Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ako získať viac za menej? 10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy Miroslav Beblavý, SGI a FSEV UK Ján Marušinec,...
<ul><li>Nemeniť zásadne rozloženie politickej moci a politický systém v štáte (napr. nie prezidentskému systému) </li></ul...
<ul><li>Znížiť: </li></ul><ul><ul><li>počet členov vlády zo 16 na 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>počet štátnych tajomníkov ...
<ul><li>3 kľúčoví členovia vlády, ktorí by mali manažovať kľúčové ministerstvá a byť podpredsedami vlády zodpovednými za p...
<ul><li>Zrušiť okamžite: samostatného podpredsedu vlády, MH SR, MVRR SR a rozdeliť kompetencie medzi ostatné ministerstvá ...
<ul><li>Predseda vlády </li></ul><ul><li>Ministerstvo financií (zároveň podpredseda vlády) </li></ul><ul><li>Ministerstvo ...
<ul><li>Zlúčiť Protimonopolný úrad SR + Úrad pre verejné obstarávanie (existuje v ČR) </li></ul><ul><li>Zlúčiť sektorových...
<ul><li>Urobiť kolektívne orgány dozoru, kde nie sú (NKÚ, ÚVO, sieťovi regulátori) </li></ul><ul><li>Zmeniť nominačné mech...
<ul><li>Štátne úrady začnú platiť „nájom“ za použitie štátneho majetku, najmä nehnuteľností </li></ul><ul><li>Centrálna ag...
<ul><li>Z rušiť obvodné úrady a ich agendu de-/centralizovať </li></ul><ul><li>Zlúčiť daňové+colné úrady a Sociálnu poisťo...
<ul><li>VÚC nemajú pre ľudí uchopiteľné kompetencie a nekopírujú prirodzené regióny, slabá identifikácia vyúsťuje do nezáu...
<ul><li>V ysoký počet administratívnych jednotiek na lokálnej úrovni (takmer 3.000 obcí) vedie k neefektivite verejnej spr...
Ďakujeme za pozornosť! <ul><li>www.noveidey.sk </li></ul><ul><li>Projekt Nové idey podporuje Open Society Institute.  </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy

1,908 views

Published on

Dňa 08.12.09 sa v rámci projektu Nové idey pre Slovensko uskutočnil seminár o modernizácii štátu. Na seminári predstavili Miroslav Beblavý (SGI) a Ján Marušinec (M.E.S.A. 10) novinárom víziu, ako by mohol vyzerať zreorganizovaný štát a samospráva.

