˆl aj z pohˇ s o ladu ˇtudentov), s pr´ ıklady: lietaj´ci profesori a hranica 65 rokov u Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 15. 15. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e nefunguj´ce konkurenˇn´ prostredie u c e (aj z pohˇ ladu ˇkˆl aj z pohˇ s o ladu ˇtudentov), s pr´ ıklady: lietaj´ci profesori a hranica 65 rokov u absencia ˇo i len jednej ˇpiˇkovej univerzity c s c (ˇo i len v stredoeur´pskom kontexte), c o Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 16. 16. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e nefunguj´ce konkurenˇn´ prostredie u c e (aj z pohˇ ladu ˇkˆl aj z pohˇ s o ladu ˇtudentov), s pr´ ıklady: lietaj´ci profesori a hranica 65 rokov u absencia ˇo i len jednej ˇpiˇkovej univerzity c s c (ˇo i len v stredoeur´pskom kontexte), c o Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 17. 17. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity nie s´ l´ u ıdrom spoloˇnosti, c Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 18. 18. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity nie s´ l´ u ıdrom spoloˇnosti, c vˇeobecn´ nespokojnosˇ s a t a ˇ reformnej ˇasti akademikov, ˇtudentov), (zamestn´vatelov, c s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 19. 19. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity nie s´ l´ u ıdrom spoloˇnosti, c vˇeobecn´ nespokojnosˇ s a t a ˇ reformnej ˇasti akademikov, ˇtudentov), (zamestn´vatelov, c s odliv ˇtudentov do zahraniˇia, ktor´ zatiaˇ brzdia len finanˇn´ s c y l c e moˇnosti rod´ ˇtudentov. z ın s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 20. 20. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 21. 21. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s ˇ (a to aj ked nebudem extrapolovaˇ z posledn´ch troch tristn´ch t y y rokov - politiz´cia, nacionaliz´cia, nekoncepˇnosˇ, servilnosˇ, ....), a a c t t Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 22. 22. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s ˇ (a to aj ked nebudem extrapolovaˇ z posledn´ch troch tristn´ch t y y rokov - politiz´cia, nacionaliz´cia, nekoncepˇnosˇ, servilnosˇ, ....), a a c t t Spoloˇensk´ elity mimo akademick´ prostredie stratia z´ujem o c e e a vysok´ ˇkolstvo - t´m skˆr, ˇe ich deti bud´ ˇtudovaˇ len v es y o z us t zahraniˇ´ cı. Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 23. 23. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s ˇ (a to aj ked nebudem extrapolovaˇ z posledn´ch troch tristn´ch t y y rokov - politiz´cia, nacionaliz´cia, nekoncepˇnosˇ, servilnosˇ, ....), a a c t t Spoloˇensk´ elity mimo akademick´ prostredie stratia z´ujem o c e e a vysok´ ˇkolstvo - t´m skˆr, ˇe ich deti bud´ ˇtudovaˇ len v es y o z us t zahraniˇ´ cı. Priemyseln´ elity, ak vˆbec bud´ maˇ z´ujem o vysoko vzdelan´ e o u t a u pracovn´ silu, bud´ ju z´ u u t ˇ ıny, ıskavaˇ z C´ Indie, ... Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 24. 24. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Miesto z´veru a Tri veci, ktor´ najviac ch´baj´ slovensk´m vysok´m ˇkol´m: e y u y y s a Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 25. 25. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Miesto z´veru a Tri veci, ktor´ najviac ch´baj´ slovensk´m vysok´m ˇkol´m: e y u y y s a V´ ızia. Sebavedomie. Manaˇment. z Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y

×