Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
தேசிய வகை த ோவோ ஸ்தைோஷியோ தேோட்டம் (பிரிவு 1) ேமிழ்ப்பள்ளி
36009 தேலுக் இந்ேோன், தபரோக்.
பள்ளி எண் : ABD 5114 தேோகைதபசி எண...
தேசிய வகை த ோவோ ஸ்தைோஷியோ தேோட்டம் (பிரிவு 1) ேமிழ்ப்பள்ளி
36009 தேலுக் இந்ேோன், தபரோக்.
பள்ளி எண் : ABD 5114 தேோகைதபசி எண...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Calling letter

transisi calling letter in tamil

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Calling letter

  1. 1. தேசிய வகை த ோவோ ஸ்தைோஷியோ தேோட்டம் (பிரிவு 1) ேமிழ்ப்பள்ளி 36009 தேலுக் இந்ேோன், தபரோக். பள்ளி எண் : ABD 5114 தேோகைதபசி எண்: 05-621966 தேதி : 28/12/2016 அன் பிற்குரிய, பெற்தறோர் / ெோதுகோவலர்கள் அன் புடையீர், வணக்கம். புதிய கல்வியோண் டில் ேங்கள் பிள்டளடயெ் த ோவோ ஸ் தகோஷியோ (பிரிவு 1) ேமிழ்ெ்ெள்ளியின் முேலோம் வகுெ்பில் ெதிவு பெய்து “ேமிழ்ெ்ெள்ளிதய மது தேர்வு” என் ற விழிெ்புணர்வு ைவடிக்டகக்குக் டகபகோடுே்ே பெற்தறோர்கதள, உங்களுக்கு எனது மனமோர் ்ே ன் றி. 2. 2017 ஆம் ஆண் டுக் கல்விெ் ெருவம் 03.01.2017 ல் அதிகோர்ெ்பூர்வமோகே் பேோைங்கும் என் ெடே மகிழ்வுைன் பேரிவிே்துக் பகோள்கிதறோம். எனதவ, சில முன் தனற்ெோை்டுே் தேடவக்கோக முேலோம் ஆண் டு மோணவர் - ஆசிரியர் - பெற்தறோர் ெ ்திெ்பும் விளக்கக்கூை்ைமும் கீழ்க்கோணும் வடகயில் டைபெறவிருக்கிறது. 3. எனதவ, ேோங்கள் ேவறோது கல ்துக் பகோள்ளுமோறு அன் புைன் தகை்டுக் பகோள்கிதறோம். ன் றி. ____________________ (திருமதி மு.பெய ்திமோலோ) ேடலடமயோசிரிடய ோள்/கிழடம : 30/12/2016 / பவள்ளி த ரம் : கோடலமணி 10.00 இைம் : ெள்ளி மண் ைெம்
  2. 2. தேசிய வகை த ோவோ ஸ்தைோஷியோ தேோட்டம் (பிரிவு 1) ேமிழ்ப்பள்ளி 36009 தேலுக் இந்ேோன், தபரோக். பள்ளி எண் : ABD 5114 தேோகைதபசி எண்: 05-621966

×