 • Be the first to comment

10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy

 1. 1. Ako získať viac za menej? 10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy Miroslav Beblavý, SGI a FSEV UK Ján Marušinec, MESA10
 2. 2. <ul><li>Nemeniť zásadne rozloženie politickej moci a politický systém v štáte (napr. nie prezidentskému systému) </li></ul><ul><li>Prijať heslo – Viac za menej, nestačí šetriť, treba zároveň zvýšiť výkon vlády pre občanov </li></ul><ul><li>Neuvažovať len o úsporách na ministerstvách, ale naprieč verejnou správou – miestna štátna správa, VÚCky, obce </li></ul>Filozofia návrhov:
 3. 3. <ul><li>Znížiť: </li></ul><ul><ul><li>počet členov vlády zo 16 na 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>počet štátnych tajomníkov z max. 28 na 16-17 </li></ul></ul><ul><ul><li>počet ministerstiev z 14 na 11 </li></ul></ul><ul><ul><li>Počet regulátorov z 8 na 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>a zásadne znížiť počet orgánov miestnej štátnej správy </li></ul></ul><ul><ul><li>všetko hneď (možno okrem zlúčenia sociálnych vecí a zdravotníctva) </li></ul></ul><ul><li>Využiť reorganizáciu na zníženie počtu zamestnancov ministerstiev / ústredných orgánov štátnej správy </li></ul><ul><li>Ako to spraviť? </li></ul>Znížiť počet členov vlády, ministerstiev a úradníkov – ale s dôrazom na strategickú reorganizáciu:
 4. 4. <ul><li>3 kľúčoví členovia vlády, ktorí by mali manažovať kľúčové ministerstvá a byť podpredsedami vlády zodpovednými za priority vlády: </li></ul><ul><ul><li>ekonomická stabilizácia a udržateľnosť verejných financií – PPV pre ekonomiku a zároveň minister financií </li></ul></ul><ul><ul><li>rozvoj a modernizácia spoločnosti – PPV pre modernizáciu Slovenska a zároveň minister nového ministerstva pre zamestnanosť, vzdelanie a vedu (napríklad Austrália) </li></ul></ul><ul><ul><li>zákonnosť a spravodlivosť – PPV, ktorý bude zároveň ministrom vnútra alebo spravodlivosti a bude zodpovedný za obnovenie poriadku, zákonnosti a boj proti korupcii </li></ul></ul>Reorganizovať kompetencie vo vláde v súlade s kľúčovými problémami Slovenska:
 5. 5. <ul><li>Zrušiť okamžite: samostatného podpredsedu vlády, MH SR, MVRR SR a rozdeliť kompetencie medzi ostatné ministerstvá + najneskôr v horizonte jedného volebného obdobia: zlúčiť MZ SR so sociálnymi vecami (práca odíde – existuje napr. vo Fínsku, Švédsku) </li></ul><ul><li>Vytvoriť z MDPaT SR a časti   dnešného MH SR a MVRR SR Ministerstvo infraštruktúry – doprava, stavebníctvo, energetika... (napr. Švédsko) </li></ul><ul><li>Vytvoriť z MŠ SR, časti MH SR a časti MPSVaR SR nové Ministerstvo pre zamestnanosť, vzdelanie a vedu (napr. Austrália) </li></ul><ul><li>Vytvoriť z MK SR, časti MŠ SR a MH SR nové Ministerstvo kultúry, športu a cestovného ruchu (napr. Írsko) </li></ul><ul><li>Odmietnuť zlučovanie životného prostredia s pôdohospodárstvom, už teraz je ochrana ŽP príliš prerastená ekonomickými záujmami </li></ul><ul><li>MF SR by sa posilnilo o koordináciu eurofondov a reformu verejnej správy (obstarávanie, budovy a pod.) </li></ul>Reorganizácia/rušenie ministerstiev:
 6. 6. <ul><li>Predseda vlády </li></ul><ul><li>Ministerstvo financií (zároveň podpredseda vlády) </li></ul><ul><li>Ministerstvo pre zamestnanosť, vzdelanie a vedu (zároveň podpredseda vlády) </li></ul><ul><li>Ministerstvo infraštruktúry </li></ul><ul><li>Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí </li></ul><ul><li>Ministerstvo kultúry, športu a cestovného ruchu </li></ul><ul><li>Ministerstvo zahraničných vecí </li></ul><ul><li>Ministerstvo vnútra (zároveň podpredseda vlády – alternatívne by PPV bol minister spravodlivosti) </li></ul><ul><li>Ministerstvo spravodlivosti </li></ul><ul><li>Ministerstvo obrany </li></ul><ul><li>Ministerstvo životného prostredia </li></ul><ul><li>Ministerstvo pôdohospodárstva </li></ul>Zoznam členov vlády / ministerstiev po reforme:
