Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

132 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. 1. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เสนอ มิสเขมจิรา ปลงสไว จัดทาโดย นายเนติพงษ์ พลอยงาม ชั้น ม.6/3 เลขที่ 11
 2. 2. โมเด็ม (Modem) โมเด็มเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณ ดิจิตัล เมื่อข้อมูลถูกส่งมายังผู้รับละแปลงสัญญาณดิจิตัลให้เป็นแอนะล็อก เมื่อต้องการส่งข้อมูลไปบนช่องสื่อสาร กระบวนการที่โมเด็มแปลง สัญญาณดิจิตัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก เรียกว่า มอดูเลชัน (Modulation) โมเด็มทาหน้าที่ มอดูเลเตอร์ (Modulator) กระบวนการที่ โมเด็มแปลงสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็น สัญญาณดิจิตัล เรียกว่า ดีมอดูเลชัน (Demodulation) โมเด็มหน้าที่ ดีมอ ดูเลเตอร์ (Demodulator)โมเด็มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมี 2 ประเภทโมเด็กในปัจจุบันทางานเป็นทั้งโมเด็มและ เครื่องโทรสาร เรา เรียกว่า Faxmodem
 3. 3. โมเด็ม (Modem)
 4. 4. การ์ดเครือข่าย (Network Adapter) เป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่สื่อสารระหว่างเครื่องต่างกันได้ไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่น หรือยี่ห้อเดียวกันแต่หากซื้อพร้อมๆกันก็แนะนาให้ซื้อรุ่นและยีห้อ เดียวกันจะดีกว่า และควรเป็น การ์ดแบบ PCI เพราะสามารถส่งข้อมูลได้ เร็วกว่าแบบ ISAและเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆมักจะไม่มี Slot ISA ควรเป็น การ์ดที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ซึ่งจะมีราคามากกว่าการ์ดแบบ 10 Mbps ไม่มากนัก แต่ส่งขอมูลได้เร็วกว่า นอกจากนี้คุณควรคาหนึงถึง ขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์ของการ์ดด้วยโดยทั่วไปคอนเน็กเตอร์ ของการ์ด LAN จะมีหลายแบบ เช่น BNC , RJ-45 เป็นต้น ซึ่งคอนเน็กเตอร์แต่ละ แบบก็จะใช้สายที่แตกต่างกัน
 5. 5. การ์ดเครือข่าย (Network Adapter)
 6. 6. เราเตอร์ (Router) ราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้ เครือข่ายที่มีขนาดหรือมาตรฐานในการส่งข้อมูลต่างกัน สามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันได้ เราเตอร์จะทางานอยู่ชั้น Network หน้าที่ของเราเตอร์ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) (โปรโตคอลเป็น มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ที่ต่างกันให้ สามารถสื่อสารกันได้
 7. 7. เราเตอร์ (Router)
 8. 8. เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่องต่างๆที่อยู่ในระบบ หากเป็น ระบบเครือข่ายที่มี 2 เครื่องก็ไม่จาเป็นต้องใช้ฮับสามารถใช้สายสัญญาณ เชื่อมต่อ ถึงกันได้โดยตรง แต่หากเป็นระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่อง จาเป็นต้องมีฮับเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเลือกซื้อฮับควรเลือก ฮับที่มีความเร็วเท่ากับความเร็ว ของการ์ด เช่น การ์ดมีความเร็ว 100 Mbps ก็ควรเลือกใช้ฮับที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ด้วย ควรเป็นฮับที่มี จานวนพอร์ตสาหรับต่อสายที่เพียงพอกับ เครื่องใช้ในระบบ หาก จานวนพอร์ตต่อสายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้ แนะนาว่าควรเลือก ซื้อฮับที่สามารถต่อพ่วงได้ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ฮับ (HUB)
 9. 9. ฮับ (HUB)

×