Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ไอซีที กับ การเรียนรู้ในอนาคต

3,814 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to like this

ไอซีที กับ การเรียนรู้ในอนาคต

 1. 1. กับการเรียน รู้ ในอนาคต ICT สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. I รู้จักกับ ICT nformation สารสนเทศ C ommunication การ สื่อสาร T e chnology เทคโนโลยี
 3. 3. nformation สารสนเทศ I <ul><li>สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล </li></ul><ul><li>ประมวลผล เป็นการบวก ลบ คูณ หาร การจัดกลุ่ม การจัดจำพวก ฯลฯ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการแปลความหมาย ทำความเข้าใจได้ง่าย </li></ul>
 4. 4. C ommunication การสื่อสาร ปัจจุบันระบบสื่อสาร - โทรคมนาคมได้เชื่อมโยง ประเทศต่าง ๆ ในโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดสังคมโลก ยุคไร้พรมแดน มนุษย์ซึ่งอยู่คนละซีกโลกกันสามารถ ติดต่อถึงกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถส่งผ่าน ข้อมูลได้เกือบทุกรูปแบบ
 5. 5. T e chnology เทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์
 6. 6. Source: OECD (2001). Learning to Change: ICT in Schools วิธีการสอน สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ทำไมต้อง ICT
 7. 7. <ul><li>เมื่อปี ค . ศ . 1950 20% ของตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกา เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ </li></ul><ul><li>นับแต่ปี ค . ศ . 2000 เป็นต้นมา 85% ของตำแหน่งงานในสหรัฐฯ ต้องใช้คนที่มีทักษะ </li></ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานเมื่อปี 2001 ชี้ว่า 8 ใน 10 ของงานอาชีพที่โตเร็วที่สุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ </li></ul>ที่มา : U.S. Department of Education (2000). Web-Based Education Commission : David Thornburg, “Reading for the Future,” Electronic School , June 1998. United States department of Labor, BLS Releases 2000-2010 Employment Projections, 12/3/01 ตำแหน่งงาน
 8. 8. <ul><li>ปี 2532 ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนจบปริญญา และไม่จบปริญญา อยู่ที่ 50 % </li></ul><ul><li>ปี 2543 ความแตกต่างอยู่ที่ 111 % </li></ul>Source: Merrill Lynch & Co (2000). รายได้
 9. 9. ทักษะ
 10. 10. ไทยปี 2004 กับ ICT ไอซีที 2004 รศ . ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <ul><li>ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อันดับที่สิบเจ็ด </li></ul><ul><li>มีจำนวนพีซีต่อประชากร อันดับที่ยี่สิบต้น ๆ </li></ul><ul><li>การใช้ไอซีที อันดับที่สี่สิบ </li></ul>จากการจัดอันดับของสถาบัน ไอเอ็มดี ประเทศไทย มี ...
 11. 11. ปัญหาการใช้ ICT <ul><li>อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีอัตราค่าบริการ ค่อนข้างสูง </li></ul><ul><li>ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลคุณภาพต่ำ </li></ul><ul><li>วงจร สื่อสารความเร็วสูง ยังไม่แพร่หลาย </li></ul>
 12. 12. ข้อดีของ ICT ICT ช่วยลดข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ <ul><li>ระยะทาง </li></ul><ul><li>เวลา </li></ul><ul><li>บุคลากร </li></ul><ul><li>การลงทุน </li></ul>
 13. 13. โรงเรียนในรูปแบบเก่า <ul><li>โรงเรียนยึดติดกับสถานที่ เวลา ตารางสอน ห้องเรียน </li></ul><ul><li>ใช้ทรัพยากรเหมือนกัน ครูคนเดียวกัน ตำรา สื่อ เหมือนกัน </li></ul><ul><li>การเรียนการสอน เป็นแบบป้อนให้ </li></ul><ul><li>โรงเรียนทำหน้าที่เหมือนโรงงาน ไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล </li></ul><ul><li>ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>เรียนเพื่อทำข้อสอบ ระบบวัดผลไม่หลากหลาย </li></ul><ul><li>หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น </li></ul>
 14. 14. เป้าหมายของการศึกษา เราสามารถแบ่งเป้าหมาย ออกเป็น 6 ระดับ <ul><li>มีความรู้ (Knowledge) </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจ (Comprehensive) </li></ul><ul><li>ประยุกต์ใช้ (Application) </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์ (Analysis) </li></ul><ul><li>การประเมินผล (Evaluation) </li></ul><ul><li>การสังเคราะห์ (Synthesis) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>นโยบายที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการดำรงชีพ </li></ul><ul><li>หลักสูตร / การจัดการเรียนรู้ สำหรับบริบทของศตวรรษที่ 21 </li></ul><ul><li>ผู้บริหารที่มุ่งมั่น และมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง และใช้งาน ICT อย่างทั่วถึง </li></ul><ul><li>ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู </li></ul>บทบาทของสถานศึกษา
 16. 16. ICT กับการเรียนรู้ ICT ช่วยให้เกิดความสำเร็จทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ <ul><li>เข้าถึงและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ได้มาก </li></ul><ul><li>เรียนรู้ได้เร็ว </li></ul><ul><li>ให้บริการแบบ e-Service </li></ul><ul><li>มีความคล่องตัว </li></ul>
 17. 17. โรงเรียน ICT โรงเรียนที่มุ่งหวังจะนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอน จะต้องมีความรู้ ความ เข้า ใจ ในเรื่องต่อไปนี้ <ul><li>มีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน </li></ul><ul><li>ติดต่อกับแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับ ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>ขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่ และเวลา </li></ul><ul><li>นำศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>เพื่อการสืบค้น (Search) </li></ul><ul><li>เพื่อการสำรวจ (Explore) </li></ul><ul><li>เพื่อการวิเคราะห์ (Analysis) </li></ul><ul><li>เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) </li></ul><ul><li>เพื่อการนำเสนอข้อมูล (Presentation Information) </li></ul>การใช้ ICT ในกิจกรรมต่างๆ
 19. 19. Active teaching and learning approach การเรียนควรเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยผู้เรียน <ul><li>ใช้กระบวนการคิดขณะทำงาน </li></ul><ul><li>มีปฏิสัมพันธ์กับครู </li></ul><ul><li>มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน </li></ul><ul><li>มีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานที่ทำ </li></ul>
 20. 20. ความสำเร็จในการใช้ ICT <ul><li>ผู้เรียน จะต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>หลักสูตร จะต้องมีการสอดแทรก ICT เข้าไปในกิจกรรมการเรียน การสอน และส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ </li></ul><ul><li>ผู้สอน / ผู้บริหาร จะต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ใน กิจกรรมการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผู้เรียน </li></ul>

×