Invest in Greece: Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

430 views

Published on

Με το νέο αυτό θεσμό ερχόμαστε λοιπόν να σταθούμε δίπλα σε αυτόν που για εμάς αποτελεί κινητήρια δύναμη της πραγματικής οικονομίας, στον Ιδιώτη Επενδυτή: Αρωγοί, Συμπαραστάτες, Διαμεσολαβητές του στη σχέση του με το Δημόσιο Τομέα. Το νέο αυτό μέτρο:

1. Αφορά επενδύσεις που υπερβαίνουν, από πλευράς προϋπολογισμού, τα €2εκ.

2. Αποσκοπεί στη διερεύνηση και διευκρίνιση για λογαριασμό των ιδιωτών επενδυτών τυχόν προβλημάτων που συναντούν οι επενδύσεις τους. Γλιτώνοντας τους από περιττές αμοιβές τυχόν συμβούλων και «ειδικών». Και μειώνοντας έτσι το κόστος πραγματοποίησης μιας επένδυσης στην Ελλάδα.

3. Δεν θα έχει αρμοδιότητες «επιβολής» πάνω στις καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Φιλοδοξεί, όμως, να συμβάλλει εποικοδομητικά στην επίλυση εύλογων προβλημάτων, που μπορεί να αντιμετωπίζει ο Επενδυτής.

4. Δεν θα είναι Δικαστήριο. Ο Επενδυτής δεν δεσμεύεται. Αν θεωρήσει ότι κάποια πράξη της Διοίκησης τον αδικεί, εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

5. Για κάθε υπόθεση θα υπάρχει αρμόδιος υπάλληλος (Account Manager) που θα τη χρεώνεται. Από αρχής μέχρι τέλους. Για να μην ταλαιπωρείται ο Επενδυτής με αρμόδιους κάθε είδους. Και για να λαμβάνει σε σύντομο χρόνο ξεκάθαρες απαντήσεις, «γίνεται» ή «δεν γίνεται».


6. Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται και ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό:

- Χτυπάμε τις κάθε είδους πελατειακές σχέσεις, καθώς η βοήθεια την οποία πρέπει να έχουν οι επενδυτές δίνεται πλέον με θεσμικό και υπεύθυνο τρόπο.
- Δημιουργούμε υποδομή για να φτιαχτεί μία βάση δεδομένων, όπου θα καταγράφονται τα προβλήματα, που συναντούν οι επενδυτές. Έτσι και εμείς και τα συναρμόδια Υπουργεία, είτε να αναπροσαρμόζουμε τις διαδικασίες μας εσωτερικά, είτε, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, να δρομολογούμε, πλέον μετά λόγου γνώσεως, νομοθετικές παρεμβάσεις.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Invest in Greece: Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