 7. 7. <ul><li>Zlúčiť Protimonopolný úrad SR + Úrad pre verejné obstarávanie (existuje v ČR) </li></ul><ul><li>Zlúčiť sektorových regulátorov v doprave a sieťových odvetviach: ÚRSO, Poštový úrad, Telekomunikačný úrad, Štátny dopravný úrad, Poštový regulačný úrad SR, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy </li></ul>Zlúčiť regulátorov do niekoľkých superregulátorov
 8. 8. <ul><li>Urobiť kolektívne orgány dozoru, kde nie sú (NKÚ, ÚVO, sieťovi regulátori) </li></ul><ul><li>Zmeniť nominačné mechanizmy – Rada pre verejné funkcie a zákon o výbere kandidátov na verejné funkcie </li></ul><ul><li>Zrušiť rozpočtové kapitoly a stanoviť zákonom vzorec na financovanie </li></ul><ul><li>Zrušiť kategóriu ostatných ústredných orgánov štátnej správy a zveriť tvorbu verejnej politiky ministerstvám </li></ul>Zvýšiť kvalitu práce a nezávislosť regulátorov:
 9. 9. <ul><li>Štátne úrady začnú platiť „nájom“ za použitie štátneho majetku, najmä nehnuteľností </li></ul><ul><li>Centrálna agentúra pre nakladanie s nevyužívaným majetkom – odovzdanie inej verejnej inštitúcií alebo predaj / prenájom </li></ul><ul><li>Predaj / prenájom s jasnými pravidlami – elektronické aukcie </li></ul>Zaviesť nové, efektívnejšie politiky spravovania štátneho majetku:
 10. 10. <ul><li>Z rušiť obvodné úrady a ich agendu de-/centralizovať </li></ul><ul><li>Zlúčiť daňové+colné úrady a Sociálnu poisťovňu do jedného celku (UNITAS) </li></ul><ul><li>C entralizovať riadenie zostávajúcej štátnej správy s územnou pôsobnosťou a umožniť vytvárať expozitúry (front-office a back-office) – príklad koncepcia UNITAS </li></ul><ul><li>N egarantovať zachovanie súčasných pracovísk, ale minimálnu dostupnosť služieb pre občana </li></ul><ul><li>D ecentralizovať ďalšie agendy (pamiatkové, lesné, pozemkové úrady) </li></ul><ul><li>O bmedziť prenesený výkon štátnej správy a jednoznačne zadefinovať kompetencie jednotlivých úrovní verejnej správy </li></ul>Zrušiť všeobecnú štátnu správu a reformovať špecializovanú štátnu správu na regionálnej a lokálnej úrovni :
 11. 11. <ul><li>VÚC nemajú pre ľudí uchopiteľné kompetencie a nekopírujú prirodzené regióny, slabá identifikácia vyúsťuje do nezáujmu (nízkej volebnej účasti) </li></ul><ul><li>P osilniť kompetencie VÚC smerom k občanovi: </li></ul><ul><ul><li>preniesť na VÚC výkon agendy ÚPSVaR (možno i spolu s jeho financovaním) </li></ul></ul><ul><ul><li>posilniť úlohu v regionálnom rozvoji (funkcia SORO pre Regionálny operačný program) </li></ul></ul><ul><li>Alebo, ak na to nie je politická voľa, kompetencie by mali byť jasne určené ako koordinačné vo vzťahu k regiónu, potom nie je nutná priama voľba orgánov občanmi , ale prostredníctvom zástupcov obcí a miest </li></ul><ul><li>P rípadným podielom na DPPO zainteresovať VÚC na ekonomickom rozvoji regiónu </li></ul>Dať VÚC skutočné rozvojové kompetencie :
 12. 12. <ul><li>V ysoký počet administratívnych jednotiek na lokálnej úrovni (takmer 3.000 obcí) vedie k neefektivite verejnej správy a v mnohých prípadoch i nízkej kvalite služieb pre občana </li></ul><ul><li>Z aznievajú hlasy na centralizáciu agendy či dokonca zlučovanie obcí “zhora”, čo je legitímny cieľ , ale nedemokratický postup </li></ul><ul><li>O krem finančnej stability obcí by mali občania dostať aj garanciu základných služieb – vymožiteľnosť zabezpečiť zavedením inštitútu komunálnych bakrotov </li></ul><ul><li>M unicipalizáciu robiť prirodzenou cestou, vytvárať správne motivácie (i finančné) a poskytovať technickú pomoc </li></ul><ul><li>G arancia demokracie – hlasovanie o zlúčení v referende, zachovanie vonkajších charakteristík pôvodných obcí, viacnásobné kvórum v zastupiteľstve (ako v prípade Lisabonu) </li></ul>Komunálnou reformou posilniť administratívnu kapacitu obcí a zvýšiť kvalitu ich služieb :
 13. 13. Ďakujeme za pozornosť! <ul><li>www.noveidey.sk </li></ul><ul><li>Projekt Nové idey podporuje Open Society Institute. </li></ul>

×