ไอซีที กับ การเรียนรู้ในอนาคต

3,704 views

Published on

Published in: Education, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ไอซีที กับ การเรียนรู้ในอนาคต

 1. 1. กับการเรียน รู้ ในอนาคต ICT สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. I รู้จักกับ ICT nformation สารสนเทศ C ommunication การ สื่อสาร T e chnology เทคโนโลยี
 3. 3. nformation สารสนเทศ I <ul><li>สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล </li></ul><ul><li>ประมวลผล เป็นการบวก ลบ คูณ หาร การจัดกลุ่ม การจัดจำพวก ฯลฯ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการแปลความหมาย ทำความเข้าใจได้ง่าย </li></ul>
 4. 4. C ommunication การสื่อสาร ปัจจุบันระบบสื่อสาร - โทรคมนาคมได้เชื่อมโยง ประเทศต่าง ๆ ในโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดสังคมโลก ยุคไร้พรมแดน มนุษย์ซึ่งอยู่คนละซีกโลกกันสามารถ ติดต่อถึงกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถส่งผ่าน ข้อมูลได้เกือบทุกรูปแบบ
 5. 5. T e chnology เทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์
 6. 6. Source: OECD (2001). Learning to Change: ICT in Schools วิธีการสอน สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ทำไมต้อง ICT
 7. 7. <ul><li>เมื่อปี ค . ศ . 1950 20% ของตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกา เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ </li></ul><ul><li>นับแต่ปี ค . ศ . 2000 เป็นต้นมา 85% ของตำแหน่งงานในสหรัฐฯ ต้องใช้คนที่มีทักษะ </li></ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานเมื่อปี 2001 ชี้ว่า 8 ใน 10 ของงานอาชีพที่โตเร็วที่สุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ </li></ul>ที่มา : U.S. Department of Education (2000). Web-Based Education Commission : David Thornburg, “Reading for the Future,” Electronic School , June 1998. United States department of Labor, BLS Releases 2000-2010 Employment Projections, 12/3/01 ตำแหน่งงาน
 8. 8. <ul><li>ปี 2532 ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนจบปริญญา และไม่จบปริญญา อยู่ที่ 50 % </li></ul><ul><li>ปี 2543 ความแตกต่างอยู่ที่ 111 % </li></ul>Source: Merrill Lynch & Co (2000). รายได้
 9. 9. ทักษะ
 10. 10. ไทยปี 2004 กับ ICT ไอซีที 2004 รศ . ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <ul><li>ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อันดับที่สิบเจ็ด </li></ul><ul><li>มีจำนวนพีซีต่อประชากร อันดับที่ยี่สิบต้น ๆ </li></ul><ul><li>การใช้ไอซีที อันดับที่สี่สิบ </li></ul>จากการจัดอันดับของสถาบัน ไอเอ็มดี ประเทศไทย มี ...
 11. 11. ปัญหาการใช้ ICT <ul><li>อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีอัตราค่าบริการ ค่อนข้างสูง </li></ul><ul><li>ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลคุณภาพต่ำ </li></ul><ul><li>วงจร สื่อสารความเร็วสูง ยังไม่แพร่หลาย </li></ul>
 12. 12. ข้อดีของ ICT ICT ช่วยลดข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ <ul><li>ระยะทาง </li></ul><ul><li>เวลา </li></ul><ul><li>บุคลากร </li></ul><ul><li>การลงทุน </li></ul>
 13. 13. โรงเรียนในรูปแบบเก่า <ul><li>โรงเรียนยึดติดกับสถานที่ เวลา ตารางสอน ห้องเรียน </li></ul><ul><li>ใช้ทรัพยากรเหมือนกัน ครูคนเดียวกัน ตำรา สื่อ เหมือนกัน </li></ul><ul><li>การเรียนการสอน เป็นแบบป้อนให้ </li></ul><ul><li>โรงเรียนทำหน้าที่เหมือนโรงงาน ไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล </li></ul><ul><li>ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>เรียนเพื่อทำข้อสอบ ระบบวัดผลไม่หลากหลาย </li></ul><ul><li>หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น </li></ul>
 14. 14. เป้าหมายของการศึกษา เราสามารถแบ่งเป้าหมาย ออกเป็น 6 ระดับ <ul><li>มีความรู้ (Knowledge) </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจ (Comprehensive) </li></ul><ul><li>ประยุกต์ใช้ (Application) </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์ (Analysis) </li></ul><ul><li>การประเมินผล (Evaluation) </li></ul><ul><li>การสังเคราะห์ (Synthesis) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>นโยบายที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการดำรงชีพ </li></ul><ul><li>หลักสูตร / การจัดการเรียนรู้ สำหรับบริบทของศตวรรษที่ 21 </li></ul><ul><li>ผู้บริหารที่มุ่งมั่น และมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง และใช้งาน ICT อย่างทั่วถึง </li></ul><ul><li>ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู </li></ul>บทบาทของสถานศึกษา
 16. 16. ICT กับการเรียนรู้ ICT ช่วยให้เกิดความสำเร็จทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ <ul><li>เข้าถึงและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ได้มาก </li></ul><ul><li>เรียนรู้ได้เร็ว </li></ul><ul><li>ให้บริการแบบ e-Service </li></ul><ul><li>มีความคล่องตัว </li></ul>
 17. 17. โรงเรียน ICT โรงเรียนที่มุ่งหวังจะนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอน จะต้องมีความรู้ ความ เข้า ใจ ในเรื่องต่อไปนี้ <ul><li>มีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน </li></ul><ul><li>ติดต่อกับแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับ ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>ขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่ และเวลา </li></ul><ul><li>นำศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>เพื่อการสืบค้น (Search) </li></ul><ul><li>เพื่อการสำรวจ (Explore) </li></ul><ul><li>เพื่อการวิเคราะห์ (Analysis) </li></ul><ul><li>เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) </li></ul><ul><li>เพื่อการนำเสนอข้อมูล (Presentation Information) </li></ul>การใช้ ICT ในกิจกรรมต่างๆ
 19. 19. Active teaching and learning approach การเรียนควรเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยผู้เรียน <ul><li>ใช้กระบวนการคิดขณะทำงาน </li></ul><ul><li>มีปฏิสัมพันธ์กับครู </li></ul><ul><li>มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน </li></ul><ul><li>มีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานที่ทำ </li></ul>
 20. 20. ความสำเร็จในการใช้ ICT <ul><li>ผู้เรียน จะต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>หลักสูตร จะต้องมีการสอดแทรก ICT เข้าไปในกิจกรรมการเรียน การสอน และส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ </li></ul><ul><li>ผู้สอน / ผู้บริหาร จะต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ใน กิจกรรมการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผู้เรียน </li></ul>

×