 1. 1. Δηακεζνιαβεηήο ηνπ Γπελδπηή 10.04.2013
 2. 2. Γηαηί;Σα εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ νη επελδπηέο ζπληζηνύλ θύξην αλαζηαιηηθόπαξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο o Υξνλνβόξεο θαη πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο o Μεγάινο αξηζκόο κπινθαξηζκέλσλ επελδύζεσλ πνπ «περιυέρονται» ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, ζην Invest in Greece, ζε Τπνπξγηθά γξαθεία, ζε ζπκβνύινπο θαη «μεσάζοντες»΢πλεπώοΥπάπσει μία ιζσςπή ανάγκη για ςπηπεζίερ Υποζηήπιξηρ ηος Επενδςηή
 3. 3. Μία ππεξεζία δνθηκαζκέλε θαη ζε άιιεο ρώξεο Υώξεο όπσο ε Απζηξαιία, ε Ρσζία, ν Καλαδάο θαη ε Κνξέα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ππεξεζία Δηακεζνιαβεηή ηνπ Γπελδπηή (OMBUDSMAN). ΢ε δηαδηθαζία ίδξπζεο Δηακεζνιαβεηή ηνπ Γπελδπηή βξίζθνληαη θαη άιιεο ρώξεο αλά ηνλ θόζκν, θαη εηδηθόηεξα ζηελ Γπξώπε.
 4. 4. Απνζηνιή Επίλςζη ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαηπσξνύλ ηνπο επελδπηέο θαη εκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ επελδύζεσλ ηνπο, κε ηαρείεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο Αναβάθμιζη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ επελδπηήδηακεζνιάβεζε = ακεζόηεηα | δηαθάλεηα | επηηάρπλζε | εμππεξέηεζε
 5. 5. ΟθέιεΆξζε εκπνδίσλΑπεκπινθή κπινθαξηζκέλσλ επελδύζεσλΣαρύηεξε πινπνίεζε επελδύζεσλΆκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελνηθνλνκίαΠξνζέιθπζε νέων επελδύζεσλ κέζσ ηεοαπεκπινθήο ησλ πθηζηάκελσλΔεκηνπξγία ειθπζηηθόηεξνπ επηρεηξεκαηηθνύπεξηβάιινληνο
 6. 6. ΢πλήζε Αηηήκαηα΢πλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο αηηεκάησλ γηα ππνζηήξημε: • Καζπζηεξήζεηο ζηελ αδεηνδόηεζε • Γζθαικέλεο, ζύκθσλα κε ηνλ επελδπηή, απνθάζεηο ηεο Δηνίθεζεο • Γιιείςεηο/θελά ζην ζεζκηθό πιαίζην
 7. 7. Δηαδηθαζία• Τπνδνρή παξαπόλσλ επελδπηώλ γηα επελδύζεηο άλσ ησλ 2 εθαη. επξώ.• Υξέσζε ζε “Account Manager”, ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο.• Γληνπηζκόο αξκόδηαο Δεκόζηαο Τπεξεζίαο• Δηεξεύλεζε δπλαηόηεηαο άκεζεο επίιπζεο• Παξαπνκπή ζε πξνθαζνξηζκέλν ΢πλεξγάηε («΢ύλδεζκν») ηνπ Δηακεζνιαβεηή ηνπ Γπελδπηή ζηελ αξκόδηα Δεκόζηα Τπεξεζία• Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο.• Μεηξήζεηο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.• ΢ύληαμε εμακεληαίαο έθζεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο όπνπ επηζεκαίλνληαη ηα θύξηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδύζεηο θαη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
 8. 8. πιλοηική ιεηηνπξγία ηνπ Δηακεζνιαβεηή ηνπ Γπελδπηή• Έληαμε ζην Νόκν: «ΔΙΑΜΟΡΦΩ΢Η ΦΙΛΙΚΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΓΙΑ ΣΙ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΓ΢ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΓ΢ ΓΠΓΝΔΤ΢ΓΙ΢»• Σν Invest in Greece είλαη έηνηκν λα ππνδερηεί ηα πξώηα αηηήκαηα, σοπηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δηακεζνιαβεηή• Γίλνληαη έληνλεο ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ Invest inGreece ώζηε, εάλ πεηύρεη ε πηινηηθή, λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο αλάγθεοηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο.
 9. 9. Ση αλαιακβάλεη ν «Δηακεζνιαβεηήο ηνπ Γπελδπηή»•Σα ζέκαηα πνπ αλαιακβάλεη ν «Δηακεζνιαβεηήο» πξέπεη λα έρνπλ ηαεμήο ραξαθηεξηζηηθά:• Να αθνξνύλ θαζπζηεξήζεηο, δηαθσλίεο ή άιιεο δπζρέξεηεο, νη νπνίεοαλέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο νπνηαζδήπνηε επέλδπζεούςνπο άλσ ησλ δύν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) επξώ θαη, ζπγρξόλσο,• Να αθνξνύλ δηαθνξέο ηδησηώλ κε Δεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη, ζπγρξόλσο,• Να ππνβιεζεί ηεθκεξησκέλν αίηεκα από ηνλ επελδπηή, αθνύ πξώηαέρνπλ αλαθύςεη νη θαζπζηεξήζεηο, δηαθσλίεο ή άιιεο δπζρέξεηεο.
 10. 10. Ση δεν αλαιακβάλεη ν «Δηακεζνιαβεηήο ηνπ Γπελδπηή»• Θέκαηα πνπ αθνξνύλ επελδύζεηο ύςνπο θάησ ησλ δύν εθαηνκκπξίσλ(2.000.000) επξώ, δελ απνηεινύλ πεδίν εξγαζηώλ ηνπ Δηακεζνιαβεηή.• Θέκαηα πνπ έρνπλ θξηζεί ή εθθξεκνύλ ζε Δηθαζηήξηα δελ απνηεινύλαληηθείκελν δηακεζνιάβεζεο.• Δηαθνξέο κεηαμύ ηδησηώλ δελ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ησλεξγαζηώλ ηνπ Δηακεζνιαβεηή.• Τπνζέζεηο θαηαγγειηώλ επελδπηώλ γηα δεκόζηεο ππεξεζίεο δελεμεηάδνληαη από ηνλ Δηακεζνιαβεηή. O Δηακεζνιαβεηήο ζα παξέρεηπιεξνθόξεζε ζηνλ επελδπηή ζρεηηθά κε ηελ ελδεδεηγκέλε λνκηθή νδό,αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη αλαθύςεη.
 11. 11. Online πξνγξακκαηηζκόο ζπλάληεζεοwww.investingreece.gov.gr / Δηακεζνιαβεηήο ηνπ Γπελδπηή
 12. 12. Unleash the Potential ερωτήσεις

×